17
Jesus apey-alheyel arlertek rlterrk ilkwakert
(Mark 9:2-13; Luke 9:28-36)
Arlta 6-penh, Jesus-el renh-rnem atnwenhek apwert irrwerl ikwer-warl, amentewarl. Peter-then James-then awayikw ikwerenh John-then. Kwertengerl ikwerenhel-rnem arek, inngerr renh arrtyernenty, ingkenyel arrtyernem-apeny, arnkwan arlter inngakertel. Arrwekeleny-atherr, Moses-then Elijah-then Jesus-itwel aremirrek arrpemarl. Rernem angkerrenh.
Peter angkek Jesus ikwer, “Ingkartay, awethem ntwa anwernenhantherr atnwenhey-alhek nhewarl. Mwerr anwernantherr lywenty irrpety rnkerney, ingweran ngkwengarl, ingweran Moses-ekarl, ingweran Elijah-ekarl. Nga apek ilkelhentyekan.”
Peter rarl angkenh-antey, kwenpayel-anem renh-rnem artek ingkerrenh-antey. Rernem angkanem awek, irrwerl-theyarl angkek, “Nhenh alerey atyenh, ayeng ikwer inkwerelheyel, ikwer awelhenherr-arey!”
Rernem awek-penh, rernem ilperr iwelhek aterel. Jesus-el renh-rnem arnep-arnek, angkemel, “Akemirrenherr-arey, aterirrey-angenh!” Rernem-anem itnywenenhey-alpek Jesus anyentant-anem rtnerl-anenty.
Rernem apwert-they atwarrenhey-alpenh, Jesus-el renh-rnem artwerilek, “Anyelk aney-alpenherr-arey, arrantherrarl ayenh aytarek-penh. Ingwer-rnem iley-angenh, Akngey-kenh Artwa Impen ayeng ipmepenh itethirrenty-penhelant ingwer-rnem iletyek.”
10 Kwertengerl ikwerenhel-rnem Jesus renh ilek, “Moses-kenh angka akalty-anthenh-anthenhel-rnem ileyel, ‘Elijah retangkwelarl apetyeyenh arrwekelan, Christ-ek-athath.’ ”
11-12 Jesus angkek, “Ya, arraty inngarl! Elijah kel arrwekel apetyek, ingkerrenh akaltyiletyek, rernem Akngey-angkwarr arratyirretyek. Rernem Elijah ikwer irrpelthirrenh. Alakenh-anyem rernem ayenh Artwa Anyent Impen Akngey-kenh irrpelthirremel atweyenh, ipmek-atwety. Akngey-kenh angka alakenh aynteyel.”
13 Kel rernem iterl-arek-anem, “John wethekarl nhan angkeyel anwekantherr!”
Anayntileyel: Jesus-el angkanem Elijah-penh ilek, renh-rnem akalty-anthetyek. John anenh Elijah anenh-apeny, Akngey-kenh angkakert.
Jesus-el awey arrenty-akert mwerrileyel
(Mark 9:14-29; Luke 9:37-43)
14 Rernem apetyek, artwa akngerr akarrirrek-warl. Artwa anyent apmer ikwer-areny apetyek kwenirremel, Jesus ikwer-warl angkek, 15 “Ingkartay, atha awey arntety atyenh akngetyek ngkweng-warl, ntwa renh mwerriletyek. Awey ra arwengk-arwengk irreyel, rwewarl aytneyel, kwaty-warl-then. 16 Atha ywarn-antey ayernek kwertengerl ngkwenh-rnem, rernem awey atyenh mwerriletyek. Rernem arrangkwarl.”
17 Jesus angkek, “Akngerr-inger ayeng arrekantherr ywarn arrkernelhek, atha arrenhantherr akaltyileyek. Atyeng arrantherr arlkwentey-angenhel, iylpelantarl awenh. Nthakenh ayenhan arrantherr iterl-arey-angenh, ayengan arlertek ilkwakert? Awey ilenh atyeng-warl akngetya!” 18 Rernem akngetyek awey renh Jesus ikwer-warl. Jesus-el arrenty renh irrentek. Awey ra mwerrirrek-anem.
19 Kwertengerl ikwerenhel-rnem renh ayernek ament-itwek, “Jesus, nthakenh ngkwengantarl arrenty ilenhan awelhemel alpek, anwernantherr ywarnarl ikwer arrkernelhek, arrenty renh irrentetyek.”
20 Jesus-el ilek kwertengerl ikwerenh-rnem, “Arrantherr Akngey renh rlterrk tnakey-angenh. Arrantherrap Akngey renh tnakenty, arrantherr apwert renh ilenty akngelhetyek, kel ra akngelhem. Ntwa Akngey renh tnakentyelan ntwa ilek-ilek mpwarem.”
Jesus ilelheyel, ingwer-ingerarl ra ilweyenh
(Mark 9:30-32; Luke 9:43-45)
22-23 Rernem alhek, apmer Galilee-angkwarr. Jesus-el kwertengerl-rnem ilek, “Ahelengkwel-rnem ayenh artwa anyent impen Akngey-kenh anterrkwemel atweyenh. Ingwa atherr-penh, ayeng ipmepenh itethirremel akwenteyenh.” Rernem ikwer alpwelyirrek-anem amperrngirremel, rarl renh-rnem ilek.
Tax maney payemeletyek
24 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert Capernaum tawen-warl apetyek. Man akwetyey-angker rernem Peter renh ayernek, “Atyetyart ngkwenhel man antheyel Jew-kenh tyaty ilkwareny-rnemek, arrangkw apek?”
25 “Yaw, ra man antheyel,” Peter-el renh-rnem ilek. Peter ra apmer-warl alpek. Jesus-el renh ayernek, “Atyetyart ahern-areny-rnemel angwenh-rnem-they man-rnem ineyel, alerikw-rnem-they apek, ingwer-rnem-they apek?”
26 Peter-el renh tyernek, “Ingwer-rnem-they.” Jesus-el renh ilek, “Alerikw-rneman arrangkwarl, man anthey-angenharl. 27 Mwerr alakenh anwantherr ikwer-rnem irrwernelhey-angenhan, ikwer-rnem awelhemel. Nga alhetyek irrpeng anterrkwetyek. Arrakert altywerilemel, ngkweltyan ikwer-itwek anetyek, man akwetyey-angker anthemel, man tyaty ilkwareny-rnem-warl anthetyek.”