25
Angka kwey aleyak 10-pel-akert
Jesus-el renh-rnem ilek, “Angka atha iletyek, Akngey-kenh-angkwarr alakenh aynteyel. Artwa ra aleyak anyent-itwek itengirrey-alenty, aleyak 10 rernem alherlewek artwa anyent rlwatetyek lyenenty-akertel. Aleyak 5-pel ingwer-rneman akwerrparl. 5-pel ingwer-rneman akaltyarl. Aleyak 5-pel akwerrpel-rnem anter akelyarl akngek, rernem lyenenty lyerrtyiletyek. 5-pel akalty-rnem rernem anter ilkwarl akngek, anter ywerrekerr, lyenenty lyerrtyiletyek.
Rernem ingkerrenh mpwelhenh arleng-alenty. Renh-rnem ankwel atwek, rernem ankwanem ayntek. Ampepenyelan ingweran arlkek, ‘Artwa yanhey ra apetyeyel-anem! Mpa anwantherr arnekirrey ikwer-warl!’
Aleyak-rnem akwentenhey-alpek, ingkerrenhel lyenenty-anem lyerrtyilek. 5-pel ingwer-rnem akwerrpel-rnem anterek-anem ayernenh aleyak ingwer-rnem, ‘Anter ingweran anthenherr-arey, lyenenty ywerrekarl-kety!’
5-pel ingwer-rnemel tyernek, ‘Arrangkw. Arrantherr store-warl alhenherr-arey anter ament payemeletyek!’
10 5-pel ingwer-rnem akwerrp-rnem alhek anter inetyek, artwa ra aremirrek ingkernarl, rernemarl store-warl alhek-kety. 5-pel aleyak akalty-rnem mpwelhenh, kel rernem aylpenhek warl ikwer-warl artwa ikwer-angkwarr, amern kwenty rernem arlkwetyek, artwa ra itengirrey-alenty. Ingwerentyel arriw martek-anem.
11 Ikwer-penhan aleyak akwerrp-rnem apey-alpek-anem warl ikwer-warl arrpemarl. Rernem arlkek, ‘Ingkartay! Warl altywerilay! Warl altywerilay! Anwernantherr aylpenhetyek arrpemarl!’
12 Artwa angkek, ‘Atha arrenhantherr arraty ilem, atha arrenhantherr iterl-arey-angenh.’ ”
13 Jesus-el angkanem anayntilek, “Alakenh-anyem aynteyel, ayeng apey-alpeyenh arrpemarl. Arrantherr mwanty arntarnt-arelhetyek, arrantherr iterl-arey-angenharl, ilenger ayeng apey-alpeyenhan.”
Angka warrkenh 3-pel-akert
(Luke 19:11-27)
14 “Akngey-kenh-angkwarr alakenh aynteyel, artwa anyentel artwa warrkenh irrpety arrernerl-alhek, rernem apmer arntarnt-arerl-ayntetyek. 15 Kel ra renh-rnem iterl-arek. Artwa ra arrwekel anthek artwa anyent man 5,000-anem. Artwa ingweran anthek 2,000, artwa ingweran 1,000. Artwa atyetyart alethel-anem ikwer-penhan anperl-alhek.
16 Atyetyart ra alhek-kety Artwa anyent ingwer 5,000-akertel, ra 5,000 ingwer-anem mpwarek. 17 Artwa 2,000-arl anthek, 2,000 ingwer-anem mpwarek, irrkaty-angkwarr arrpemarl. 18 Artwa anyent ingwer 1,000 anthekarl, ra irrka angernek, irrkewarl irrtyert akwernetyek arlengkewemel.
19 Ingwer-ingeran atyetyart angkep-anem apetyek apmer ikwerenh-warl. Ranem renh-rnem anyentel-anyentel manek ayerneynek. 20 Artwa 5,000-arl anthek ran ilelhek, ‘Atha 5,000 ingwer-anem ngkweng mpwarek.’
21 Atyetyart ranem angkek, ‘Ntwa mwerr-angkwarr mpwarek wenh! Ayeng ngkweng inkwerelheyel. Apetyay atyeng-angkwarr apmer mwerr-angkerel anetyek.’
22 Warrkenh ingwer 2,000-arl anthek, ranemarl ilelhek, ‘Atha 2,000 ingwer-anem ngkweng mpwarek.’
23 Atyetyart ranem angkek, ‘Ntwa mwerr-angkwarr mpwarek, ayeng ngkweng inkwerelheyel. Apetyay, atyeng-angkwarr apmer mwerr-angkerel anetyek.’
24 Warrkenh ingweran 1,000-akertel atyetyart ikwer ilelhek, ‘Ayengan arrangkwarl. Atyetyartay, ngan artwa awerrarl. Ntwa arwa alhewer man iney-angkeran ingkerrenh-they. 25 Ayeng aterirrek, man ingkerrenh irrkewarl akwernek, arlengkewemel. Nhanyem man ngkwenh ingkerrenh-antey.’
26 Atyetyart ranem renh ilek, ‘Ngan warrkenh apmwarl, alhengkerrarl. Ntwa ayenh iterl-areyel, atha ingkerrenh akarriley-angker, amern atha lyapelhey-angenh-itwek. 27 Ntwa man bank-warl arrerney-areny areyilemel.
