4
INGKARTel Moses rlterrkileyel
Moses angkek Akngeyek, “Israel-kenh-rnem irrpeltherrekerr, atyeng awelhey-angenharl. Rernem atyeng angkekerr alakenh, ‘INGKART ngkweng aremirrey-angenh-antey!’ ”
INGKART-el ayernek Moses, “Ilekarl yanhan ntwa antwerrkeyel iltyelan?”
Moses-el tyernek, “Irretetyarl wenh nhenhan.”
INGKART angkek, “Iwa yanh ahern-warl.” Kel ra iwek. Ra rtnwem irrekarl. Moses aterel anterrek rtnwem ikwerety. INGKART angkek, “Kanty-they inay!” Kel Moses-el inek kanty-they, ranap irrertety-anem irrek arrpemarl. INGKART angkek, “Israel-kenh-rnem-warl alhentyel, irrertety yanhap iwa ahern-warl, ikwer-rnem iylparrernemel wetharl ntwa iwek-apeny. Rtnwem irrenty, kanty-they ina arrpemarl, irrertetyarl irreyenh weth-apenyarl. Rernem arentyel, rernem ayenh iterl-arem-anem. Ntwa ila ikwer-rnem, ‘Akngey rey-antey arrwekeleny-rnemel apentek, Abraham-el-then Isaac-el-then Jacob-el-then, itnan ikwerenh INGKART, ra aremirrek atyeng.’ ”
INGKART angkek Moses-ek arrpemarl, “Iltya aylpa arnkwa kwen-ampeny-warl.” Kel Moses iltya aylpa kwen-ampeny-warl. Kel iltya tyerrelhek, iltya tywen-angketyarr-anem arelhek. Akngey angkek ikwer, “Iltya angkep aylpa arrpemarl arnkwewarl.” Kel ra tyerrelhek arrpemarl, iltya ra arelhek, tywen-weny-anemarl.
INGKART angkek ikwer, “Ntwa apek Israel-kenh-rnemek iylparrernetyek irrertety renh iwemel, rtnwem irrenty aretyek, rernem irrpeltherreyelarl-kety. Ntwa iltya tyerrem, ikwer-rnem lwewarrernetyek tywen-angketyarr-anem, alakenh-angkwarr rernem ayenh iterl-aretyek ayengarl rlterrk inngan, Rernem angkeyel, ‘Arraty inngip Moses angkeyel!’ Rernem apek iterl-arey-angenh-antey arrangkw-antey, kwaty inpa kwaty lher Nile-itwek, ahern-warl thelemel, rernem aretyek. Arrnganem ra irrem.”
10 Moses-arl INGKARTek awelhey-angenh nyerrerrenharl. Moses angkek-anem, “INGKARTay! Ayeng aleny apekap anenh ampa akelyank, arternp-antey ayeng angkem. Nga aremirrek atyeng-warl, ayeng aleny apekap-antey arrangkw-antey, ntwa ayenh mwerreley-areny!”
11 INGKART angkek ikwer, “Ayengan INGKARTarl, ilek-ilek mpwarey-angker. Atha ngenh rlterrk angketyek mpwarey-angker ilek-ilek-angkwarr. Ayengan rlterrkarl, atha artwa arwengk mpwarey-angker, awey-angenheletyek. Atha artwa akater mpwarey-angker. Atha artwa arey-angenheley-angker aparrng mpwarey-angker. Artwa apek aparrng anenty, atha renh aretyek mpwarey-angker. 12 Nga ilelhey-angenh atyeng, aleny apmwa, nga angkey-angenh-arrpantey. Israel-kenh-rnem-warl alha! Ayeng alhem ngkweng-angkwarr, athap ngenh rlterrkilem. Atharl ileman, nga angketyek.”
13 Moses ranap awelhey-angenh-antey Akngeyek. Ra angkek, “INGKARTay, mentyaw! Ayenh ilanthey-angenh! Ingwer apek ilanthay wenh!”
14 INGKART ahelerrek Moses-ek, ra angkek-anem, “Yaw! Awayengkw ngkwenh Aaron-alew? Ranap Levi-kenh arrpemarl. Atha renh ilanthem ngkweng-angkwarr alhetyek. Angka rlterrk-akertarlap ran. Aaron-el ngenh arentyel, rap irrkngerneyarl irreman. 15-16 Atha mpwelenh alpemelemel-ayntey, akalty-anthetyek mwerr-angkwarr. Atha ngenh atyetyart arrernek Aaron-ek. Atha ngenh ilem-tangkwel, ntwap Aaron iletyek. Aaron katy angketyek Israel-kenh-rnem ingkerrek, ayeng arlkwenteyel-angkwarr. 17 Irretety-akert alpa Egypt-warl. Ingwer-inger atha ilenty, arawerrng rlterrkel ntwa mpwaretyek irrertetyel, rernem ngenh iterl-aretyek, nga arawerrng rlterrk atyenh-akert.”
