34
Moses-el apwert ilperr-ilperr atherr mpwareyel arrpemarl, INGKART-kenh angka ingkwernetyek
INGKART angkek Moses-warl, “Apwert ilperr-ilperr atherr akaltha, atharl ingwer weth arrwekel-antey mpwarek-apeny. Apwert ingwer atherr angkakert ntwa iwek, ratherrap akelhek-anem. Atha apwert ilperr-ilperr atherr-warl irrkaty-angkarr ingkwernetyek. Ingwepenh-antey apwert ilperr-ilperr atherr akngetya apwert itna Sinai-warl. Ayeng ngkweng-warl apwert irrwerl-itwek angketyek. Ingwerenty akngetyey-angenh, ngant apetya. Ingwer-rnem ila, ‘Apwert nhenh-warl apetyekerr!’ Yep-yep-rnem-then pwelek-rnem-then renh-rnem antwerrketyek, atherrk apwert ilkwa-angkwarr rernem arlkweynekerr.”
Moses-el apwert ilperr-ilperr atherr akalthek. Ingwepenh ra apwert Sinai-warl nganek apwert ilperr-ilperr atherr-akert. Alakenh INGKARTel renh arrwekel ilek-angkwarr. INGKART kwenpay-angkwarr Sinai apwert-warl apetyek. Ran apetyek, Moses-itwek arrer rtney-alhek. Ra itnewelhek INGKART. Moses-warl arrwekel-ampeny-itwek ra anper-alhek. Ra ikwer-warl angkek, “Ayeng INGKART, Akngey innga. Ayeng aleth amperrngerreyel ingkerrenhek, ayeng mwerr innga iterreyel ikwer-rnemek. Rernem apmwel-areth atyeng anem, ayeng anamerl ahelerrey-angenh ikwer-rnemek, arrangkw. Ayeng ikwer-rnem artewentyel ilkelheyel-antey. Atha renh-rnem alhelenty, nthakenh ayeng ingwer-angkwarr iterrey-angenh. Ayeng arraty ikwer-rnem-warl angkem aleth. Alakenh-anyem innga. Ayeng mwerr ingkerrenhek aneyel. Rernem apmwel-ayeth atyengety anenty, ikwer-penh rernem atyeng-warl apey-alpenty, atha renh-rnem irrentey-angenh, arrangkw. Menty, atha renh-rnem angkep atwey-angenh. Ayeng ikwer-rnem inkwerelheyel inngey. Ingwer-rnem apek apmwangkwarr aleth anenty, angkeperrey-angenh, atha renh-rnem inngarl atwem, alerikw-rnem-then arrengey-rnem-then artartey-rnem-then ingkerrenh-antey atha aleth-antey irrwampenh-anthemel atwem arrpemarl.”
Moses anamerl-antey ahern-itwek kwenerrek, ampwethel arrernelhek, Akngey-warl inkwerelhemel angkek. Moses angkek ikwer-warl, “INGKARTay, nga apek atyeng inkwerelhenty, anwekantherr-angkwarr alhayntetyek. Rernem awerr innga, iylpelant awem. Apmwa anwekantherrenh iwa, angkep atwey-angenh. Anwenhantherr intem-antey atnyena, anwantherr ngkwenh-rnem anetyek.”
10 INGKART angkek-anem, “Atha arrenhantherr innga alhelem. Rernem ayenh areyenh, ayengarl ilek-ilek mpwarey-angker arawerrng rlterrk-akert, arrantherr aketh-antey aretyek. Arrwekel ingwer-rnemel arey-angenh alakenh-anyem. Ingwer-rnem arrekantherr-itwek aneyel-rnemel areyenh arrpemarl. 11 Arrantherr angka atyenhek awelhetyek, atharl lyert ilem. Atha Amor-areny-rnem, Canaan-areny-rnem-then, Hitt-kenh-rnem, Perizz-areny-rnem, Hiv-areny-rnem, Jebus-areny-rnem-then ingkerrenh irrenteyenh apmer ikwer-they, apmer atharl arrwekel arrekantherr alhelek. 12 Arrantherr apmer Canaan-warl alhentyel, mwanty arntarnt-arelhemel anayntetyek yanh-rnem-kety, mwerrant-arey arrantherr aney-angenh ikwer-rnem-itwel, rernem arrenhantherrenh apmwangkwarr-anem akngartewekerr. 13 Tyaty-arrpantey-rnem rernem mpwarek. Ampwal akerek-arelh-then apwert impen-rnem-then rernem tyaty kwen-itwek rnkernek, ampwal arlpenty-rnem-then. Rernem altyerr-arrpantey-rnem ilek-ilek apenteyel. Ingkerrenh ngkweltyeletyek atakemel, ampwal akerek-arelh-rnem-then, apwert impen-rnem-then, ampwal arlpenty-rnem-then. 14 Ayengan INGKARTarl. Arrantherr altyerr-arrpantey-rnemek kwenirrey-angenh anetyek. Arrantherr atyengant awelh-ayntetyek.”
15 INGKART angkek, “Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey yanh-rnem-kety. Mwerrant-arey arrantherr apmer ikwer-areny-rnem-itwek aney-angenh. Rernem altyerr-arrpantey-rnem apent-ayntem apmwangkwarr. Rernem aker tyenkerr arrtyemel anthem altyerr-arrpantey-rnemek. Arrenhantherr apmwangkwarr angkepilekerr, Menty awenh-arey! 16 Artwa aler arrekantherrenh-rnem kwey aleyak ikwer-rnem-kenh-itwek itengerrey-angenh anetyek. Aleyak ikwer-rnem-kenh altyerrek-arrpantey kwenerremel tnaketyek. Rernem artwa aler arrekantherrenh-rnem irrkaty-angkwarr arrpemarl akalty-anthekerr.