28 Man ngkwenh antha artwa 5,000-akert-warl. 29 Arraty-angkwarr apenteyel-rnem Akngeyel renh-rnem arntarnt-areyenh. Apmwangkwarr alheyel-rnem, Akngey ikwer-rnem-kety ipmelheyenh. 30 Warrkenh apmwa akwerr-ampeny-warl irrenteyenh, atayel arrangkeyel-rnem-warl.’ ”
Anayntileyel: Warrkenh mwerr atyetyart ikwer awelhenh-apeny, anwantherr Ingkart Akngeyek awelh-ayntetyek. Ingkart Akngeyel anwenhantherr arrernek, ikwer warrkirr-ayntetyek. Anwantherr ikwer awelhenty, ra anwenhantherr anthem arrpemarl.
Angka yep-yep-akert nanikwet-akert-then
31 Jesus-el renh-rnem ilek, “Ayeng Artwa Impen Akngey-kenh. Ayeng apey-alpeyenh rlterrk ilkwakert angel-rnem-then. 32 Ahern-areny-rnem ingkerrenh rernem anyentirreyenh atyeng-warl. Atha ingkerrenh akngakeyenh artwa anyentelarl yep-yep-rnem-then nanikwet-rnem-then akngakeyenh-apeny. 33 Yep-yep-rnem atha akngakeyenh arraty-ampeny-warl. Nanikwet-rnem atha akngakeyenh ayleng-ampeny-warl.
34 Athanem arraty-ampeny-rnem ileyenh, ‘Apetyenherr-arey, Akngey atyenh arrekantherr inkwerelheyel. Apmer nhenh atha arrekantherr arrwekel-antey mpwarek, ahern nhenh arrpmerney-angenh-antey. 35 Ayeng angayakwirrek, arrantherr amern anthek arlkwetyek. Ayeng angkethakwirrek, arrantherr ayenh kwaty antywetyek anthek. Ayeng alethangank, arrantherr ayenh arntarnt-arenh. 36 Ayeng arnkwek arrangkw anenharl, arrantherr ayenh arnkwa anthek. Ayeng arntetyirrek, arrantherr ayenh arntarnt-arenh. Ayeng tyayl-itwek anenharl, arrantherr atyeng-warl apetyek rwanng aretyek weth-lkwer ilkwatherr.’
37 Mwerrel-rnem renh tyernek, ‘Ingkartay! Ilenger ngenh anwernantherr angayakw arek, amern-anem anthemel? Ilenger ngenh anwernantherr angkethakw arek, kwaty-anem antywetyek anthek? 38 Ilenger ngenh alethang anwernantherr arek, warl-warl-anem atnwenheynek? Ilenger ngenh anwernantherr arnkwek arrangkw arek, arnkwanem ngkweng anthemel? 39 Ilenger ngenh arntety anwernantherr arek, tyayl-itwek-then ngenh arek?’
40 Atha tyerneyenh, ‘Atha arrenhantherr arraty ilem, arrantherr alakenh-anyem irrepern-rnem arntarnt-arek, rernem atyenh-rnem ingkerr.’
41 Ikwer-penhan ra ayleng-ampeny-rnemek ilek, ‘Arrantherr apmwernem alhenherr-arey atyengety! Alhenherr-arey rwa aknganenty-warl aletharl ampeyel-warl. Atha rwa mpwarekarl, renh-rnem arrtyetyek arrenty-kenh-rnem-then. Rwa nthakenh ilwernelhey-angenh. 42 Ayeng angayakwirrek, arrantherr ayenh amern arlkwetyek anthey-angenh. Ayeng angkethakwirrek, arrantherr ayenh kwaty antywetyek anthey-angenh. 43 Ayeng alethang anek, arrantherr atyengety intwemelant irrek. Ayeng arnkwek arrangkw anenharl, arrantherr ayenh arnkwa anthey-angenh. Ayeng arntetyirrek, ayenh arntety arntarnt-arey-angenh. Ayeng tyayl-itwek anek, arrantherr ilkwatherr apetyey-angenh atyeng-warl.’
44 Apmwel-rnem renh tyerneyenh, ‘Ingkartay! Anwernantherr ngenh angayakw arey-angenh? Anwernantherr angkethakw arey-angenh? Anwernantherr ngenh alethang anwernantherr arey-angenh? Anwernantherr ngenh arnkwek arrangkw arey-angenh? Ilenger ngenh arntety anwernantherr arek, tyayl-itwek-then, ngenh arntarnt-arey-angenh?’
45 Atha tyerneyenh, ‘Atha arrenhantherrenh arraty ilem, arrantherr apek artwa apmwamwam atyenh-rnemek alakenh-anyem arntarnt-arey-angenh, rernem atyenh-rnem ingkerr.’
46 Apmwerneman alheyenh apmer rwa aknganentyarl aleth ampeyel-warlarl. Mwerr-rneman apmer mwerr-warl alheyenh, rernem intem-antey iteth aneyenh ikwer-itwek.”