26
Rernem angkerreyel Jesus renh anterrkwetyek, atwetyek
(Mark 14:1-2; Luke 22:1-2)
Jesus-el renh-rnem akalty-anthek. Ikwer-penh ra kwertengerl ikwerenh-rnem ilek, “Arlta atherr-inger aynteyel tyenkerr-anem arlkwey-alenty. Ahelengkwel-rnem ayenh Akngey-kenh Artwa Impen artwa ingwer-rnem-warl ahayiweyenh, rernem arwerl iylpeyl-atherr-warl atanthetyek.”
Moses-kenh-rnem-then, tyaty-areny ilkwernem-then Atyetyart Jew-rnem-kenh-then, rernem akarrirrek, atyetyart ilkwa tyaty-areny Caiaphas-kenh apmer-warl. Rernem angkerrenh, Jesus renh anterrkwemel, renh ipmek atwetyek irrtyertel, “Alerl-antey ra anayntey, akngerrel anwenhantherr atwekerr, ahelirremel ikwer-they.”
Jesus apmer Bethany-itwel
(Mark 14:3-9; Luke 7:36-50; John 12:1-8)
Jesus apmer Bethany-itwel anenh. Ra amern arlkwenh Simon-kenh warlel, kwertengerl ikwerenh-rnem-akertel. Simon-arl anenh awank tywen-akert apmer ikwerenhel, ra mwerr-anem aleyan. Arelh anyentel anter mwerr-angker thelek, akapwert Jesus renh apernemel, arelh rarl anter renh payemelek man akngerrel. Kwertengerl-rnemel renh arek, rarl Jesus akapwert anterel apernek. Rernem angkerrenh, “Ilek ra anter mwerran arimpeyel? Ilek-ketyarl ra anwenhantherr anthey-angenh? Anwantherr tharlemiletyek, man akngerr inetyek, man-weny-rnem, irrepern-rnem anthemel.”
10 Jesus-el renh-rnem iterl-arek, rernemarl tyel-angkerrenh. Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr ahelirreyang ikwer, mwerr-angkwarr ayenh anterel apernek. 11 Mwerr-angkwarr arrantherr man-weny-rnem arntarnt-arem. Aleth man-weny-rnem anayntem arrekantherr-itwel. Ayeng nthakenh aleth aney-angenh ahern nhel. Lyert arrantherr atyeng iterretyek. 12 Mareny-angkwarr arelh ra anterel apernek, ingwer-rnemel ayenh awenng-warl akwernetyek.” Jew-rnemel apmelerr arrewaly anterel apernenh awenng-warl akwerney-alenty. 13 “Atyenh-rnem apmer arrpanenh-warl alhentyel, angka atyenh ilayntetyek, rernem ingwer-rnem ileyenh, arelh anyentelarl ayenh anterel akapwert apernek mareny-angkwarr.”
Judas Atyetyart-rnem-warl alheyel
(Mark 14:10-11; Luke 22:3-6)
14 Kwertengerl anyent, Judas, apmer Iscariot-areny alhek Atyetyart ilkwa tyaty-areny-rnem-warl Jesus renh ahayiwetyek, rernem Jesus renh anterrkwetyek, rernem renh ipmek atwetyek. 15 “Atha arrekantherr Jesus iylparrernenhenty, arrantherr renh anterrkwetyek, man ilek-apeny arrantherr ayenh antheman?” Rernem Judas renh man 30 payemelek. 16 Judas ra ament-anem iterrek nthakenh-angkwarr ra Jesus renh ahayiwenh ahelengkw-rnem-warl.
Jesus-el tyenkerr arlkweyel kwertengerl ikwerenh-rnem-akert
(Mark 14:12-16; Luke 22:7-23; John 13:21-30)
17 Arlta impen anyent ikwerel, Jew-rnem akarrirrek amern tyenkerr arlkwetyek. Jesus-kenh kwertengerl-rnem apetyek. Rernem renh ayernek, “Nthenh-warl anwantherr akarrirrem, anwantherr tyenkerr atyenhiletyek?”
