5
Ananias Sapphira-atherr
Anewart-atherr artwa Ananias-then, arelh Sapphira-then, ratherr apmer amern weyt-angketyarr tharlemilek arrpemarl. Ratherr man ataperr ayerrpilek, ikwer-atherrant ratherrarl man ayerrpilek, ingwer-rnem-warl arraty ilelhey-angenh anyelkel-antey. Ananias ra man akely angkakert-rnem-anem anthek, irrtyertel-antey. Ratherr irrtywerremel ilelhenh, man ilkwa anthetyek-arrpantey. Peter-el renh ilek, “Arrentyel ngenh anterrkwek, nga ikwerant-anem awelhek. Ilekek nga irrtywerrekan Itnweng Rlwart Akngey-kenhek? Apmer amern-angketyarr ntwa tharlemilek, man ntwa ayerrpilek ngkweng-antey arrpemarl. Ngap Akngeyekant irrtywerrekan, ahern-areny-rnem-wenyek!” 5-6 Ananias ra awek-penh, ra aytnerl-alhemel ilwek-anem. Artwa anthety rernem apetyek, arrewaly renh ataperrelek, rernem akngekan akwernetyekant-anem. Ingwer-rnem aterirrek.
Atwerrp anewikw ikwerenh Sapphira aylpenhek, apal-antey. Peter-el ayernek, “Ntwa amern-angketyarr tharlemilek man irrkaty ikwer-antey. Ananias-el man ingkerrenh-antey akngetyek?”
Sapphira-el ilek, “Ya, kel ra anthek, ingkerrenh-antey, lipwel-antey yanhan!”
Peter-el ilek, “Mpwelanth irrtywerremel Itnweng Rlwartek. Artwa yanh-rnem rtnenherreyel arriw-itwel. Rernem Ananias-tangkwel akwernek. Ikwer-penhan rernem ngenh-anem akwernem.” 10 Sapphira aytnerl-alhek, ilwemel-anem. Artwa rernem aylpenhek, Sapphira arrewaly-anem arey-alhek. Rernem renh akngek, akwernetyek anewikw ikwerenh-itwek. 11 Tyaty-areny-rnem rernem-anem aterirrek. Akngerr ingwer-rneman aterirrek arrpemarl.
Rernem ilek-ilek mpwareyel
12 Ingkart-kenh angkakert-rnemel arntety-rnem mwerrilek Akngey-kenh Itnweng-akertel. Jesus-arl apentenh-rnem anyentirrenh Solomon-kenh Lywenty-itwek. 13 Artwa ingwer-rneman inkwerelhek. Rernemap ikwer-rnem-itwek anyentirrey-angenharl. 14 Akngerr ingwerel-rnem Ingkart-anem apentenh, artwernem-then, arelh-rnem-then. 15 Rernem arntety-rnem akngetyenh iwerrel-antey, panty-warl arrernemel. Rernem iterrek, lywenty ikwerenhel renh-rnem arnenty, rernem mwerrirretyek. 16 Ingwer-rnem tawen-el anenh-rnemel Jerusalem-ampenyel. Rernem arntety-rnem-then arrenty-akert-rnem-then atnwenhenh. Kwertengerl-rnemel renh-rnem mwerrilek.
Jew Atyetyart-rnemel renh-rnem alwerneyel, atwetyek
17 Atetyart ilkwa Jew-kenh tyaty-areny-rnem-then Sadducee-rnem-then rernem ikwer-rnem-kety arlkarirrek. 18 Angkakert renh-rnem anterrkwek, tyayl-ek-anem akwernemel. 19 Ingwel Ingkart-kenh angel apetyek, arriw ikwer-rnem-anem altywerilek, renh-rnem tyarlewek tyayl-they. 20 Angel-el renh-rnem ilek, “Tyaty Jew-kenh-warl alhenherr-arey, renh-rnem iletyek, rernem arraty-angkwarr apentetyek.” 21 Ingkeny tyerrelhenhey-alentyel, rernem alhek tyaty ilkwewarl, renh-rnem akalty-anthetyek. Atetyart ilkwa warrkenh ikwerenh-rnem-then rernem Council-rnem akarrilek, rernem angkerretyek. Rernem angkakert-rnemek yangkelhek.
