2
Akngey-angkwarran anyent-anteyarl aneyel ingkerrenh
Atyenh-rnem, anantherr ingkerrenh Jesus Christ apenteyel-rnemarl. Rlterrkarlap ran ingwer-rnem-angkwarran, irrkaty-angkwarr arrpemarl ra ingkerrenhew ilkelhem. Alakenh arrantherr lipwel ingkerrenh anaynteyew, ilkelhemel mwerrant-arey. Angka nhenhew awelhenh-arey, arrantherraw iterl-areyew. 2-3 Arrantherrarl tyaty-warl akarrerrem, alethang atherr apek apetyem arrewantherr-warl. Anyent apekan arnkwa rlengkeny-akert, iltyew-arelh-then gold-penh-akert. Ingwerentyel renh arem iterremel, “Nhayman apwert akngerrew-artey!” Rap alakenh ikwer angkem, “Nga apetya, atyeng-itwel aneyew!” Alethang ingweran arnkwa apmwakert apekarl, ilterrelhewel-akertarl. Ingwerentyel renh arem iterremel, “Nhayman apmwarl!” Ikwer amperrng-weny alakenh angkem, “Nhak alhaw, arleng aneyew!” Apmwel-ayeth inngarlap alakenhan. Arnkwa rlengkeny-akertant ra arntarnt-areman. Irrepern ingwer-wetyan ra arlkarerremarl. Arrantherr anerl-anemerey anyent-antey ingkerrenh arraty-angkwarr.
Ya, atyenh-rnemay! Arternp awelhenh-arey, atharl akalty-antheyel-angkwarr. Akngerrel arem artwa irrepern yanh-apeny-rnem, rernemap athamerrey-angenh ikwer-rnem. Akngeyanap ikwer-rnem ilkelhem artewentyelarl. Yanh-lkwer-rneman ra ayerrpelem. Rernemant iterrem ikwer rlterrk, ipmelhey-angenh. Rernemap aney-alpem ikwer-itwel. Rernemantarl artewenty ilkelheyel ikwer. Ra renh-rnem arntarnt-arem intem-antey. 6-7 Arrantherranap apmwel-ayeth ikwer-rnem angkem, apmwa antwemel. Ingwer-rnemewant arrantherr mpwarem mwerran, apwert-akert-rnemewant. Ilekewarl alakenhan? Artwa yanh-lkwerelap arrenhantherrenh irrwernemarl. Court-emeleyew arrenhantherrenh, irrtywerremel ayntarrp-ilemel. Rernemap Jesus-anem arrkentelhelem. Alakenh irrem apwert akngerr-akert-rneman Akngey-wenh-rnemewan.
Alakenharl Akngeyelan ilantheyel angka ikwerenh-angkwarr: “Ilkelh-aynteyew ingwer-rnem arntarnt-aremel, ngarl ament arntarnt-arelhem-apeny.” Arrantherrarl angka nhenh awem, arrantherrap arraty anem. Arrewantherr-wenh-rnemelant arrantherr anerl-aneman inkwerelhemel, ingwer-rnem apekan amperelerl-anemarl. Alakenh irrentyan, Akngeyanap arrantherr arraty apentey-angenharl. 10 Angka ingwerek-ingwer aynteyel Akngey-wenh pipel. Anyent apekan iylpelerrem angka anyentew, ranap mwanty awelhey-angenharl. Anyent-inger apek ra apmwelhelem. Kel ingwerenty apek-anem angka ingkerrew-anteyarl iylpelerrem, ranap artewenty arrpemarl awelhey-angenharl. Akngerr-inger apek ra apmwelhelem. Akngeyelanap artwa renh-atherr areyel irrkaty-angkwarr anayntarl. Rap renh-atherr court-emelem irrkaty-angkwarr. 11 Angka nhenhew-anem awelhenh-arey. Artwa anyentel apek akelty artwa ingwer-wenh irrtyert-inem. Rap iterrem alakenh, “Mwerrarl ayengan. Ingwerenty atha ipmew atwey-angenharl.” Akngeyanap ikwer angkem, “Ya, atha iterl-areyel, ntwa ingwerenty ipmew atwey-angenh. Ntwanap artwa ingwer-wenh akelty irrtyert-inew, ngay? Nganap angka anyentew awelhey-angenh-anteyarl. Alakenhanap ntwa angka ingkerr-antey awey-angenharl.”
12 Arrantherr angka Akngey-wenh apententy, angka yanhelan apmwan irrarlkemarl. Ingwer-ingweran Akngeyel arrenhantherrenh ayerneyenh. Rap alakenh ayerneyenh amentew-ament, “Ntwanang angka atyenhan apentenh arraty?” Ingwerentyel apekan arratyarl apentenh, ingwerentyan arrangkw apekarl. 13 Ingwerenty athamerrey-angenh ingwer-rnemew, renh-rnemap Akngeyel court-emeleyenh. Arlta anyent ikwerel athamerrey-angenh-anemarl ra ikwer-rnem. Ingwer-rnemarl athamerremel anenh ingwer-rnemew, rap athamerreyenh ikwer-rnemant, mwerr antwemel renh-rnem. Arlta ikwerel rernem rtneyenh ater-weny, rarl ingkerrenh ayerneyenheng-areyan.
