26
Paul Agrippa-itwek anngetherr ilelheyel
Ikwer-penhan King Agrippa-el Paul renh ilek, “Nganem ikwer-rnem-warl ilelha.”
Paul iltyerremel renh-rnem akaterilek, rap ikwer-rnem ilelhek, “King Agrippa, Jew-rnemel ayenh ayntarrp-ileyel. Ayeng-anem inkwerelheyel, ngkweng-warl anngetherr ilelhetyek. Nga akalty Jew-rnem-kenh-angkwarr ayeng ngkweng-warl angkeyel. Atyeng awelha!
Jew-rnem atyeng akalty, ayeng arraty-angkwarr anenharl ampa akely-they. Ayeng alakenh lwewarrernelhek apmer Jerusalem-itwek. Rernem ayenh arrwekel-antey iterl-arenh, ayeng Pharisee-arl anenh. Alakenh-anyem athan arraty-angkwarr apentenh. 6-8 Awank-akerr Akngeyel arrewaly anwekantherrenh-rnem alhelek. Ayeng kel akalty nhenh arraty innga. Arrantherr irrpeltherreyel, Akngey rarl arrewaly ingkerrenh ipmepenh akwentelhileyenh. Israel-kenh ingkerrenh akalty-wenyarl rernem mpwelheyel Akngey-kenh angka arrwekeleny renh arratyirretyek. Rernem Akngey renh aleth-antey ayerneyel. Lyert Jew-rnem ilkelheyel ayenh ipmek atwetyek. Atyetyart, renh-rnem atha ileyel, Akngey-kenh angka arrwekeleny arraty aynteyel.
Awank-akerr ayeng iterrenh Jesus Nazareth-arenyekarl irrpelthirretyek. 10 Alakenh atha mpwarek apmer Jerusalem-itwek. Jew-kenh tyaty-areny Atyetyart rernem ayenh thwenek, atha Ingkartarl apenteyel-rnem tyayl-warl akwernetyek, ingwer-rnem ipmek atwetyek, Ingkart-angkwarrarl apenteyel-rnem. 11 Ayeng Ingkart-areny-rnemek tyaty akely-rnem-itwek nthwenh, atha renh-rnem atwetyek. Atha renh-rnem apentey-angenh anetyek ilek. Ayeng apmer arleng ingwer-ampeny-warl alhek, atha renh-rnem alwernemel atwetyek.
12 Ingwer-ingeran, ayeng Damascus-warl-anem alhek, tyaty-areny atyetyart ilkwernemel ayenh thwenek, Jesus-arl apenteyel-rnem Damascus-itwek anterrkwetyek. 13 King-ay, lyenenty ilkwel ayenh arrtyernek alker-they. Ayenh artwa ingwer-rnem-then. 14 Anantherr ingkerrenh-antey ahern-warl aytnek. Ra ayenh Hebrew-kenh angkel ayernek, ‘Saul-ay, ilek ntwa atyenh-rnem alwerneyel atwetyek ngay? Atyeng irrpelthirremel nga ament apmwelheleyel!’ 15 Athanem renh ayernek, ‘Ingkartay, angwenh ngan?’ Ingkartel ayenh ilek, ‘Ayengan Jesus-arl. Ayenh ntwa alwerneyel atwetyek.
16 Kel, akemirra! Ayeng ngkweng-warl aremirrek. Atha ngenh rlwanek, atyeng warrkirretyek, ntwa renh-rnem iletyek. Ntwa renh-rnem angka ingwer iletyek, angka renh atha ngkweng iley-angenh-antey. 17 Atha ngenh Jew-rnem-warl Jew-weny-rnem-warl-then thwenem, atha ngenh kel ikwer-rnem-kety arntarnt-areyel. 18 Ntwanem renh-rnem angka atyenh akalty-anthetyek. Ntwa renh-rnem iletyek, apmwek inkwerelhey-angenh anayntetyek, arrentyek awelhey-angenh anayntetyek, kel Akngeyekant awelh-ayntetyek, rernem Akngey-warl angkepirretyek. Rernem ayenh-anem tnaketyek, Akngeyel apmwa ikwer-rnem-kety iwem. Ikwer-penhan atha renh-rnem anyentelhilemarl.’
19 King Agrippa, ayeng kel Ingkartek awelhek. Ra atyeng aremirrek. 20 Atha Jew-rnem-then Jew-weny-rnem-then akalty-anthek Damascus-itwek-anem Jerusalem-itwek-anem, apmer Judea-itwek-anem. Ikwer-penhan apmer arrpanenhek. Atha renh-rnem ilek, rernem Akngey-warl angkepirretyek, rernem-anem arraty-angkwarr anetyek. Ingwer-rnemel iterl-areyenh rernemarl angkepirrek Akngey-warl-athek. 21 Jew-rnemel ayenh tyaty ilkwitwek anterrkwek, rernem ayenh ipmek atwetyek ilkelhek. 22 Akngeyel ayenh arntarnt-arek. Athanem ingkerrenh ileyel angka Jesus-kenh. Angka nhenh arraty inngarl aynteyel. Akngey apenteyelarl-rnem awankarl anenh-rnemel Moses-akerr arrwekel ilek arrpemarl. 23 Rernem ilek Christ ra irrwampenty awelhenty-penh ilwetyek. Ikwer-penhan retangkwel arrewaly-penh akemirreyenh. Ikwer-penhan angka ikwerenh arlpimperreyenh angka ilpertel-warl, Jew-rnemel-then Jew-weny-rnemel-then renh arraty iterl-aretyek, rernem-anem iteth intem-antey anayntetyek.”
24 Paul angkenh-antey Festus ikwer angkek, “Paul arwengk ngan! Ingkerrenh-angkwarr nga akaltyirrek, ilpertelhilemel!”
25 Paul-el renh ilek, “Festus, atyetyart ilkwa, ayengan arwengk-wenyarl. Atharl ikwer-rnem ileyel arraty inngarl. 26 King Agrippa-el angka nhenh iterl-areyel. Alakenhaym ayeng ikwer arternp innga angkek. Christ ra akngerr-itwek anngetherr-itwek ilwek, rap akemirrek.”
27 Paul-el Agrippa renh ayernek, “Ntwa angkakert arrwekeleny Akngey-kenh tnakem? Ayeng akalty ntwa renh-rnem tnakem!”
28 Agrippa-el Paul renh ilek, “Nga atyeng arrkernelheyel ayeng Ingkart-angkwarr anetyek!”
29 Paul-el renh ilek, “Lyert apek, ingwer-inger apek. Atha Akngey renh ayernem ngkweng ingwer-rnemek, arrantherr atyeng lyert awelhetyek. Arrantherr ingkerrenh Jesus-arl apenteyel-rnem atyeng-apeny anetyek tyeyn-weny.”
30 King-then Festus-then Bernice-then rernem akwentemel rtnerl-alhek ingwer-rnem-then. 31 Ikwer-penhan room-they rernem aketh-warl-anem alhek. Rernem angkerrenh, “Artwa nhenh apmwewenyarl! Nthakenh anwantherr renh ipmek atwey-angenh! Nthakenh tyayl-itwek atnyeney-angenh.”
32 Agrippa-el-anem Festus renh ilek, “Anantherr renh tyayl-they menty tyarlewey-angenh, Caesar-elant renh court-emiletyek rarl ilkelheyel-angkwarr.”