14
John Baptise-emeley-angker atweyel
(Mark 6:14-29; Luke 9:7-9)
Herod, atyetyart Galilee-arenyel angka awek, Jesus-elarl arntety-rnem mwerrilenh, apmer arrpanenhek. Herod ra ywarn iterrenh John Baptise-emeley-angker ikwer. Ra warrkenh-rnem ilek, “Rang angkep ipmepenh itethirrek, rang apmer arrpanenhek mwerrileyel?”
3-4 Herod-kenh awayikw anewikw ikwerenh arelh anyent itnan Herodias. Herod-el anew ikwerenh rakek. John-el renh ilek, “Ntwa nthakenharl awayengkwan anew ikwerenhan rakek? Apmwel-aretharl alakenhey! Awayengkw-anteyarl anew ikwerenh ntwa rakekan, arraty-wenyarl!” Arelh Herodias ra ahelirrek John ikwer. Herod-el artwa ahelengkw thwenek, John renh anterrkwetyek, tyayl-warl akwernetyek. Herod aterirrek ingwer-rnem-kety, ingwer-rnemelarl John renh iterl-arek Akngey-kenh angkakert. Herod atherr-angkwarr iterrenh, mwerr-angkwarr, apmwangkwarr.
Atyetyart Herod-rnem-then Atyetyart ilkwa ingwer-rnem-then, apmer Galilee-areny-rnem akarrirrek, rernem amern kwenty ingkerrenhel arlkwetyek. Atyetyart ahelengkw-rnem-then rernem akarrirrek ingkerrenh amern ingkerrenhel arlkwetyek arrpemarl. Arelh Herodias-kenh ampikw rntwenh ikwer-rnem ingkerrenhek. Aleyak ikwer rernem inkwerelhek, rarl mwerr-angker Herod-kenh apmerel rntwenhek. Herod-el kwey renh ilek, “Ilek-ilek akngerrek nga arlkwententy, atha ngenh anthem.”
Arelh Herodias ra iterrek, John renh atwetyek. Kwey ra amikw ikwerenh Herodias-warl alhek. Ra amikw renh ayernek, “Ilekekarl atha ayernem Atyetyart ilenhan?” Amelikw renh ilanthek, “Akapwert John Baptise-emeley-angker yanh ina, pmwar-warl arrernemel, ayenh anthemel!” Ikwer-penhan kwey rap Atyetyart Herod-warl alhek. Ra Atyetyart Herod renh ilek, “Akapwert John Baptise-emeley-angker arterna, pmwar-warl arrernemel, ayenh anthemel.”
Herod ra amperrngant-anem irrek John ikwer. Akngerrel renh awekarl-kety, ra nthakenh akengenty angkey-angenh. Nthakenh ra arrkngert angkey-angenh. 10-11 Herod-el ahelengkw thwenek tyayl-warl, John ahenty arternetyek. Ahelengkwel arreylpel akapwert arternek, akapwert renh pmwar-warl arrernemel, kwey renh anthek. Kwey ra amikw-warl akngeynek, John Baptise-emeley-angker akapwert.
12 John-kenh kwertengerl-rnemel angka awek, rarl ilwek. Rernem apetyek, ipma awenng-warl akwernetyek. Rernem renh akwernek. Rernem Jesus renh angka ilek. 13 Jesus ra angka John-akert awek-penh ra nganerl-alhek rtnwewarl, ra Galilee kwaty ilkwangkwarr artarnpenhek, apmer alther-warl, ampeny-warl, ra ament anayntetyek. Ingwer-rnem ingkern-they artenhirrek-anem ikwer-warl, ingkel alhemel tawen-they.
Jesus-el 5,000 wanteyel
(Mark 6:30-44; Luke 9:10-17; John 6:1-14)
14 Jesus-anem rtnwethey atwarrek, ra akngerr arek. Ra ikwer-rnem amperrngirrek, ingkerrenh arntety-rnem-then mwerrilek.
15 Atwerrp, kwertengerl ikwerenh-rnem Jesus-warl apetyek, ikwer angkek, “Amern-wenyarl nhanyeman, arrangkwarl. Yanh-rnem ingkerrenh-antey thwena tawen-rnem-warl, amern-tangkwel inerl-alpetyek. Atwerrpirrekerrem-awaty!”
