32
Israel-kenh-rnem kwenerreyel pwelek irrwey gold-penh mpwarek-itwek
Moses apwert Sinai-itwek arleng-alenty anenh-antey. Israel-kenh-rnem alhek Aaron-warl, rernem renh ayernek, “Ayteyengkw Moses-alew? Nthakenh ra irrek? Ilek-kety ra apey-alpey-angenh? Artwa rarl anwenhantherr Egypt-they atnwenhek. Ilwek apek ra. Aaron-ay! Ilengem ntwa anwekantherr mpwara arwerl-penh apek, apwert-penh apek, ra altyerr anwekantherr anetyek. Ra ilayntetyek apek, nthenh-angkwarr anwantherr alhetyek.”
Aaron angkek ikwer-rnemek, “Iylpek-arelh-rnem gold-penh arelh arrekantherrenh-kenh atyeng anthenherr-arey, aler arrekantherrenh-kenh-then.” Rernemap iylpek-arelh-rnem akngetyek, Aaron-ek anthek. Aaron-el iylpek-arelh-rnem akngerr arrernek tyampit ilkwewarl. Tyampit ilkwa rwitwek arrernek irrngwerretyek. Ra gold renh-anem ipert pwelek-apeny-warl thelek, pwelek irrwey-arrpantey gold-penh mpwarek. Israel-kenh-rnemel arek-penh, rernem angkerrek, “Israel-kenh-rnemay! Nhenh arenherr-arey! Akngey nhanyemelan anwenhantherrenh Egypt-they atnwenhey-alpek nhenh-warl!”
Aaron-el awek-penh, ra apwert-rnem arrernek amperneyek-arelh, pwelek ikwer-itwek arrwekel-ampenyek. Ra angkek ikwer-rnemek, “Ingwelarreng anwantherr anyenterretyek kwenty arlkwetyek. Anwantherr rntwetyek aylelhemel INGKARTek inkwerelhemel!” Arlta ingwerelan Israel-kenh-rnem ingwepenh-antey akemerr-ayntek, rernem pwelek-rnem inek atwemel-anem. Pwelek ingwer-rnem arrangkwirremel ampek, INGKARTek inkwerelhetyek-arrpantey. Pwelek ingwer-rnem rernem irrtnyewek, aker ampernemel arlkwetyek, INGKARTek inkwerelhetyek-arrpantey. Rernem aker arlkwenh, ngkwarl wayn-then antywemel, terangk irrenh. Ikwer-penh rernem arelh-rnem mpweny ingwerl-alhenh, artnewarl anterrenh.
INGKART angkek Moses-ek, “Anamerl-antey apwert-they alpa ngkwenh-rnem-warl, ntwarl Egypt-they renh-rnem atnwenhey-alpek. Rernem apmwerrerrek-anem. Rernem angka atyenhek awelhey-angenh-anem menty anek, apmwel-areth mpwarek. Rernemap pwelek irrwey gold-penh mpwarek. Aker-anem rernem ampernek, pwelek ikwer anthemel. Rernem ikwer kwenerr-ayntetyek inkwerelhemel. Rernem angkerrek alakenh, ‘Israel-kenh-rnemay! Nhenh arenherr-arey! Akngey nhanyemelan anwenhantherrenh Egypt-they atnwenhey-alpek nhenh-warl!’ ”
Ikwer-penh INGKART angkek Moses-ek, “Atha weth-rnem iterl-areyel, rernem awerr innga, iylpelant awem. 10 Ayeng ikwer-rnem ahelerreyel, atha renh-rnem ywerrelhilemel atweyenh. Atyeng arrngert angkey-angenh! Atha anewengkw ngkwenh alerengkw ngkwenh-atherr-then nthakenh ipma atwey-angenh, arrangkw. Ngkwenh-rnem-theyarl akngerram-akngerr irreyenh.”
