10
Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem rlwaneyel
(Mark 3:13-19; Luke 6:12-16)
Jesus-el kwertengerl ikwerenh 12 akarrilek, ranem renh-rnem rlterrkilek, rernem-anem rlterrk ikwerenh-akertel arrenty-rnem irrenterl-apayntetyek, arntety ilek-ilek-akert-rnem mwerrilerl-apayntetyek.
Nhanyem itnernem ikwer-rnem, Simon, itnan ingweran Peter, awayikw ikwerenh Andrew, James-then John-then, Zebedee-kenh alerikw-atherr. Philip-then Bartholomew-then, Thomas-then Matthew, man kapment-warl akwetyey-angker, James-then, Alphaeus-kenh alerikw, Thaddeus-then. Ingweran itnan Simon Patriot. Judas Iscariot rarl Jesus renh ahelengkw-rnem-warl ahayiwenh.
Jesus-el angkakert 12 thweneyel
(Mark 6:7-13; Luke 9:1-6; 10:1-12)
Jesus-el angkakert 12 thwenek, Ranem renh-rnem ilek, “Jew-weny-rnem-warl alhey-angenh, Samaria-areny-rnem-warl alhey-angenh, Israel-kenh-rnem-warlant alhenherr-arey, rerneman atyetyartek arrangkwarl, rernem apatemelarl aneyel-rnem-warl, yep-yep apatemel rtneyel-apeny. Ilenherr-arey, arlta kel-anemarl arrerirreyel-kety, irrwerl-areny atyetyart ingkerrenhek anetyek. Arntety-rnem mwerriletyek, arrewaly-rnem itethiletyek, tywen-rnem ywerrelhiletyek arntety-rnem-they, arrenty-rnem irrentetyek. Akngeyel ilek-ilek arrekantherr kel anthek. Arrantherr ngkweltyekant iterrey-angenh, arrantherr ingkerrenh ingwer-rnem mwerriletyek arwa. Ngkwelty ilek-ilek akngeyney-angenh, thilp apek. 10 Yakweth akngey-angenh, arnkwernem akngey-angenh, ingkety aylpey-angker mentyarl, irrertety akngey-angenh. Ingwerentyel arrenhantherr anthem mwerr-angkwarr, warrk-penh.
11 Apmer ingwer-warl alhenty, warl anyentel-antey aney-alhetyek. 12 Warl ikwer-warl aylpentyel, Akngey ayerna, renh-rnem ingkerrenh arntarnt-aretyek. 13 Rernem ngkweng inkwerelhenty, nga ikwer-rnem-itwek mwerr aneman. Rernem ngkwengety arlkarirrenty, ikwer-rnem-kety amentirrem arrpemarl. 14 Tawen-areny-rnem ngkwengety arlkarirrenty, irrpelthirremel, ahern tertangkwelhila ingkety-theyan. Tawen-arenyel-rneman arem, rernem iterremarl, ‘Anwantherr arntetyirreyenh, Akngeyel anwenhantherr arntety ilkwa antheyenh, anwantherrarl ikwer inkwerelhey-angenh-they.’ Menty-anem yanh-rnem iwerl-alhem alpemelant-anem. 15 Arlta ingkernel Akngeyel arlkarirreyelarl-rnem ingkerrenh renh-rnem atwem, Sodom-areny-rnem-then Gomorrah-areny-rnem arrwekel atwek-apeny.”
Ingwer-rnemel irrwerneyenh kwertengerl-rnem
(Mark 13:9-13; Luke 21:7-19)
16 “Kel-anem alhenherr-arey, mwanty-antey. Arrantherran anik ahelengkw-weny, yep-yep-rnemarl anik aneyel-apeny. Ingwer-rnem ahelengkw arengk artnwer-apenyarl. Arrantherr mwanty-antey arnwarnelhemel mwerrant-arey aney-alhenherr-arey, ikwer-rnem-itwel ahelengkw-weny, thip rwelyarr anikarl aneyel-apeny. 17 Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey artwa apmwa ahelengkw-rnem-kety arrenhantherrenh atwekerr tyaty Jew-kenh akely-rnem-itwek. 18 Artwa apmwernemel arrenhantherr arrerneyenh angka ilkwewarl, atyetyart-rnem-warl angketyek. Arrantherr angka atyenh iletyek Jew-weny-rnemek nyerrirrey-angenh. 19 Atyetyart ilkwel arrenhantherr angka ilkwewarl arrernenty, arrantherr ilelhetyek ikwer-warl, aterirrey-angenh. Akngeyel arrenhantherr akwerrng rlterrkilem, arrantherr arraty angketyek. 20 Angka ngkwenh-weny. Akngey-kenh Itnwengel arrenhantherr akwerrng rlterrkilem, arrantherr arraty angketyek.
21 Artwel-rnem ayteyikw ikwer-rnem-kenh ahayiweyenh ahelengkw-rnemel atwetyek. Ingwer-rnemelan alerikw ikwer-rnem-kenh ahayiweyenh, ahelengkw-rnemel atwetyek. Ampel-rnem amey ikwer-rnem-kenh-then akngey ikwer-rnem-kenh-then ahayiweyenh, ahelengkw-rnemel atwetyek. 22 Akngerr arrekantherrety arlkarirreyenh ayenharl apenteyel-kety. Arrantherr atyeng-angkwarr apententy, atyengety amentirrey-angenh, arrantherr intem-antey iteth aneyenh. 23 Tawen-areny-rnem arrenhantherr atwetyek arrkernelhenty, tawen ingwer-warl alhenherr-arey. Akngey-kenh Artwa Anyent Impen ayeng apey-alheyenh arrer-anem.
