11
Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem akalty-antheyel, Akngeyew angkaynteyew
(Matthew 6:5-15)
Arlta ingwer-ingwerelan Jesus anenh, Aynikw ikwerenhew-anem angkemel. Rarl angkenh-penh, kwertengerl anyent apetyew ikwer-warl, angkey-alhew ikwer, “Ingkartay! Akalty-antha anenhantherr, arraty angkaynteyew Akngeyew, John-elarl kwertengerl ikwerenh-rnem akalty-anthenh-apeny. Ntwa apek akalty-anthem anenhantherr alakenh?”
Jesus-an angkew ikwer-rnem, “Alakenh angkayntenh-arey:
‘Akngeyay, ingkerrelarl ngenh iterl-aremer, nakemel angkerl-anemer.
Ngan Atyetyart ingkerrew. Anantherr ingkerrenh ngkweng awelhem.
Intem anthaynta amern-then aker-then anewantherr arlta arrpanenhel.
Ingwer-rnemel apmwel-ayeth anewantherr mpwarenty, menty-anem anantherr renh-rnem ipmemel tyarlewem iylpelerremel.
Anantherr apmwelhelenty, anantherr ngenh ayerneyew, apmwa irrarlkeyew anewantherr-wety. Anenhantherr awakelhey-angenh, angkep atweyewan.
Intem arntarnt-araynta anenhantherr, arrkernewerr anenhantherr ingwerentyel, apmwel-ayeth anaynteyew.’
Alakenh angkeman arrantherr Akngeyewan.”
Jesus-an angkew ikwer-rnem, “Nhanyem atha arrewantherr angka ilem. Nga apek alhem ampepenyel warl ngkwenh-rnem-wenh-warl, amernew aparelheyew. Ntwa apek ayernem alakenh, ‘Apmarleyay! Amern atyeng antha, atyenharl apetyewew arleng-they. Ayengan apateyel, nthakenh atha ilem. Ayengan arrangkw, ilekel atha wantey-angenh.’
Warl ikwer-arenyan kwen-they-antey apek angkem, ‘Atyekeley-angenh! Ipma anenhantherr! Ayengan atyenh-rnem-akert aynteyel, arriwan atha akentew-anem. Nthakenh akwentey-angenh, amern ngenh antheyew, arrangkw.’ Ra apek alakenh ngkweng angkem aynterl-anemel, arrangkw nthakenh ngenh anthey-angenh. Nga apek iterrem ngkwenh-wenyarl. Ntwa renh ayernem alhewer-antey, rap akwentenhey-alpemarl. Rap amern-anem nyerrerremel ngkweng anthem, ingwer-rnemel renh awewerr, rarl iylpelant aweyel.
Arternp awelhenh-arey arrantherr! Ntwa ayerna Akngey, ranap ngkweng anthemarl. Nga nthwa, ranap ngkweng lwewarrernemarl. Ntwa arriw rltar-atwa, ranap ngkweng altywerelemarl. 10 Inngarlap ran! Ntwa Akngey ayernenty, ranap nthakenh iylpelant awey-angenharl. Nga nthwenty, ranap nthakenh irrtyert-aylpey-angenharl. Ntwa arriw rltar-atwenty, Akngey ranap ngkweng altywerelemarl, ngap aylpenhem-anem.
11 Alerengkwel ngenh aker aylperrew apek ayernem. Ntwa rtnwem ahelengkw ikwer anthey-angenharl, arrangkw! Ntwa aylperrant anthem arlkweyewan. 12 Ampengkwel ngenh aker kwartew apek ayernem. Ntwa atneth-akert ikwer anthey-angenh, arrangkw!
13 Arrantherran apmwangkwarr aneyel, arrantherrap iterl-areyelarl, ilek-ilek mwerr-angker anthaynteyewan ampa arrewantherrenhewan. Akngey irrwerl-arenyan arrantherr-apeny-wenyarl. Ra mwerr-angker inngarl anthem. Ra arrantherr-apeny-wenyarl. Ra anthem Inweng Mwerr-angkerarl arrewantherr, arrantherr renh ayernentyan.”
