23
Yesusam Bhilathoosdar Yedate Yiidhoono
Maat 27:1-2bee 11-14be; Marq 15:1-5; Wannis 18:28-38
Pirdin pirdayna wul dhaabhayse Yesusam Bhilathoossa birante kiam entsate yivayse, “Ea kaa wosa eenaam kinin dhaddhisenbee, Roome peen bitaana gibiri kenin kashoamadettsi keam kinin marenbee, pir ‘Bitaa Barjoyn qadhaa Kiristoos intane’ hamaate kinin giyenbeka kiam wo haapade” hamayse bersan ke yedade.
Bhilathoosaar “Ayiwd eenasa bitaa yaw?” hamayse kiam ki oysade. Yesusaar “Inta hanin giyaadettsine” hamayse kina ki maasade.
Bhilathoosaar gudullasa hayonabee een waanibena “Ea kaasa seeso kala hattear haapaatine” ki hamade. Kediar “Ea kaa Galila peera yedayse koka yekka Yiwda peen wul gidir eenaam dhettsaate eenin kidar konin gooroadettsi kida haye” hamaate wocchisayse kiam ke bersade.
Yesusam Herodissa Birante Entsate Kinin Yiidhoono
Bhilathoosaar ogoam yinin qansenka, “Ea kaa Galila eediw?” hamayse ki oysade. Yesus Herodisin wottsen peen eedi kinin dohonam yinin dhesenka, Herodisdar kiam ki yittsade. Herodisaar ogo wodanka Yerusaalem katamante ki dahade.
Herodisaar Yesusam yinin haapenka, kattsi ki wozadhade. Harrna hambhidianna, Yesus goynsa yinin qansonna kiam shedana thoothi wodana anngardhaate ki dahade; ogo yerin tarshen Yesus kinin waadadhenka kiam shedana qaabite ki dahade. Herodis Yesusam thoothi oysime ki oysade; kidiar yer kala hattear kina maasadehe. 10 Gudullasa hayonabee Musesa yigginam dhettsaynabe raqin ogote woyayse kattsi kiam keda berse. 11 Herodisaar yisa poolisanabete kiam bagaatebee boyaatebe ki dahade; apala goobe kiam qattsayse Bhilathoosdar maasate kiam ki yittsade.
12 Agaa rooroaka Herodisbee Bhilathoosbe kinka kisa nasho ke maatade; kosa birayse kinka kiam jibbayna ke dahade.
Yesusdar Dembhin Pirdinin Pirdadhoono
Maat 27:15-26; Marq 15:6-15; Wannis 18:39–19:16
13 Ogosa budonte Bhilathoos gudullasa hayonabee, eensa entsanabee, zarsinbeam yikal eelayse, 14 kena yin ki giyade: “ ‘Eenaam goorena kida dhaase’ hamayse ea kaam ikal entsate ye nivade. Marrato! Intaar yesa birante kiam marmarayse yenin kiam bersonsa seeso kala hattear kidar haapaatine. 15 Ogodettsi Herodisaar kidar seeso haapadehe; ogona wodar maasate kiam ki nittsade. Marrato! Ea kaa dembhi pirdidar yer kiam yeskisea kalaar hayadehe. 16 Ogonante kiam micareka* qansayse garayda gare” kena ki hamade.
17 [Leven levenka Paasikan bavaalinka dhaxadhon eensa eedi kalaam Bhilathoos eenna bula ko kiam zaskade.] 18 Eeno wul kinka hamayse “Ea kaam kaysima; Barbaanam wona bulima!” hante ke ilatade. 19 Barbaanaar kataman ogote banqi dhaasayse eediam kinin deesonna, dhaxin ooninte ki dhaxadhade.
20 Bhilathoosaar Yesusam bulana zagayse tapir eenna kinin giyenka, 21 eeno “Kiam ziitaa! Ziitaa!” hamaate ko ilatade. 22 Bhilathoosaar makkanso “Ea kaa kinin hayoono seesono kisa hare? Inta dembhina kiam yeskisea kisa seeso haapaatine; ogonante kiam micareka qansayse bulayda bule” kena ki hamade. 23 Kediar upsinam yisa dheg hayayse “Kiam ziitaa!” hamaate kattsi ke ilatade; Bhilathoosam ilatinkaar ke bashade.
24 Ogona kenin zagoono kena konin haydhoadettsi Bhilathoos ki pirdade. 25 “Wona Barbaanam bulaa” hamayse kenin oysaa peenam wottsaynadar eenaam kinin dhaasonnabee eedi kinin deesonnabe dhaxin ooninte dhaxadhaam kena ki bulade. Yesusam kenin zagaadettsi saskate ki imade.
Yesusam Masqalindar Ziitadhoono
Maat 27:32-44; Marq 15:21-32; Wannis 19:17-27
26 Ogora Yesusam entsate kenin yivenka, Qerena peen ea Simoon gurdara katamandar kinin nivenka, kiam yedayse Yesusin ziitadhen masqalinam kiam kettsayse Yesussa paananka kinin yivoadettsi ke hayade.