11 Moses-el amperrngerremel ayernek INGKART, “INGKARTay! Ahelerrey-angenh ngkwenh-rnemek. Weth-rnem ntwa atnwenhey-alpek Egypt-they arawerrng rlterrkel. 12 Ntwa renh-rnem atwenty, Egypt-areny-rnem alakenh ngkweng irrpelthirrekerr, ‘INGKARTel ikwerenh-rnem atnwenhey-alpek Egypt-they apmer arlpaw-warl, renh-rnem ilwerl-athenetyek apwert-itwek!’ Menty, nga ahelerrey-angenh ngkwenh-rnemek, renh-rnem atwey-angenh! 13 Abraham-ek-then Isaac-ek-then Jacob-ek-then iterra! Awank-akerr ntwa alhelenh ikwer-rnem angkemel, ‘Ntwa alerengkw-then artartey-rnem-then arrengey-rnem-then akngerr atnyenem. Rernem akngerr innga aneyenh, antyarr alkerel aneyel-apeny. Atha apmer Canaan ikwer-rnem anthem, ikwer-rnem aleth-antey ayntetyek.’ Alakenh-anyem ntwa renh-rnem alhelek.” 14 INGKARTel Moses awek-penh, ra ingwer-angkwarr-anem iterrek. INGKARTel ikwerenh-rnem ywerrelhilemel atwey-angenh.
15 Ikwer-penhan Moses atwarrerl-alhek apwert-they, ra apwert ilperr-ilperr atherr akngeynek. Apwert ikwer-atherr-itwek INGKARTel arrwekel angka ikwerenh ingkwernek atherr-angkwarr-antey arrwekel-ampeny-then ingkern-ampeny-then. 16 Moses-elan apwert atherr mpwarey-angenh arrangkw, Akngeyelant arrwekel-antey apwert atherr mpwarek, ra angka ikwerenh-rnem apwert atherr-itwek ingkwernek.
17 Moses apwert-they atwarreynenh-antey, ra Joshua rlwatek ampep-itwek. Rernem apmer arrerirrek-anem. Joshua-el awek, ingkerrenharl arlkenh. Ra angkek Moses-ek, “Awa! Israel-kenh-rnem apek atwerreyel!”
18 Moses angkek Joshua-ek, “Arrangkw. Israel-kenh-rnem inkwerelhey-angenh, rernem atwerrenty-penh. Rernem artney-angenh, rernem atwerrenty-penh. Atha renh-rnem aweyelarl, rernem aylelherreyel.”
19 Moses arrer-anemirrek ikwer-rnem-warl, ra pwelek irrwey gold-penh arek. Ra ingwer-rnem arek rntwerl-anenty. Ra ikwer-rnem ahelerrek-anem. Ra apwert atherr ahern-warl iwek. Apwert atherr akelhek-anem apwert Sinai impalth-itwek. 20 Ikwer-penhan ra pwelek gold-penh renh inek. Ra rwewarl iwek, gold kwaty-apeny irrngwerrenhek. Ikwer-penhan ra gold ahern-warl thelek, irrernterretyek. Ikwer-penhan ra gold ngkweltyelek lher-apeny-anem. Gold renh inek, kwaty-warl ra iwemel. Israel-kenh-rnem ra ilek, “Arrantherr kwaty gold ikwer-akert antywetyek.”
21 Moses Aaron-warl angkek, “Ilek ntwa weth-rnem akngartewek INGKART-kety pwelek nhenh-warl? Alakenhaym apmwarl! Rernem artewentyel apmwelhelek.”
22 Aaron angkek Moses-warl, “Nga atyetyart atyenh. Atyeng ahelerrey-angenh. Ntwa renh-rnem iterl-areyel, rernem apmwangkwarr iterreyel aleth-antey. 23 Rernem atyeng angkek alakenh, ‘Ayteyengkw Moses nthakenh irrek? Ilek-kety ra apey-alpey-angenh? Artwa weth ra anwenhantherrenh Egypt-they atnwenhey-alpek. Ilwek apek ra. Aaron-ay! Ilengem ntwa anwekantherr mpwara arwerl-penh apek apwert-penh apek, ra altyerr anwekantherr anetyek. Ra ilayntetyek apek nthenh-angkwarr anwantherr alhetyek.’ 24 Ayeng Israel-kenh-rnemek angkek, ‘Gold iylpek-arelh-rnem arrekantherrenh-they lhelenherr-arey, ilek-ilek gold-penh-then. Ayenh-anem anthemel.’ Ingkerrenh-antey gold-penh rernem atyeng anthek ampwal ilek-ilek. Gold-rnem atha rwewarl iwek, pwelek irrwey-anem rwethey tyerrelhenhey-ayntek!”