18 Jesus angkek, “Alhenherr-arey, artwa anyent renh iley-alhenherr-arey, ‘Ingkartel anwernantherrenh thwenek, arlta ikwerenh arrerirrek, ranem tyenkerr arlkwetyek kwertengerl ikwerenh-rnem-akertel, warl ngkwenh-itwek.’ ” 19 Rernem kel tyenkerrek atyenhilek arrwekel, Jesus-elarl renh-rnem ilek-angkwarr.
20 Ingwel, Jesus kel alhek kwertengerl ikwerenh-rnem-akert amern tyenkerr arlkwetyek. 21 Rernem amern arlkwenharl, Ra kwertengerl 12 ikwerenh-rnem ilek, “Artwa anyentel ayenh ahayiweyenh artwa ahelengkw-rnem-warl, rernem ayenh ipmek atwetyek.”
22 Kwertengerl ikwerenh-rnem amperrngirrek Jesus ikwer. Anyentel-anyentel rernem renh ayernek, “Ayeng-alew, Ingkartay?”
23 Jesus-el renh-rnem ilek arrpemarl, “Artwa anyentel atyeng-itwek amern arlkweyel, rarlap ayenh ahayiwem artwa ahelengkw-rnem-warl. 24 Angka Akngey-kenh alakenh aynteyel: ‘Akngey-kenh Artwa Anyent Impen ra ilwem.’ Artwa anyentel ayenh ahayiwem artwa ahelengkw-rnem-warl, ayenh atwetyek. Ikwer-penh rap irrkngerney-weny-anemarl aneyenh. Akngeyel renh atwem. Artwa ilenh rarl apmwangkwarr alkenhirrek.”
25 Judas-el renh ayernek, “Ayeng-alew, Ingkartay?” Jesus-el renh tyernek, “Ngarl arraty ilelhek-angkwarr-antey!”
26 Rernem amern arlkwerrenharl-antey, Jesus-el amern inek, Akngeyek angkemel inkwerelhemel, rarl amern renh anthek. Ikwer-they, Jesus-el amern renh rlweth-akek. Ra kwertengerl ikwerenh-rnem anthek, angkemel, “Ina, arlkwa. Nhenhan arlka atyenharlap ran.”
27 Tyampet wayn-akert inek-penh, ra Akngey angkek inkwerelhemel, rarl wayn renh anthek. Ikwer-penhan ra renh-rnem anthek antywetyek. 28 Jesus angkek, “Nhenhan arrknga atyenharlap ran. Arrknga thelelhentyel ayeng ilwem, ingkerrenh-they apmwa irrarlkeyek. Akngeyel arrenhantherr alhelek, apmwa arrekantherrety iweyek, arrenhantherr anyentelhiletyek ikwerenh-rnem-warl. 29 Anyent-inger-antey atha wayn nhenhan antywetyek ahern nhenh-itwek. Ingwer-ingerant, atha ngkwarl wayn lyerteny antywem, Akngey atyenh-kenh apmer-itwekant.” 30 Rernemap aylelherrek-anem, Ingkart Akngey-warl-athek, inkwerelhemel. Rernem warl ikwer-they Apwert Alip-angketyarr-warl alhek.
Peter ilelheyel
(Mark 14:27-31; Luke 22:31-34; John 13:36-38)
31 Jesus angkek, “Ingwel lyert arrantherr alhem, arlperrtyirremel, yep-yep-rnem arlperrtyirremel anterrem, weth-apeny. Akngey-kenh angka arrwekeleny alakenh aynteyel: ‘Yep-yep arntarnt-arey-angker atwenty, yep-yep-rnemarl ingkerrenh arlperrtyirremel anterrem.’
32 Akngeyel ayenh itethilenty-penhant, ayeng apmer Galilee-warl alhem arrwekel.”
33 Peter ilelhek, “Kwertengerl ingwerel-rnem ngenh menty iwerl-alhenty, athan nthakenh ngenh iwerl-alhey-angenh.”
34 Jesus-el Peter renh ilek, “Atha ngenh arraty ileyel, tywek-tywek irrwey ingwepenh arlkey-ayntekerrem-awaty, nga ilelhetyek irrpety-inger ntwa ayenh iterl-arey-angenh akwerrp.”
