5
Moses-then Aaron-then ratherr Pharaoh-warl alheyel, ikwer angketyek
Ikwer-penh Moses-then Aaron-then Pharaoh-warl alhek, ratherrap angkek, “Anwernantherr Israel-kenhel-rnem apentem INGKART renh, Akngey anwekantherrenh. INGKARTel ngenh ilem alakenh, ‘Arrngert angkey-angenh Israel-kenh-rnemek. Tyarlewetyek renh-rnem, rernem alhetyek apmer arlpaw ikwer-warl. Kwenty rernem arlkwetyek, aker tyenkerr atyeng anthemel!’ ”
Pharaoh arrkngert angkek, “Ay! Angwenharlap ran? Athan INGKART iterl-arey-angenharl! Ayengan ikwer awelhey-angenharl! Athan Israel-kenh-rnem tyarlewey-angenharl, arlpaw-warl alhetyek, arrangkwarl!”
Aaron-atherr Moses-atherr ratherr angkek ikwer, “Akngey weth anwernantherr apentem, ra anwernenhantherr ilek, arlpaw-warl alhetyek arlta irrpety-ingerek-atwety. Arlpaw ikwerel aker tyenkerr arrtyemel anthetyek Akngey anwernekantherrenh, itnan INGKARTarl. Ntwa apek anwernekantherr arrngert angkenty, INGKARTel anwenhantherr arntety anthekerr, anwenhantherr ipmek atwekerr!”
4-5 Pharaoh angkek-anem Moses ikwer-atherr, “Ilek-kety mpwel Israel-kenh-rneman warrk-kety akngem wenh? Warrkan impenarl! Rernem akngerrarl! Warrk-kety mpwel arrkngert angkeyel! Iley-alpenherr-atherr ikwer-rnem-warl, ‘Arrantherr warrkirr-ayntetyek!’ ”
Israel-kenhel-rnem bricks akngerr mpwarenh itwern arrpanenhel, warl-rnem artetyek. Egypt-arenyel-rnem arrwekel Israel-kenh ingwer-rnem rlwanek, atyetyart akely-rnem anayntetyek Israel-kenh warrkenh-rnemek. Ingwer-inger Pharaoh atyetyart-rnemek angkek, Egypt-areny-rnemek, Israel-kenh-rnemek. 7-8 “Israel-kenh-rnem rernem alhengkerrirrek warrk ilkwekety. Rernem arlkarirrek, bricks akngerr mpwarekerr menty. Warrk-kety-anem rernem arlkarerreyel, warrk-kety ipmelhetyek-anem. Alakenh rernem ayenh ayerneyel, ‘Anwernantherr arlpaw-warl alhetyek, aker tyenkerr arrtyemel anthetyek Akngey anwekantherrenhek.’ Israel-kenh-rnemek ayeng awelhey-angenharl. Arrantherr anthenh Israel-kenh-rnem atherrk arleny, bricks mpwaretyek. Nhepenh-anyem arrantherr atherrk arleny anthey-angenh-anem, menty-anem. Ilenherr-arey Israel-kenh-rnem, ‘Atherrk arlenyek ament nthweynetyek, bricks mpwaretyek. Wetharl akngerr mpwarenh-apeny, alakenh mpwaretyek!’ Bricks irrpetyap apek rernem mpwarenty alhengkerrel, renh-rnem iltenherr-arey alhengkerrerrentyan. Irrwampenh-anthenherr-arey arnterr warrkirretyek! Alakenh iletyek, ‘Ipmelhey-angenh warrkirretyek!’ Rernem apek arnterr intem warrkirrenty, rernem awey-angenh angka Moses-kenh, Moses ra irrtywerrentyarl.” Alakenh Pharaoh angkek atyetyart ampep ikwerenh-rnemek-then atyetyart akely-rnemek-then.
