19
Arrkarenheng-atherr iwerretyek
(Mark 10:1-12)
Jesus rarl ingkerrenh akalty-anthenh-penh, ra apmer Galilee-they alhek, apmer Judea-warl alhek, lher Jordan-they intwarr. Akngerrel renh apentek. Ra arntety-rnem mwerrilek.
Artwa Pharisee-rnem ikwer-warl apetyek, renh arrkernetyek. Rernem renh ayernek, “Mwerrang artwel anew ikwerenh iwetyek?” Rernem iterrenh renh arrkernetyek, ra apmwel-areth angkentyek, rernem renh angka ilkwewarl arrernetyek.
Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr iterl-arey-areny, Akngeyelarl angka nhenh anwekantherr arrernek. Moses-kenh angkan alakenh aynteyel, atharl arrenhantherr ileyel. Akngeyel artwethen arelh-then arrernek, ahern nhenh-warl. Artwa akely amek-arenty-iperr ra amikw-then aynikw-then ipmem-anem ra arnkentyel-anem aneyel itengerrey-alentyan. Ratherr intem iteng anetyek. Akngeyel renh-atherr itengilemel anthek artwa renh. Nthakenh ratherr iwerreyang, intem-antey ratherr anetyek. Nthakenh ingwerel renh-atherr akngakey-angenh.”
Rernem renh ilek, “Alakenh Moses-kenh angka aynteyel: ‘Artwa pip-warl itna inkwernelhemel, arelh ikwerenh pip renh anthemel, arelh ikwerety ipmelhetyek.’ ”
Jesus angkek, “Akngey-kenh angka ayntenh arrwekel, nthakenh iparey-angenh. Moses-el angka arrernek ingkern-they, rernemarl amentewarl alhenh-kety. Alakenh-they Moses-el angka arrernek, ingkern-penhel-rnem apenterl-ayntetyek.
Arelh ngkwenh ntwa iwenty, ntwa arelh ingwer ikngwenty, ntwa Ingkart-angkwarr apmwelhilem. Arelhel arrkarikw ikwerenh iwenty, artwa ingwer-anemarl ikngwetyek, mwerr arelh renh iwem.”
10 Kwertengerl ikwerenhel-rnem Jesus renh ilek, “Alakenh aynteyel mwerr, anew-weny ament anetyek.”
11 Jesus-el renh-rnem ilek, “Ingwer-rnem alakenh anetyek, Akngeyel ikwer-rnem arrernek-angkwarr-antey. 12 Ingwer-rnem arrangkwarl. Rernem anew inetyek ywarn. Ingwer-rnem itengirrey-angenh, Akngeyek warrkirr-ayntetyek.”
Jesus-el ampa akely-rnem atnyeneyel
(Mark 10:13-16; Luke 18:15-17)
13 Akngerr Jesus-warl alhek, ampa ikwerenh-rnem-kenh-akert, ra akapwert renh-rnem arneyek. Jesus-kenh kwertengerl-rnemel ampa renh-rnem irrentek. 14 Jesus-el arek kwertengerl ikwerenh-rnem ampernemarl irrentek. Ra ahelirrek, angkemel, “Ampernem menty apetyey atyeng-warl! Alakenh ikwer-rnem arrkngert angkey-angenh! Ayeng arlkwenteyel ampernem ingkerrenh atyeng-warl apetyem. Akngey arlkwenteyel ra Ingkart ikwer-rnemek anetyek. Ampernem-apeny arrantherr akarrirrenty Akngey-warl, ikwer awelhetyek, Akngey Atyetyart arrekantherrenh aneyel.” 15 Jesus-el ampernem akapwert iltyel renh-rnem arnek. Jesus rap ayernek Akngey, ra ampa ingkerrenh atnyeneyek. Kel ra alhek-anem.
Artwa anyent man akngerr-akert
(Mark 10:17-31; Luke 18:18-30)
16 Artwa anyent man akngerr-akert Jesus ikwer-warl anterrey-alhekarl. Ra arrernelhek kwenirremel, Jesus-itwel angkemel, “Akalty-anthenh-anthenhay. Nthakenh ayeng iteth intem anetyek?”
