24
Ingwerel-rnem tyaty ilkwa atakeyenh
(Mark 13:1-2; Luke 21:5-6)
Jesus ra tyaty ilkwa iwerl-alhek-penh, kwertengerl ikwerenh-rnem apetyek ikwer-warl angkemel, “Warl nhenh-rnem ara!”
Jesus angkek, “Ingwer-ingeran ingwerel-rnem atakem-anem, tyaty ilkwa yanh akwarrkirreyenh.”
Rernem atwerreyenh
(Mark 13:3-13; Luke 21:7-19)
Rernem apwert alip-angketyarr irrwerl-warl nganek. Rernem ament rtnenherrenhel, rernem renh ayernek-anem, “Ilengerarl ingwerel-rnem tyaty ilkwa ilenh atakeyenh, akwarrkirretyek? Nthakenh anwantherr arlta ingkern iterl-areyenh? Ngarl apey-alpey-alpeyenhan ilekel anwernenhantherr ileyenhan?”
Jesus-el renh-rnem tyernek, “Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey, Ingwer-rnemarl apetyem-kety rernem irrtywerremel ilelheyenh-kety ayeng-arrpantey, ‘Ayeng Akngeyel wetharl awank-akerr alhelek, ayeng nhanyem-anem apetyek arrekantherr-warl.’ Apmer arrpanenh atwerrerl-anenty arrantherr awerl-aneyenh. Aterirrey-angenh arrantherr anetyek. Apmer aparnpan rernem ahel atwerreyenh ahern-then alker-then ywerrey-alenty. Apmer ingwer-areny-rnem-then ahel atwerrerl-aneyenh. Angayakwel ilwenherreyenh, ahern akngelheyenh. Alakenh-anyem aynteyenh ingweleman, ahern-then alker-then ywerrey-alenty.
Arrantherr atyeng-angkwarr apenteyel-kety rernem arrenhantherr tyayl-warl akwerneyenh, ingkerrenhel ngenh atweyenh. Ingwer-rnem arrekantherrety arlkarirreyenh, arrantherrarl atyeng-angkwarr apenteyenh. 10 Ingwer-rnem intwemelirreyenh, ingwer-rnem ahelengkw-rnem-warl ahayiweyenh tnhwerant-arey aneyenh. 11 Irrtywerrey-angker akngerr apetyeyenh Akngey-kenh angkakert-arrpantey, irrtywerremel ilerl-aynteyek. 12 Akngerrel apmwangkwarr apenteyenh, ipmelhemel-anem mwerrant-arey arnanekerr. 13 Arrantherr atyeng-angkwarr apenterl-anenty arlta ingkernek-atwety, Akngeyel arrenhantherr itethileman. 14 Angka atyenh arlpimpirreyenh apmer arrpanenh-warl, angka ilpertel-warl rernem ingkerrenhel awek-penh, arlta ra arrer-anemarl.”
Artwa ahelengkw apmer Jerusalem-itwek aneyenh
(Mark 13:14-23; Luke 21:20-24)
15 “Arlta ikwerel, ahelengkw Jew-kenh tyaty ilkwitwek aneyenh. Akngey-kenh pip angka arrwekeleny-akert Akngey-kenh angka aynteyel, Akngey-kenh angkakert Daniel-elarl ingkwernek. Arrantherrarl awem, tyaty ilkwa ikwerelarl Atyetyart ilkwa ra aneyenh, 16 arrantherr Judea-areny-rneman alhetyek, apwert-warlarl. 17 Arnkwek iterrey-angenh, arrantherr arwa apwert-warl anpenheyekant. 18 Awangk alhentyel, kwetek angkep alpey-angenh, menty ra ayntey. 19 Ayeng amperrngirreyel arelh-rnemek, rernem ampa akely irrepern atnyeneyel-kety.”