10 Ikwer-penh rernem Israel-kenh-rnem-warl alhek, renh-rnem ilek, “Pharaoh-el anwernenhantherr ilanthek, atherrk arleny arrenhantherr anthey-angenh, bricks mpwaretyek. 11 Ra ilanthek arrpemarl, arrantherr atherrk arleny nthwemel akwetyetyek. Alhengkerrerrey-angenh warrkirretyek. Wetharl akngerr mpwarenh-apeny, alakenh mpwaretyek!” 12 Ikwer-penh Israel-kenh-rnem alhek apmer arrpanenh-warl, atherrk arleny akwetyetyek, bricks mpwaretyek. 13 Egypt-arenyel-rnem renh-rnem irrwampenh-anthek, arnterr warrkirretyek. Rernem ilek, “Iparrp warrkirrenherr-areyay! Warrkirretyek wetharl arrantherr awank warrkirrek-apeny, bricks akngerr mpwaremel.” Ikwer-penh Israel-kenhel-rnem bricks akngerr mpwarey-angenh, arrangkw. Atherrk arleny akelyarl akwetyek, bricks irrpetyapant mpwarek. 14 Ahelengkw-rnemel atyetyart Israel-kenh-rnem ilek, “Rernem lyert apmwerrkel-then alhengkerrekan, akely mpwarek!” Rernem atyetyart Israel-kenh-rnem irrwampenh-anthek atwemel. Rernem ayernek-anem, “Ilek arrantherr warrk-kety ipmelhek-anem? Irrpetyap-anem arwa rernem mpwarek, akngerr-weny-anem?”
15 Atyetyart Israel-kenhel-rnem Pharaoh renh ayerney-alhek, “Irrepern anwernantherr! Ilekekarl nga ahelerrekan anwernekantherr? Anwernantherr warrkenh-rnemarl ngkwenh. Ilekekarl atyetyart Egypt-areny-rnemel anwernenhantherr atweyelan? 16 Ntwa ilek atyetyart ngkwenh-rnem, atherrk arleny anwernenhantherr anthey-angenh, bricks mpwaretyek. Anwernantherr bricks irrpetyap mpwarek, akngerr-weny, atherrkek arrangkwarl. Rernem ahelerrek, anwernenhantherr atwek. Ahelerrey-angenh anwernekantherr! Atyetyart ampep ngkwenh-rnemek ahelerra!”
17 Pharaoh angkek, “Arrantherran alhengkerr-rnemarl wenh! Arlkarerreyel warrk-kety! Alakenh arrantherr ayenh arlkareweyel intem-antey, arlpaw-warl alhetyek, aker tyenkerr arrtyemel anthetyek INGKARTek. 18 Kel iparrp alpenherr-arey warrk-warl! Atherrk anthey-angenh-kety anemarl atha! Mpwarenherr-arey bricks akngerr arrantherr arrwekel mpwarek-apeny!”
19 Atyetyart Israel-kenh-rnemel awek Pharaoh angkekarl, rernemap angkerrek, “Nthakenh irreyay! Irrpetyapant mpwarenty anwantherr, atyetyart Egypt-arenyel-rnem anwenhantherr atwem!” 20 Ikwer-penh rernem warl Pharaoh-kenh-they tyerrelhek, Moses-atherr Aaron-atherr arey-alhek. Moses-atherr Aaron-atherr ikwer-rnem mpwelhenh. 21 Rernem renh-atherr iltek. “INGKARTel mpwelenh atwey-areny! Pharaoh-then atyetyart ampep-rnem-then ahelerrek anwernekantherr, mpwelarl arlpaw-warl alhetyek ayernek-kety! Mpwel ayernek Pharaoh, anwenhantherr arlpaw-warl tyarlewetyek. Alakenhan rernem anwernenhantherr ipmek atwetyek!”
22 Moses ranem ament-anem alhek INGKART-warl angketyek. Ra ayernek, “INGKARTay! Ilekek ntwa atweyelan anwernenhantherr irrwampenh-anthemel nhek Egypt-itwek? Anwernantherr ngkwenharl! Ilekek ntwa pwarrk ilkwa anthek atyenh-rnemek? Ilekek ntwa ayenh thwenek Egypt-warl? Arrangkwek. 23 Ntwa ayenh ilanthek, ayeng Pharaoh-warl alhetyek. Kel ayeng alhek, angka ngkwenh ilek. Alakenh ra ahelerrek ngkwenh-rnemek, renh-rnem atwek irrwampenh-anthemel. Ilekekan ntwa anwernenhantherr arntarnt-arey-angenhan?”