9
INGKARTel atnwenth-rnem Egypt-areny-rnem-kenh atweyel
INGKARTel ilek Moses, “Pharaoh-warl iley-alha angka atyenh.” Kel Moses Pharaoh-warl alhek angketyek, “Alakenh INGKART rey-antey Akngey Israel-kenh-rnem-kenh ngkweng ilem, ‘Atyenh-rnem arlpaw-warl alhetyek, atyeng tnakemel inkwerelhetyek. Tyarlewa renh-rnem, arrngert angkey-angenh!’ 2-3 Nga apek arrngert angkenty Israel-kenh-rnem-kety. Ntwa antwerrkenty renh-rnem Egypt-itwek, INGKARTel pwenty thwenem nantew arrekantherrenh-warl, tangkey-rnem-warl, kamwerl-rnem-warl, pwelek-rnem-warl, yep-yep-rnem-warl, nanikwet-rnem arrekantherrenh-warl ingkerrenh apmer arrpanenh-warl Egypt-itwek. Atnwenth-rnem ilwenherrem ingkerrenh. Atnwenth-rnem Israel-kenh-rnem-kenh ilwenherrey-angenharl, itetharl anem. INGKARTel renh-rnem arntarnt-areyel. Arraty, INGKART angkek atyeng, ‘Ingwelarreng atnwenth-rnem Egypt-areny-rnem-kenh ingkerrenh ilwenherrem!’ ”
Kel ingwer-inger INGKARTel pwenty thwenek, atnwenth-rnem ingkerrenh Egypt-areny-rnem-kenh arntetyerrek, Moses-elarl ilek-angkwarr. Ingkerrenh ilwenherrek. Atnwenth-rnem Israel-kenh-rnem-kenh ilwey-angenharl, arrangkwarl. Pharaoh-el atnwenth-rnem Egypt-areny-rnem-kenh ilwenty ra arek. Ra warrkenh-rnem ilanthek, Goshen-ampeny-warl alhetyek, Israel-kenh-rnem-warl. Rernem arey-alhek atnwenth-rnem Israel-kenh-rnem-kenh iteth-antey ingkerr. Rernem alpek Pharaoh ikwer-warl. Rernem ilek, “Atnwenth ikwer-rnem-kenhan iteth ingkerrarl!” Pharaoh awerr-antey anenh, awelhey-angenh. Ra arrngert angkek arrpemarl.
INGKARTel pwenty artweker thweneyel Egypt-areny-rnem-warl
Ikwer-penh INGKARTel ilek Moses-atherr Aaron-atherr, “Alhenherr-atherr ikwenty inetyek. Moses, ntwa ikwenty inemel, iwa alker-warl, Pharaoh-el ngenh aretyek. Ikwenty ra ahern-apeny irrem, alherrpel apmer arrpanenh-warl iwem. Ahernel artem Egypt-areny-rnem atnwenth-rnem-then, artweker akngerr irrem ikwer-rnem-itwek. Artweker akngerr arlka ingkerr-warl rernem arrernelhem, tywen-angketyarr.”
10 Ikwer-penh Moses-el-then Aaron-el-then ikwenty inek. Ratherrap Pharaoh-warl alhek. Moses-el ikwenty iwek ikwer arrwekel alker-warl. Egypt-areny-rnem ingkerrenh atnwenth-rnem ingkerrenh-then rernem artweker-akert irrek. Rernem artweker-rnem anthwek-anem. 11 Ngangker-akert-rnem Egypt-areny-rnem artweker-akert-anemarl irrek. Nthakenh rernem Moses-angkwarr rtney-angenh. 12 INGKARTel Pharaoh renh awerrelek arrpemarl. Ra Moses-ek-atherr Aaron-ek-atherr awelhey-angenh. Alakenh INGKARTel arrwekel-antey ilek Moses, Pharaoh-arl ra awerrirrem arrpemarl.
INGKARTel apertew-rnem iweyel Egypt-areny-rnem-warl
13 INGKARTel Moses ilek, “Ingwepenh akemirretyek, Pharaoh renh aretyek. Ila Pharaoh ikwer angka atyenh.” Kel Moses ingwepenh akemirrek, Pharaoh-warl iletyek alhek, “Alakenh INGKART Israel-kenhel ngkweng ilem, ‘Atyenh-rnem arlpaw-warl alhetyek, rernem atyeng tnakemel inkwerelhetyek. Tyarlewa, arrngert angkey-angenh. 14 Nga apek arrkngert angkenty, pwenty atha arrekantherr-warl thwenem. Atha ngenh irrwampenh-anthetyek, warrkenh ngkwenh-rnem-then, Egypt-areny-rnem ingkerrenh. Ntwa ayenh iterl-aretyek, ayengan Akngey anyentarl aneyel, ingwer apek aney-angenh. 15-16 Atha arrenhantherrenh atwenty, arrantherrap ingkerrenh ilwenherremarl. Aleyaw arrangkw-anemarl! Mwerr-anemarl nga, iteth-anemarl atha ngenh atnyeneyel. Atha ilek-ilek mpwarey-angker arrangkw-they, ntwa ayenh iterl-aretyek, ayeng arawerrng ilkwakert. Ingwer-rnemel angka atyenh ilerl-apeyenh apmer arrpanenh-warl, itna atyenh tnakemel.’ 17 INGKARTel Pharaoh renh ilek arrpemarl, ‘Nga awerr-antey irrpeltherreyel. Nga ahelerreyel atyenh-rnem-kety, tyarlewey-angenh renh-rnem. 18 Atyeng awelha! Ingwelarreng atha thwenem apwert apertew, ngkweltyeletyek apmer arrpanenh Egypt-itwek. Arrantherr alakenh apertew arey-angenh, akwerrparl. 19 Warrkenh ngkwenh-rnem thwena apmer arrpanenh-warl. Renh-rnem ila, pwelek-rnem atnwenth ingwer-rnem-then anyenteletyek, warl ikwer-rnem-kenh-warl renh-rnem akwernetyek. Ingwepenh apertewel Egypt-itwek atwem-kety. Ingkerrenh-antey atwem-kety akethel rtneyel-rnem artwernem-then atnwenth-rnem-then. Akethel rtneyel-rnem ingkerrenh ilwenherrem.’ ” Alakenh Moses-el Pharaoh ilek.