Angka arrenty ilkwakert
(Matthew 12:22-32; Mark 3:20-30)
14 Arlta ingwerelan Jesus-el artwa arrenty-akert arey-alhew. Arrentyel artwa renh angkey-angenhelenh. Jesus-el arrenty irrentew ikwer-they, artwa rap angkenh-anem. Akngerrelan apatemel arew. 15 Ingwer-rneman angkerrenh, “Atyetyart arrenty-rnem-wenhel Jesus yanhan rlterrkelew, ra arrenty-rnem irrent-aynteyew.”
16 Ingwer-rneman iterrew, Jesus arrkerneyew, rernemap ayernew, “Mwerr-angker mwanty mpwaraynta arawerrng-akertel! Alakenh anantherr areyew, Akngeyelanang inngarl ngenh thwenew.”
17 Jesus-elan kanper-antey iterl-arew, rernemarl iterrenh, rap angkanem ikwer-rnem ilew. “Artwa ilkwa apek atyetyart anem apmer anyentew. Akngerr apmer ikwer-areny-rnem apek amentew-amenterrem, intem-antey rernem atwerrerl-anenty. Nthakenh rerneman anyent-antey aney-angenh, rernemap ingkerrenh arlperrty alhem. Apmer ikwer-rnem-wenh-itwew irrpetyapant-anem aneyelpem. Artwa ilkwa ran atyetyart irrpetyapew-anem anem.
Akngerr-rneman altyernem-then atwerrem apek intem. Nthakenh rerneman anyent-antey aney-angenh, rernemap ingkerrenh arlperrty alhem. Apmer ikwer-rnem-wenh-itwew irrpetyapant-anem aneyelpem.
18 Arrantherran iterreyel, atyetyart arrenty-rnem-wenhel ayenh rlterrkelerl-anenty-arrpantey. Arrangkwarl yanhey! Ran atyetyart atyeng aney-angenharl. Ran atyetyart arrenty-rnemewantarl aneyel. Nthekwern ra arrenty-rnem irrentey-angenh, ra atyetyart arrenty-rnem irrpetyapew aneyelpewerr. Nthekwern atyetyart arrenty-rnem-wenhel ikwerenh-rnem irrentey-angenh, arrangkw. 19 Arrantherr iterreyel, rarl ayenh rlterrkelerl-anenty-arrpantey, arrenty-rnem irrent-aynteyew. Iterrenh-arey arrpemarl arrantherr! Arrewantherrenh-rnem-alew, rernemarl arrenty-rnem irrentey-angker arrpemarl? Arrenty Satan-elang renh-rnem rlterrkeley-angenh, arrangkw! Nga alakenh angkenty, rernemap ngkweng ahelerrem, rernemarl ilem, ‘Rlterrk Akngey-wenhelant arrenty irrentey-angker.’ 20 Akngey atyetyart ilkwanem ingkerrew anem. Arawerrng ikwerenh-akertel athan arrenty-rnem irrentey-angker inngarl. Anngel arrantherr aley areyel.”
21 Jesus-el angka ingwer-anem ilenh, arawerrng Akngey-wenhan rlterrk Satan-wenh-angkwarr. “Artwa rlterrk ilkwel warl ikwerenh arntarnt-arem. Rarl alakenh arntarnt-arem, ilek-ilek ikwerenh mwanty ayntem warl kwenel. Ingwerentyakel nthakenh irrtyert-iney-angenh. 22 Artwa ingwer rlterrk innga ikwer-angkwarr apetyenty, renhap athenemel atwem. Rap inem ilek-ilek warlelarl aynteyel-rnem, rap arlperrtyelemel anthem ikwerenh-rnemew-anem.”
Anaynteleyel: Jesus-el angka nhenh ilenh, renh-rnem akalty-antheyew. Arrenty alkenh artwa arrwekeleny-apeny. Jesus-an artwa rlterrk ingwer-apenyarl, ranap rlterrk inngarl. Ranap arrenty-rnem arrpwernemel irrenteyel Akngey-wenh arawerrng ilkwakertel.
23 Jesus angkew, “Ingwerenty atyeng ilkelhey-angenh, atyenh-wenyarl ra. Ran ingwer-rnem atyeng-warl akngetyey-angenh, ranap renh-rnem atyeng-wety thweneyelarl arleng.”