35 Peter-el Jesus renh ilek, “Menty! Ayeng alakenh ilelhey-angenh ikwer-rnem-warl. Atha ngenh iwerl-alhey-angenh, aylenhanth-atherr-antey ahelengkw-rnemel atwetyek.” Kwertengerl ingwer-rnem ilelhek arrpemarl, renh-rnem ingkerrenh atwetyek ahelengkw-rnemel.
Jesus Akngey-warl angkeyel
(Mark 14:32-42; Luke 22:39-46; John 12:27)
36 Jesus apmer ingwer-warl alhek kwertengerl ikwerenh-rnem-akert, apmer Gethsemane. Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem ilek, “Nhel arrantherr anayntenherr-arey, ayeng alhey-kety Akngey-warl angketyek.”
37-38 Jesus-el artwa irrpety atnwenhek, Peter-akerr, artwa ingwer atherr-then, Zebedee-kenh alerikw-atherr, renh-rnemant ra atnwenhek. Jesus ilelhek, “Ayengarl artewentyel iterremel ilwetyek-anem irreyel-kety. Arrantherr atyek anayntenherr-arey.”
39 Jesus ilperr-ayntek Ingkart Akngey-warl angkemel, “Akngeyay, ayeng ilkelheyel artwa ahelengkw ilenh-rnem ntwa atyengety anterrkwetyek, ayenh atwekerr. Ntwa atyengety renh-rnem anterrkwa, nga arlkwententyarlan.” Ikwer-penhan, Jesus angkek arrpemarl, “Akngey, ngarl rlterrk inngan, mwerr ayenh menty rernem arntety ilkwa anthey, ayenh ipmek atwey, ngarl arlkwenteyel-angkwarr. Ayeng ngkweng awelheyel.”
40 Jesus apey-alpek kwertengerl ikwerenh-rnem-warl. Ra renh-rnem arey-alpek ankwantey aynterl-anenty. Ra Simon Peter renh ilek, “Ilekekarl arrantherr ankwantey aynteyel, ngwang ywerrey-angenh ayeng anamerl-antey arrekantherr-warl apey-alpek. 41 Arrantherr atyeng atyek arntarnt-arelherl-anemer. Arrenhantherr ingwerentyel arrkernem, arrantherr apmwangkwarr apentetyek. Arrantherr Akngey renh ayernetyek kwenirremel, arrantherr apmwangkwarr apentekerr. Arrantherr ahern-areny arwarl, arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek-arrpantey.”
42 Jesus alhek Ingkart Akngey-warl angketyek irrkaty-angkwarr arrpemarl. Ra angkek, “Akngey, mwerr ayenh menty rernem arntety ilkwa anthey awaretyel, ngarl arlkwenteyel-angkwarr. Ayeng ngkweng awelheyel.”
43 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-warl apey-alpek. Ra arey-alpek renh-rnem ankwantey aynterl-anenty arrpemarl. Rernem atyek-anem aney-angenh, renh-rnem ankwel intem-antey itnatwenh. Jesus-el renh-rnem akwentelhilek, rernem akater-anem ingkerrenh anenh, nyerrirremel. 44 Jesus alhek Akngey-warl angketyek arrpemarl, angka irrkaty arrpemarl.
45 Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-warl apey-alpek, ra arey-alhek renh-rnem ankwantey aynterl-anenty arrpemarl. Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr ankwantey arrpem intem aynteyel. Kel arrantherr ankwayntek. Artwa ahelengkw-rnemel Akngey-kenh Artwa Anyent Impen ayenh rlengk anterrkweyenh, artwa apmwernem-warl ahayiwemel. 46 Ingkerrenh akwentenherr-arey, anwantherr alhetyek. Artwa ilenhel-anyem ayenh ahayiweyenh, artwa ahelengkw-rnem-warl, ayenh rernem anterrkwetyek.”