16 Jesus angkek, “Arlkarel arrantherr wantenherr-arey.”
17 Rernem Jesus renh ilek, “Amern ampeng 5-pelant, aker irrpeng atherr-thenant.”
18 Jesus-el renh-rnem ilek, “Atyeng-warl akngetyenherr-arey!” 19 Jesus-el renh-rnem ilek, rernem arrernelhetyek atherrk-warl. Amern irrpetyap aker irrpeng-atherr Jesus-el inek. Ra Ingkart Akngey-warl angkek inkwerelhemel, rarl amern anthek, aker irrpeng-then anthek. Jesus-el amern rlweth-akek. Ra kwertengerl ikwerenh-rnem anthek, rernem-anem antheynetyek ingwer-rnem. Jesus-el aker irrpeng rlweth-akek. Ra anthek kwertengerl ikwerenh-rnem rernem antheynetyek ingwer-rnem.
20 Rernem ingkerrenhel arlkwek-penh, rernem atnerteng-anem anek. Rernem akertang arlkwekarl-penh, rernem rtnwa amernek-arelh 12-pel-warl ampwerrk iweynek. 21 Artwa 5,000-el amern arlkwek, arelh-rnem-then, ampernem-then ingkerrenhel.
Jesus ra ingkel irrwerlap-alheyel kwaty ampep-angkwarr, ahern-angkwarr-apeny
(Mark 6:45-52; John 6:16-21)
22 Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ilanthek, rernem rtnwel kwaty anthenayn-ampeny-warl artarnpenhetyek arrwekel-antey, ra ingwer-rnem ilanthek rernem apmer-warl-anem alpetyek. 23 Rap apwert irrwerl-warl nganek, Akngeyek ament angketyek. Atwerrpirrek-anem, ra ament-areny anenh. 24 Rtnwa ranem kwaty ampep-itwek. Awer ilkwel rtnwa renh akngelhew-akngelhilek.
25 Ingwepenh ingkeny tyerrelhey-angenhel, ra ingkel irrwerlap-alhek kwaty ampep-angkwarr, ahernel-apeny. 26 Kwertengerl ikwerenhel-rnem renh arek, rernem aterirremel arlkenh, “Arrewaly yanhan.” Rernem aterirrek, arrewalyek-athen.
27 Jesus-el renh-rnem ilek, “Artewentyel aterirrey-angenh! Ayengarl nhan!” 28 Peter-el renh tyernek, “Ingkartay, ayenh ila, ayeng kwaty-angkwarr alhetyek ngkweng-warl!”
29 Ranem angkek, “Apetya”. Peter ranem rtnwethey atwarrelhilek, kwaty-angkwarr ingkel alhemel Jesus-warl. 30 Ranem aterirrek alherrp-kety, kwen-anem aylperl-alhetyek-anek. Ra arlkek, “Ingkartay, ayenh itethila!”
31 Jesus ra anamerl-antey iltya ikwerenh anterrkwek angkemel, “Ilek-kety ntwa ayenh tnakey-angenh!” 32 Ratherr rtnwewarl nganek, kwaty awer-akert arternp-anem irrek atnengk-anem. 33 Rernem renh tnakek, “Nga Akngey-kenh alerikw innga!”
Jesus-el akngerr mwerrileyel apmer Gennesaret-itwek
(Mark 6:53-56)
34 Rernem artarnpenhek intwarr-ampeny-warl, apmer Gennesaret-ampeny-warl. 35 Apmer ikwer-areny-rnemel renh arek-penh, rernem-anem ingwer-rnem ilek. Apmer arrpanenh-they arntety-rnem akngetyek ikwer-warl. 36 Rernem iterrenh, “Anwantherr arnkwa ikwerenh arnenty anwantherr mwerrirremarl.” Rernem arnkwa arnep-arnek-penh rernem mwerrirrek-anem, arntety-weny-anem.