27 Thoothino eenoar Yesussa paananka ko yivade; kesaar iira qaytaate eepayna maa waani ke dahade. 28 Yesusaar kedar wal hamayse kena yin ki giyade: “Yedi Yerusaalem maana, yennon metenbee yesa naanabena eepee, inante eepeebhode. 29 Harrna hambhidianna, marrato! ‘Naasi adhimina, amin qooshayse dhesimina seekina ke wozadhe’ hambhayno roorono niva ko nive. 30 Ogo wodanka eeno dhukanaka ‘Wodar yiipee!’, kuttonakaar ‘Woam aachee!’ haman koda yede.+ 31 Ta haaqan eeqindettsi maataa idar yin ke hayna, haaqan wocchindettsi maataana yedar hamin ke hayo?” kena ki hamade.
32 Waaniar eedi lamaa seeso waadadhaanaam Yesusbesana kinka keam deesota tiyate ke yivade. 33 Ogora “Eedisa Metedettsi” hambhea raqaam yeskayse ogote Yesusam masqalindar konngayse ke ziitade; seeso waadadhaanasa kalaam kisa mizaqimbar, lansoamaar kisa warkatambar keam konngayse ke ziitade.
34 Yesusaar “Imbo, yinin hayenam kenin dhesimonna kena garaa” ki hamade. Poolisanaar Yesussa apalandar itha dhabayse kinka ke kashimade.+ 35 Eenaar woyayse keda shede. Peenam wottsaynaar “Een waaniam kidi dhacchidine; ogona Barjo yiam kamayse qadhaa Kiristoos yi daana, ta yiam ki dhacche!” hamaate kiam keda bage. 36 Poolisanaar kiam bagada kikal theedayse woyni thorka kina bavayse, 37 “Ya Ayiwd eenasa bitaa hanna, ta haam dhacchaa!” kina ke hamade. 38 “Kaa Ayiwd eenasa bitaane” hamea [Girikbee, Roomebee, Ibra aponbeka] thaapi Yesussa metensa bhaabar masqalindar ke konngade.
Yesusbesana Kinka Ziitadhaana Eena
39 Yesusbesana kinka ziitadhaana seeson eenasa eedi kalaa Yesuska “Ya Barjoyn qadhaa Kiristoostayu? Ta hambee wombeam dhacchaa!” hamaate kiam ki iirade. 40 Lansoa ea yinin giyenka, “Ya kidettsi dembhin pirdindar dahayse Barjoam kurtumbhattanu? 41 Wodi wonin seesonsa dhabin tiyaate wonin dohonna, zasken pirdindar wo dahade; ea kaa seeso waadadhadehe” hamayse kiam ki wacimade. 42 Ogora kidi “Yesuso, bitimayse hanin niven wodanka iam bhocchaa!” kina ki hamade. 43 Yesusaar “Inta hana gon ida giye, kina imbesana kinka Barjoyn ashkon ukunsen raqinte hada dee” kina ki hamade.
Yesusin Diyoono
Maat 27:45-56; Marq 15:33-41; Wannis 19:28-30
44-45 Ogo wodanka savaat laxaddhane. Keeda agaara hayn thipaysaka savaat salin thoothenka yekka, peen wuldar thipano ko nivade. Barjosa gazan ooninsa gidin kashadhoono apallo kiaddha raq lamaadar ko havade. 46 Yesusaar upsin yisa dheg hayayse “Imbo, isa sadanam hana ida ime”+ ki hamade. Ogoam giyayse ki diyade.
47 Mato alaqaar yerin maatonam yinin haapon wodanka, “Gon ea kaa tipane!” hamayse Barjoam ki gobshade. 48 Yerin ogoam shedanna bukaana eena wul maaton yerinam kenin haapon wodanka, yisa woylaminka atayse sadanam gutada ke maatade. 49 Yesusam dhesaana wul, Galila peera yedayse kisa paanan nivaana maanabesana pegeka woyayse ogoam keda shede.
Yesusam Duukadhoono
Maat 27:57-61; Marq 15:42-47; Wannis 19:38-42
50-51 Marrato! Yiwda peensa Armatias kataman ea Yoseep hambhea eedi tipabee payyabe ki dahade. Ayiwd peen donzanasa eedi kalaa ki dahaakaar, Yesusam deesanna kesa bhocchinbee waadimanbeka kidi wormadehe. Barjosa bitamonam wozaka toolite ki dahade. 52 Kidi Bhilathooskal yivayse Yesussa leesinam kina kinin imoadettsi ki miskade. 53 Leesinamaar masqalindara hanchayse apalaka ochayse seeni layta palsate ashkadhon eedin duukadhaamon duukin oolonte kiam ki duukade. 54 Ogoam kinin hayenka ukunsen rooroana ashkimbhadhayno wodane; ukunsen rooroa yeskanna kida haye.
55 Galila peera Yesusbete kinka nivaana maana Yoseep paanan yivayse duukinbee kisa leesinam hamaabar kinin duukonbeam ke shedade. 56 Onnadar maatate yivayse shitto gaameabee waqatibe ke ashkade; ukunsen rooroakaar Musesa yiggin giyendettsi ukunsada ke haaqade.
* 23:16 Ogono micareno katira ashkadhoono nukinte anngamoka dohoonone. 23:17 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. + 23:30 Hosev 10:8. + 23:34 Maz 22:18. + 23:46 Maz 31:5.