17 Ingwerel-rnem gold rwel arrtyemel irrngwerretyek, altyerr-arrpantey mpwaremel ikwer-penh. Alakenh mpwarey-angenh arrantherr anetyek.
18 Amern ilperr-ilperr-akert arrantherr kwenty arlkwetyek inkwerelhemel, kwenty itna ‘Amern ilperr-ilperr’. Arlta 7-ek-atwety arrantherr amern ilperr-ilperr arlkwetyek pikinpat-weny, atharl ilek-angkwarr-antey. Arrantherr alakenh mpwaretyek alkent Abib ikwerel-antey aherrety arrpanenhel. Arrantherr amern ilperr-ilperr renh kwenty arlkwayntetyek, arrantherr iterretyek Abib ikwerel, Egypt-theyarl anperl-alhekan.
19 Awey arrwekeleny-rnem-then atnwenth irrwey arrwekeleny-rnem-then rernem atyenh ingkerrenh. 20 Tangkey arrwekeleny ntwa apek iteth atnyenetyek, yep-yep akelyant antha atyeng. Arrangkwel apek, tangkey renh akertemal atwetyek. Arrantherr aler awey arrekantherrenh arrwekeleny-rnem ingkerrenh payemeletyek atyeng-they. Ingwerenty rtnemel angkenty atyeng-warl, ra ayenh aker tyenkerr antheynetyek-tangkwel.
21 Arlta 6-ek-atwety warrkirr-ayntetyek, arlta 7-el ltyerretyek warrkirrey-angenh. Ahern angerney-angenh, ntang ineyney-angenh, ikwer-kety ltyerretyek-antey. Menty anetyek arlta ikwerel.
22 Aherrety arrpanenhel arrantherr kwenty arlkwayntetyek itna Pentecost ikwerel. Ntang weyt arrwekeleny-penh arrantherr atyeng anthetyek. Ingwer-inger arrantherr kwenty ingwer arlkwayntetyek, ntang weyt ingkern-penh arrantherr atyeng anthetyek. 23 Aherrety arrpanenhel irrpety-inger artwernem ingkerrenh rernem akarrirretyek arrwekel-antey atyeng. Ayeng INGKARTarl, Akngey innga Israel-kenh-rnem-kenh. 24 Arrantherr aherrety arrpanenhel irrpety-inger atyeng-warl apetyenty, atha Canaan-areny-rnem arrwekel-antey apmer ikwer-they irrentem. Atha arrenhantherrenh apmer akngerr arrpemarl anthem. Nthakenh ingwer-rnemel apmer renh angkep rakeyney-angenh arrekantherr-they.
25 Arrantherr aker atyeng anthenty, amern tyenkerr-then. Amern pikinpat-weny ayenh anthetyek. Arrantherr yep-yep renh atwentyel, tyenkerr itna Anperarl Alhek ‘Passover’, aker tyelk arrerney-angenh ingwepenhek-atwety. Arrantherr rwel arrtyetyek ingkerrenh-antey. 26 Aherrety arrpanenhel, ntang weyt arrwekelarl lyapek akngetyenherr-arey, kalikw atyenh-warl, amern tyenkerr mwerr-angker ayenh anthetyek.
Nanikwet akely apek ampernenty arrantherr, amikw ikwerenh aylpatyel arrtyey-angenh.”
27 INGKART angkek Moses-warl, “Ingkwernetyek angka nhenh. Alakenh atha ngenh alheleyel, Israel-kenh-rnem arrantherr atyenh-rnem intem-antey anayntetyek.” 28 Moses INGKART-itwek anenh, arlta 40-ek-atwety. Amern arlkwey-angenh kwaty antywey-angenh. Apwert ilperr-ilperr atherr-warl INGKARTel ingkwernek angkernem 10, rernem aleth-antey apenterl-ayntetyek.
Moses apwert Sinai-they atwarrelhenhey-alpeyel inngerr amparrkenh
29 Moses-anem apwert Sinai-they atwarrenhey-alpenh, apwert ilperr-ilperr atherr-akert iltyel akngey-alpenh. Moses inngerr amparrkenh, ra Akngey-itwek angkenh-penh. Ra iterl-arelhey-angenh inngerrarl amparrkenh. 30 Aaron-then Israel-kenh-rnem-then rernem inngerr Moses arek amparrkenharl. Rernem ikwerety aterirrek. Alakenh-they rernem arrer-warl alhey-angenh ikwer-warl. 31 Moses ikwer-rnemek atayel arlkek, “Atyengety aterirrey-angenh! Arrer-warl apetyenherr-arey!” Aaron artwamp-rnem-then arrer-warl ikwer-warl apetyek. Ra ikwer-rnem angkek. 32 Ikwer-penh ingkerr-anem Moses-warl arrererrenhey-alhek. Ra ikwer-rnem angka ilenh, INGKARTelarl apwert Sinai-itwek renh ilek. 33 Moses ikwer-rnem-warl angkek-penh, ra inngerr-anem arnkwa akelyel artelhek. 34 Moses ra kalikw-warl aylpenh aleth INGKART-warl ayernetyek. Ra arnkwa akely apmelerr lhelenh, INGKART-warl angkey-alhenty. Ra kalikw iwerl-alhenh, apmer-warl alpenh, ra ingkerrenhek iley-alpenh, INGKARTel ilek-angkwarr. 35 Ingkerrenhel renh arey-ayntenh, inngerr Moses amparrkenharl. Ikwer-penh ra inngerr apmelerr artelhenh-anem arnkwa akely ikwerel. ...