20
Rernem warrkirreyel amern-angketyarr-itwek
Jesus-el angka anayntilek ikwer-rnem. “Akngey-kenh-angkwarr alakenh aynteyel. Ingwepenh atyetyart alhek tawen-warl, warrkenh-rnem ikngwerl-alpetyek, amern-angketyarr-itwek warrkirretyek. Ra angkek, ‘Arrantherr atyeng warrkirrenty, atha arrenhantherr man ilkwa anthetyek.’ Rernem mwerr angkenh ikwer. Ranem renh-rnem arrwekel thwenek amern-angketyarr-warl. 9 o’clock ingwepenh-antey, ranem artwa ingwer-rnem arey-alhek, tawen-itwek apatemel rnterl-anenty. Ranem angkek ikwer-rnem, ‘Arrantherr atyeng warrkirrenty, atha arrenhantherr payemelem.’ Rernem ikwer-angkwarr iylpareth antelhek. Ra tawen ikwer-warl alhek arrpemarl, rap arey-alhek artwa ingwer-rnem-anemarl, rernem apatemel rnterl-anenty. Renh-rnem ra ayerney-alhek warrkek arrpemarl, ra renh-rnem man anthetyek. Atwerrp-anem 5 o’clock ra alhek arrpemarl tawen ikwer-warl. Ra ingwer-rnem-anemarl arey-alhek rnterl-anenty. Ra renh-rnem ayernek, ‘Ilekek arrantherr rntenherreyel apatemel?’ Rernem ikwer ilelhek, ‘Ingwerentyel anwenhantherr warrk anthey-angenh.’ Ranem renh-rnem ilek, ‘Arrantherr amern-angketyarr-itwek atyeng warrkirretyek.’ Atwerrp-anem atyetyart yangkelhek, warrkenh anyentek, ra apetyetyek, ra ingwer-rnem ngkwelty antheynetyek warrk-penh. Ranem artwernem ilek, ‘Ingkernarl apetyek-rnem-tangkwel man antha!’
Ra artwa ingkern-theyarl apetyek-rnem man ilkwa anthek. 10 Arrwekelarl warrkirrek-rnem, rernem-anem apetyek, man inetyek. Rernem iterrek, ‘Man ilkwa innga anwantherr ineyenh’, arrwekelarl warrkirrey-alhekel-rnem. 11 Rernem atyetyart ilkwa iltek, ‘Ntwa man ilkwan anthek ingkern-they apetyek-rnemantarl! 12 Artwa ingwer-rneman hour anyent warrkirrenh, ingkern-they apetyek-rneman, anwantherr itwern ilkwel aleth arlkarewelhenh. Ingkernarl apetyekel-rneman nthakenharl man ilkwa inek?’
13 Atyetyart ranem artwa anyent tyernek, ‘Atha ngenh man ilkwa antheynek, weth atharl ngenh arrwekel ilek-angkwarr-antey. 14-15 Man ngkwenh inerl-alha, akngeynemel apmer-warl. Atha renh-rnem man ilkwa antheyel mwerr-angkwarr. Ilek-they ntwa alharlkwek artwa ingwer-rnem, atharl man akngerr anthek? Man ilkwarl atha alhewer payemelem!’ ”
16 Jesus angkek, “Akngey-kenh alakenh aynteyel, Akngeyel ingkerrenh arntarnt-arem arrpemarl, ingkernarl apetyek-rnem arntarnt-arem arrpemarl.”
Jesus kwertengerl ikwerenh-rnemek ilelheyel
(Mark 10:32-34; Luke 18:31-34)
17 Jesus alhek Jerusalem-warl. Kwertengerl ikwerenh-rnemel renh apentek. Akngerrelan renh-rnem apentek ingkern-theyarl. Ra ilelhek kwertengerl ikwerenh-rnemek, 18 “Awelhenherr-arey atyeng! Rlengk apmer Jerusalem-warl anwantherr alhem. Ayeng Akngey-kenh Artwa Impen. Anwantherrarl Jerusalem-el aney-alhem. Ahelengkw-rnemel ayenh anterrkweyenh ikwer-itwel. Ayenh rernem akngeyenh, atyetyart tyaty-areny ilkwernem-warl, atyetyart ilkwa Moses-kenh angka akalty-antheyel-rnem-warl. Rernem ayenh ahayiweyenh, ingwer-rnemel ayenh ipmek atwetyek. 19 Rernem ayenh ahayiweyenh, Jew-weny ahelengkw-rnem-warl, rernem ayenh ipmek atwetyek. Rernem ayenh irrwaremel, whip-el-tangkwel atweyenh, ayenh rernem ipmek atwey-alenty. Ayeng ipmepenh akemirreyenh ingwa atherr-penh.”
