18
Kwertengerl ikwerenh-rnem angkerreyel, Atyetyart ilkwa anetyek
(Mark 9:33-37; Luke 9:46-48)
Kwertengerl 12 apetyek Jesus ikwer-warl renh ayernetyek, “Ngenharl apenteyel-rnem, kwertengerl angwenharl atyetyart ilkwan ingwer-rnem-they?”
Jesus arlkek ampa akely anyentek. Jesus ra ampa akely renh ampepek rnkernek. Ra renh-rnem ilek, “Atha arrenhantherr ileyel. Ampernem-apeny arrantherr akarrirreyek Akngey-warl, ikwer awelhetyek, Akngey Atyetyart arrekantherrenh anem. Arrangkwelan, Akngey intwemelirrem arrekantherrety. Ampa nhanyem atyetyart-arrpantey ilelhey-angenharl. Artwa anyent atyetyart-arrpantey tnakelhey-angenh, Akngeyel arrernem atyetyart ilkwa kwertengerl ingkerrenhek anetyek. Ampa akely ikwer arrantherr inkwerelhenty, arrantherr atyeng inkwerelhem arrpemarl. Ampa akely arrantherr arntarnt-arem-apeny, arrantherr ayenhan arntarnt-aretyek arrpemarl.”
Ingwerentyel renh-rnem arrkerneyel, rernem apmweletyek
(Mark 9:42-48; Luke 17:1-2)
“Ingwerentyel kwertengerl atyenh-rnem arrkernenty, rernem apmweletyek, Akngeyel renh arntety ilkwa antheyenh. Ra irrwampenty awelhekerr, ingwerel nthakenh renh kwaty ampep-warl iwemer, apwert ilkwa ikwer-warl arrernenty itewarl. Artwa ingwerel atyenh-rnem apmwelenty, Akngeyel renh arntety ilkwa antheyenh. Atyenh-rnemarl apmweleyelarl-kety, artwa ikwer-warl apwert ilkwa itewarl arertnetyek renh kwaty-warl ikwerenp iwemel. Atyenh-rnem ra apmwelerl-anekerr renh iwetyek intem-antey kwaty kwen-warl. Artwa anyentel ingwer-rnem rwewilenty, Akngeyel renh arntety antheman.
Artwa itepel apmwel-areth mpwareyel ingketyel apek. Artwa anyentel itep-atherr-akertel apmwel-areth mpwareyel-kety, mwerran itep anyent-angkwarr renh akalthemel iwemer, ra itep-atherr-akertan rwa ilkwel apmwakert aney-kety. Mwerr-ayteng ra anetyek Akngey-kenh apmer-itwek intem-antey itep anyent-akert. Artwa anyentel annga atherr-akertel apmwel-areth mpwareyel-kety, mwerran annga renh tyerremer iwemel. Mwerr-ayteng ra anetyek Akngey-kenh apmer-itwek intem-antey annga anyent-akert. Annga atherr-akertel apmwel-areth mpwareyel-kety, rwa ilkwewarl alhetyek.”
Anayntileyel: Anwantherr arwa akelhey-angenh, impen-antey. Alakenh-anyem angka anayntileyel, Ingkart ra impen inngarl, anngethen iltyethen-angkwarran. Kel Jesus-el arwa renh-rnem ilek, rernem iterretyek, rernem apmwelhilekerr. Kel Jesus-el arwa renh-rnem ilek, rernem iterretyek, rernem apmwelhilekerr.
Angka yep-yep anyentarl akngerr-they aperrertirremel alheyel
(Luke 15:3-7)
10 Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr Akngey-angkwarr apenteyel-rnem-kety arlkarirrey-angenharl. Itnweng ikwer-rnem-kenh Akngey-kenh apmer-itwek aneyel. 12 Artwa anyentel yep-yep akngerr 100 arntarnt-arenh. Yep-yep anyent amentirrek ikwer-rnem-they. Aperrertirrek. Artwa ra yep-yep ingwer-rnem iwerl-alhem, yep-yep anyent ikwer nthwetyek. Rap nthwem yep-yep anyent renh arey-alheyek-atwety. 13 Ra renh arey-alhem, rap ikwer inkwerelhem. Rap ilem, ‘Inngantey atha arey-alhek!’ 14 Akngey ilkelheyel ingkerrenhek, ingwer-rnemarl amentirreyel-rnemek-then rernem ikwer-warl ingkerrenh angkepirretyek.”