Arrenty anyent angkep-antey apeyam-alpeyel
(Matthew 12:43-45)
24 Jesus angkew ikwer-rnem, “Arrenty-wenh-angkwarrarl alakenh-anyeman. Ra artwa anyentel-arleng-tangkwel anem, ingwerentyelap renh irrentem-anem ikwer-they. Ra artwa renh iwerl-alhem-anem, rap alhem-anem, arlpaw-ampeny-warl-anem ywarn-antey nthwem, artwa ingwerew arternperreyew. Ran ament angkem, ‘Ayengan angkep artwa ikwer-warl alpem, ayengarl awank anenh-warl.’ 25 Rap angkep alpem, artwa renh mwerr-anem arey-alpem. Ranap arrenty atnyeney-angenh-anem. Inweng Akngey-wenh rap atnyeney-angenh arrpemarl, rarl warl aternng-weny arey-alpem-apeny, iylpwanem. 26 Arrenty rarl arem-penh, ra alpem, apmwa innga 7 ingwer-rneman ingwerl-alpeyew, rernemap ingkerrenh artwa ikwer-warl aylpey-alpem-anem. Artwa irrepern ra arrenty anyent-tangkwel atnyenenh. Aleyan ra anem apmwa innganem, arrenty akngerr-akert. Angka atyenhew awelhemer apenterl-anemel, alakenh ikwer apmwa ayntewerr arrpemarl.”
27 Jesus-arl angkenh-antey, arelh anyent arlkew, “Amengkw rarl ngenh alkenhelew ra inkwerelheyel!”
28 Jesus-el tyernew, “Arrangkwarl. Ingwer-rnem angka Akngey-wenhewarl awelheyel-rnem, rernemarl inkwerelheyel inngan.”
Ingwer-rnemel areyew, Jesus-elarl mwerr-angker rlterrk-akertel mpwareyel
(Mark 8:11-12; Matthew 12:29-32)
29 Akngerr-anem akngerr-anem akarrerrenh Jesus-warl, rap angkew ikwer-rnem. “Arrantherran apmwarl! Arrantherran intemarl ayerneyel, ‘Mwerr-angker mwanty mpwara Akngey-wenh arawerrng-akertel!’ Nthakenh atha alakenh-anyem mpwarey-angenh arrewantherr. Athan angka Jonah-akertant ilem. Ranap angkakert Akngey-wenh awank-akerrarl anenh. 30 Arrantherr angka weth iterl-areyel. Aylperr ilkwel renh kwertnew, ingwa atherrel ra ayntenh aylperr-itwel kwen. Akngeyel aylperr iylarnew, Jonah renh iteth-antey rlkwethel iwenhey-alpeyew aketh-warl kwaty impalth-warl. Ikwer-penhan rap tawen ilkwewarl Nineveh-warl alhew-anem, ra apmer ikwer-areny-rnem ileyew, apmwewety angkeperreyew Akngey-warl-athek. Ayengan Artwa Inngarl Akngey-wenh, ayengap arrewantherr katy ilweyenh, awenngel ingwa atherrel aynteyenh, Jonah-arl aylperr-itwel ingwa atherrew ayntew-apeny. Ayengap angkep itetherreyenhan ipmepenh, arrantherraw Akngey-warl-athek angkeperreyew.
31-32 Nineveh-areny-rnem Jonah-ew awelhew, rarl angka Akngey-wenh ilenhew. Rernemap nyerrerrew-anem, apmwewetyan angkeperrew. Akngeyel apmwa irrarlkew ikwer-rnem-wety, rap ikwer-rnem awakelhey-angenharl, angkep renh-rnem atweyewan, arrangkwarl. Kel ayengan ilkwa inngarl Jonah-angkwarr. Arlta anyentel, Akngeyel ingkerrenh-antey rnkerneyenh, renh-rnem ayernemel, iylpareth rernem awelhenty. Arlta ikwerel-antey, Nineveh-areny-rnemel arrenhantherrenh apmwa antweyenh, arrantherr atyeng awelhey-angenharl, apmwewety angkeperrey-angenh.
