2
Itnweng Rlwart ikwer-rnem-warl apetyeyel
Pentecost arlta anyent ikwerel-antey Jesus ikwerenh-rnem akarrirrek. Rernem awek awer-apeny arwerlk angkenty. Anyentel-anyentel akapwert-warl lherrm-apeny arrernelhek, rernem warl kwen-itwek rtnenh-warl. Itnweng Rlwart ra ikwer-rnem-warl antelhek, rernem angka ingwerek-ingwer angkerrenh, ingkerrenh awerrey-angenhant-arey.
Jew-rnem apmer arrpanenh-they arwa apetyek, apmer Jerusalem ikwer-itwek anerl-alpetyek. Rernem Ingkart-angkwarr apentenh. 6-7 Arwerlk angkenty rernem awek, rernem ingkerrenh anyentirrek. Rernem ywarn iterrek, rernem angka ingkerrenhel angkerrenh. “Nhenh-rnem Galilee-areny-rnem. Nthakenh rernem angka ingwerek-ingwer angkerreyel? Anantherr renh-rnem aweyel, rernemarl angka anwekantherr-apenyarl angkeyel. Ingwer-rnem Parthia-areny-arl, Media-areny-arl, Elam-areny-arl, Mesopotamia-arenyarl, Judea-arenyarl, Cappadocia-arenyarl, Pontus-arenyarl, Asia-arenyarl, 10 Phrygia-arenyarl, Pamphylia-arenyarl, Egypt-arenyarl, Libya-arenyarl, Cyrene tawen-they arrer, ingwer-rnem apmer Rome-they apetyek. 11 Ingwer-rnem Jew lyerteny-rneman, ingwer-rnem Jew akely-penh-rnem, Crete-areny, Arabia-areny. Rernem angkerreyel, ‘Akngey rlterrk inngan.’ ”
12 Rernem ywarn iterrek. Ingwer-rnem angkerrenh, “Ilek-arrpantey nhenhan?”
13 Ingwer-rnemel renh-rnem arrkernelhilenh, terangk rernem angkerrerl-anenty-arrpantey.
Peter angkeyel ingkerrenhek
14 Peter ra kwertengerl 11-pel-itwek rtnenh. Ra aketh innga renh-rnem ilek, “Atyenh-rnem, arrantherr ingkerrenh Jerusalem-areny atyeng mwantyel awelhenherr-arey, atharl arrekantherr ilem. 15 Arrantherr apmwel-areth iterreyel terangk-rnem-arrpantey ilerl-anemel. Nhenhan ingwepenh arwarl, nthakenh terangk irrey-angenh ingwepenhan. 16 Akngey-kenh angkakert Joel ra awank-akerr anenh. 17 Akngey angkek ikwer-angkwarr: ‘Arlta ingkern ikwerel atha ingkerrenh-anem Itnweng atyenh antheyenh ingkerrenhekek. Ikwer-penh awey arrekantherrel-rnem kwey arrekatherrel-rnem angka atyenh ileyenh. Ayeng artwa akely-rnem arrekantherrenh-warl aremirreyenh, artwa ampwernem-warl-then, rernem altyerr areyenh. 18 Atha artwa warrkenh-rnem-then arelh warrkenh-rnem-then Itnweng atyenh anthem. Angka atyenh ingwer-rnem-warl rernem ileyenh. 19 Athanem ingwerek-ingwer lwewarrerneyek alker-itwek-then, ahern-itwek-then. Rernem rwa lherrm areyenh, kwert-then, arrkngethen. 20 Ingkeny ra ingwemernt irreyenh, alkent ra rnter-rnter irreyenh, arrkngapeny. Ikwer-penh Ingkart ra apey-alpeyenh rlterrk ilkwakert. 21 Arlta ingkern ikwerel, Ingkartel renh-rnem arntarnt-areyenh, rernemarl renh ayernenty, ra renh-rnem arntarnt-aretyek.’ Alakenh-anyem Joel-kenh pip-itwek aynteyel.
22 Artwa Israel-kenh-rnem, arrantherr atyeng awelhenherr-arey, atharl arrenhantherr ilem, Jesus Nazareth-areny ikwer. Akngey rantey Jesus ikwer inkwerelhek, renh rlterrkilemel, ilek-ilek-angkwarr ra mpwarayntetyek. Kel arrantherr arek rarl ilek-ilek mpwarek. 23 Akngey ra arrwekel-antey iterrek, Jesus arrekantherr-warl thwenetyek, ingkerrenhek katy ilwetyek. Ra arrekantherr-warl kel thwenek. Arrantherr artwa apmwernem-warl-then artwa ahelengkw-rnem-warl ahayiwek, rernem renh ipmek atwetyek, rernem renh arwerl iylpeyl-atherrek atanthek. 24 Akngeyel renh angkep arrpemarl itethilek, rlterrk ikwerenh-akertel. Arrewaly-rnem awenng-itwek aynteyel. Rernem ywarn-antey ament akemirreyenh. Jesus ra awenngel ayntenh arrpemarl. Akngeyel renh akemelhilek, rlterrk ikwerenh-akertel. 25 Atyetyart David-el ingkwernek pip-warl arrwekel-antey Jesus-arl aremirreyenh. Ra alakenh-anyem ingkwernek: ‘Ingkart ra atyeng-itwek arrer aneyel. Artwa ingwer-rnem ywarn atyeng arrkernelheyenh, ayenh ilpertiletyek. 26 Ayeng irrkngerney-anem aneyel, Akngeyekant-anem ayeng inkwerelhemel. Ayeng alhewer-anem anayntem, rarl ayenh arntarnt-areyel. 27 Ingkartel ayenh iwerl-alhey-angenh awenng-itwek. Ra ayenh arntarnt-areyenh, awenng-itwek, ayenh iwerl-alhey-angenh, ngarl atyeng ilkelheyel. 28 Ra ayenh akalty-anthek, arraty-angkwarr anetyek, ayeng aknganekarl iteth aneyenh. Ra ayenh irrkngerney anthek, atyeng-itwek intem-antey aneyenh.’ ”
29 Peter angkek arrpemarl, “Atyenh-rnem, angka David-kenh ayeng arraty angkeyel. Ra ilwek, rernem David renh awenng-warl akwernek. Aleyan awenng ikwerenh aynteyel-antey. 30 David ra Ingkart-kenh angkakert anenh. Ra iterl-arek, Akngeyelarl renh alhelek, artwa anyent ikwer-rnem arrernetyek, ra atyetyart ilkwa anetyek.
