3
Bhawloos Ayiwdtay Hamma Eenana Kinin Waadadhoono
Ogonante yena hamayse Yesus Kiristoosna dhaxin ooninte dahaa inta Bhawloos ye Ayiwdtay hamma eenana Barjoam ida miske. Yena konin pootoadettsi Barjo yisa sunin imintonam yisa waadimanna ina kinin imonam yedi qansima gareetene. Kosa birayse upsi tokaa inin yena thaapondettsi, Barjo yisa aachin dhalqinam may ina dhaydine. Ogo inin thaaponam yenin nabbabenka, Kiristoossa aachin dhalqinam hamin bhocchayse inin dhesonam yedi dhesana dameeda dame. Ogono aachin dhalqino Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaana gazana eenabee Barjokala qansayse eenna giyaynabekal ta yin Barjosa Manpasinka haapadhondettsi, ena birayse dahaana eenakal haapadhadehe. Ogono aachin dhalqinoar Barjosa dhacchintan upsinka Ayiwdtay hamma eena Ayiwd eenabesana kinka toydi kenin maatenbee, waa kalaa kenin maatenbee, Barjo Yesus Kiristoosbar “imayda ime” hamayse kinin giyon qaabe yindar haydhenam kashimayna kenin maatenbeam giyaynone.
Barjo yisa kantan waadimanka ina kinin imon kisa sunin imintonka kisa dhacchintan upsinam waadadhea i maatade. Inta Barjodar woylamin qajen een wuldara i tokaakaar, macchinsa qolmin Kiristoossa gebhamonam Ayiwdtay hamma eenana inin giyoadettsi, ogo Barjosa sunin imintonam ina ko imbhade. Konin imbhoonoar ena sagon wodanka yerin wulam pijaa Barjoka aachadhon Barjosa aachin dhalqinam een wulna may inin giyoadettsine. 10 Ogono yin maatoono ta wodan koka Barjodar woylamin qajayse kalaa maataanaka, cecinte dahaana wottsaynabee hayamoysa dahaanabe Barjosa pakalmakkon wulam kenin dhesoadettsine. 11 Barjo ogoam ena, wodansa birara yedayse, waadadhana yinin qaabonamaar wosa Imbaa Yesus Kiristooska ki thoosade. 12 Kidar woylamin wonin qajenka kurtumbhe qolmabee ooshimbhe qolmabe maatayse, Kiristooska Barjokal ardana wo damade. 13 Ogonante yena inin tiyayno gaaleno yena gobshi konin maatenna, isa gaalen goynka yedi qaabe hayanam gareebhode hamayse yeam ida miske.
Bhawloos Epsoon Eenana Barjoam Kinin Miskoono
14 Ta Barjo Imbasa birante kumpurdhayse inin miskayno ogonane. 15 Cecinbee peenbedar dahaana zarsina wul gonin hamon naabenam kenin haapayno Barjo Imbakalankane. 16 Barjo yisa gobshinsa thoothamora yesa iinaam wocchinsen kantanam yisa Manpasinka yena kinin imoadettsi kiam ida miske. 17 Yin pir Barjodar woylamin yenin qajenka Kiristoos yesa woylaminte kinin doadettsibee yesa caacino nashimmakkodar woyaa konin doadettsibe yena Barjoam ida miske. 18 Pir Kiristoossa nashimmakkonsa workamonbee, gudumbhakkonbee, dhegamonbee, mia theeramonbe hamaaka yekka konin dohonam Barjo eena wulbesana kinka may bhocchana yenin damoadettsibee 19 ogo eedin dhesensa bhaabar dohon Kiristoossa nashimmakkonam dhesayse Barjosa thoothamonkal yeskayse yenin thoothoadettsibe yena Barjoam ida miske.
20 Ogonante wosa iinte waadadhen kisa kantanka wonin miskenbee wonin bhocchenbera kalon sagi hayana damea Barjona, 21 Barjodar woylamin qajayse kalaa maataanabee Yesus Kiristoosbeka, adhadhira adhadhindar wodan wulka rooro wul lay gobshi kina ko dee, amiin.