33
INGKART angkek Moses-warl, “Apmer nhenh iwerl-alhenherr-arey, nga-then ingwer-rnem-then, ntwarl renh-rnem Egypt-they atnwenhek. Alhenherr-arey apmer ikwer-warl, atharl arrwekel-antey alhelek Abraham-ek-rnem-then Isaac-ek-rnem-then Jacob-ek-rnem. Atha arrwekel-antey antyerl thwenem arrekantherr-warl yanh-areny-rnem irrentetyek, Canaan-areny-rnem, Amor-areny-rnem-then, Hitt-kenh-rnem-then, Perizz-areny-rnem-then, Hiv-areny-rnem-then, Jebus-areny-rnem-then. Alhenherr-arey apmer ikwer-warl, amern-angketyarr-warl arwengalker-angketyarr-warl. Nthakenh ayeng arrekantherr-itwek alhey-angenh, arrantherr awerr-rnemarl wethey, atyeng awelhey-angenh. Ayeng arrekantherr alhenty apmer ikwer-warl, atha ampepel apek arrenhantherr ilwerl-athenekerr.”
4-6 Arrwekel-antey INGKART Moses-ek angkek, “Angka nhenh Israel-kenh-rnem ila.” Kel Moses Israel-kenh-rnemek angkek, “Alakenh INGKARTel arrenhantherr ileyel, ‘Arrantherr awerr innga. Ayeng apek arrekantherr-angkwarr alhenty, atha apek arrenhantherr ilwerl-athenekerr. Ampwal-rnem iylpek-arelh-rnem-then nikeleth-rnem-then akwek-arelh-rnem-then lhelenherr-arey. Alerl ayeng iterrey, nthakenh atha ileman.’ ” Angka nhenh awek-penh, rernem ampwal-rnem lhelek apwert itna Sinai-itwek. Rernem amperrngerrek, ampwal-rnem angkep arrerneyney-angenh-anemarl.
INGKART Moses-warl angkeyel kalikw-itwek
Moses-el apmelerr kalikw artenh, apmer-they arleng. Kalikw renh itnewek, “Kalikw-itwek INGKART ayernetyek”. Ingwerentyel INGKART ayernetyek, rap alhem kalikw ikwer-warl, apmer-they akwerr-ampeny-warl. Moses kalikw-warl alhenhel, rernem arriw-ampeny kalikw akely-rnem-itwek rtney-alhenh. Rernem Moses intwarenh, kalikw-warl aylpenharl. Moses kalikw-warl aylpenhel, kwenpay arlpenty apetyek irrwerl-they, arriw-ampeny-itwek artenh. Kwenpay ikwer-they INGKART Moses-warl angkenh. 10 Kwenpay renh arenh kalikw arriw-itwek, ingkerrenhel apmelerr kalikw arriw ikwer-rnem-kenh-itwek rtnenh, INGKARTek kwenerretyek. 11 INGKART Moses-warl kalikw-itwek angkenh. Ratherr arerrenhant-atherr angkerremel. Ikwer-penh Moses apmer-warl alpenh. Joshua ra kalikw ikwer-itwek apmelerr arteny anenh alpey-angenh. Joshua Nun-kenh alerikw anenh, ra kwertengerl Moses-kenh anenh.
INGKARTel alheleyel, ra ikwerenh-rnem-itwek anayntetyek, rernem alperlewetyek
12 Ingwer-inger Moses-el INGKART ayernek, “Ntwa ayenh arrwekel-antey alakenh ilek, ‘Atha ngenh Moses iterl-areyel, ayeng inkwerelheyel ngkweng.’ Ntwa ayenh ilek arrpemarl, ‘Ntwa nhenh-rnem atnwenheynetyek apmer ingwer-warl-anem.’ Kel atha ngenh lyert ayernetyek, ‘Angwenh ntwa thwenem, atyeng-angkwarr ilkwatherr?’ Ntwa ayenh iley-angenh-antey. 13 Nga atyeng inkwerelhentyan, ntwa ayenh ngkwenh-angkwarr akalty-antha. Atha ngenh iterl-aretyek. Ayeng ilkelheyel, nga atyeng intem-antey inkwerelh-ayntetyek. Nhenh-rnemek iterra iylpelerrey-angenh-antey. Ntwa renh-rnem ayerrpelek, ngkwenh-rnem anayntetyek.”
14 INGKART angkek Moses-warl, “Ayeng arrekantherr-angkwarr alhem. Arrantherr mwerrant-arey anetyek, ahelengkw-rnem nthakenh arrekantherr atwerrey-angenh.”
15 Moses ikwer-warl angkek, “Nga anwekantherr yerlirrey-angenh apek, ntwa anwenhantherr apmer ingwer-warl thweney-angenh anetyek. 16 Nga anwekantherr yerlirrenty, ingwer-arenyel-rnem iterl-arayntetyek, ngarl anwekantherr inkwerelheyel. Anwantherr ngkwenh-rnemarl impenarl, ingwer-rnem arrangkwarl.”
17 INGKART angkek Moses-ek, “Alakenh mwerr. Nga mwerr innga angkek. Atha ngenh Moses iterl-areyel innga, ayeng ngkweng inkwerelheyel. Alakenh-they ayeng arrekantherr-angkwarr alhem ilkwatherr.”
18 Moses angkek INGKART-warl, “Atha ngenh arem, arawerrng rlterrkel lyenenty arrtyernenty.”
19 INGKART angkek ikwer-warl, “Ya. Ayeng ngkweng-angkwarr rwaylpenhem. Ayeng ngkweng aremirrem. Ntwa aretyek, ayengarl mwerr-angker innga. Ayeng ngkweng itna mwerr-angker atyenh-anem ilelhetyek. Itnan atyenh INGKART. Ayeng ilkelhenty atha ingwer-rnemek amperrngirremel arntarnt-arem arrpemarl. 20 Ayeng ngkweng aremirretyek. Nthakenh ayeng inngerr aremerrey-angenh ngkweng-warl. Ingwerentyel inngerr ayenh arenty, rap ilwemarl. 21 Ay, apwert nhak aray. Apwert ikwer-itwek rtnerl-alha. 22 Atha arrtyerneyenh rlterrk ilkwakert apwert-angkwarr anper-alhentyel. Ayeng anper-alhey-alentyarl, atha ngenh apwert intey-warl ikwer-itwek akwernem, atha ngenh iltyel arteyenh. 23 Atha ngenh arteyenh-tangkwel, ikwer-penh altywerilem arrpemarl, ntwap artepant-anem ayenh intwareyenhan.”