20 Jesus angkek, “Akngey rantarl arlta anyent iterl-areyelan, anwantherr iterl-arey-angenharl. Arrantherr Akngey renh ayerney aherrety arrernetyek, irrerntel arrenhantherr atwekerr. Renh ayerney arrpemarl, arlta arrernetyek, arrantherr alhewerarl alhayntetyek, ltyerrey-angker-wenyel. 21 Arlta anyent ikwerel, artwa ingkerrenh arntetyirreyenh, alakenh awank-akerr anwantherr arntetyirrey-angenh. Anwantherr ingkern arntetyirrey-angenh alakenh. 22 Arrer-anem anwantherr mpwelhem. Arlta irrpetyap-penh Akngeyel ikwerenh-rnem ingkerrenh arntarnt-areyenh. 23 Akngerr arrekantherr-warl apetyem, arrenhantherr irrtywerremel iletyek, Akngeyel renh-rnem thwenenty-arrpantey ahern nhewarl, Christ-apeny. Rernem alakenh ingkerrenh-warl ilelhem. Arrantherr iylpelant renh-rnem awetyek, arrenhantherr ilpertileyekarl ilenhan arrkernelheyel. 24 Rernem apetyem, Christ-arrpantey Akngey-kenh angkakert-arrpantey, angka ilek-ilek-akert rernem arrekantherr arrkernelhetyek, arrantherr ikwer-rnem-kenh-angkwarr apentetyek. 25 Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey ikwer-rnem-kety, arrenhantherr ilpertilekerr, atharl arrenhantherr arrwekel ileyel-angkwarr.”
Jesus ra apey-alpeyenh
(Mark 13:24-27; Luke 21:25-28)
26 “Ingwer-rnemel alakenh ileyel, ‘Christ ra apmer arlpawelarl aremirrek.’ Ingwer-rnemel ileyel, ‘Christ ra warl kwenel irrtyertewelheyel ingwer-rnem-kety.’ Ikwer-rnem awelhey-angenh. 27 Ingkerrenhel Artwa Impen renh areyenh arrpemarl, anaynt, ahern-arenyel awely-awely areyel-apeny. 28 Thip-rnem akarrirreyel ipmitwel, thip inkwel. Anwantherr anaynt areyenh arrpemarl, rarl apey-alpeyenhek.”
Anayntileyel: Jesus-el renh-rnem angkanem ilenh, rernem ikwer arntarnt-arelhetyek. Thip-rnem akerek arntarnt-arelheyel-apeny, anwantherr Jesus ikwerant arrpemarl arntarnt-arelheyel.
29 “Ingkeny-then, alkent-then, antyarr-then rernem ingkerrenh akngelheyenh, ayeng Anyent Impen aremirrey-alenty. Ingkeny-then alkent-then ywerreyenh. Antyarr ingkerrenh irrwerl-they aytneyenh.
30 Arlta anyent ikwerel, ingkerrenhel ayenh arnareyenh, Artwa Impen anyent Akngey-kenh irrwerl-they apetyenty, rlterrk ilkwakert. Rernem artneyenh ingkerr. 31 Terampet angkelh-angkelhileyenh. Ikwer-theyan, atha alker-areny-rnem thwenem, rernem alhetyek, apmer arrpanenh-warl, Akngey-kenh-rnem ingkerrenh akarrilenhey-alpetyek.”
Anwantherr iterl-arey-angenh, ilenger Jesus ra apey-alpeyenh
(Mark 13:28-31; Luke 21:29-33)
32-33 “Arrantherr iterrenherr-arey, arepampeyel akarley ampengirrentyel ngkweng ileyel aherrety ampep-anem. Akarleyel ileyel-apeny aherrety ampep arrer-anem, ingkeny-then alkent-then ratherr arrenhantherr ileyenh, ayeng alerl apey-alpeyenh arrekantherr-warl ahern nhewarl. Ayeng apey-alpeyenh ahern nhewarl antyarr-then aytnenty, ahern-then alker-then akngelhenty. 34 Itetharl aneyel-rnem ingwer-rnemel rernem iterl-aremel areyenh arrpemarl. 35 Innga atha arrenhantherr ileyel. Ahern-then alker-then ywerreyenh. Angka atyenh intem-antey aynteyenh.”
Jesus-el renh-rnem ileyel, rernem ikwer mpwelhetyek
(Mark 13:32-37; Luke 17:27-30, 34-36)
36 “Nthakenh ingwerentyel arlta iterl-arey-angenh, ilenger ayeng apey-alpeyenh ahern nhewarl. Alker-arenyel-rnem-then iterl-arey-angenh. Akngey anyent rant iterl-areyel, ilenger ayeng apey-alpeyenh ahern nhewarl.
