11
Angka John Baptise-emeley-angker-akert
(Luke 7:18-35)
Jesus-el kwertengerl ikwerenh 12 ilanthek-penh, ranem alpek tawen-areny-rnem akalty-anthayntetyek, angka ikwer-rnem anayntiletyek.
John Baptise-emeley-angker tyayl-itwek anenh. Ranem awek-penh, John-el kwertengerl ikwerenh-rnem thwenek Jesus-warl. Rernem Jesus renh ayernek, “Ngang John-el arrwekel ilenhan? Ingwerentyek apek anwantherr mpwelhem?”
Jesus-el renh-rnem tyernek, “Alhenherr-arey, John iletyek, arrantherr anngetherr ayenh awek-penh, arek-penh. Aparrng-penhel-rneman areyel-anem, lerrp-penh-rnem mwerr alheyel-anem, tywen-angketyarr-penh-rnem mwerrirrek, iylpel awey-angenh-rnem aweyel-anem, arrewaly-penh-rnem itethirrek-anem, akwerrp-rnemel angka mwerr-angker aweyel. Akngeyel renh-rnem arntarnt-areyel, rernemarl ayenh tnakeyel.”
John-kenh kwertengerl-rnem alpek. Jesus-el-anem ingkerrenh angka John-akert ilek, “Ilek-apeny artwa arrantherr arekan apmer arlpaw-itwek? Atherrk arlpenty-apeny, artwa awerr-wenyarl. Ilek-apeny artwa arrantherr arekan, arnkwa mwerr-angker-akert? Atyetyart ilkwekenh apmerelarl aneyel? Ilek arrantherr arekan? Akngey-kenh angkakertan? Ran angkakert anyent impen inngarl! 10 Ranap irrkaty-antey, Akngey-kenh pipel aynteyelarl. Angkakert anyent impen rey-antey: ‘Atha angkakert thwenetyek arrwekel, iwerr mpwaretyek, rarl apetyemek.’ 11 John ranem ahern-areny ingkerrenh-angkwarr impen-antey Akngey-kenh. Akngey-kenh-angkwarr apenteyel-rnem, rernem John-angkwarr ilkwa innga anem.
12 Artwa ahelengkw akngerr-anem ilkelhenh, Akngey-itwek aney-alpetyek. Rernem angkakert-rnem ipmek atwek. 13 Angkakert Akngey-kenh-rnemel ingwer-rnem akalty-anthenh. Akngeyel Moses law anthek arrpemarl. Rernem akalty-anthenh, John Baptise-emeley-angker ra aremirreyek-atwety. 14 John ra aneyel, angkakert arrwekeleny Elijah anenh-apeny. Awank-akerr Akngeyel ilek, renh thwenetyek ahern nhenh-warl. Renhey-antey anwantherr iterl-areyel. 15 Arrantherr atyeng awelhenherr-arey!”
16-17 Jesus-el renh-rnem ilek, “Ampernem arlkalhelirreyel ampa ingwer-rnemek, ‘Ilek-ketyarl arrantherr arlkarirreyel arrkent alhewer ntwelhelirrey-angenh anwekantherr-itwek? Arlkarirreyelarl. Rernem amperrngirremel anwekantherr-itwek artney-angenharl.’ Ampernem arlkarirreyel artwa nhareny-rnemarl atyengety arlkarirreyel-apeny.
18 John ran artwa ipmeng, amern arlkwey-angenh, ngkwarl wayn antywey-angenh, arrangkw. Arrantherr ikwer angkerrenh arrenty-akertek-arrpantey! Arrantherr ikwerety arlkarirrenh. 19 Akngey-kenh Artwa Impen ayeng kel apetyek. Arrantherr ayenh ayntarrp-ileyel ankety-arrpantey, amern akngerr arlkwerl-anenty-arrpantey, ngkwarl wayn akngerr antywerl-anenty-arrpantey. Ayeng artwa apmwernem-itwel, arwa alhewer anem, ikwer-rnem-kety arlkarirrey-angenh. Ayeng alhewer anem man-awarr-rnem-itwek arrpemarl, ankety-rnem-itwek, man kapmentek akarrileyel-rnem-itwek. Akngey-kenh-angkwarr arratyarl aynteyel, alakenh-anyem atha apenteyel.”
Ingwer-rnem Jesus ikwer awelhey-angenh
(Luke 10:13-15)
20 Tawen arrpanenhel Jesus-el ilek-ilek mpwarek. Tawen-areny-rnem apmwekety angkepirrey-angenh-antey, apmwantey. Alakenh Jesus-el renh-rnem ilenh, 21 “Tawen Korazin-areny-rnem angkepirrey-angenhan. Akngeyel arrenhantherr artewentyel innga irrwampenh-antheyenh. Alakenh irrkaty arrpemarl aynteyenh ingwer-rnemekan tawen Bethsaida-arenyekan. Rernem ayenh anngetherr arek, atharl akngerr mwerrilenh, rernemap atyengety arlkarerrekarl. Tawen Tyre-areny-rnem-then tawen Sidon-areny-rnem-then. Rernem-alew? Rernemap nyerrirrem, apmwa ikwer-rnem-kety angkepirrem. Rernemap arnkwa apmwamwamel aylpem inmenthel-then apernelhemel. Arrantherr akwerrp, atyeng awelhey-angenh. 22 Arlta ingkernel, Akngeyel tawen Tyre-areny-rnem-then tawen Sidon-areny-rnem-then irrwampenh-antheyenh alyepelant. Rap tawen Korazin-areny-rnem-then tawen Bethsaida-areny-rnem-then irrwampenh-antheyenh artewentyel innga.
23-24 Tawen Capernaum-areny-rnem-alew? Rerneman apmwel-areth iterreyel alakenh, ‘Akngeyel anwernantherrenh irrwerl-warl akngeyneyenh, ikwer-itwel aney-alpetyek. Jesus-el ilek-ilek mwerr-angker mpwarenh arrekantherr-itwek.’ Alakenhap rernem iterreyelan. Rernem atyeng awelhey-angenh-anteyarl. Akngey rap renh-rnem atweyenh. Sodom-areny-rnem-alew? Akngeyel renh-rnem atwek, rernem renh arraty apentey-angenh-they. Alakenh-anyem ra arrenhantherr atwemarl.”
Jesus-el renh-rnem arntarnt-arem
(Luke 10:21-22)
25 Ikwer-penh Jesus angkek, “Akngeyay, ngan atyetyart ingkerrenhek, ahern-areny-rnemek, alker-areny-rnemek. Ayeng ngkweng inkwerelheyel, ntwarl angka ngkwenh anayntilek, akwerrp-rnemek, ingkerrenhel ngenh iterl-aretyek-awaty, arraty apenterl-ayntetyek. Akalty-arrpantey ingwer-rnem tnakelheyel, angka ngkwenh nthakenh iterl-arey-angenh. 26 Alakenh Akngeyay, ntwa anwekantherr arrernek arrwekel.”
27 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnemek angkek arrpemarl, “Akngey atyenhel alakenh ayenh arrernek. Akngeyelant ayenh iterl-areyel innga. Atha anyentelant Akngey renh iterl-areyel innga. Atyeng-angkwarrant rernem Akngey renh iterl-aretyek.
28 Atha arrenhantherr mwantyel arratyilem, arrantherr ingwer-angkwarr iterreyel-kety. 29 Atyeng-angkwarr akaltyirra, atha arrenhantherr alpemiletyek. 30 Arrantherr ayenh apententy, mwerrarl arrekantherr aynteyel, awerr-wenyarl.”