25 Moses ra renh-rnem arenh, arwengk-apeny arlkenty. Aaron ra renh-rnem iltey-angenh arrangkw. Moses ament angkek, “Ingwerel-rnem atherrelhelekerr, anwekantherr arlkwentey-angenh-rnem.” 26 Moses arriw ilkwa-itwek rtney-alhek. Ra ingkerrenhek arlkek, “Ingwer-rnemel apek INGKART apentetyek ilkelhem, atyeng-angkwarr apetyetyek!” Levi-kenh-rneman rernem Moses-itwek rtney-alhek. 27 Ikwer-penhan Moses Levi-kenh-rnemek angkek, “INGKART Akngey Israel-kenh-rnem-kenh alakenh-anyem ra arrenhantherr ileyel, ‘Artwernem, arrantherr inkwartey inenherr-arey! Apmer-warl alhemel awayengkw-rnem-then ayteyengkw-rnem-then arrantherr iterl-areyel ingwer-rnem-then ingkerrenh ipmek atwetyek.’ ” 28 Levi-kenh-rnem rernem Moses-ek awelhek. Rernem inkwartey-rnem inek, 3,000 innga rernem ipmek atwek. 29 Moses Levi-kenh-rnemek angkek, “Lyertan INGKART-angkwarr anetyek arrantherr, atyetyart arrantherr anayntetyek, INGKART ikwer warrkirr-ayntetyek. Arrantherr ikwer awelhek, awayengkw-rnem-then ayteyengkw-rnem-then alerengkw-rnem-then ipmek atwek. Alakenh-they INGKART arrekantherr inkwerelhek.”
30 Arlta ingwerelan Moses angkek Israel-kenh-rnemek, “Arrantherr apmwangkwarr mpwarek. Lyert atha INGKART ayernem arrekantherr. Ayeng ikwer-warl angkenty, ra arrekantherr ahelerrey-angenh anetyek, apmwa arrekantherrety iwetyek, arrantherr apek ikwerenh-anem arrpemarl anem.” 31 Moses alhek INGKART-warl ayernetyek, “Weth-rnemel apmwel-areth mpwarek. Rernem pwelek gold-penh mpwarek, ikwer kwenirr-ayntetyek inkwerelhemel. 32 Irrepern-rnem atwey-angenh. Menty rernem anetyek. Renh-rnem angkep atwey-angenh, rernem apmwel-areth mpwarek-penh. Renh-rnem atwey-angenh, ayenhant ntwa atwetyek. Ayenh ntwa katy atwetyek, menty ingwer-rnem aney-akenh. Ayeng ikwer-rnem katy ilwetyek. Itna atyenh ipara pip ilkwa ngkwenh-they, ntwarl itna atyenh ingkwernek ingwer-rnem-then, rernem ngkwenh-rnem intem-antey anetyek.”
33 INGKART Moses-ek angkek, “Ingwer apek apmwangkwarr alhenty, atyeng ilkelhey-angenh, atha itna ikwerenh pip ikwer-they iparem. 34 Israel-kenh-rnem-warl alpa, atnwenha renh-rnem apmer atha alhelek-warl, atha ngenh arrwekel-antey ilek-warl. Antyerl atyenh arrekantherr yerlirrem, iwerr arrekantherr iylparrernetyek, apmer ikwer-warl alpetyek. Apmwel-areth aneyel-rnem atha ingwer-inger atwemant-anem.” 35 INGKARTel Israel-kenh-rnem arntety ilkwa anthek, rernem apmwel-areth mpwarek-they.