20 Pharaoh-kenh warrkenh-rnemel Moses renh awek, rarl angkenh. Ingwer-rnem arternpel ikwer awelhenh, rernem INGKART-kety aterirrenh. Rernem warrkenh tyayl-areny-apeny-rnem ikwer-rnem-kenh anamerl-antey ikngwerl-alhek, atnwenth-rnem-then. Rernemap ingkerrenh warl-warl akwernek. 21 Warrkenh Pharaoh-kenh ingwer-rneman Moses-ek awelhey-angenh, angka INGKART-kenhek. Warrkenh-rnem tyayl-areny-apeny-rnem ikwer-rnem-kenh atnwenth-rnem-then rernem akngetyey-angenh warl ikwer-rnem-kenh-warl, akwerney-angenh. Akethel-antey rtnenherrenh.
22 Ikwer-penhan INGKART angkek Moses-warl, “Akwa alker-warl-athek atnyena. Atha kwaty apertew-rnem renh-rnem alker-they iwetyek ikwer-rnem-warl, renh-rnem ingkerrenh atwetyek, artwernem-then atnwenth-rnem-then amern-rnem-then ingkerrenh-antey Egypt-itwek.” 23-24 Moses-el irrertety inek, alker-warl-athek atnyenek. INGKARTel apertew-anem iwek Egypt-warl. Awely-awely angkek, kwaty apertew-akert rntwek Egypt ikwer-itwek. Alakenh inngarl! Apertew akngerr ayntek ahernel. Egypt-arenyel-rnem alakenh-anyem ingwer-inger arey-angenh, aleyant rernem arek! 25 Apertewel ingkerrenh aketh-itwek rtneyel-rnem innga atwek Egypt-ampeny-itwek. Ingkerrenh ywerrerl-alhek aketh-itwek, artwernem-then atnwenth-rnem-then. Amern weyt ingkerrenh atwek, alperr-then arwerl-they atwek. 26 Goshen-ampeny-itwek, Israel-kenh-rnem-itwek apertewel atwey-angenh, arrangkwarl.
27 Pharaoh-el warrkenh ikwerenh ilanthek, Moses Aaron-atherr ingwerl-alpetyek, ratherr ikwer-warl angketyek. Pharaoh ikwer-atherr ilelhek, “Athan apmwel-areth mpwarek. Ayeng atyenh-rnem-then INGKART-kety ament aneyel. INGKARTarl arraty inngarl, anwekantherr-apeny-weny ra aneyel. 28 INGKART atyeng ayernenherr-atherr. Apertew ipmelhetyek awely-awely-then. Ra anwenhantherr atweyel-kety. Alhewer arrantherr alhetyek, atha arrenhantherrenh tyarlewem, antwerrkey-angenh-anem.”
29 Moses Pharaoh-warl angkek, “Ayeng tawen nhenh-they alpem. Ayeng alpentyelan, akwa atha alker-warl atnyenem, athap INGKART ngkweng ayernem. Ra apertew ywerrelhiletyek. Nthakenh ra apertew thweney-angenh, awely-awely arrantherr nthakenh awey-angenh arrpemarl. Arrantherr ahern nhenh iterl-arem INGKART-kenh-anem. 30 Athan iterl-areyel arrenhantherr, arrantherr Akngey INGKART-kety aterirrey-angenh-antey.”
31 Arrwekel-antey kwaty apertew-akert rntwey-angenh-antey, antywer arlpenty itna flax lyapek Egypt-itwek apmer arrpanenh-itwek. Amern parley lyapek arrpemarl. Flax amern parley-then ampeng-anem irrek apmer arrpanenh-itwek. Kwaty apertew-akert rntwek, apertewel flax-then amern parley-then athenemel atwek arrpemarl. 32 Amern weyt-then amern ingweran weyt-apeny-then alerl-antey, ampengirrey-angenh-antey. Apertewel renh-rnem atwek, kel mwerr-antey, lyapenh-antey.
33 Moses ra Pharaoh iwerl-alhek, tawen-they aketh-warl alhek. Ranem akwa-atherr irrwerlelek alker-warl-athek, INGKART ayernemel. Apertew awely-awely-then kwaty-then arternpelek, ywerrek-anem. 34 Pharaoh ra alakenh-anyem arek. Ra apmwel-ayeth mpwarek arrpemarl. Ra awerr arrpemarl irrek, warrkenh ikwer-rnem-kenh-then awerrirrek, awelhey-angenh anenh. 35 Pharaoh-el Israel-kenh-rnem nthakenh tyarlewey-angenh renh-rnem, antwerrkek-antey. INGKARTarl alakenh arrwekel-antey angkek Moses-ek, Pharaoh-arl ra awerrirrem arrpemarl.