37 Rap irrkaty-angkwarr aynteyenh Noah-arl anenh-angkwarr-antey. 38 Rernem apatemel anenh, ikwer-rnem-kenh-angkwarrant anenh, amernant arlkwerrenh, ngkwarlant antywerrenh, itengirrenh apmelerreny-angkwarr, Akngey iterl-arey-angenh. Noah-el rtnwa ilkwa arnwarnenh. 39 Akngeyel kwaty ilkwa thwenek. Noah-an aylpenhek ikwerenh-rnem-akert rtnwewarl kwen. Kwaty atnyerr ilkwa ra ingwer-rnem ilwerl-athenek. Akngey-kenh Artwa Impen anyent apey-alpey-alenty, alakenh aynteyenh.
40 Artwa atherr amern-angketyarrel warrkirrerl-anenty, angel-rnemel anyentant inerl-alheyenh, ingweran iwerl-alheyenharl. 41 Arelh atherr apek anerl-aneyenh, ntang atherl-anemel, angel-rnemelan anyentant inerl-alheyenh, ingweran iwerl-alheyenharl. 42 Mwantyel arntarnt-arelhenherr-arey! Arrantherr iterl-arey-angenh, ilenger Ingkart arrekantherrenh apey-alpeyenh. 43 Apmerek-artweyel nthakenh iterl-arey-angenh, anyelk-awarr ra apey-alheman. Ra arntarnt-arelhem, irrtyert-awarr ra anyelkel inekerr. 44 Arrantherr iterl-arey-angenh, ilenger Artwa Impen ayeng apey-alpeyenh. Akngey-kenh arlta impen anwantherr iterl-arey-angenh inpa aneyenh. Atyek-antey arntarnt-arerl-ayntenherr-arey!”
Mwanty arntarnt-arelh-ayntetyek, Jesus-arl angkep apetyeyenh
(Luke 12:35-48)
45 “Artwa ilkwa anyent anem warrkenh akngerrew-artey. Atwerrpan ra angkem ikwerenh-rnemek, ‘Ayengarl alhem-kety, arrantherran warl atyenh akarerl-ayntenherr-arey! Mpwelherl-anemel, ayengant apey-alpetyek-atety, arntarnt-arelhemel.’ Akngerr apmer ikwerel akarrirrem, amern akngerr inkwerelhemel amern kwenty arlkwerrem. Ingwa ikwerel-antey artwa ilkwa ra alpem warl ikwerenh-warl. Warrkenh ikwerenh-rnem atyek-antey anem, arntarnt-arelhem ikwer lyenenty-akert. Artwa ilkwan inkwerelhem, warrkenh ikwerenh-rnemarl atyek-antey ikwer mpwelhemek, rarl ilanthek-angkwarr. Ra renh-rnem ilem arrernelhetyek, rap amentel-antey amern-anem ampernem, rernem arlkwetyek. 46 Artwa ilkwa alhem-tangkwel. Rarl apey-alpemel, warrkenh renh arey-alpem, mwerrarl warrkirrerl-anenty. Ra inkwerelhem, rap angkem warrkenhek, ‘Nga artwa mwerrarl atyeng warrkirreyel. 47 Ngan atyetyart aneyenh warlek, pwelek-rnemek, ilek-ilek atyenh ingkerrenhek.’
48 Warrkenh ingweran arraty warrkirrey-angenh. Ra iterrem, ‘Atyetyart atyenh apey-alpey-angenh-antey, ywerreyel-antey.’ 49 Warrkenh apmwa ra warrkenh ingwer-rnem atwem. Ran aynterlant-anem, amernant akngerrarl arlkwemel, ngkwarl-then antywem, terangk irretyek-atwety. 50 Warrkenh apmwa apal ayntem, atnaraty, atyetyartarl apey-alpeyenhek. Ingwer-ingerant atyetyart apey-alpek anyelkel. 51 Atyetyartel warrkenh apmwa artewentyel atwem, irrentemel artwa apmwernem-warl, atyetyart ikwer awelhey-angenh-rnem-warl-anem.” Alakenh-anyem Jesus ikwer-rnem angkenh.