27
Paul rtnwewarl nganeyel, Rome-warl alhetyek
Festus ra iterrek Paul renh apmer Italy-warl thwenetyek. Alakenh-anyem Paul artwa tyayl-areny ingwer-rnem-then Julius-warl thwenek, Rome-areny Atyetyart anyent ra renh-rnem Rome tawen-warl akngetyek. Julius ra atyetyart ahelengkw 100 ikwer-rnem, irlkentyek-akert. Anwantherr-anem rtnwa anyent-warl nganek. Aristarchus artwa Macedonia-areny ra Thessalonica tawen-itwek anenh. Ra nganerl-alhek arrpemarl. Adramyttium-warl kel alhetyek irrek apmer Asia-warl.
Arlta ingwerelan Sidon tawen-itwek Julius ranem Paul renh mwerr-angkwarr tyarlewek, ikwerenh-rnem arerl-alpetyek. Rernem renh amern-rnem anthek ra alethel alhetyek. Kwatyel-antey alhenh, awer ilkwa innga pwey-alhek. Awerel anwenhantherr akngelhew-akngelhilek. Alakenh-anyem anwantherr apmer Cyprus-they arrer-antey alhenh. Ikwer-penh anwantherr ahern Cilicia-angkwarr ahern Pamphylia-they aleth alhek, Myra ikwer-itwek-anem aney-alhek. Myra ra tawen anenh ahern Lycia-itwek. Myra tawen ikwer-itwek atyetyart ra rtnwa ingwer arek, Alexandria tawen-they apetyek. Rtnwa ra Italy-warl alhetyek-anek. Alakenh-anyem Atyetyart ra anwenhantherr thwenek rtnwa ikwer-warl-anem nganerl-alhetyek.
Anwantherr arlta irrpety-inger alhek Cnidus tawen-warl. Anwantherr kel ywarn-antey alhek, awerel anwenhantherr akngelhew-akngelhilek. Alakenh-anyem anwantherr alhek apmer Crete-warl. Salmone tawen-angkwarr anwantherr aleth alhek. Anwantherr apmer-they arrer-ampenyel alhek. Ikwer-penhan anwantherr Fair Havens tawen-warl apetyek. Fair Havens tawen Lasea tawen-they arrer anenh.
Awer rlterrkel akngelhew-akngelhilek-kety, anwantherr Fair Havens tawen ikwerel-antey anek. Awer ra rlterrkam-rlterrirrek alyangkwel. Alakenh-anyem anwantherr arrangkw ayntek, anwantherr aleth alhey-angenh. Paul-el artwa renh-rnem ilek, 10 “Artwernemay, anwantherr nthakenh anper-alhey-angenh anwantherr apmwewarl irrekerr apek rtnwa akelhekerr ingkerrenh atwekerr kwatyel aylpekerr. Rtnwa akelhentyel kwaty-itwek, ampwal ingkerrenh ywerrekerr.” 11 Rome-areny atyetyart ra Paul-ek awelhey-angenh. Ra rtnwek-artweyekant, rtnwek atyetyartekant awelhenh.
12 Fair Havens ra rtnwek rtakw mwerr aney-angenh, alherrp aleth-antey pwenh. Alakenh-anyem rtnwek-artwey-rnem ilkelhek Phoenix tawen-warl anper-alhetyek. Phoenix ikwer-itwekan rtnwek-arelh rtakw mwerrarl ayntek. Rtnwel anerl-apenh-rnem ilkelhek apmer nhenh-itwek anetyek, alherrp-kety.
Awer rlterrkel kwaty aypmerrel-then Paul renh akngelhew-akngelhileyel
13 Ingwer-ingeran awer akely-anem pwey-alhek. Rernem-anem iterrek, “Anwantherr kel arrkernelhey, Phoenix-warl-anem anper-alhetyek.” Rernem ayen kanty-akert renh lhelek, Phoenix-warl-athek kwatyel-antey anperl-alhek. 14 Ikwer-penhan awer rlterrkel-anem ayerrer-they akngerrakw-they pwey-alhek apmer Crete-they. 15 Awer ilkwanem pwey-alhek, alhetyek arrkernelhek. Rernem ywarn-anem altwerl-athek alhetyek arrkernelhek. Awer ra rtnwa renh akngartewek-anem antekerr-athek.
16 Awerel-anem anwernantherr akngartewek, apmer akwerlp akely-warl, itnan ikwerenh Cauda. Anantherr akwerlp akely ikwer arrer irremel, anwantherr rtnwa akely inemel rtnwa ilkwewarl arertnek, ayteng-akngeynetyek. 17 Rtnwa ikwer-itwek rwepel arertnek, ngkweltyirrekerr. Awerel aleth akngartewekerr rernem aterirrek, rtnwa ra ahernel mwernelhekerr, apmer Libya-itwek. Rernem kalikw akely-anem artelh-aynek, rtnwa ra mwerr-angkwarr alhetyek.
18 Arlta ingwerel, awer ra rlterrk aleth pwenh. Alakenh-anyem arlta ingwerel rernem rtnwethey ampwal-rnem kwatyek iwek arwerlp alhetyek. 19 Ikwer-penhan arlta ingwerel, rernem kalikw-rnem-then rwep-rnem-then kwaty-warl iwek. 20 Arlta akngerr ingkeny-then antyarr-rnem-then anwantherr arey-angenh. Awer ra aleth pwenh. Anwantherr-anem iterrek, anwantherr ingkerrenh ilweyenh, kwaty ampantel.
