3
John-el ingwer-rnem akalty-antheyel
(Mark 1:3-8; Luke 3:1-18; John 1:19-28)
Ingwer-inger, John Baptise-emeley-angker ra ingwer-rnem akalty-antherl-apenh ahern Judea-itwek, apmer arlpaw-itwek. “Angkepirrenherr-arey apmwekety Akngey-warl, arlta Atyetyart ikwerenh arrerirreyelarl-kety, ingkerrenhel anwantherr Akngey renhant-anem apentetyek.”
John rey-antey arlkeyel angkakert, Angkakert Isaiah-kenh pip arrwekel aynteyel: “Angkakert ra arlkeyel apmer arlpawel. Iwerr arraty-angkwarrant ingkerrenhel apenterl-ayntetyek!”
Arnkwan ikwerenh alta kamwerl-penh, pilt yenp-penh arertnelhenh. Ra intelty-rnem arlkwenh, ngkwarl arwengalker-then.
Ingkerrenh apmer Jordan-ampeny-they John-warl akarrirrek apmer Judea-areny-rnem-then, Jerusalem-areny-rnem-then. Rernem ilelhek John-ek, rernemarl apmwakert anenh. John-el renh-rnem baptise-emelek Jordan ilpayek.
Pharisee-rnem-then Sadducee-rnem-then John ikwer-warl apetyek arrpemarl, renh-rnem baptise-emeletyek. John-el renh-rnem ilek, “Arrantherr apmwangkwarrant apenteyel. Kel ingwerentyel arrenhantherr ilek, arrantherr apmwekety angkepirretyek-arrpantey Akngey-warl! Akngey arrekantherr ahelirreyel-antey. Arrantherr innga angkepirretyek apmwekety, ingkerrenhel arrenhantherr aretyek. Arrantherr Abraham-kenh-rnem tnakelhey-angenh anetyek. Akngey ilkelheyel ingwerek-ingwer ikwerenh-rnem anetyek. Akngeyel Abraham renh arntarnt-arenh, rarl ikwer awelhenh. Ikwer awelheyel-rnem rernem ikwerenh-rnem innga aneyel. Akngey ra ampa akngerram-akngerrilem, rernem arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek. Ran ilek-ilek mpwarem, artwernem apwert-penh mpwarey-angker. 10 Artwa apmwernem arwerl apmwarl arternemel, rwewarl iwem-apeny. Alakenh-apeny arrenhantherr iwekerr, arrantherr arraty-angkwarr apentey-angenh-they.”
11 “Atha arrwekel arrenhantherr kwatyelant baptise-emelem, arrantherr apmwekety ipmelhetyek. Artwa ingweran atyeng-they rlterrk inngan apetyem, ingkern-theyarl. Ayeng rlterrk-wenyarl, warrkenh apmwamwamarl, ran Atyetyart inngarl. Ra Itnweng Rlwart arrerney-angker. 12 Alakenh-anyem arlta ingkernel Akngeyel apmwangkwarrarl alheyel-rnem ingkerr-antey rwewarl iweyenh, irrarlkemel ampetyek, atherrk ilpatileyel-apeny.”
John-el Jesus renh baptise-emeleyel
(Mark 1:9-11; Luke 3:21-22; John 1:31-34)
13 Jesus Galilee-they anperl-alhek Jordan lher-warl, John-el renh baptise-emeletyek. 14 John arrkngert angkek, “Ilekek ngan atyeng-warl apetyek? Ntwa ayenh baptise-emeley-areny!”
15 Jesus-el renh ilek, “Kel aleyan alakenh aynteyel: arraty-angkwarr-antey marenyel-areth, Akngey-kenh angka aynteyel-angkwarr-antey.” John-anem ikwer awelhek.
16 John-el Jesus renh baptise-emelek-anem. Kwaty-they tyerrelhenhey-alpek-anem kwenpay-anem amentant atherrirrekarl ra arek. Itnweng Rlwart ikwer-warl apetyek irrwerl-they, thip pwelker-apeny. 17 Ingkerrenhel awek alker irrwerl-theyarl angkek, “Nhanyem alerey atyenh, ayengan ikwer inkwerelheyel.”