7
Ikwer-penh INGKART angkek Moses-ek, “Aray! Atha ngenh atyetyart arrernek Pharaoh-ek. Atha ngenh ilem-tangkwel, ntwap Aaron iletyek. Atha awayengkw ngkwenh Aaron arrernek arrpemarl, angkey-angker katy ngkweng angkayntetyek. Aaron katy angketyek, ayeng Akngeyarl arlkwenteyel-angkwarr. Ra Pharaoh iletyek, alakenh ra awelh-ayntetyek. Awayengkw ngkwenh ila, ra Pharaoh renh iletyek, atharl ngenh ilek-angkwarr. Alakenh-anyem Aaron ra Pharaoh-ek iletyek, ‘Arrngert angkey-angenh Israel-kenh-rnemek. Tyarlewa, Egypt-they rernem alperlewetyek.’ ” INGKART angkek Moses-ek, “Atha Pharaoh arwengkiletyek, ra awelhey-angenh anayntetyek. Ingwer-inger ayeng Egypt-areny-rnemek aremirreyenh arawerrng rlterrk-akert. Pharaoh ra awerr-antey anayntetyek. Ra mpwelek awelhey-angenh aneyenh. Ingwer-inger atha Egypt-areny-rnem atwetyek. Ikwer-penh atha Israel-kenh-rnem atnwenheynem Egypt-they arawerrng rlterrk-akertel. Egypt-areny-rnemel ayenh iterl-areyenh, ayeng INGKART inngarl.” Alakenh angkek INGKART Moses-ek. INGKARTel Moses-ek-atherr Aaron-ek-atherr alakenh ilek, ratherr angka irrkaty-antey INGKART-kenh iley-alhek Pharaoh-warl. Moses-atherr artwamp atherr-anem ratherr irrek-anem. Moses-an aherrety 80-pel-anem irrek alyepelarl, Aaron-an aherrety 83-pel-anem ra irrek.
Irretety Aaron-kenh rtnwem-anem irreyel
8-9 Ikwer-penh INGKART angkek Moses-ek-atherr Aaron-ek-atherr, “Mpwel alhenty Pharaoh-warl, ra mpwelenh alakenh iley-ayntenty, ‘Mwerr-angker mpwaretyek arawerrng rlterrk-akertel, atha renh iterl-aretyek, INGKARTel inngelarl mpwelenh thwenek!’ Moses, Pharaoh-el ngenh ra iley-ayntenty alakenh, ntwa ila Aaron alakenh, ‘Irretety renh iwetyek Pharaoh arrwekel-ampeny-itwek. Irretety ra rtnwem-anem irretyek.’ ”
10 Moses-atherr Aaron-atherr kel ratherr alhek Pharaoh-warl-anem. Rap ilek-anem renh-atherr, “Mwerr-angker mpwaretyek arawerrng rlterrkel, atha aretyek.” Aaron ra irrertety renh iwek Pharaoh-warl arrwekel-ampeny-itwek, ra warrkenh ikwerenhel-rnem-then aretyek. Irretety rap rtnwem-anem irrek.
11 Pharaoh ra warrkenh anyent ikwerenh thwenek, artwa akalty-rnem-then ngangker-akert-rnem-then ikngwerl-alpetyek. Rernem rtnwem mpwarek arrpemarl ikwer-rnem-kenh-angkwarr. 12 Rernem irrertety renh iwek ahern-warl-anem arrpemarl, irrertety rernem rtnwem-anem irrek ingkerrenh-antey. Rtnwem Aaron-kenhel rtnwem ingwer-rnem kwernek ingkerrenh-antey. 13 Pharaoh ran awerr-antey anenh. Nthakenh Moses-ek-atherr Aaron-ek-atherr ra awelhey-angenh. Alakenh INGKART arrwekel-antey angkek Moses-ek, Pharaoh rarl awerr-antey aneyenh.