17-19 Jesus-el renh ilek, “Nthakenharl ntwa ayenh ayerneyel, mwerr-angkwarr apenterl-ayntetyek? Akngeyant anyent mwerr! Ntwa Moses-kenh angka renh iterl-areyelarl. Ntwa ingwerenty ipmek atwetyekarl arrangkwarl. Ingwer-kenh anewikw nthakenh ikngwey-angenh. Ampwal-rnem nthakenh irrtyertel iney-angenh. Ingwer-rnemek irrtywerremel iley-angenh, inngant ntwa iletyek. Akngeyek-then ameyek-then awelhetyek. Ingwer-rnem mwerranty arntarnt-arerl-ayntetyek, ngkwenh-rnem arntarnt-areyel-apeny. Alakenh apententy, nga iteth intem-antey aneyenh.”
20 Artwa ra Jesus renh ilek, “Ayengan law ilenh-angkwarr apentenh awey akelyankel. Angka ingwer apek aynteyel, apentetyek?”
21 Jesus-el renh ilek, “Ampwal akngerr renh-rnem tharlemila man inemel, artwa ilenh-rnem, irrepern-rnem, man-weny-rnem ntwa man anthem. Ikwer-penhan Akngeyel-anem ngenh arntarnt-arem, ngenh atnyenem. Atyeng-angkwarrant-anem apetya!”
22 Artwa man-akert ra iterrek man-then ampwal-rnem-then ingkerrenh ra menty impen ayerrpiletyek. Artwa ra amperrngirrek, “Nthakenh-angkwarr ayeng iteth intem-antey aneyenh, man akngerr-akert, ampwal akngerr-akert?”
23 Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ilek, “Man-areny ilenh-rneman rernem Akngey-angkwarr anetyek arrangkwarl. Rernem manantarl apenteyel. 24 Kamwerlan neyl altywer akely-angkwarran nthakenh aylpenhey-angenh, arrangkwarl. Kamwerlan altywer akely-angkwarr aylpey-angenh-apeny, man akngerr-akert-rneman Akngey-kenh-angkwarr aylpey-angenh. Akngeyel nthakenh anyentiley-angenh ikwerenh-rnem-warl.”
25 Kwertengerl ikwerenh-rnem ywarn iterrek. Rernem renh ayernek, “Ilek-apeny-rnemant Akngey-kenh-angkwarr aylpem, Akngeyel ikwerenh-rnem-warl anyentiletyek?”
Anayntileyel: Kwertengerl rernem iterrenh Akngeyelang man-areny-rnemekant inkwerelhentyek-athen, man akngerran man-areny renh-rnem anthentyek-athen.
26 Jesus angkek, “Akngey rantarl iterl-areyel ikwerenh-rnem-warl anyentiletyek, ahern-arenyel-rnem iterl-areyang arrangkw.”
27 Peter-el renh ilek, “Anwernantherr-alew? Kwertengerl anwernantherran ampwal-rnem menty-anem ipmek, ngenhant-anem apenteyel. Akngeyel anwernenhantherr pweytilem, ikwerenh-rnem-warl? Anwantherr inem arrpemarl?”
28 Jesus-el renh-rnem ilek, “Akngey-kenh Artwa Impen ayeng aney-alpeyenh chair mwerr-angker-itwel rlterrk ilkwakert. Kwertengerl arrantherr arrpemarl chair mwerr-angker 12-itwek aney-alpeyenh arrpemarl. Arrantherr Israel kenh-rnem 12 amentew-ament ayerneyenh.”
Anayntileyel: Israel-kenh alerikw-rnem 12 anenh. Akngerr arlpimpirrek ikwer-rnem-they, rernem akngerram-akngerrirrek. Ingkern-penh-rnem akngerr innga anew-anenh.
29 “Artwa anyentarl alhenty, angka atyenh-akert ikwerenh-rnem iwerl-alhemel, angka Akngey-kenh ingwer-rnem ilerl-apayntetyek, Akngeyel renh aleth-antey arntarnt-arem. Artwa ra alhentyelan, ahern ikwerenharlap ra iwerl-alheman, ikwerenh-rnem-then, warl ikwerenh-then, ra iteth intem-antey aneyenh. Akngeyel renh antheyenh akngerr innga renh arntarnt-areyenh intem-antey. 30 Akngerr ilkelheyel Akngey-angkwarr apentetyek. Akngerr arrkernelheyel Atyetyart ilkwa anetyek, warrkenh iylpareth-rnem-they. Rernem arrangkwarl. Warrkenh iylpareth-rnem rernemant Atyetyart ilkwa aneyenh.”