4
Jew-rnem-kenh atyetyart-rnemel Peter John ikwer-atherr ileyel, ratherr Jesus-kenh angka akalty-anthey-angenh anetyek
1-2 Peter-atherr John-atherr ratherr akngerr ingwer-rnem akalty-anthenh, Jesus ipmepenh akemirrekarl. Ratherr renh-rnem ilenh, ingwer-rnem angkep ipmepenh itethirreyenh, Jesus-apeny. Artwa tyaty-areny ingwer-rnem, atyetyart ilkwa ahelengkw-rnem-kenh, Sadducee-rnem-then, rernem apetyek ikwer-atherr-warl. Rernem ikwer-atherr ahelirrek. Ingkeny kwenirreynenh-anem, ahelengkwel-rnem renh-atherr anterrkwek, tyaylek-anem akwernemel, ingwepenhek-atwety. Akngerr ingwer-rnem ratherrarl renh-rnem akalty-anthek, rernem Jesus tnakek. Ingkart-rnem akngerr-anem irrek, 5,000.
Ingwepenh artwa ampwernem-then Moses-kenh angkakert-rnem-then Atyetyart Jew-rnem-then rernem Jerusalem-itwek akarrirrek. Atyetyart tyaty-areny ilkwa Annas, Caiaphas, John, Alexander, Annas-kenh ingwer-rnem-then, rernem ingkerrenh akarrirrek. Rernem Peter-then John-then akngetyek tyayl-they, renh-atherr ampep-itwek arrernek, rernem renh-atherr ayern-ayntetyek. Rernem renh-atherr ayernek, “Angwenhel mpwelenhanth rlterrkilek, artwa lerrp mwerriletyek? Angwenh-kenh itnangkwarr mpwelanth itethileyel? Angwenhel mpwelenhanth rlterrkilek, mpwelanth arntety-rnem mwerriletyek?”
8-9 Akngey-kenh Itnweng Rlwart-akertel Peter renh rlterrkilek. Peter-el renh-rnem ilek, “Atyetyart-rnemay, artwamp-rnem-then, arrantherr aylernanth ayerneyel, nthakenh aylernanth artwa lerrp renh mwerrilek? 10 Aylernanth-anem arrenhantherr Israel-areny ingkerrenh iletyek. Aylernanth artwa lerrp renh mwerrilek, Jesus Christ Nazareth-areny-kenh itnangkwarr. Arrantherr Jesus renh arwerl iylpeyl-atherrel atanthek ilwetyek-atwety. Akngey Ingkartel renh angkep ipmepenh itethilek. 11 ‘Arrantherr renh apmwek-athen arenh. Ran inngarl, anyent impen.’ 12 Jesus rant ingwer angkep itethilem. Jesus-kenh itnakertelant anwantherr itethirrem.”
13 Atyetyart-rnem apatek, ratherrarl alhewer-antey ikwer-rnem-warl angkenh nyerrirrey-angenh, arnkaty innga. Rernem renh-atherr iterl-arenh, ratherr akwerrp anenh, akaltyirrey-angenh-antey awank. Artwa rernem iterl-arek, ratherrarl Jesus-itwek anenh awank. 14 Artwa lerrp-penh ra ikwer-atherr-itwek rtnenh. Artwa ra aherrety 40-pel anenh, rarl mwerrirrek. Atyetyart-rnem apatek.
15 Atyetyart-rnemel Peter-then John-then aketh-warl irrentek. Rernem ament-anem angkerrenh, 16-17 “Nthakenh-anem artwa nhenh-atherr anwantherr ileman? Jerusalem-areny-rnemel kelarl iterl-areyel, ratherrarl renh mwerrilek. Anantherr nthakenh arrangkw iley-angenharl. Ingwer-rnemel awekerr, anwantherr renh-atherr menty iletyek Jesus-kenh angka ikwer.” 18 Rernem ikwer-atherr yangkelhek, ratherr apetyetyek. Atyetyartel-rnem renh-atherr artwerilek, “Mpwelanth Jesus-kenh Angka ingwer-rnem akalty-anthey-angenh anetyek.”