Ahelengkwel-rnem Jesus renh anterrkweyel
(Mark 14:43-50; Luke 22:47-53; John 18:3-12)
47 Judas apetyek ikwer-warl. Ra ahelengkw-rnem ikngwerl-alpek Jesus ikwer-warl. Atyetyart ilkwernem-then Atyetyart Jew-kenh tyaty-areny-rnem-then, rernem ahelengkw renh-rnem thwenek. Ahelengkw-rnem nayp arlpenty-akert apetyek, walth-then-akert. 48 Judas-elarl renh-rnem ilek arrwekel, rernem iterl-aretyek, “Athan artwa weth renh arrwantyem, arrantherraw renh anterrkwenherr-areyarl.” Ahelengkw-rnemel Jesus renh alhengk-arek, Judas-elarl arrwekel ilek-penh.
49 Judas Jesus ikwer-warl apetyek angkemel, “Atyetyartay!” Judas-el Jesus renh anterrkwemel arrwantyek. Jew-rnemel artwa ingkerrenh rlwatirremel, rernem arrwantyirremel apmelerr-angkwarr.
50 Jesus angkek ikwer, “Ilekek nga apetyek?” Kel ahelengkw-rnemel renh anterrkwek, Judas-elarl arrwantyek-warl. 51 Kwertengerl anyent Jesus-kenhel nayp arlpentyel atyetyart ilkwa ikwerenh warrkenh renh iylpa rlweth-arternek.
52 Jesus-el renh ilek, “Nayp arlpenty yanh arrerneyna, ingwerentyel ikwer-anterl angkep atwekerr nayp arlpenty-akertel. 53 Ayeng arlkwententyarlan, atha Akngey renh ayernem, ra angel akngerr thwenetyek atyeng-warl, ayenh itethiletyek. 54 Kel, mentyarl. Akngey-kenh angka nhenhan inngarl aynteyel, arrwekelelarl ra atyeng arrernek.”
55 Jesus-el renh-rnem ilek, “Ilekekarl arrantherr apetyek irrtyertelan, ayenh arrantherr anterrkwetyekan? Nayp arlpenty-rnem-thenan, walth-rnem-thenan arrantherr akngetyek, ayenh atwetyek, ayeng apmwa atwey-angker-arrpantey! Akngerr-inger atha arrenhantherr akalty-anthenh angka Akngey-kenh, ilerl-anemel, Jew-rnem-kenh tyaty ilkwitwek. Arrantherr ayenh anterrkwemer ikwer-antey artwa akngerrel arenty-angkwarr. Arraty-wenyarl alakenh arrantherr ayenh anterrkwek. 56 Kel mwerr ayenh arrantherr anterrkwemer, alakenh Akngey-kenh angka pipel aynteyel-angkwarr, angkakert arrwekeleny-rnemel ingkwernek-angkwarr, alakenh-anyem innganem atyeng mpwelheyel arrwekel.” Kwertengerl ikwerenh-rnem kel aterel anterrerrek.
Atyetyart ilkwernemel Jesus renh arrkerneyel
(Mark 14:53-65; Luke 22:54-55, 63-71; John 18:13-14, 19-24)
57 Ahelengkwel-rnem Jesus renh akngek Caiaphas-kenh warl-warl atyetyart ilkwewarl. Atyetyart ilkwernem-then Moses-kenh-rnem-then ikwer-warl akarrirrek.
58 Peter-el renh-rnem apentek, arleng-theyarl. Peter arrernelhek atyetyart-kenh yard-warl, ahelengkw-rnem-itwek. Ra akarenh, nthakenh rernem Jesus renh ileyenh.