21 Anwantherr angayakw kel amern arlkwey-angenh anenh. Paul-el-anem artwa renh-rnem ilek, “Arrantherr atyeng awelhey-angenh. Arrantherr apmer Crete-el aney-angenh, rtnwa mwerr ayntey-alhek ampwal-rnem ingkerrenh. 22 Arrantherr aterirrey-angenh anetyek, nthakenh anwantherr ilwey-angenh.
23-24 Aray, Akngey atyenhel angel thwenek atyeng-warl. Angel ra ayenh ilek, ‘Paul-ay, aterirrey-angenh! Akngey ilkelheyel nga Caesar-angkwarr anngetherr ilelhetyek. Ra artwa ingkerrenh itethileyenh.’ 25 Alakenh-anyem artwernem arrantherr aterirrey-angenh anetyek. Atha Akngey tnakem, angka ikwerenh innga aynteyel, ran anwenhantherr kwaty-kety itethiley-angker! 26 Rtnwa akwerlp-itwek mwernelheyel.”
27 Anwantherr kel ingwa 14-ek-atwety kwaty alay Mediterranean ikwer-itwek anenh. Awer ra rtnwa renh aleth-antey akngelhew-akngenhelhilek. Kel iterl-arek rernem ahern ikwer-warl irrenty-arrpantey. 28 Rernem-anem ayen kanty-akert renh kwaty-warl iwek, rernem aretyek kwaty ra apek kwen ayntentyek. Rernem rwep renh kwaty-they tyerrek, rernem arek kwaty ra 37 metres ipert ayntek. Ikwer-penhan rernem arek kwaty 27 metres ipert ayntekan. 29 Rtnwek warrkenh-rnem aterirrek, apwert atwekerr-arrpantey ahern-then. Rernem-anem 4-pel anchor-rnem kwaty-warl iwek. Rtnwa ingkern-ampenyek rtnwa renh arternpiletyek. Ikwer-penhan rernem ingwepenhek-anem mpwelheyel.
30 Ikwer-penhan rtnwek warrkenh-rnem aterirrek, rtnwa ikwer-they anterretyek. Rernem-anem rtnwa akely kwaty-warl arrernek. Ingwer-rnem irrtywerremel ilek, “Anwantherr kanty ayen-akert ingwer-rnem rtnwethey atwarrelhiley.” 31 Paul-el renh-rnem arek, Rome-areny Atyetyart-rnem ilek, “Rernem rtnwa renh iwerl-alhenty, Akngeyel arrenhantherr kwaty-kety itethiley-angenh.” 32 Atyetyart-rnemel rwep renh akek, rwep rarl rtnwa akely renh anterrkwenh. Rtnwa akely ranem kwaty-warl aytnek.
33 Ingkeny tyerrelhetyek-anem irrek, Paul-el-anem artwa ingkerrenh ilek amern arlkwetyek. Ra renh-rnem ilek, “Arenherr-arey, kel ingwepenh-anem. Kel arrantherr arlta 14-ek-atwety aterirremel warrkirrek, arrantherr amern arlkwey-angenh. 34 Kel-anem amern arlkwenherr-arey! Arrantherr amern-weny angayakw irrekerr, arrantherr mwerr anetyek ilwey-angenh.”
35 Alakenh angkek-penh Paul-el amern inek. Ranem ikwer-rnem-itwek anngetherr Akngey ayernek, amern renh rlweth-akemel, ra kel arlkwek. 36 Paul-ek awelhemel, rernem amern renh arlkwek arrpemarl. 37 Artwa 276 rtnwa ikwer-itwek anenh. 38 Rernem ingkerrenh amern arlkwek-penh. Ikwer-penhan rernem weyt ntang-rnem alay-warl iwek, rtnwa ra, arwerlp-awaty alhetyek.
Rtnwa ra ahern atwey-alpeyel
39 Kel ingwepenh irrenhey-alhek-anem rtnwek warrkenh-rnemel ahern impalth-anem arek, apmer renh iterl-arey-angenh. Aketh mwerr ahern impalth renh arek rernem ilkelhek rtnwa renh ahern ikwer-warl nganerl-alhetyek. 40 Alakenh-anyem rernem ayen kanty-akert 4-pel rwep-they akek. Ayen kanty-akert rernem ipertek aylperl-alhetyek. Rernem rtnwa renh kwaty impalth-warl akngartewek. Ikwer-penhan kalikw sail mpwarek, awerel rtnwa renh kwaty impalth-warl-athek akngeynetyek. 41 Rtnwa ra ahern-itwek mwernelhek. Akwerlp ranem ahern-itwek mwernelhek. Ikwer-penhan kwatyel rtnwa ingkern-ampeny ngkweltyilek.
42 Ahelengkw-rnem ingkerrenh iterrek, artwa tyayl-areny-rnem ingkerrenh ipmek atwetyek, rernem anterrekerr. 43 Julius atyetyart Rome-areny ilkelhek, Paul ra iteth anetyek. Alakenhaym ra ahelengkw-rnem arrkngert angkek. Ranem renh-rnem ilek kwaty-warl alyeyamparl alhetyek artempel-warl. 44 Artwa akwerrp-rnem ra ilek, rernem ngkwelty rtnwepenh anterrkwemel alyeyamp pwerlpirrenh. Kel artwa ingkerrenh-anem mwerr-antey kwaty impalth-warl artarnpenhek.