2
Kiristooska Dembhira Sadaka Dayntandar Sagintano
Yedi ee haman yenin garonbee yesa seeson waadimanbeka ena diyaanane. Ogo wodanka peen kogayn siyon yerinka yivada, jibarendar dahayse hayamonka wottseana yedi ee hamite ye dahade. Kidi Barjona ee hamiminasa woylaminka taar waadadhea meeshine. Iginasa shaarinte wodi wulaar wosa waanbee wosa qaabonbesa bhocchinam waadadhaate waansa anngarmanka ena birayse wo dahade; waani eendettsiar wosa pijadhinka Barjosa wacime wodar ko dahade.
Ko dahaannaar Barjo yisa garintonsa wodimmakkonka woam kattsi kinin nashonna, ee haman garayse diyaana wonin dohon wodanka, Kiristoosbesana kinka sadanka dahayna eena woam ki maasade. Ogono yenin dhaqoonoar Barjosa sunin imintonkane. Barjo Kiristoosbesana woam dembhira dhaasayse, cecinte kimbesana ki dottsade. Yesus Kiristooska dahaana eenana ogoam kinin hayoonoar Yesus Kiristoosbar wona kinin eshkon payyamon goynsa keeda kaara os niven wodanka yisa sunin imintonsa wodimmakkonam dhaanane. Harrna hambhidianna, yenin dhaqoono Barjodar woylamin qajadhen goynsa kisa sunin imintonkane. Ogonoar Barjosa imintone, yekalatehe. Hayyear kinin erimoamadettsi ogo dhaqintansa haapadhidino eedisa waadimakatehe. 10 Harrna hambhidianna, Barjo birayse wona kinin ashkon payyan waadimanam waadadhaate wonin doadettsi wodi Yesus Kiristoosbar pijadhaana Barjosa pijadhine.
Kiristoosbar Haapadhayno Kalaa Maatintano
11 Ogonante yedi ena yesa adhadhinka Ayiwdtay hamma ye dahade. Ayiwd eena eedina haapadhen qaamanam aanka taxadhaate erimada, “Yedi qaamanam taxadhaamma eenane” yeam keda hame. 12 Ogo wodanka Israveel eenasa muldhamora pegadhayse, Barjo “imayda ime” hamayse yinna eenabesana kinin ardon mallanna chocchidettsi maatayse, peen kodar qaabe yindar haydheaysa qolmina, Barjokalaar edimayse Kiristoos qolma yenin dohonam bhocchee.
13 Keeda yedi ena birayse pegadhaana Yesus Kiristooska maatayse kisa zombhinka Barjokal yedi theedidine. 14-15 Payyamonam wona imaa Kiristoosne. Kidiar yigginka giidhon dhalqinam shiishintaka woam edon wacimensa kubanam yisa waanka kottsayse, raq lamaadar edimaana eenaam kinka kidar kalaa ki maasade. Ogono yin kinin hayoonoar lamaanaam yinka eedi haali kalaa hayayse payyamonam ki bavade. 16 Masqalindar diyayse kinka keam kenin jibbenam kaysayse, ke lamaanaamaar waa kalaa hayayse Barjobesana kinka keam ki qaashinsade. 17 Ogoraar nivayse ye pegadhayse dahaanabee theedin dahaanabena payyamonam beven Barjosa dhacchintan upsinam ki giyade. 18 Harrna hambhidianna, kanka wodi wulaar Manpas kalaaka Barjo Imbakal ardana wo damade.
19 Ogonante yedi Barjo eenabesana kinka pee kalaa eedibee Barjosa ooni eedibene; keeda kaara os chocchibee eedi peera nivaana eedibetehe. 20 Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanabee Barjokala qansayse eenna giyaynabeyn meeshon raqindar yedi oonidettsi ye woysadhade. Ooninam kattsi wocchinsea seenia Yesus Kiristoosne. 21 Onno wul kanka yedimayse Imbaa wontea Yesusna edimoono gaza ooni maatayse koda gebhe. 22 Yediar Barjo yisa Manpasinka kinin wodhea ooni maatana Kiristooska kinka kinka woysadhite ye dahade.