59 Atyetyart ilkwernem mpwelhenh, ingwer ayernetyek, Jesus renh ayntarrp-iletyek, rernem renh ipmek atwetyek. 60 Rernem apatek nthakenharl rernem Jesus renh atweyenh. Ingwer-rnemel ywarn-anteyarl Jesus renh ayntarrp-ilenh. Artwa ingwer atherr apetyek, renh ayntarrp-iletyek. 61 Ratherr ilenh irrtywerremel, “Jesus ilenh angkek, tyaty ilkwa Jew-rnem-kenh ataketyek, tyaty ingwer-anemarl artey-alkenh arlta irrpety-inger-penh.”
62 Tyaty-areny atyetyart ilkwel Jesus renh ayernek, “Ntwa anwenhantherr tyerney-angenh-antey. Nthakenh rernem ngkweng angkerreyel? Ntwa anwernekantherr arraty ilay!” 63 Jesus akater anek, tyerney-angenh. Atyetyart ilkwel ayernek arrpemarl, “Akenhel arem, nga arraty-antey atyeng ilelha! Ngenhang Christ Akngeyel anwernenhantherr ilek, ngenh thwenetyek anwernekantherr-warl, ahern nhewarl, Akngey-kenh alerikw?” 64 Jesus ikwer ilelhek, “Ya, arrantherr areyenh, ayeng iteth alpenty Ingkart Akngey-warl intem ayeng aney-alpeyenh ikwer-itwel. Ayeng Atyetyart ilkwa aneyenh intem-antey, Akngey-apeny. Arrantherr ayenh areyenh, Ingkart Akngey-kenh apmer-they kwenpay-angkwarr apey-alpenty.”
65 Artwa atyetyartel arnkwa ikwerenh ilterrek angkemel, “Nhenhey apmwel-areth angkeyel Akngeyek. Ran nhenhey Atyetyart Akngey-apeny-arrpanteyarl ilelheyel! Arrantherr renh awek rarl angkek Akngeyek. 66 Nthakenh arrantherr iterreyel, nthakenh rarl apmwel-areth Akngeyek angkek?”
Rernem angkerrenh, “Arratyarl anwantherr renh ipmek atwem.” 67 Artwa ingwer-rnemelan apelharl iwek, renh atwek. Ahelengkw-rnemel renh annga rag-el artek aparrng ilemel, renh atwemel. 68 Artwa ahelengkw-rnemel renh ayernek, “Ngan akaltyarl, Akngey-kenh Impen. Angwenhel ngenh atweyel?”
Peter irrtywerremel ilelheyel
(Mark 14:66-72; Luke 22:54-62; John 18:15-18, 25-27)
69 Peter-an akethel anenh. Kwey warrkenh Atyetyart tyaty-areny-kenhel Peter renh alhengk-arek ayernemel, “Ngan alhenhap Jesus Galilee-areny-angkwarr. Atha ngenh weth arekan, ngay?”
70 Peter ilelhek irrtywerremel, “Inpa, atha iterl-areyangarl renh.” 71 Peter anperl-alhek keyt-warl. Kwey warrkenh ingwerel Peter renh arek arrpemarl. Ra ilek artwa ingwer-rnem-warl-anem, “Nhanyemarl ran Jesus Nazareth-areny-angkwarrarl alhenhan, atharl renh alhengk-arekan.”
72 Peter irrtywerremel ilelhek arrpemarl, “Akenhel arem, arrangkw, atha iterl-arey-angenh renh.”
73 Artwa ingwer-rnemel Peter renh ilek, “Inngarl nga alhenh Jesus-angkwarr apmer Galilee-ampeny. Galilee-areny-apeny nga angkeyelan.”
74 Peter irrtywerremel ilelhek arrpemarl, “Ingkartel arem, arraty inngay ayeng angkem. Ayeng akwerrp, atha renh iterl-arey-angenh.” Peter-el renh tywek-tywek irrwey awek rarl ingwepenh arlkey-ayntek. 75 Peter ra iterl-arek, renharl Jesus-el arrwekel ilek-angkwarr, “Tywek-tywek irrwey ingwepenh arlkey-ayntekerr-awaty nga irrtywerremel irrpety-inger ilelhem.” Kel Peter alpek. Rap artewentyel artnenh-anem.