Moses-el-atherr lher Nile-itwek kwatyan arrknganem mpwareyel
14 Ikwer-penh INGKART angkek Moses-ek, “Pharaoh ra anerl-ayntetyek awerr-antey. Ra Israel-kenh-rnem Egypt-they tyarlewey-angenh-antey. 15 Ingwepenh nga alha kwaty lher Nile-warl, kwaty impalth-itwek rtnay. Irretety weth akngemel. Nga mpwelha Pharaoh-ek, ra kwaty lher-warl apetyentyek, pwerlpirretyek. 16-17 Ra apetyenty, angka atyenh ikwer ila.” Ingwepenh Moses-then Aaron-then alhek kwaty lher Nile-warl, Pharaoh-ek mpwelhetyek. Pharaoh warrkenh-rnem-then apetyek, INGKARTelarl ilek-angkwarr. Moses-el Pharaoh ilek, “INGKART ra Akngey aneyel Israel-kenh-rnemek. Rap ayenh thwenek, ngkweng-warl iletyek. Alakenh ra ngenh ileyel, ‘Arrngert angkey-angenh atyenh-rnemek, rernem alhetyek arlpaw-warl. Rernem aker tyenkerr arlpaw-itwek atyeng arrtyemel anthetyek, atyeng inkwerelhemel-anem. Nga atyeng awelhey-angenh.’ Alakenh INGKARTel ngkweng-warl ilem arrpemarl, ‘Ntwa ayernek Moses, “Angwenh INGKART ran?” Kel mwerr, ayeng arawerrng rlterrk ilkwakert aneyel, alakenh ntwa ayenh iterl-aretyek. Arraty ayeng ngkweng angkeyel! Moses-el irrertetyel kwaty lher Nile atwetyek. Ra kwaty atwenty, rap arrnga-anem irreman. 18 Ikwer-penhan irrpeng-rnem ingkerrenh ilweyenh, kwaty inteng-anem irreyenh. Egypt-areny-rnem arrantherr nthakenh kwaty antywey-angenh kwaty lher-penh, arrangkw-anem, kwaty rarl apmwirrem.’ ”
19 Ikwer-penh INGKARTel Moses ilek, “Aaron ila, kwaty irrertetyel alhel-aretyek kwaty-rnem ingkerrenh Egypt-itwek, alay-rnem-then, lher-rnem-then, artnep-rnem-then, ngenty-rnem-then. Ra irrertetyel alhel-arem, kwaty-rnem rernemap ingkerrenh arrnganem irrem. Kwaty rtnwel-then tyampitel-then rernemap ingkerrenh arrnganem irrem arrpemarl, apmer arrpanenhel.” 20 Moses-elap Aaron ilek, irrertetyel alhel-aretyek kwaty lher-itwek. Aaron rap atwek-anem kwaty. Kwaty ingkerrenh arrnga-anem irrek. Pharaoh-el warrkenh ikwerenhel-rnem-then rernemap arek. 21 Irrpeng-rnemap ingkerrenh ilwek kwaty lher-itwek, intengerrek-anem. Kwaty intengerrek arrpemarl, Egypt-areny-rnem rernemap arek kwaty intengerrekarl-anem, menty antywey-angenh-anem. Kwaty-rnem ingkerrenh rernemap arrnga-anem irrek Egypt-itwek.
22 Ikwer-penh ngangker-akert-rnem Egypt-areny-rnem rernem kwaty inpek, rernemap arrnga mpwarek arrpemarl, ikwer-rnem-kenh-angkwarr. Pharaoh-el arek-penh, ra awerrirrek arrpemarl. Rap nthwekern awelhey-angenh irrek ikwer-atherr Moses-ek-atherr Aaron-ek-atherr. Alakenh INGKARTel arrwekel ilek renh-atherr Moses-atherr Aaron-atherr, Pharaoh rarl awerr irrem ikwer-atherrety. 23 Pharaoh rap renh-atherr iwerl-alhek, apmer ikwerenh-warl-anem ra alpek. Rap awelhey-angenh ikwer-atherr, ikwer-atherr iterrey-angenh. 24 Egypt-areny-rnem rernemap nthwekern kwaty antywey-angenh. Rernemap ngenty-anem angernenh kwaty lher arrerenty-itwek kwatyek, kwatyek nthwerl-apenh-antey.
25 INGKARTel kwaty lher Nile-itwek arrnga kwaty-penh mpwarek. Ikwer-penh Moses ra anenh apmer ikwerenhel arlta 7-ek-atwety.