Christian-rneman mwerr mpwaremel anemer
14 Atyenh-rnem, awelhenh-arey. Anyent apek athamerrey-angenh ingwer-rnemew. Christian ra ilelhem. Irrtywerremelarl ra angkeyel alakenh. Ingwer-rnemew ra athamerrey-angenh, ranap Akngey-wenh-angkwarr aney-angenh alakenhey, arrangkw. Akngeyel nthakenh apmwa ikwer-wety irrarlkey-angenh, rarl alakenh iterreyelan. 15 Irrepern anyent apek aneyel tyaty arrewantherrenh-itwew; panty apek atnyeney-angenh, arnkweweny-then amern-weny-then arrangkw. 16 Anyent apek ikwer angkem, “Arntarnt-arelh-aynta! Arnkwa ntywety-warl aylpaynta, amern-then arlkwaynta!” Nthekwern alakenh angkey-angenh. Arwarl arrakertelant arrantherr angkeyel alakenhan, innga anthey-angenh irrepern ikwer. Ran aneyel-antey atheperreyel angayakw. 17 Nthakenh Akngey akwerrngelant apentey-angenh, arrangkw. Mwerr mpwaraynteyew ingwer-rnemew alpemelemel, rarl angkeyel-angkwarr-antey. Arrantherr ingwer-rnemew amperrngerrey-angenh, arrantherrap Akngeyan apenteyel irrtywerremelarl.
18 Anyent apek alakenh angkem, “Ayengan Christian-arl, athan Akngeyarl iterl-areyelarl.” Ingwer apek-anem alakenh angkem, “Ayengan Christian, atharl athamerremel mwerr mpwarem ingwer-rnemew.” Ayeng James alakenh angkem, “Ayengan Christian-arl, athan Akngeyarl iterl-areyel, atharl mwerr mpwarem athamerremel ingwer-rnemew.” Alakenh-anyem Akngeyan apenteyew. 19 Anyent apek alakenh angkem, “Ayengan Christian. Iterl-areyel Akngey. Rant anyent atyetyart ilkwa.” Kel mwerr alakenh. Arrenty-rnem-alew? Rerneman iterl-areyel arrpemarl, Akngey anyent atyetyart ilkwan. Rernemap atererremel arrewem ikwer-wety.
20 Ingwerenty apek apmwel-ayeth-antey iterreyel? Angka arraty nhenhew mwanty awelhemer arrpemarl, raw iterl-areyew. Ra athamerremel mpwarey-angenh ingwer-rnemew, rap nthakenh Christian ilelhey-angenharl. Irrtywerremel ra angkeyel.
21 Arrantherr angka iterl-areyel artwamp Abraham-akert. Akngeyelarl ilanthew, alerikw ikwerenh-antey Isaac antheyew, rap awelhew. Isaac-anem ra tywenew rwewarl irrwerleng, renhap ipmew arrtyeyew-anew. Akngeyelanap anamerl-antey renh artwerelew. Ra arew, Abraham-el inngarl apentenh, rap renh arraty innga antwew. 22 Abraham rlterrkarl intem iterrenh ikwer, mwerr mpwaremel, Akngeyelarl ilenh-angkwarr. Ra renh inngarl iterl-arenh, rarl anenh alakenh-anyem. 23 Alakenh Akngey-wenh pipelan aynteyel: “Akngeyelan Abraham arraty innga antwew, rarl rlterrk ikwer iterrenh.” Rap renh itnewew “Atyeng apelty.” 24 Anantherran Abraham-apeny anemer, rlterrk iterremel Akngeyew, mwerr-then mpwarem ingwer-rnemew. Alakenh-anyem Akngeyan apenteyew.
25 Arrantherr iterl-areyel angka ingwer akelty Rahab-akert. Ra anenh apmwangkwarr-tangkwel. Awank-akerr artwa Israel-wenh atherr warl ikwerenh-warl irrtyert-aylpey-alhew, artwernemarl nthwenh-wety, ipmew renh-atherr atweyew. Rahab-el rap renh-atherr alpemelew, mwanty-antey irrtyert-anterreyew. Akngeyelan Rahab arraty innga antwew arrpemarl, rarl mwerr-angkwarr mpwarew.
26 Anayntang arrantherr aweyel? Ingwerentyel athamerremel mwerr mpwarey-angenh ingwer-rnemew, nthakenh ra Christian ilelhey-angenh. Ranap artwa weyangkey-angenharl irrem-apenyarl. Rwarr-weny irrem, atnengkanerrem-anem ra. Christian anyentel mwerr mpwarey-angenh ingwer-rnemew, rap rwarr-weny-apenyarl aneyel.