31 David ra iterl-arek, Ingkartel angkep anyent impen akemelhileyenh. Ra ilek, Akngeyel renh awenng-itwel iwerl-alhey-angenh. 32 Akngeyel Jesus renh innga akemelhilek, arrewaly-penh itethilemel. Anwernantherr akalty, anwernantherr renh anngetherr aytaremel arek.
33 Jesus ranem alker-warl alpek, Akngey-itwek aney-alpek. Akngeyel Itnweng renh alhelek, renh anthetyek, Jesus ra Itnweng rlterrk anwenhantherr antheyel. Aleyan arrantherr areyel-anem, aweyel-anem, Itnweng renhey-antey. 34 David ra alker-warl alhey-angenh. Ra angka nhenh ingkwernek, ament ikwerenh-angkwarr-weny: ‘Ingkart angkek Ingkart atyenh-warl, “Atyeng-itwel ana! 35 Artwa apmwernem atha antengiletyek, rlterrk ilkwakertel, renh-rnem ywerrelhilemel, rernem ngkweng awelhetyek.” ’
36 Israel-kenh-rnem ingkerrenh, arrantherr nhenhek ingkerrenhel iterl-aretyek, Jesus irrkaty weth nhenhan arrantherr arwerl iylpeyl-atherrel atanthekarl. Akngeyel Christ arrernek, ra Ingkart arrekantherr ingkerrenhek anetyek.” 37 Angka rernem awek-penh, rernem ywarn iterremel-anem anenh. Peter-anem rernem ayernek, kwertengerl ingwer-rnem-then, “Nthakenh-angkwarr arrantherr irreman?”
38 Peter angkek, “Akngey-warl angkep irrenherr-arey, baptise inemel, itna Jesus-angkwarr, Akngeyelarl apmwa arrekantherrety iwem. Ikwer-penhan Itnweng Rlwart ra antelheyenh arrekantherr-warl, arrekantherr-itwek intem anetyek. 39 Alakenh-anyem Akngeyel arrekantherr arrernek, ampernemek-then ingkerrenhek, Itnweng ikwerenh thwenetyek. Apmer ingwer-areny-rnem-then Akngeyel ikwer-rnem arrernek arrpemarl, Itnweng ikwerenh thwenetyek.”
40 Peter-el renh-rnem akalty-anthek arrpemarl aleth-antey, “Arrantherr artwa apmwernem-they angkep irretyek.” 41 Rernem-anem Peter-ek awelhek. Rernem-anem Peter-warl apetyek, renh-rnem baptise-emeletyek. Arlta ikwerel-antey, Akngeyel artwa 3,000 innga anyentelhilek kwertengerl ikwerenh-rnem-warl.
Angka tyaty-areny arrwekeleny-rnemek
42 Angkakert-rnem rernem-anem ingwer-rnem akaltyilek. Rerneman aleth-antey anyentirrenh, amern arlkwetyek, Akngey-warl-anem rernem angketyek.
43 Akngey Ingkartel kwertengerl-rnem akaltyilek, rernem ilek-ilek mpwaretyek. Angkakert rernem ilek-ilek mpwarek. Akngey Ingkart aremirrek, ikwer-rnem-warl, rlterrk ilkwakert. Ingwerel-rnem rlterrk-akert arek-penh, rernem ater-anem irrek. 44 Rernem anyent irrenh, rernem mwerrant-arey anenh. Man-rnem-then rernem antherrenh arwa alhewer-antey, ampwal-rnem-then. 45 Ampwal ingkerrenh rernem tharlemilek, arrangkwarl anenh-rnem-then ingkerrenh arwa rernem man anthek irrepern-rnem. 46 Arlta arrpanenh rernem anyentirrenh tyaty ilkwa Jew-rnem-kenh-warl, warl ilkwa anyent-itwek. Apmer ingwer-rnem-warl rernem alhenh, anyentirretyek amern arwa arlkwayntetyek. 47 Rernem irrkngerney ingkerrenh anenh, Akngeyek inkwerelhemel. Ingwer-rnem ikwer-rnem inkwerelhek-antey arrpemarl, rernemarl iylpareth anenhek. Arlta arrpanenhel Ingkartel ingwer-rnem pweytilenh, akngerram-akngerr ilemel, rernem Jesus ikwer-angkwarr iteth anayntetyek.