Arrantherr angka iterl-areyel arelh atyetyart Sheba-areny-akert. Ra awew, atyetyart Solomon akalty innga. Rap alhew antekerr-they arleng innga, Solomon renh aweyew, akalty innga angkenh. Ayengan akalty inngarl Solomon-angkwarr. Arlta anyentel, Akngeyel ingkerrenh-antey rnkerneyenh, renh-rnem ayernemel, iylpareth rernem awelhenty. Arlta ikwerel-antey, arelh atyetyart Sheba-arenyel arrenhantherrenh apmwa antweyenh, arrantherr atyeng awelhey-angenharl, apmwewety angkeperrey-angenh.”
Lyenentyel anaynteyew
33 Jesus-el angka ingwer-anem ilenh. “Kwenyel anantherr lyenenty arrtyem. Anantherr nthakenh arlengarrel artey-angenh, nthakenh pantyel artey-angenh, arrangkw. Anantherr irrwerl tywenem, ingwerentyel anaynt arenhey-alhem warl-itwew, rernemap aylpenhey-alhemarl. 34 Alakenh-anyem anngelan iwerr anewantherr lwewarrernem, anantherrap anaynt-anem arem. Anngel mwerr arem, mwerran anantherr anem lyenentyel-apeny. Annga apmwa, anantherr anem atemwengkel-apeny. 35 Mwanty anaynta, lyenenty ngkwenh ilwewerr, aparrngerrewerr nga! 36 Nga intem anem lyenenty Akngey-wenhel, renh apentemel, ntwa renh iterl-arem inngarl. Nthakenh ngenh atemwengkel artey-angenh. Nthakenh ngan apal aney-angenh, iylpelant renh awey-angenh.”
Jesus-el artwa Pharisee-rnem ilteyel
(Matthew 23:1-39; Mark 12:38-40)
37 Ikwer-penh Jesus-elarl akalty-anthenh-penh, artwa Pharisee anyentel renh ilew, amern arlkweyew warl ikwerenh-itwew. Jesus alhew ikwerel-arleng, amern arlkweyew. 38 Artwa Pharisee-el renh arew, rap apatew. Rap iterrew, “Ay! Artwa nhenh iltya atherr irrarlkelhey-angenh Moses-wenh-angkwarr, amern arlkweyew-alentyan.”
39 Jesus ikwer angkew, “Arrantherr Pharisee-rnem tyampet aketh-ampeny aleth irrarlkeyel. Arrantherr apmwel-ayeth iterreyel. Aketh-ampeny arrantherr mwerr-arrpantey, kwenan apmwarl. Arrantherr apmwernemarl rnter-then. 40 Arrantherr arraty iterrey-angenharl. Akngeyelan arrenhantherrenh arnwarnew, iterl-areyel arrenhantherrenh kanper. 41 Arrantherr arraty anemer. Amern-rnem akngerr arrantherr atnyeneyel. Kel ingwer-rnem anthenherr-arey arrangkwarl aneyel-rnem. Alakenh Akngeyan inkwerelheyenharl arrewantherr, rap inngarl arrenhantherrenh apmwewety irrarlkeyenhan.
42 Arrantherr artwa Pharisee-rnemay! Akngeyelan arrenhantherrenh artewentyel irrwampenh-antheyenh! Arrantherrarl lyapelheleyel-apeny amern atherrk akely-rnem akep-akalthemel, akelyarl-akely anthem Akngeyewan, Moses-elarl akalty-anthenh-angkwarr. Mwerr-angker. Ingwer-rnem-alew? Arrantherr mwerr ingwer-rnemew arnwarney-angenh, arrangkw. Arrantherr Akngeyew artewentyel ilkelhey-angenh, arrangkw. Arrantherr artewentyel ilkelhemer Akngeyew ingwer-rnemew-then. Alakenh-anyem arrantherr Moses-angkwarr apentemer.
43 Arrantherr artwa Pharisee-rnemay! Akngeyelan arrenhantherrenh artewentyel irrwampenh-antheyenh! Arrantherr alhenty tyaty Jew-rnem-wenh-warl, arrwekel intem aney-alhem, ingwer-rnemel arrenhantherrenh araynteyew-awaty. Arrantherr inkwerelhem, ingwer-rnemarl arrewantherr kwenerrey-alhem, atyetyart ilkwa antwem.