Mwerr-angkwarr arratyilerretyek
(Luke 17:3)
15 “Ingwerenty ngkweng apmwel-areth angkenty, mpwelanth-atherrap arratyilerretyek. Ra ngkweng awelhenty, mpwelanth mwerrant-atherr-anem anayntetyek. Ingkart-kenh-angkwarr alakenh aynteyel. 16 Ra apek ngkweng awelhey-angenh, ntwa ingwer-rnem ikngwetyek, ingkerrenh-angkwarr-anem arratyilerretyek, rernem ingkerrenhel awetyek, anngetherr. 17 Ingwer-rnemek awelhey-angenh arrangkw, tyaty-areny-rnemel renh arratyiletyek angkerremel. Tyaty-areny-rnem ingkerrenh alhetyek ikwer-warl, rernem ingkerrenhel awetyek, anngetherr aretyek. Ra apek tyaty-areny ingkerrenhek awelhey-angenh, menty-anem renh tyarlewetyek, ra apmwangkwarr menty alhetyek.
18 Nga mwerr angkenty, Akngey mwerr angkem arrpemarl. Nga arrkngert-angkenty, Akngey arrkngert angkem arrpemarl. Ntwa apmwa ingwer-they iwem Akngey-kenh-angkwarr, kel. Akngeyel renh areyel arraty. Ntwa apek ingwer-they apmwa iwey-angenh, Akngeyel renh areyel arrangkwarl, apmwakert-anteyarl.
19 Arrantherr angkerrenty, Akngey renh ayernenty, Akngey irrwerl-areny awelhem, rap arntarnt-areman. 20 Rernem akarrirrenty, itna atyenh-angkwarr, ayeng ikwer-rnem-itwek aneyel arrpemarl intem-antey.”
Angka warrkenh awerr-akert
21 Peter Jesus-warl apetyek. Peter-el renh ayernek, “Arleng-alentyang anwantherr angkep atwerrey-angenh anetyek, mwerrant-arey anem, arratyilerretyek? Ra atwenty arrpemarl, anwantherr renh atwey-angenh arrpemarl. Angkep atwey-angenh ngay? 7-ingerant atwenty, anwantherr renh angkep atwey-angenh?”
22 Jesus-el renh tyernek, “7-inger-weny. Intem-antey atwerrey-angenh arrantherr anetyek, Akngey-kenh-angkwarr!
23 Akngey-kenh-angkwarr alakenh aynteyel; atyetyart ilkwel warrkenh-rnem akarrilem, angkerretyek, pwek iparetyek, man ilkwarl alheleyel. 24 Artwa ingwerel-anem renh alhelenh 50 million-arl. 25 Artwa ra arrangkw-antey anenh, pwek iparey-angenh-antey, ranem tharlemilek anewikw-then, alerikw-then ingkerrenh, apmer ikwerenh-then-antey, pwek renh iparetyek.
26 Artwa ra ampwethel alernelhemel, kwenirrek. Ra ilelhek, ‘Ayengan man-wenyarl, arrangkwarl. Alerl mpwelha, ingwer-ingerant atha ngenh man ingkerrenh antheynetyek, pwek iparetyek.’ 27 Atyetyart ra ikwer amperrngirrek, irrepernek, man-wenyek. Ranem renh ilek, ‘Kel, menty angkep anthey-angenh, pwek payemeley-angenh.’
28 Artwa warrkenh ra alpek-anem, ra artwa ingwer-anem arey-alpek, rarl man thilp 100 alhelenh, man akely. Itethey anterrkwemel ra angkek, ‘Man ntwa ayenh angkep anthenhey-alpa!’
29 Artwa ranem ampwethel alernelhemel kwenirrek, ‘Alerl mpwelha, atha ngenh angkep anthetyek.’ 30 Artwa warrkenh ra warrkenh ingwer tyayl-warl akwernek, man anthey-angenh-they.
31 Warrkenh ingwer-rneman ikwer amperrngirrek. Rernem-anem atyetyart renh ilek, ‘Artwa warrkenh ingweran tyayl-itwek aneyel.’ 32-33 Atyetyart rantey yangkelhek artwa arrwekelarl ikwer ilelhekek, apetyetyek. Ra angkek, ‘Ngan apmwangkwarrarl alheyel! Athan ngenh menty-anem tyarlewek, pwek iparey-angenh. Nga ingwer-rnemek amperrngirrey-angenh, ayengarl ngkweng amperrngirrek-apeny.’ 34 Atyetyart ranem ahelirrek. Ra warrkenh renh ahayiwek tyayl-areny-warl. Tyayl-arenyel renh tyayl-warl intem akwernek pwek ikwerenh ra ipareyek-atwety.”
35 Jesus angkek, “Akngey-kenh-angkwarr alakenh-anyem aynteyel arrpemarl. Nga awerr ingwer-rnemek aneyel, Akngey irrwerl-areny atyenh ngkweng awerr arrpemarl mpwelheyel, nthakenh ngenh arntarnt-arey-angenh.”