4
Arrentyel Jesus renh arrkerneyel
(Mark 1:12-13; Luke 4:1-13)
Itnwengel-anem Jesus renh atnwenhek apmer arlpaw-ampeny-warl, arrentyel renh arrkernetyek. Jesus ra amern arlkwey-angenh anenh, arlta 40-ek-atwety, angayakw. Arrenty ra ikwer-warl apetyek, angkemel, “Akngey-kenh alerikw apek nga. Apwert nhernem akngartewa, amern irretyek, Akngey-kenh rlterrk-akertel.”
Jesus-el renh tyernek, “Akngey-kenh pipel aynteyel: ‘Ingwerenty nthakenh amernelant itethirrey-angenh. Rernem angka Akngey-kenh-angkwarrant itethirretyek.’ ”
Arrentyel Jesus renh atnwenhek Jerusalem-warl, tern ilkwewarl. Akngey-kenh apmer aknganenty-warl. Arrentyel Jesus renh tyaty ilkwa Jew-kenh irrwerl-warl atnwenhek, warl irrwerl-itwek rnkernek. Arrentyel renh ilek, “Akngey-kenh alerikw apekap ngan? Kel irrwerl-they nhenh atnarnpa. Nthakenh nga atwelhey-angenh. Akngey-kenh pipel alakenh aynteyel: ‘Akngeyel angel-rnem thwenem, ngenh anterrkwetyek, atwelhekerr.’ ”
Jesus-el renh tyernek, “Akngey-kenh pipel alakenh aynteyel: ‘Nthakenh Ingkart Akngey arrkerney-angenh rlterrkek, rlterrk ilkwangkwarr.’ ”
Ikwer-penh Arrentyel Jesus renh atnwenhek apwert irrwerl inngewarl-anem. Arrenty-anem ikwer lwewarrernek apmer ingkerr tern ilkwernem, apmer ilek-ilek-akert, mwerr-angker-akert. Arrentyel renh ilek, “Nga atyeng awelhemel kwenirrenty, atha ingkerrenh ngenh anthem.”
10 Jesus-el renh tyernek, “Arrenty, atyengety alhay! Akngey-kenh pipel aynteyel: ‘Akngey anyent ikwerant awelhetyek, Ingkart Akngey renhant apenterl-ayntetyek.’ ”
11 Arrentyel Jesus renh iwerl-alhek-anem. Angel irrwerl-areny ikwer-warl apetyek, renh arntarnt-aretyek.
Jesus-el renh-rnem akalty-antheyel
(Mark 1:14-15; Luke 4:14-15)
12 Artwa ahelengkw-rnemel John tyayl-warl akwernek. Jesus-el angka awek-penh, ra apmer Galilee-warl alhek. 13 Ra Nazareth-itwek aney-angenh, ra anper-antey alhek Capernaum tawen-warl, ikwer-itwel aney-alhek, apmer Zebulun-itwel, Napthali-itwel. 14 Akngeyel angka arrwekel arrernek-angkwarr-antey, kel arraty-anem ayntek, angkakert Isaiah-el ilenh-angkwarr-antey. 15 “Awelhenherr-arey, Zebulun-areny-rnem-then, Napthali-areny-rnem-then, Jordan-they intwarr-ampeny, Galilee ahern artwa alethang-angketyarr. 16 Arrantherr apatemel aneyel, ingwemerntel aneyel-apeny, Ingkart iterl-arey-angenh. Arrekantherr arrer-anem ilwetyekan. Lyenentyel arrekantherr arrtyerneyenh, arrantherr iwerr arraty-angkwarr apentetyek.”
Anayntileyel: Lyenentyel arrtyerneyenh, iwerr arraty apentetyek. Alakenh-anyem Jesus lyenenty-apeny anwekantherr aneyel, anwantherr arraty apenterl-ayntetyek.
17 Jesus ranem renh-rnem akalty-anthenh, “Angkepirrenherr-arey apmwekety Akngey-warl-athek! Arlta ikwerenh arrer-anem ra Ingkart ingkerrenhek anetyek.”
Jesus-el kwertengerl 4-pel rlwaneyel
(Mark 1:16-20; Luke 5:1-11; John 1:35-42)
18 Jesus alhenh Galilee kwaty alay impalth-angkwarr. Ra awayenheng-atherr arek. Anyent Simon itnan ingweran Peter, ingweran Andrew-arl. Netting ratherr kwaty-warl iwenh, irrpeng anterrkwetyek. 19 Jesus-an angkek ikwer-atherr, “Apetyenherr-atherr atyeng-angkwarr, atha mpwelenh akalty-anthetyek, mpwel ingwer-rnem akalty-anthetyek Akngey-kenh angkek, rernem-anem apentetyek arrpemarl, irrpeng mentyarl.” 20 Ratherr ikwer-angkwarr antelherl-alhek netting iwerl-alhemel.
21 Jesus ra alhenharl-antey, ra James-then John-then arek, Zebedee-kenh alerikw-atherr. Ratherr rtnwa kwen-itwek, aynikw-itwek netting mpwarenh. Jesus-el renh-atherr ayernek arrpemarl, “Atyeng-angkwarr apetyenherr-atherr!” 22 Ratherr rtnwa renh iwerl-alhek, aynikw-then-antey, Jesus-angkwarr antelherl-alhek.
Jesus-el akngerr akalty-antheyel, arntety-rnem-then mwerrileyel
(Luke 6:17-19)
23 Jesus ran ahern ingkerrenh-angkwarr alhenh Galilee-ampeny. Jew-rnem akalty-anthenh, Jew-kenh tyaty akely-rnem-itwek, angka mwerr-angker ilerl-apenh. Akngey rant atyetyart ingkerrenhek aneyel. Ranem arntety-rnem mwerrilerl-apenh. 24 Rernem ahern Syria-ampenyel angka awek. Rernem arntety ilek-ilek-akert-rnem ikwer-warl akngetyek, arrenty-akert-rnem-then, arwengkw-rnem-then, nthakenh alhey-angenh-rnem-then. Jesus-el renh-rnem ingkerrenh mwerrilek.
25 Galilee-ampeny akngerr innga Jesus ikwer-warl akarrirrek, 10-pel tawen-areny-rnem-then, Jerusalem-areny-rnem-then, Judea-areny-rnem-then anyentirrek arrpemarl, Jordan ilpay intwarr-ampeny-they.