25
Paul Festus-ek ilelheyel, “Ayeng ilkelheyel Caesar-warl alhetyek”
Rernem Festus-anem rnkernek, atyetyart ilkwa anetyek. Ikwer-penh arlta atherr-penh, Festus Caesarea tawen-they Jerusalem-warl alhek. Atyetyart tyaty-areny-rnem-then Jew-kenh atyetyart ingwer-rnem-then Paul-ek angkerrenh. Rernem Festus renh ayernek, ra Paul Jerusalem-warl akngetyetyek. Rernem ilkelhek Paul renh iwerr ampep-itwek-antey ipmek atwetyek. Festus-el renh-rnem ilek, “Paul Caesarea-itwek aleth anetyek. Ayeng Caesarea-warl alerl alpeyenh ingwer-inger. Arrantherr angkeyel, ra artwa apmwarl aneyel. Atyetyart irrpety arrekantherrenh atyeng-angkwarr apetyetyek, ngenh anngetherr ayntarrp-iletyek.”
Festus-anem Jerusalem-itwek anenh wik anyentek-atwety. Ikwer-penhan ra Caesarea-warl alpek. Arlta ingwerelan court-warl-anem alhek, Paul ikwer-anem yangkelhek. Paul ra court-itwek aney-alhek-anem, Jerusalem-arenyel-rnem renh aleth ayntarrp-ilek. Rernem irrtywerremel renh aleth-antey ayntarrp-ilenh. Paul-anem ilelhek “Atha Jew-rnem-kenh-angkwarr apmwel-areth mpwarey-angenh, Rome-areny-rnemek-then. Atha tyaty ilkwa Jew-rnem-kenh apmwel-areth mpwarey-angenh. Ayeng Caesar Rome-areny Atyetyart ilkwek irrpelthirrey-angenh.”
Festus ra ilkelhek, Jew-rnem kwartewetyek. Alakenh-anyem ra Paul renh ayernek, “Nga apek Jerusalem-warl alhem, nga court-el angketyek ikwer-itwek apek, Jerusalem-itwek.”
10 Paul-el renh tyernek, “Ayengarl Rome-areny. Ntwa atyeng court mpwaretyek Rome-itwek-antey. Kel nga akalty atha Jew-rnem-angkwarr apmwel-areth mpwarey-angenhan. 11 Atha apmwel-areth mpwarentyan, atyengarl alakenh aynteyelarl, rernem ayenh ipmek atwetyekarl alhewerarl. Rernem irrtywerremel ileyel. Ingwer-rnemel nthakenh ayenh ahayiwey-angenh Jerusalem-areny-rnem-warl. Atyetyart Rome-areny rant ayenh court-itwek ayernetyek.”
12 Paul renh awek-penh, Festus artwa ingwer-rnem-then angkerrenh. Artwa rernem Rome-areny-rnem-angkwarr renh iterl-arenhan. Ikwer-penhan ra Paul renh ilek, “Ngarl ilkelheyel-angkwarr-antey, Atyetyart Caesar rant court-itwek ayernetyek.”
Paul Agrippa-warl Bernice-warl angkeyel
13 Ingwer-ingeran, King Agrippa Caesarea-warl apetyek anew ikwerenh-then-antey Bernice-then. Ratherr ilkwatherr apetyek Festus-warl, renh aretyek. 14 Ratherr kel arlta irrpety ikwer-itwek anek-penh, Festus-el King renh Paul-ek ilek. Ra renh ilek, “Felix-el artwa anyent tyayl-itwek iwerl-alhek. 15 Ayeng Jerusalem-itwek anenh-antey, tyaty-areny atyetyart-rnem-then Jew-rnem atyetyart-rnem-then rernem atyeng-warl apetyek. Rernem ayenh ayernek, atha anyent renh ipmek atwetyek. 16 Atha renh-rnem ilek, ‘Anwekantherrenh-angkwarr angka ingweran aynteyel arrpemarl. Anwantherr nthakenh ingwer ipmek atwey-angenh. Arrantherr renh anngetherr court-itwek ayernetyek. Ikwer-penhan ra ilelhenty, renh ipmek-anem atwetyek.’ 17 Jew-rnem-anem nhenh-warl apetyek atyeng-warl. Arlta ingwerelan ayeng Paul-ek yangkelhek, atha renh ayernetyek, rernem renh anngetherr ayntarrp-iletyek. 18 Rernem-anem ayntarrp-ilek, athanem iterl-arek rernemarl apalel renh ayntarrp-ilek, atha renh nthakenh ipmek atwey-angenh. 19 Rernem ilterrek, Akngey ikwer-rnem-kenh-they. Rernem ilterrek Jesus-they, rarl arrewaly ayntek. Paul ra ilek, ‘Jesus ra iteth aneyel.’ 20 Ayeng-anem ywarn iterrek athanem Paul renh ayernek, ‘Nga Jerusalem-warl alhetyek? Atha ngenh court-emileyek.’ 21 Paul ilelhek, ‘Ayeng ilkelheyel, Caesar-itwek ayenh court-emiletyek.’ Alakenh-anyem atha renh tyayl-itwek atnyeneyel, Rome-warlant renh thwenetyek.”
22 Ikwer-penhan Agrippa-el-anem Festus renh ilek, “Ayeng ilkelheyel atha artwa renh awetyek.” Festus-el renh ilek, “Ntwa kel ingwepenhan renh awetyek.”
23 Kel arlta ingwerel Agrippa Bernice-atherr Festus-kenh warl-warl apetyek, arnkwa mwerr-angkerel aylpemel. Ahelengkw Atyetyart ingwer-rnem-then, artwa ingwer-rnem-then warl ikwer-itwek anyentirrek. Ikwer-they Festus Paul-ek yangkelhek. 24 Festus-anem angkek, “King Agrippa-ay, atyetyart-rnemay, arrantherr artwa nhenh arenherr-arey! Jew nhenh-arenyel-rnem-then Jerusalem-areny-rnem-then rernem artwa renh ayntarrp-ilek. Rernem-antey ilanthek, atha renh ipmek atwetyek. 25 Ran artwa mwerrarl, arlarl. Atha renh-rnem arternpel awek, nthakenh atha renh ipmek atwey-angenh, menty-anem. Ikwer-penhan Paul rantey angkek, Caesar-el renh court-emiletyek. Alakenh-anyem atha renh Caesar-warl thwenetyek. 26 Nthakenh atha renh arwa thweney-angenh, renh court-emiletyek. Alakenh-anyem ayeng ikwer yangkelhek, arrantherr King Agrippa-el akngerr ayernetyek. Anantherr-anem pip thwenetyek atyetyart Caesar-warl. 27 Arrantherr mwerrant-arey angkerrenty, atha renh thwenemarl.”