3
Peter-el artwa lerrp mwerrileyel
Arlta ingwerel atwerrp 3 o’clock-el Peter-atherr John-atherr alhek, Jew-rnem-kenh tyaty ilkwewarl, Akngey-warl angketyek. Arlta arrpanenhel ingwer-rnemel artwa lerrp renh akngenh, arriw ikwer-warl renh arrernenh. Iwerr keyt rernem itnewek Keyt Mwerr-angker. Iwerr-angkwarr alhenh-rnem artwa lerrpel ngkweltyek ayerney-ayntenh. Ratherr arek artwa lerrp renh.
Artwa ra John-atherr Peter-atherr ayerney-ayntek ngkwelty anthetyek, artwa lerrp renh, ratherr ikwer-angkwarr alhek warl kwen-warl. Ratherr renh arek, atherrel-antey. Peter angkek ikwer-warl, “Aylenhanth ara!”
Artwa lerrpel renh-atherr arek, ratherr ngkwelty anthentyek-arrpantey. Peter ikwer angkek, “Ayeng ngkweltyek arrangkw! Atha ngenh ileyel, Jesus Christ Nazareth-areny itnangkwarr rtnerl-alha!” 7-8 Peter-el iltya arraty-they renh anterrkwemel rnkernek. Ingkety rlterrk-anem irrek, ra atnarnpek inkwerelhemel, alhemel-anem. Ra Peter-atherr John-atherr-angkwarr alhek, atnarnperl-apemel, Akngeyek inkwerelhemel. Ingwerel-rnem arek rarl Ingkartek inkwerelherl-apenh. 10 Rernem artwa renh aketh-antey alhengk-arek rarl iwerr ikwerel mpwelhemel artwernem manek arlkarewey-ayntenh Keyt Mwerr-angker-itwek. Rernem ywarn iterrek, “Nthakenh-anem artwa nhenh irrekan?”
Peter-el angka Jesus-kenh ileyel
11 Artwa ra Peter-atherr John-atherr anterrkwenh-antey, akngerr ikwer-atherr-warl akarrirrek. Lywenty ra itna Solomon-kenh Lywenty. 12 Peter-el renh-rnem arek, rernemarl ikwer-atherr-warl akarrirrenh, ra angkek, “Israel-kenh-rnemay, ilekek arrantherr aylenhanth artewentyel areyel, aylanth rlterrk-arrpantey? Arrantherr apek iterreyel aylanth mwerr-arrpantey? 13 Ingkart Akngey irrkaty-antey aneyel. Abraham, Isaac, Jacob rernem ikwer inkwerelhek-antey. Ra Jesus, alerikw ikwerenhek inkwerelhek. Artwa irrkaty rey-antey ahelengkw-rnem-warl ahayiwek, renh ipmek atwetyek. Arrantherr ikwerety intwemelirrek. Pilate-el tyarlewetyek angkek, arrantherr ikwerety arlkarirrek. 14-15 Jesus ra arraty innga anenh. Arrantherr ikwerety arlkarirrenh. Arrantherr Pilate renh ayernek, artwa apmwa tyarlewetyek, artwa mwerrant atwemel. Itethiley-angkerarlap ran. Artwa rarl arrenhantherr irrpelthel itethilek, renh arrantherr ipmek atwek. Akngeyel renh angkep itethilek. Anwantherr-anem akalty, anwantherr renh iteth arek-penh. 16 Artwa lerrp nhenhel Jesus tnakeyel rlterrk ilkwakert. Alakenh-anyem Akngeyel renh mwerrilek, Jesus-kenh itnangkwarr. Kel yanhey-antey arrantherr arek.
17 Atyenh-rnemay, arrantherr Atyetyart-rnemel-then apalel Jesus renh ipmek atwek. 18 Akngeyel angkakert ingwer-rnem-angkwarr arrwekel-antey ilek, Jesus ra irrwampenty awelhey-alenty, artwa apmwel-rnem renh atwey-alenty. Akngey-kenh Angka ranem innga aynteyel. 19 Arrantherr Akngey-warl angkepirretyek apmwekety, rarl apmwa arrekantherrety iwem. 20 Akngeyel rlterrk arrenhantherr antheyenh, ra Jesus arrekantherr thweneyenh. 21 Jesus ra alkerel-antey anem, Akngeyel ahern nhenh lyertenyiletyek, angkakert arrwekeleny ingwer-rnemarl awank-akerr ilek-angkwarr-antey. 22 Akngeyel renh-rnem Moses-angkwarr ilek, ‘Angkakert ingwer-anem atha arrekantherr-warl thweneyenh. Ra Angkakert Moses-apeny anem, arrantherr ikwer awelh-ayntetyek. 23 Ingwer apek angkakert ikwer irrpelthirrenty, Akngeyel renh iwerl-alhem intem-antey.’ Alakenh-anyem Akngey-kenh angka aynteyel. 24 Samuel-then angkakert ingwer-then rernem Akngey-kenh Angka akalty-anthek, Artwa Impen nhenhey-antey. Angkakert rernem ingwer-rnem Moses-they ingkern akalty-anthek Akngey-kenh angka arrpemarl. 25 Arrantherr alakenh Akngey-angkwarr apentetyek. Angka Akngeyel arrernek arrwekeleny-rnemek. Angka ra Akngeyel Abraham ilek, ‘Ngkwenh-rnem-angkwarr angka atyenh arlpimpirreyenh, apmer arrpanenh-angkwarr, ahern-areny ingkerrenhel ayenh iterl-arayntetyek-awaty.’ 26 Akngeyel alerikw ikwerenh arrekantherr-warl-tangkwel thwenek, arrantherr ikwer-warl angkepirretyek apmwekety.”