44 Arrantherr artwa Pharisee-rnemay! Akngeyelan arrenhantherrenh artewentyel irrwampenh-antheyenh! Ingwer-rnemel arrenhantherrenh arem, rernemap iterrem, arrantherran mwerr-arrpantey. Arrantherran anenty apmwel-ayeth, ingwer-rnemel apentem, rernemap apmwel-ayeth arrpemarl irrem. Akngeyan arrewantherr awakelheyenh, rap atweyenh arrpemarl!” Alakenh-anyem Jesus angkew artwa Pharisee-rnemew.
Jesus-el artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnem ilteyel
(Matthew 23:1-36; Mark 12:38-40)
45 Artwa akalty anyent awelhenh, ranap artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angkerarl. Rap angkew Jesus-ew, “Atyetyartay! Ntwarl artwa Pharisee-rnem alakenh iltem, ntwap anwernantherrenhan iltem arrpemarl!”
46 Jesus-el tyernew, “Yew-yew! Arrantherr angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnemay! Akngeyelan arrenhantherrenh artewentyel irrwampenh-antheyenh arrpemarl! Arrantherr akalty-anthem arrewantherrenh-angkwarr. Arrantherr akngerr pwerep-anthem, angka ingkerr Moses-wenhew awelheyew. Alakenh ingwerentyel artwa pwerep-anthem, ilengem awerr akngaynteyew-apeny. Pwerep-antheyel arrantherr alakenh wenh, arrantherranap renh-rnem alpemeley-angenh, arrangkw.
47 Akngeyelan arrenhantherrenh inngarl artewentyel irrwampenh-antheyenh! Angkakert Akngey-wenh arrwekeleny-rnem awenng-rnem-itwew aynteyneyel. Arrantherr awenng-rnem inngelhelemel intem aperneyel. Arreng arrewantherrenh-rnemel angkakert-rnem atwenharl awank-akerr. Rernemap awelhey-angenh angka Akngey-wenhew, arrangkw. 48 Arrantherranap awenng-rnem inngelhelemel intem aperneyel! Arrantherran alakenh mpwarem, arrantherrap apmwel-ayeth ileyel, arreng arrewantherrenh-rnem arraty anenty-arrpantey, rernemarl angkakert-rnem atwenh awank-akerr. 49 Arrwekel-antey Akngeyel iterl-arenh alakenh. Rap angkew, ‘Atha angkakert-rnem ingwer-rnem-then Jew-rnem-warl thweneyew. Rernemarl ingwer-rnem atwem ipmew, ingwer-rneman alhengkerr anthemantarl.’ 50-51 Cain-el ayteyikw Abel-tangkwel atwew. Ingwer-rnemel-anem atwenh angkakert Akngey-wenh-rnem. Artwa anyent Zechariah rernem atwew arrpemarl, rarl rtnenh tyaty ilkwa Jew-rnem-wenhel kwen, ampwal rwew-arelh arrerenty. Yew-yew, atha arrenhantherrenh arraty ileyel. Akngeyan ahelerreyel arrewantherr. Ra arrenhantherrenh ayntarrp-ileyenh, arreng arrewantherrenh-rnemelarl angkakert Akngey-wenh-rnem atwenh awank-they.
52 Yew-yew! Arrantherr angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnemay! Akngeyelan arrenhantherrenh inngarl artewentyel irrwampenh-antheyenh! Arrantherr angka Akngey-wenh arraty akalty-anthemer, akngerr ingwer-rnem akaltyerreyew, ikwerenh-angkwarr anaynteyew. Arrangkwaw! Rerneman angka ikwerenh iterl-arey-angenh, arrantherr-apeny!”
53 Ikwer-penh Jesus anperl-alhew apmer ikwer-they. Artwa Pharisee-rnem-then artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnem-then rernem renh apenteynenh intem. Rernem ahel ikwer angkerrenh, renhap intem ayerneynenh. 54 Rernemap ikwer arrkernelhenh, ra apek apmwel-ayeth angkentyew, rernem ayntarrp-ileyew renharl.