20
Paul apmer Macedonia-warl alheyel, apmer Greece-warl alheyel
Ephesus-areny-rnem arternp anenh. Paul-el kwertengerl ikwerenh-rnem yangkelhek. Ranem ikwer-rnem mwerr ilek, renh-rnem rlterrkiletyek. Ikwer-penhan ra anperl-alhek Macedonia-warl. Ranem Macedonia-warl artarnpenhek, Jesus-arl apenteyel-rnem rlterrkiletyek. Ikwer-penh ra apmer Greece-warl alhek. Ranem alkent irrpetyel ikwer-itwek anenh. Paul ra apmer Syria-warl alhetyek-anem irrek, rap awek Jew-rnemarl ikwer angkerrenh renh ipmek atwetyek. Alakenhaym-they ra angkep-antey Macedonia-warl alpek. Artwa ingwer-rnem Paul-angkwarr alhek, Sopater, Pyrrhus-kenh alerikw, Berea tawen-areny anenh. Aristarchus, Secundus Thessalonica-areny Gaius, Derbe tawen-areny Timothy. Apmer Asia-areny-atherr Tychicus, Trophimus. Artwa nhenh-rnem arrwekel alhek Troas tawen-warl. Troas ikwerel rernem anwekantherr mpwelhenh. Paul-akerr anwantherr Philippi tawen-warl alhek. Anantherr tyenkerr amern ilperr-ilperr thwet-weny renh arlkwek, Akngey-kenh-angkwarr. Arlta 5-penh, kel anwantherr apmer Troas ikwerel aney-alhek-anem, arlta 7-ek-atwety.
Eutychus ipmepenh akemirreyel apmer Troas-itwek
Saturday ingwel anwantherr anyentirrek amern tyenkerr arlkwetyek. Paul-el-anem renh-rnem akalty-anthek, ingwa ampepek-atwety akalty-anthek, ingwepenh ra alhey-akenh. Warl irrwerl-ampenyel anwantherr anyentirrek lyenenty impen-rnem-itwek. Eutychus ra iwerr tyetel anenh, room irrwerl-ampenyel. Ankwel-anem renh atwek. Paul-el aleth-antey angka ilenh ra ankwayntenh. Ra irrwerl-they aytnerl-arrernek, ilwemel-anem. Arek-anem ingwerel-rnem ipmanem.
10 Paul ranem artwa renh atnarnpemel anterrkwek. Ra renh-rnem ilek, “Aterirrey-angenh anenherr-arey, ran iteth aneyel!” 11 Paul ranem warl ikwerel aylpek. Amern-anem arlkwemel-anem. Paul-el renh-rnem akalty-anthek ingwepenhek-atwety. Ikwer-penhan ra alhek-anem. 12 Jesus-arl apenteyel-rnem artwa anthety renh apmer ikwerenh-warl renh akngeynek. Rernem ingkerrenh inkwerelhek.
Paul Miletus tawen-warl alheyel
13 Rtnwewarl nganerl-alhemel anwantherr-tangkwel Paul renh iwerl-alhek, Assos tawen-warl artarnpenhek, Paul ra ilkelhek Assos tawen-warl ament alhetyek ingketyel. 14 Ingwer-ingeran, anwantherr renh rlwatek Assos tawen-itwek kel anwantherr renh rtnwewarl-anem tywenerl-alhek. Ingkerrenh-antey-anem renh Mitylene-warl-anem artarnpenhek. 15 Arlta ingwerelan anwantherr kel apmer Chios-itwek arey-alhek. Ikwer-penhan arlta ingwerelan apmer Samos-el-anem. Ikwer-penhan arlta ingwerel-anem Miletus tawen-el aney-alhek. 16 Paul ra arralty-anek Jerusalem-warl anper-alhetyek Pentecost tyenkerr rernem arlkwetyek. Alakenh-anyem ra ilkelhek ahern Asia-angkwarr anper-antey alhetyek, apmer Ephesus-itwek aney-angenh.
Paul ilelheyel ingkart Ephesus-areny-rnemek
17 Paul-el-anem Miletus-they angka thwenek, Ephesus tyaty-areny-rnem-warl arntarnt-arey-angker-rnem-warl-then, rernem ikwer-warl apetyetyek. 18 Rernem kel ikwer-warl apetyek, ra renh-rnem ilek, “Arrantherr kel akalty, ayengarl anenhel ahern Asia ikwerel, atha arraty-angkwarr innga apentenh. 19 Ayeng tnakelhey-angenh atha arrenhantherr Ingkart-kenh angka akalty-anthek. Jew-rnemel ayenh ayntarrp-ilek-kety, ayeng amperrngirrek-anem, artnemel-anem. Ayeng ipmelhey-angenh intem-antey warrkirrenh. 20 Atha Akngey-kenh angka anyelkel atnyeney-angenh arrekantherrety. Atha arrenhantherr akalty-anthek akertek-atwety, arraty innga akethek, akngerrel aretyek, apmer arrekantherrenh-itwek. 21 Atha Jew-rnemek Greek-rnemek angka arraty innga ilek, ingkerrenh Akngey-warl angkepirretyek, Ingkart anwekantherrenh Jesus tnaketyek.