James-then John-then ratherr Jesus renh ayerneyel
(Mark 10:35-45)
20 Zebedee-kenh alerikw-atherr amikw ikwer-atherrenh apetyek Jesus-warl, kwenirremel. 21 Jesus-el renh ayernek, “Ilekay?”
Arelh ra renh ilek, “Nga Atyetyart ilkwa aneyenh, Ntwa arraty ilay, ampa atyenh-atherr Atyetyart ilkwa arrpemarl ngkweng-itwel aneyenh?”
22 Jesus-el awayenheng ilek, “Mpwel atyeng mwerranty awelhenherr-atherr. Ahelengkw-rnemel ayenh artewentyel irrwampetyek atweyenh. Mpwel-alew? Mpwel arlka menty anthelhem arrpemarl, ayeng anthelhem-apeny?”
Ratherr ilelhek Jesus ikwer-warl, “Ya, menty ahelengkw-rnemel aylernenh irrwampetyek atwey!”
23 Jesus-el renh-atherr ilek, “Rernem innga mpwelenh irrwampetyek atweyenh, ayenh irrpwampetyek atweyenh-apeny. Inpa, athan iterl-arey-angenharl, Akngeyelantarl iterl-areyel angwenharl Atyetyart ilkwa atyeng-apeny aneyenh, Akngey atyenhelant atyetyart ilkwa arrerneyenh.” 24 Kwertengerl 10 ingwer-rnem kwertengerl ikwer-atherrety arlkarirrek ratherrarl Atyetyart ilkwa anetyek arlkwentek, Jesus-apeny. 25-26 Kwertengerl ikwerenh-rnem Jesus ra ilek, “Atyetyart Jew-weny ilkwernem awerr aneyel-rnem-angkwarr, arrantherr apentey-angenh. Arrantherr mwerrant-arey anenherr-arey. Ingwer atyenh-rnem Atyetyart ilkwa anem, mwerr-angkwarr ingkerrenh arntarnt-aretyek. 27 Arrantherr arntarnt-arerretyek, warrkenh iylpareth awelheyel-apeny. Alakenh atha arrenhantherr atyetyart ilkwa arrernem. 28 Akngey-kenh Artwa Impen anyent ayeng kel apetyek ahern nhenh-warl, ingkerrenh mwerr-angkwarr arntarnt-aretyek iylparethel. Ayeng arlkan anthelhem ingkerrenhek.”
Jesus-el artwa aparrng atherr mwerrileyel
(Mark 10:46-52; Luke 18:35-43)
29 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert apmer Jericho-they alhek, akngerrel renh-rnem apentek. 30 Artwa aparrng atherr iwerr impalthel anenh. Ratherr awek ingwerentyelarl renh-atherr ilek, “Jesus apetyem nhangkwarr.” Ratherr arlkek Jesus ikwer, “Jesus, David-kenh, aylekanth amperrngirra!”
31 Akngerrel renh-atherr ilek, “Akater anenherr-atherr! Jesus renh arlkareweyang!” Ratherr artewentyel arlkek Jesus ikwer arrpemarl, “Artwa David-kenh! Aylernekanth amperrngirra!”
32 Jesus-el renh-atherr ayernek, “Nthakenh atha ilem?”
33 Artwa aparrng ratherr Jesus-warl angkek, “Ingkartay, annga mwerrila, aylernanth mwerr-anem aretyek!”
34 Jesus ikwer-atherr amperrngirrek, annga renh-atherr annga rlkerliletyek, ratherr arleng aretyek. Artwa aparrng ratherr kel mwerr arleng aremel-anem, Jesus-anem apentek.