24-25 Kwertengerl 12 lyertant akaltyirreyel, atyetyart-wenyarl, warrkenh atyenh-rnemarl. Ingwer-ingeran ra alyepel akalty-anemarl, ingwer-ingeran artewentyel akalty-anemarl. Rernem warrkirreyel, atyetyart alerl irreyenh. Ingwer-rnem atyeng irrpelthirrenh, rernem kwertengerl-rnemek irrpelthirreyenh arrpemarl, rernem atyeng warrkirrenharl-kety. Ingwer-rnemel apek ayenh Satan antwem, rernem arrenhantherr Satan antweyenh arrpemarl.”
Anayntileyel: Jesus-el angka ikwer-rnem alakenh anayntilek, “Ingwer-rnem atyeng irrpelthirreyel, rernem kwertengerl atyenh-rnemek irrpelthirreyel, rernem atyeng warrkirreyelarl-kety.”
Akngeyekant iterretyek
(Luke 12:2-7)
26 “Ingwer-rnem-kety aterirrey-angenh. Ingkartel arem. Nthakenh anyelkel arlengkewelhey-angenh. Ingwer-ingerant arerl-arrernem-anem. 27 Atha arrenhantherr angka atyenh anyelkel-antey ileyel. Atha arreytemel arrenhantherr ileyel, ingwer-ingerant arrantherr alhewer arnkatyel iletyek. Ingwer-ingerant arrantherr angka atyenh aketh-antey alhewer iletyek, ingkerrenhel awetyek. 28 Ingwer-rnem-kety aterirrey-angenh. Rernem arlkant ngenh atwem, itnweng atwetyek arrangkwarl. Ahern-areny-kety aterirrey-angenh. Arrantherr Akngeyekant iterrerl-ayntetyek, rantarl arlkethen itnweng-then ywerrelhiley-angker. 29 Thip nyengk akely atherr tharlemiletyek man akelyek. Nyengk ahern-warl aytnenty, Akngeyel renh areyelarl. 30 Alta ingkerr akapwert-itwek nthakenh count-emiley-angenh, Akngey akalty arrpemarl. 31 Rarl thip nyengk-rnem arntarnt-areyel-apeny, rap arrenhantherr mwantyel arntarnt-arem arrpemarl.”
Jesus-kenh angka alhewer ilayntetyek
(Luke 12:8-9)
32 “Arrantherr ilelhenty ingwer-rnemek arrantherr atyenh-rnem aneyel, arlta ingkernel athap Akngey irrwerl-areny ilem, arrantherr kwertengerl atyenh-rnem aneyel. 33 Arrantherr atyengety arlkarirrenty, arlta ingkernel athap Akngey irrwerl-areny ilem, arrantherr atyenh-wenyarl.”
Rernem amentirreyenh Ingkart-kety
(Luke 12:49-53)
34 “Arrantherr atyeng iterreyel, ayeng apetyek ahern nhenh-warl, ingkerrenh arternpiletyek-arrpantey. Arrangkwarl! Akngerr ilterrerl-aneyenh arnerant-arey atyeng-they. 35 Rernem ilterrerl-aneyenh, aynenheng-rnem ilterrerl-aneyenh atyeng-they, amenheng-rnem atyeng-they ilterrerl-aneyenh arrpemarl, anherrenheng-rnem atyeng-they ilterrerl-aneyenh arrpemarl. 36 Ngkwenh-rnem ilterrerl-aneyenh atyeng-they arrpemarl.
37 Arrantherr atyeng inkwerelh-ayntetyek innga, ngkwenh-rnemant inkwerelhey-angenh. 38 Arrantherr arlka menty anthelhem, ayenhant arrantherr apenterl-ayntetyek. 39 Arrantherr amentewarl-anem alhenty, arrantherrap ywerrem-anem, intem iteth aney-angenh. Arrantherr arlka menty anthelhenty, arrantherrap Akngey-angkwarr iteth intem aneman.”
Akngeyel renh-rnem angkep antheyenh
(Mark 9:41)
40 “Ingwerenty ngkweng inkwerelhenty, rap atyeng inkwerelhem arrpemarl. Ingwerenty atyeng inkwerelhenty, rap Akngeyek inkwerelhem arrpemarl rarl ayenh thwenek angkakert. 41 Ingwerenty apek artwa angkakert ikwer inkwerelhenty, Akngeyel renh arntarnt-arem arrpemarl. Ingwerenty artwa arratyek inkwerelhenty, Akngeyel renh arntarnt-arem arrpemarl, artwa arraty arntarnt-arem-apeny. 42 Ingwerentyel ngenh apek kwaty irrernt anthenty, nga atyenh kwertengerlarl aneyel, Akngey ikwer inkwerelhem. Akngeyel renh mwantyel arntarnt-arem arrpemarl.”