22 Tyayl-areny iltyemwerney-rnem ikwer-rnem ywarek. Rernem ilek, 23 “Anantherr tyayl-warl alhek. Tyayl renh arey-alhek martekarl ra ayntenh. Tyayl arntarnt-arey-angker-rnem arriw ikwer-itwek rtnenh. Anantherr arriw altywerilek, arrangkw-anem arey-alhek.” 24 Iltyemwerney-rnem-kenh Atyetyartel angka awek-penh, ra ywarn iterrek. Jew-rnem-kenh Atyetyart-rnem ywarn iterrek arrpemarl. 25 Artwa anyent angkakert apetyek, renh-rnem iley-alhek, “Artwernem ntwarl tyayl akwernek-rnem, rernem ingwer-rnem angka Akngey-kenh ilerl-apeyel, tyaty ilkwa Jew-rnem-kenh aketh-ampeny-itwek.” 26 Iltyemwerney atyetyart ilkwa iltyemwerney ingwer-rnem-then rernem angkakert-rnem akngey-alpek, renh-rnem atwey-angenh, ingwer-rnemel iltyemwerney-rnem atwekerr, apwertel wekerr.
27 Kwertengerl-rnem akngek Council-rnem-warl. Atyetyart ilkwa tyaty-arenyel renh-rnem ilek, 28 “Anwantherr arrwekel-antey arrenhantherr ilek, ‘Jesus-kenh-angkwarr akalty-anthey-angenh.’ Arrantherr Jerusalem ingkerrenh-angkwarr akalty-anthenh. Anwenhantherr ayntarrp-ileyel, Jesus atwenty-arrpantey.”
29 Peter kwertengerl ingwer-rnem-then angkek, “Ahern-arenyek awelhey-angenh, Akngeyekant awelheyel. 30 Arrantherr Jesus renh atwek, arwerl iylpeyl-atherr-warl, aylparirremel. Arrwekeleny-rneman awelhenhan Akngeyek, rarl Jesus renh itethilemel ipmepenh akemelhilek, Akngey anyent rey-antey. 31 Akngey ra Atyetyart anwekantherr arrernek, itethiley-angker. Akngey Ingkartel renh arrernek, Israel-kenh-rnem apmwekety angkepirretyek, apmwa ingkerrenh-kety iwetyek. 32 Arrantherr ileyel, Itnweng Rlwartel ileyel arrpemarl. Rernem Akngeyek awelhenty, rernem Itnweng Rlwart-akert-anem.”
33 Council-rnemel awek, rernem ahelirrek, renh-rnem ipmek atwetyek. 34 Anyent ingweran Pharisee anenh, itnan Gamaliel. Ingkerrenhel renh mwerr antwenh. Ra impen Moses-kenh angka akalty-anthenh. Ranem iltyemwerney-rnem ilanthek, kwertengerl-rnem aketh-warl akngetyek. 35 Ra Council-rnem-warl angkek, “Artwa Israel-kenh-rnem mwantyel iletyek. 36 Apmwerrkel artwa anyent Theudas, ra ilelhek ra akwel atyetyart ilkwa anetyek. Artwa 400 irlkenty ikwer-angkwarr anenh arrpemarl. Artwa ingwerel renh ipmek atwek, ikwerenh-rnem anterrerrek, Artwa Impenarl atwek-kety.
37 Artwa anyent ingweran Judas Galilee-areny apetyek, kapment-rnem-el artwernem count-emileyel-angkwarr-antey. Artwa ingwerel renh ipmek atwek arrpemarl. Artwa ikwerenh-rnem arlperrtyirrek arrpemarl.
38 Alakenhaym-kety artwa renh-rnem menty-anem ipmenherr-arey. Angka nhenh apek ahern-areny-kenh anamerl ywerreyenh weth-lkwer. 39 Akngey-kenh angka rernemarl apek ileyelek, nthakenh arrkngert angkey-angenhan.”
40 Sanhedrin Council-rnem Gamaliel ikwer awelhek, rarl angka ilenhek, rernem angkakert-rnemek yangkelhek, rernem ahelengkw-rnem ilanthek, renh-rnem whip-el atwetyek, renh-rnem ilek, Jesus-kenh angka iley-angenh anayntetyek. Renh-rnem menty-anem tyarlewek.
41 Rernem Council-rnem-kety alpek, irrkngerney-anem. Rernem inkwerelhek, Akngeyek warrkirretyek, ahelengkwel-rnemarl renh-rnem atwenh-kety. 42 Arlta arrpanenhel rernem anyentirrenh Jew-rnem-kenh tyaty ilkwitwek, warl ingwerek-ingwer ikwer-rnem-kenh. Rernem ipmelhey-angenharl, intem-antey Akngey-kenh angka ilenh, Jesus ran artwa, Akngeyel awank-akerr alhelek renh thwenetyek ahern nhewarl, ahern-areny ingkerrenh itethiletyek.