24
Israel-kenh-rnemel Moses ileyel, “INGKARTel anwenhantherr ilek-angkwarr, anwantherr ikwer awelhetyek”
INGKARTel Moses ilek apwert irrwerl-they, “Aaron, Nadab-then, Abihu-then artwamp 70-pel Israel-kenh-rnem-then renh-rnem ingwerl-alpa wenh, atyeng-warl apetyetyek. Arrer-apeny apetyey-angenh. Atyengety arleng-antey anetyek kwenerremel. Moses, nga anyentant atyeng-warl arrer-apeny apetya. Israel-kenh-rnem ingwer-rnem ilenherr-arey, apwert-warl nganey-angenh anetyek.”
Moses alpek ikwer-rnem-warl, angkakert INGKART-kenh. Rernem ikwer angkek, “Alakenhaym mwerrarl wenh. INGKARTel ngkweng-angkwarr angka ilem, anwantherr awelhemarl.” Moses-el pip-warl ingkwernek, INGKARTel renh ilek-angkwarr. Ingwepenh ra apwert akely-rnem akarrelek, akerek-arelh mpwarek INGKARTek. Renh rnkernek-anem apwert Sinai arrerenty ikwer-itwek. Apwert arlpenty ingwer-rnem 12 ra rnkerneynek akert-arraty. Apwert-rnem 12-pel ileyel, Israel-kenh-rnem 12-pel amentew-ament rernem iterl-arayntetyek. Moses-el artwa akely-rnem thwenek, aker atwetyek. Aker pwelek-rnem rernem apwert-rnem-itwek ampernek. Rernem INGKARTek arrtyemel aker tyenkerr anthek, ikwer inkwerelhemel. Aker ingwer-rnem ingkerrenhel arlkwek, mwerr ingkerr rernem anew-anenh INGKARTek. Aker rernem atwek-penh, Moses-el arrnga aker-penh inpek, arlengarr-rnem-warl amentew-ament theleynek. Arrnga ingwer-rneman ra apwert-rnem-warl akerek-arelh-warl theleynek. Moses-el pip-anem inek, Akngey-kenh angkernem-akert, ra atayel-antey innga reytemilek, ingkerrenhel Akngey-kenh angka awetyek. Rernem ikwer angkek, “Ilek-ilek INGKART-kenh angka pip nhenh-itwek ayntem, anwantherr ikwer awelhem.”
Moses-el arlengarr-rnem arrnga-akert inek, ra arrnga ikwerel arlperrty iwek ikwer-rnem-warl, irrpelhelek renh-rnem arrngel INGKART-kenh-angkwarr. Ra ikwer-rnem angkek, “INGKARTel anwenhantherr alhelek, rarl anwenhantherr aleth-antey arntarnt-arayntem. Arrantherr alhelek arrpemarl, arrantherr angka ingkerrenh apenterl-ayntetyek pip nhenh-itwek. Alakenh-they atha arrekantherr-warl arrnga-anem iwek.”
Moses Aaron-then Aaron-kenh alerikw atherr Nadab-then Abihu-then artwamp 70-pel-then Israel-kenh-rnem rernem apwert irrwerl-warl nganek, Akngey renh awetyek. 10 Apwert ikwer-itwek rernem Akngey Israel-kenh-rnem-kenh renh arey-alhek. Ingka Akngey-kenh kweneng-ampeny-itwek iwerr-apeny ayntenhekarl rernem arek, iwerr ra arrtyernek alker-apeny, apwert turquoise-apeny. 11 Arraty innga! Artwamp-rnem Israel-kenh-rnem rernem Akngey anngel innga-antey arek! Alhewer rernem arek renh, ranap atwey-angenh-antey renh-rnem mwerr-antey. Ikwer-penh rernem amern arlkwek, kwaty-then antywemel.
INGKARTel Moses-ek apwert ilperr-ilperr atherr angkakert antheyel
12 INGKART angkek Moses-ek, “Atyeng-warl nganenhey-alha. Mpwelha-anem atyeng, atha ngenh apwert ilperr-ilperr atherr anthetyek. Apwert atherr-itwek atha ingkwernek angkernem, ingwer-rnemel reytemilemel akaltyerrerl-ayntetyek.”
13-14 Ikwer-penhan Moses artwamp-rnem-warl angkek, “Arrantherr mpwelhenherr-arey nhenh-itwek. Aaron-atherr Hur-atherr arteny mpwelhayntem arrpemarl, ratherr ament angka arratyiletyek ingwer-rnemek ingkernan, aylanth alhemarl-kety. Joshua-ant atyeng-itwek apetyetyek wenh.” Kwertengerl Moses-kenh itnan Joshua. Moses-el Joshua ikngwek, ratherr atherr-antey apwert-warl nganenhek, apwert Akngey-kenh. Moses-el Joshua ampep-warl arrernenhek-anem, ra apwert irrwerl-warl nganenhek ament-anem.
15 Moses apwert-warl nganenhek, kwenpayel apwert ingkerrenh artenhek-anem. 16 Innga, INGKART irrwerl-they kwenerrek-anem apwert irrwerl-warl, lyenenty rlterrk ilkwakert arrtyernenh. Kwenpayel apwert renh artek arlta 7-ek-atwety. Arlta ingkernelan INGKART Moses-ek arlkek kwenpay-they. 17 Israel-kenh-rnem rwa lherrm-apeny apwert irrwerl-itwek rernem arenh. 18 Moses anenh apwert ikwer-itwek, kwenpayel apwert artek. Ra anenh apwert-itwek arlta 40-ek-atwety. ...