4
Kalaa Maatinta Kiristooska Konin Dohoono
Imbaa wontea Yesusna dhaxin ooninte dahaa inta Bhawloos, yeam eldhon goynka zaskaadettsi ye dee inta yeam ida miske. Nashimmakkoka kinka kina darshada, rooro wul kina garada meten yesaam toskaatebee lemmakkokabe dehee. Payyamonka dhaximayse Manpas Gazansa kalaa maatintanam toolana wocchimbhee. Yenin eldhon wodanka yer kalaadar qaabe hayana yenin eldhondettsi, bishi kalaabee Manpas kalaabene. Yin pir wosa Imbaa kalaa, woylamin wonin qajear kalaa, wonin shiidhoono shiidhimbhenoar kallone. Pir wulam wottsea, wulka waadadhea, wulsa iinte dehea, wulsaar Imba dahaa Barjo kalaane.
Ko dahaannaar Kiristoosin imana qaabon sunin imintonam wo kalaa kalaanana ko imbhade. Ogonoar
“Tura yinin uton wodanka
bashayse thoothinam yinka tiyayse ki yivade;
eenna imintonam ki imade”+
hamayse ena thaapadhondettsine. Ta ogono “Tura ki utade” hambhoono dhalqino peensa choobar dohon raqindar ki hanchade hamara ab keeda har ko dhee? 10 Agaa mia hanchaa wulam thoosota cecin wulsa bhaabar utaa kidine. 11 Kidiar waani eena yisa tarjamonnante kinin yittsaana, waani eena Barjokala qansayse eenna giyayna, waani eena Barjosa dhacchintan upsinam tarjayna, waani eena Barjodar woylamin qajaynaam toolaynabee eenna Barjosa upsinam dhettsaynabe kenin doadettsi hayayse ki imade. 12 Ogoam yin kinin hayoonoar Kiristoossa bishi maataana kenin wocchimbhoadettsi Barjo eenam yisa waadimanna ashkanane. 13 Yin pir Barjo Naasaam dhesintabee kidar woylamin qajintakabe haapadhayno kinka kalaa dayntankal wodi wul yeskayse, Kiristoos goninbee yiam damaabe kinin dohondettsi wodiar goninbee woam damaana eenabe wonin maatoadettsine.
14 Ogonoar bazindara sagadhen gonngalanam jibare osbee orabe kupeadettsi, keeda eedisa gadimmakkoka eediam taysayse dhaddhisana giidhen timmirinsa jibarenka kupimada naasi navva maata woam zaskehe. 15 Kalon goninam nashimmakkonka giyada mete maataa Kiristoosdar yer wulka wo gebhe. 16 Waana waana hamma bishinsa waana wul kinka kenin yedimayno Kiristooskane. Jinna wul bishinam wocchinsayse kenin yedenkabee meteka meteka bishinsa waana yina imbhon waadimanam kenin toolenkabe, bishino wul koda gebhe, nashimmakkoka koda wocchimbhe.
Kiristooska Haapadhayno Haalin Dayntano
17 Ta keeda kaara os pootimin bhocchinka dahaana Barjoam dhesiminadettsi deheebhode hamayse Imbaa wontea Yesussa naabenka yena ida giye. 18 Kesa qaabono kaydine; kenin dhesamonnabee kesa woylamin duudonnabe Barjoyn imen sadankala kedi pegadhidine. 19 Kesa ooshimbhen qaabonin kayonna, “Ina yeekehe” hamada minngamon waadiman wulam waadadhana yisa metenam waana waana hamon siyon anngarmanna saskayse ke imade.
20 Yediar Kiristoossa yenin timmiroono yintehe. 21 Gon yedi kisa qansidine; Yesuska dohon gonamonam yedi kikala timmiridine. 22 Ena yennon dayntan goynsa bhocchaate, taysayse seesondar entsen anngarmanka gemmon gecchon dayntanam yesa iira bulee. 23 Yesa meskenam manpasinka haali maasee; 24 gonin hamon tipamonbee gazamonbeka Barjo kamsindettsi pijadhon haalin dayntanam qaadhee.
25 Ogonante yekala buudamonam kaysayse, kinka kina goninam giyee; harrna hambhidianna, wodi wul bishi kalaasa waa wonin dohonnane.
26 Wacimee, seeso hayeebhode; yesa wacimenam kinka kina ye garma, hayno ko wavabhoode; 27 Seethaannaar raq imeebhode.
28 Dimmea keeda kaara os ki dimmabhoode; ogona yisa qolmana kinin imea yer kisa doadettsi, yisa aaninka payya waadima waadadhaate ki qajadhe.
29 Hamin ko dahaakaar yesa apora dhalq siya ko utabhoode; qansayna eena kanka kenin wocchimbhoadettsi keam ashkana zasken dhalqinam giyee. 30 Kiristoosin yeam dhacchea rooroaka kinti yenin dohonam eshkea milkitdettsi hayayse yedar yettsadhon Barjosa Manpas Gazanam geneebhode. 31 Dhalq thaqimabee, dhagabee, wacimebee, ilatbee, iirimebee, yerra siyana wulbeam yekalanka pegisee. 32 Ogonante kinka kinka kina leeminabee kina burqadhaynabe maatee; Barjo Kiristooska yena kinin garondettsi, yediar kinka kina garee.
+ 4:8 Maz 68:18.