22 Akngey-kenh Itnwengel ayenh thwenek Jerusalem-warl alhetyek. Ayeng alhenty nthakenh irretyek ayeng apmer ikwerel? 23 Akngey-kenh Itnwengel ayenh ilek, ayengarl tawen arrpanenhel alhek, ingwer-rnem atyeng irrpelthirreyel-rnemel ayenh tyayl-warl akwerneyenh rernem, ayenh atweyenh. 24 Ayeng ikwer-rnem-kety aterirrey-angenh, ayeng ikwer-rnem-warl alhem. Warrk atyenh atha arraty ywerrelhiletyek. Jesus-el ayenh thwenek Akngey-kenh angka arraty akalty-anthetyek, anayntiletyek, Akngeyelarl anwenhantherr mwerr arntarnt-areyel.
25 Atha arrenhantherr akalty-anthek, Jesus Ingkart anyent rarl anwekantherrenh aneyel. Ayengarl intem-antey-anem alpem, ingwer-ingeran arrantherr ayenh arnarey-angenh-anem. 26-27 Ayeng arrekantherr ilelhem, arrantherr apmwangkwarr apententy, ngkwenh-angkwarrarl, ayengan arlarl. Atha arrenhantherr Akngey-kenh angka ingkerrenh-antey arraty akalty-anthekarl. 28 Arrantherr-anem mwantyel arntarnt-arelhetyek. Arrantherr-anem tyaty-areny-rnem arraty-angkwarr arntarnt-aretyek, Itnweng Rlwartel arrernek-angkwarr-antey, renh-rnem arntarnt-aretyek, Akngey-kenh tyaty-areny-rnem aleth-antey arntarnt-aray! Akngeyel alerikw ikwerenh thwenek katy ilwetyek ingkerrenhek, renh-rnem anyentelhiletyek. 29 Ayeng akalty ayengarl alpemarl-kety artwa apmwernem arrekantherr-warl apetyeyenh rernem tyaty-areny-rnem ilpertelhileyenh, arengk artnwerel yep-yep-rnem tnhwemel ilpertelhilem-apeny. 30 Arntarnt-arey-angker irrpety ingwer-rnem apmwangkwarr akalty-anthey-angker rernem arrenhantherr apal-apal akalty-antheyenh. Rernem ilkelheyel arrantherr ikwer-rnemant awelhetyek. 31 Aray, atha arrenhantherr akalty-anthek aherrety irrpetyek-atwety, artewentyel amperrngirrek artnemel Arrantherr mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey!
32 Lyert ayeng Akngey-warl angkem, arrenhantherr arntarnt-aretyek, ra arrekantherr inkwerelhetyek, ranem arrenhantherr rlterrkiletyek angka ikwerenh-angkwarr. Ikwer-penhan arrantherr-anem Akngey-kenh apmer-warl alpeyenh, mwerr ingwer-rnem-then. 33 Ayeng manek arnkwek iterrey-angenh. 34 Mwerr arrantherr akalty innganem ayengan ampwal ingkerrenhek warrkirrey-angker, amern-rnem-then arnkwernem-then mpwarey-angker. Akngerr ingwer-rnem atha alakenhey wantek. 35 Arrantherr ayenh apentetyek. Alakenh atha arrenhantherr akalty-anthek, Ingkart-areny ingwer-rnem-anemarl arntarnt-aretyek irrkaty-angkwarrarl. Ingkart Jesus-el akalty-anthek, ‘Ampwal ayerrpiley-angenh ingwer-rnem alhewer anthetyek, arrantherrap irrkngerneyarl intem-antey aneman.’ Alakenh ikwerenh-angkwarran.”
36 Ikwer-penhan, Paul Ingkart-areny ingwer-rnem-rnem ampwethel alernelhemel, Akngey-warl angkek. 37 Rernem ingkerrenh amperrngirrek ikwer, rernem renh atnyenek, arrwantyemel. 38 Rernem amperrngirrek, rarl intem-antey ikwer-rnem-kety alpeyenhek. Ikwer-penhan rernem ikwer-angkwarr anperl-alhek rtnwewarl-anem.