31
INGKARTel Israel-kenh-rnem ileyel, Saturday arlta impen ikwerel warrkirrey-angenh anetyek
12 ... INGKART Moses-ek angkek, 13 “Israel-kenh-rnem alakenh ila, ‘Arrantherr angka INGKART-kenh apenterl-ayntetyek Saturday ikwer, arlta impen INGKART-kenh ltyerrey-angker. Saturday arrpanenhel arrantherr ltyerretyek, INGKARTek iterrerl-ayntetyek. Ikwer-penhan arrantherr renh iterl-arayntetyek, rarl arrenhantherr arratyilek. Arrantherr mwerr anerl-ayntem INGKART-kenh-angkwarr. Aler arrekantherrenh-rnem-then, arrengey-rnem-then, artartey-rnem-then rernem iterl-arayntetyek arrpemarl aleth-antey. Alakenh-anyem arrantherr mwerr INGKARTek anerl-ayntetyek intem-antey, INGKART-kenh-anem anem.
14 Saturday ament arlta ingwer-apeny-weny, arrangkw. Saturday-an INGKART-kenh arlta impen. Ingwerentyel apek Saturday-el warrkirrem, arrantherr artwa renh ipmek atwetyek. 15 Warrkirretyek Sunday-they Friday-ek-atwetyant arlta 6-ek-atwetyant. Alakenhan mwerrarl. Saturday arrpanenhel ltyerrayntetyek warrkirrey-angenh. Arlta Saturday-el arrantherr INGKARTek iterr-ayntetyek inkwerelhemel. Ingwerenty apek Saturday-el warrkirrenty, ipmek-antey renh atwem. 16 Saturday arrpanenhel arrantherr ltyerrayntetyek warrkirrey-angenh. Arrantherr INGKARTek iterr-ayntetyek inkwerelhemel, ingkern-penhel-rnem arrpemarl aleth-antey. 17 Arrantherr INGKARTek atyeng Saturday arrpanenhel iterrerl-ayntetyek aleth-antey, atha arrenhantherrenh aleth-antey arntarnt-arayntem. Arrantherr iterl-areyel, alker-then ahern-then ingkerrenh atha arrpmernek arlta 6-ek-atwety. Arlta 7-elan ayeng warrkirrey-angenh ipmelhek, arwa-anem anek ltyerremel. Alakenh arrantherr ayenh iterl-arayntetyek intem-antey, ingkern-penh-rnem rernem ayenh iterl-arayntetyek arrpemarl intem-antey.’ ”
18 INGKART ipmelhek-anem Moses-warl angkenh-penh Sinai apwert-itwek. Akngey ra angka apwert ilperr-ilperr atherr-warl arrwekel-antey ingkwernek iltyel. Ra Moses-ek apwert ilperr-ilperr atherr anthek, angka ikwerenh-akert.