5
Shaakante Daadhen Goyno
Ta keeda nashadhaana naanadettsi yediar Barjosa kamsinka yivee. Kiristoosin yeam nashondettsi, Barjoam wozisen payya gaamen shittonsa dohon imintobee marshabe hayayse yiam wona kinin imondettsi, yediar nashimmakkoka dehee.
Sharmucimakkobee, waani minngina yerrabee, “Yer wul ina ko dee” hamenbe yesa shaarinte ko dahabhoode; iginadettsina yerrasa dhalq hattear ko dhaabhabhoode. Harrna hambhidianna, iginadettsina yerra Barjodar woylamin qajayna eenana kenin zaskimonnane. Kalon Barjoam gobshee; ooshinsenbee, pootimon dhalqinbee, jibbishen yerinbeam giya yeam zaskehe; ogodettsino yerro yesa shaarinte ko dahabhoode. Sharmucimakko hayea ki dahaannaar, minngi yeram hayea ki dahaannaar, “Yer wul ina ko dee” hamea ki hannaar, Kiristoosbee Barjobesa bitamon ranqin kinin tiyminam dhesee. “Yer wul ina ko dee” hamea kidi aaninka ashkadhaana barjona goodimeane. Yerra iginaka dhaabhoono ee hamiminadar Barjosa wacimenin nivenna, hayyear pootimin dhalqinka yeam ki taysabhoode. Ogonante kembesana kinka kashimayna maateebhode.
Harrna hambhidianna, yedi ena thipante ye dahade; ta Imbaa wontea Yesuska shaakante ye dahade. Ta keeda shaakante dahaana eenadettsi yaayee. Shaakansa aapino payyamobee, tipamobee, gon maataa yer wulbene. 10 Ta Imbaa wontea Yesusam wozisayno har ko hannaar marmarayse shedee. 11 Aapiysa qolmon thipan waadimanbesana wormeebhode; kalon shaakandar bavayse koam dhehee. 12 Aachinka kenin hayen yerinam giyanoar ooshinsaynone. 13 Yer wuldar shaakanin shaakenka, gonno kosa may maatayse koda haapadhe. 14 Harrna hambhidianna, yer wul may maatayse ko haapadhe hayayno shaakane. Ogonante
“Ya gindhea, qaymaa;
dembhiraar dhaabhaa!
Kiristoos hana kida shashke”
hambhidine.
15 Ta keeda hamin dahaana ye hannaar payya hayayse bhocchee; pakalla eenadettsi dehee, malgimma eenadettsi deheebhode. 16 Kono woda siya konin dohonna, yenin damen payyan waadiman wulam waadadhee. 17 Ogonante Imbaa wontea Yesussa bhocchino har konin dohonam qaabee; malgimma eena maateebhode.
18 Ogono yeam siyondar konin arsenna, wucadhenka bardheebhode; ko dahaannaar Manpas Gazanka thoothee. 19 Mazmurbee Manpas Gazan yena imen upsinbeka zammaraate kinka kinka dhalqee; Imbaa wontea Yesusam yesa woylaminka walshaate zammaree. 20 Wosa Imbaa Yesus Kiristoossa naabenka yer wulna Barjo Imbaam rooro wul gobshee.
Geshoabee Geshonbena Imbhoono Kiilimeno
21 Kiristoossa gobshinna hamayse yedi kinka kina ee hamee. 22 Yedi maana, Imbaa wontea Yesusna yenin ee hamendettsi yesa annginana ee hamee. 23 Harrna hambhidianna, Kiristoos misken ooninsa mete kinin dohondettsi, geshoa geshon yinnonsa metene. Pir Kiristoos yisa bishi maaton misken ooninam Dhaccheane. 24 Misken ooninte dahaana eena Kiristoosna ee kenin hamendettsi, ogodettsi yin maana yer wulka annginana ee ke hame.
25 Yedi annginato, Kiristoos misken ooninam kinin nashondettsibee yiamaar kona saskayse kinin imondettsibe yediar yesa maanaam nashee. 26 Kiristoos ogoam kinin hayoono misken ooninam noqoka shiidhaadettsi yisa upsinka koam gazisanane. 27 Pir dakayndar qolmon way aapin kerin yisaam thipsima, ogodettsi maataa siya yer kodar haapadhima, gazabee payyabe hayayse yisa birante gobshinka misken ooninam woysanane. 28 Ogodettsi anngina yiam yinin nashendettsi maana yinnaam nasha keam ko zaske. Geshon yinnonam nashea yiam kida nashe. 29 Harrna hambhidianna, yinnon bishinam jibbea hayyear qolehe; koam kalon kunsa ki kunse, pir payya hayayse kida toole. Ogodettsi Kiristoos misken ooninna yin kida haye. 30 Harrna hambhidianna, wodi kisa bishinsa waana wonin dohonnane. 31 “Ogonante eedi imbabee indabeam kida gare, geshon yinnonbesana kinka kida dee; lamaanaar waa kalaa keda maate”+ hamayse thaapadhidine. 32 Kono aachin dhalqino gembhone. Intaar koam inin giyayno Kiristoosbee misken ooninbesa ida giye. 33 Ko dahaannaar yedi kalaa kalaana wul yesa maanaam yennon metendettsi hayayse nashee; geshonoar yisa geshoam ko gobshe.
+ 5:31 Pija 2:24.