Moses Egypt-warl alpeyel
18-19 Moses Midian-itwek irrpety-inger arwa ra anenh. INGKART ikwer angkek, “Alpay Egypt-warl. Artwa weth-rnem, ngenharl atwetyek-anek-rnem, rernem kel ilwenherrek ingkerr.”
Moses alpek malyeyikw-warl Jethro-warl. Ra angkek, “Malyeyay! Mwerrang ayeng alpemay apmer Egypt-warl? Atyenh-rnem atha aretyek wenh, mwerrang rernem aneyel.”
Jethro-el renh tyernek, “Mwerraw! Kel alpay! Akngeyel arrenhantherr arntarnt-arem.”
20 Kel Moses-el tywenek anewikw alerikw-atherr tangkey-warl. Ran ingketyel alpek, tangkeyel anewikw ikwerenh ampa-atherr akngeynek. Moses Akngey-kenh irrertety-akert alhenh, arawerrng rlterrk-akert.
21 INGKART angkek Moses-warl, “Nga Egypt-warl alhenty, ngap atyeng awelha ikwer-itwel, ayengarl ngkweng angkem. Irretetyel ilek-ilek mpwara arawerrng rlterrkel, Pharaoh-el ayenh iterl-aretyek, ayengarl rlterrk inngan. Atha renh arwengkileyenh, ngkweng awelhey-angenh-anem ra irreteyek, awerrarl. Israel-kenh-rnem nthakenh ra tyarlewey-angenh, Egypt-they. 22 Ra arrngert angkenty, renh ila, ‘Alakenh INGKART ngkweng angkenty, “Pharaoh, nga alerengkw ilkwek artewentyel ilkelheyel. Israel-kenh-rnemek ayeng artewentyel ilkelheyel irrkaty-angkwarr, rernem aleraty-rnem. 23 Tyarlewa renh-rnem Egypt-they, rerneman aker tyenkerr atyeng ampernemel anthetyek, atyeng inkwerelhetyek. Ntwa Israel-kenh-rnem antwerrkenty, alerengkw arrwekeleny ngkwenh atha atwem ipmek-antey.” ’ Alakenh ila Pharaoh-ek.” ...
27 Ikwer-penh Moses alpek Egypt-warl anewikw ikwerenh-akert alerikw atherr-akert. Moses ampepel-antey alpenh, INGKART angkek Aaron-ek awayikw ikwerenhek, “Arlpaw-warl-anem alha, Moses rlwatetyek.” Ra alhek arlpaw-warl, Moses rlwatetyek. Ampepel-anem ra alhek, rap Moses renh arek-anem apwert Akngey-kenh-itwek, apwert itnan Sinai. Ra apetyek, Moses renh antwerrkemel arrwantyek. 28 Moses-el Aaron ilek, “INGKARTarl angkek atyeng arrwekelarl.” Aaron-ek irrertety renh lwewarrernek. Moses angkek Aaron-ek, “INGKARTel ilek, irrertety renh lwewarrernetyek Israel-kenh-rnemek, rernem aylenh iterl-aretyek, INGKARTelarl aylenh thwenek arawerrng rlterrk-akert.”
29 Ingwer-inger Moses-atherr Aaron-atherr alpek Egypt-warl. Kel ikwer-they ratherr artwamp-rnem akarrilek, Israel-kenh-rnem. 30 Aaron-el ilek Israel-kenh-rnem, INGKARTarl Moses-ek angkek arrwekel. Moses-el irrertety renh iwek. Rernem arek, angkek-anem, “Ay! Rtnwem-anemarlap irrertety nhan!” Ra kanty-they inek arrpemarl ikwer-rnem, rap irrertety arrpemarl irrenhey-alpek, rernem aremel. Ra iltya arnkwewarl akwernek, kel tyerrelhemel iltya tywen-angketyarr. Angkep arrpemarl iltya renh akwernek arnkwewarl, kel ra tyerrelhemel arrpemarl, mwerr-anemarl irrek. 31 Israel-kenh-rnemel arekel, rernem iterl-arek, INGKARTelarl Moses thwenek, arawerrng rlterrk-akertel. Rernem angkerrenh, “INGKART iterrek anwekantherr. Ranap anwenhantherr ipmey-angenharl, anwenhantherr arntarnt-areyel-antey. INGKARTel anwenhantherr arek, Egypt-arenyel-rnem irrwampenh-anthenh atwemel.” Rernem kwenirrek-anem INGKARTek, inkwerelhek-anem ikwer.