40
Kwenpay INGKART-kenh-anem ra kalikw impen arteyel
34 ... Moses-el kalikw impen artek. Ra ampwal impen-rnem ingkerrenh akwernek Akngeyel renh ilek-angkwarr. Moses-el warrk ywerrelhilek-penh, kwenpay INGKART-akert alker-they apetyek, kalikw impen artek. INGKART-kenh lyenentyel kalikw kwen alhernek. 35 Kwenpayel iwerr arrngelek, Moses nthakenh kalikw-warl kwen aylpenhey-angenh.
36-37 Kwenpayel kalikw-itwek artenhel-antey, Israel-kenh-rnem apmerel-antey anenh. Kwenpay rarl anperl-alhenh, Israel-kenh-rnemel kwenpay renh apentenh, apmer ingwer-warl-anem. 38 Alakenh-anyem innga. Itwernek kwenpayel kalikw artenh. Ingwelan kwenpay amparrkenh rwapenyarl. Israel-kenh-rnem apmer arrpanenh-warl alpenhel, rernem kwenpayan kalikw-itwek arenh.