19 Peter-atherr, John-atherr ratherr artwa ingwer-rnem ayernenh, “Aylernanth Akngey Ingkartek awelhem apek, arrekantherr apek? 20 Nthakenh aylernanth akater aney-angenh. Aylernantharl Jesus renh awek-penh, arek-penh, aylernanth ingwer-rnem ilem.”
21-22 Rernem ywarn-antey iterrek, ilekek renh-atherr atweman. Ingkerrenh Akngeyek inkwerelhek, rarl renh mwerrilek. Rernem renh-atherr menty-anem tyarlewek alpetyek, renh-atherr ilenh, “Mpwelanth apmwelhelentyan, anwantherr mpwelenhanth atwemarl.”
Rernem Akngey ayernem, ra renh-rnem rlterrkiletyek, rernem angka mwerr-angker arnkatyel iletyek
23 Tyayl-they ratherr tyerrelhek-penh, ratherr Ingkart-areny-rnem-warl alpek. Ratherr angkanem iley-alpek, atyetyart rernemarl ilenh. Angkanem ilerl-apenh ingwer-rnem-warl. 24 Ingkart-areny rernem awek-penh, rernem Akngey Ingkart-warl-anem angkek, “Atyetyartay, ahern-then alker-then, kwaty alay-then, antyarr-rnem-then, ahern-areny ingkerrenh ntwa arrpmernek. 25-26 Nga arrwekeleny David-ek alakenh angkek, ‘Ilekek alethang-rnem ahelirreyel? Ilekek rernem atwerr-ayntetyek ilkelheyel? Atyetyart ahern-areny-rnem iterreyel, Akngey Ingkartek-then ikwerenh Christ-ek antengiletyek arrkernelheyel-arrpantey?’ David-el ilek Itnweng Rlwart-akertel. 27 Nhel apmer Jerusalem-itwek artwa Jew-weny-rnem-then Atyetyart Herod-then Pontius Pilate-kenh-rnem-then anyentirrek artwa Israel-kenh-rnem-then, Jesus warrkenh arraty ngkwenh atwetyek. 28 Rernem renh atwek ngarl arrwekel angkek-angkwarr-antey. 29 Ingkartay, anwantherr warrkenh ngkwenharl. Anwenhantherr rlterrkila, anwantherr arnkatyel angka ngkwenh ilerl-apayntetyek. 30 Ntwa arntety-rnem aleth-antey mwerrerl-aynta. Anwantherr arntety-rnem mwerriletyek Jesus-kenh itnangkwarr, anyent impen ngkwenh.”
31 Warl akngelhek. Jesus-arl apentenh-rnem mwerrant-arey anenh. Itnweng Rlwart ikwer-rnem-warl apetyek, rernemap alhewer-antey ilerl-apenh.
Jesus-arl apentenh-rnem rernem mwerrant-arey anetyek
32 Rernem ilterrey-angenh mwerrant-arey anenh Ingkart-angkwarr. Jesus-arl apentenh ingwer-rnem rernem arwa alhewer antherrenh. 33 Itnweng Rlwartel angkakert-rnem arnkatyilek. Rernem ingkerrenh arnkatyel ilerl-apenh, “Jesus ra ipmepenh itethirrek.” Akngeyel renh-rnem ingkerrenh arntarnt-arek. 34 Rernem ampwal ingkerrenh warl-rnem-then tharlemilek. Ingwer-rnemel ampwal atnyeney-angenh, ampwal ingkerrenh warl-rnem-then. Man-rnem rernem inek, ampwal tharlemilek-penh. 35 Artwa ingwer-rnem-warl antheynek, arrangkwarl anenh-rnemek, man-weny irrepern-rnem.
36-37 Joseph-el apmer amern weyt-angketyarr ikwerenh tharlemilek, man ingkerrenh ra angkakert-rnem-anem anthek, man-weny-rnem anthetyek. Joseph Cyprus-areny artwa anenh. Itna ingweran rernem renh itnewek Barnabas, alakenh angkemel, “Ingwer-rnem irrkngerney anthey-angker”.