22
Yesusdar Woogintaka Eenin Dhaabhoono
Maat 26:1-5; Marq 14:1-2; Wannis 11:45-53
Paasika* hambhen irshonin qolmon balashan gaadhea bavaala yeskidine. Gudullasa hayonabee Musesa yigginam dhettsaynabe eenaam kenin kurtumbhonna, aachika Yesusam yinin deesensa goyti zagite ke dahade.
Yiwda Yesusam Yettsate Imo Kinin Dhalqoono
Maat 26:14-16; Marq 14:10-11
Ogo wodanka tabhi lamaa Yesussa paanan yivaynasa kalaa Asqoronto peen ea Yiwda hambheasa woylaminte Seethaan ki ardade. Yiwdaar yivayse Yesusam hamin hayayse yettsate kena yinin imensa goyti gudullasa hayonabee Barjosa gazan ooninam toolaynabekal ki dhalqade. Kediar wozadhayse birre kina imana kimbesana kinka ke dhalqade. Yiwdaar kena ee hamayse eedin qolmonte kiam yettsate imana agea woda zagite ki dahade.
Yesus Paasikan Galanam Yisa Paanan Yivayna Eenabesana Kinin Itsoono
Maat 26:17-25; Marq 14:12-21; Wannis 13:21-30
Ogosa budonte Paasikan yaaton machadhen irshon qolmon balashan itsadhayno bavallo ko yeskade. Yesus “Paasikansa galanam wonin itsoadettsi yivayse wona ashkee” hamayse Bhethiroosbee Wannisbeam ki yittsade. Kediar “Hamote wonin ashkoadettsia zage?” hamayse kiam ke oysade. 10 Kidiar kena yin ki giyade: “Katamante yenin ardenka, daaka noqo kedaa eedi kalaam yeda haape; kisa paananka yivayse kinin arden oonindar ardee. 11 Ooninsa imbaam ‘Woam Dhettsea “Isa paanan yivayna eenabete Paasikan galanam wonin itsayno ranqo hamotene?” hana kida hame’ kina hamee. 12 Kidiar ooninsa zulonte woysadhon, pir kosa iinaam payya apayse ashkadhon workin ooninam yena kida dhee; ogote wona ashkimate” kena ki hamade. 13 Kediar yivayse Yesus kena kinin giyaadettsi ke haapade. Paasikan galanam ogote ke ashkade.
Kiristoossa Dembhinam Bhocchisayno Galano
Maat 26:26-30; Marq 14:22-26; 1 Qoro 11:23-25
14 Galan itsadhen wodan yeskaysaka, Yesus yisa tarjamonnante kinin yittsaynabesana gala kummota ki dooqade. 15 Kidiar “Gaalen inin tiyensa birayse yembesana kinka ko Paasikan galan itsana kattsi anngardhite i dahade. 16 Ogona yena ida giye: Barjosa bitamonte kosa aachin dhalqinin may maatenka yekka Paasikan galanam kaara os keeda itsattine” kena ki hamade.
17 Wucadhenamaar tiyayse Barjoam gobshayse, “Kay, kinka kashimee. 18 Inta yena ida giye: Barjosa bitamono konin nivenka yekka, keeda kaara os woynea hattasa aapin cuubadhonam wucattine” kena ki hamade.
19 Ogora balashanam tiyayse Barjoam ki gobshade; qunthayse yisa paanan yivayna eenana “Kono yena hamayse imbhayno isa waanone; iam yenin bhocchea hayee” hamayse kena ki imade. 20 Agaadettsi pir galansa budonte, wucadhenamaar tiyayse kena yin ki giyade: “Kono wucadhayno isa yena hamayse laymen zombhinsa haali mallane. 21 Ko dahaannaar saskate iam imea ea imbesana kinka itseane. 22 Inta Eedi Naas giidhondettsi diyayda diye; ko dahaannaar saskate iam imea ea agaana hay!” kena ki hamade. 23 Kediar “Wosa shaarira ogo yerinam hayea eedi hayne?” hamayse kinka kiam oysan ke yedade.
“Wuldara Sagi Maatea Hayne?” Hamayse Kenin Kinka Palimoono
24 Ogora kedi “Wo wuldara sagi maatea hayne?” hamaate kinka kikal paliman ke yedade. 25 Yesus kena yin ki giyade: “Barjoam dhesimin eensa binna eendar kantanka keda bitime; wottsaynaar ‘Eenna payya waadadhaynane’ keam koda hambhe. 26 Yediar ogodettsi maateebhode; ko dahaannaar yesa iira wuldara gebhi dahaa ye wulsa kanadettsi ki maate; wottsear tapir erge eedidettsi ki maate. 27 Kumman raqinte dooqayse itseabee woyayse waadadheabesa gebhaa ea hayne? Kummandar dooqaatayu? Ko dahaannaar inta yesa shaarinte waadima eedidettsi i maatade.
28 “Isa gaalen wulka imbesana kinka wocchimbhayse woyaana yedine. 29 Ogonante Imba iam kinin bitinsondettsi, intaar yeam bitinsayda bitinse. 30 Isa bitamonte kummandar dooqayse itseeda itse, wuceeda wuce; bitamon borkotondarar dooqayse tabhi lamaana Israveel eenasa muldhanadar pirdeeda pirde” kena ki hamade.
Yesus Bhethiroosin Marimenam Birayse Kinin Giyoono
Maat 26:31-35; Marq 14:27-31; Wannis 13:36-38
31 Ogora Yesus “Simoon, Simoon, qansaa! Seethaan isin anqarsadhendettsi yeam anqarsate shedana Barjoam ki miskade. 32 Ko dahaannaar idar woylamin hanin qajayno hasa konin kayoamadettsi inta hana Barjoam i miskade. Yaar ora idar hanin maaton wodanka, hambanaanaam wocchinsaa” kina ki hamade. 33 Bhethiroosaar “Imbo, dhaxibee dembhibe ko hannaar, hambesana kinka yivana inta ashkimbhidine” kina ki hamade. 34 Yesusaar “Bhethirooso, yin ida hana giye: Kina baacha biraa qiiqima, ‘Inta kiam dhesattine’ hamayse makkam goyt hada marime” kina ki hamade.
35 Ogora Yesus yisa paanan yivaynana “Korbhobee, surbabee, dunnguribe qolma yeam inin yittson wodanka yena joogaa yer daaw?” hamayse kena ki giyade. Kediar “Wosa joogaa yer qolehe” hamayse kina ke maasade. 36 Yesusaar kena yin ki giyade: “Ta keeda korbhobee surbabe yisa dahaa ki yede; halpa yisa qolmaar apalanam shanshayse halpa ki shane. 37 Yena yin ida giye: ‘Seeson eenabesana kinka ki paydadhade’+ hamayse thaapadhoono upsino inka thootha koda zaske; innon goynsa thaapadhonsa macchino yeskidine” kena ki hamade. 38 Kediar “Imbo, shedaa! Kote halpa lamaa daane” ke hamade. Kidiar “Yeeka ko yeeke” kena ki hamade.
Yesus Dabirezayt Dhukandar Barjoam Kinin Miskoono
Maat 26:36-46; Marq 14:32-42
39 Yesus katamara utayse yisa dambindettsi Dabirezayt dhukandar kinin yivenka, kisa paanan yivayna eenaar kimbesana kinka ke yivade. 40 Ogotear kenin yeskenka Yesus kena “Taysate yeam siyonsa iinte arsente yenin ardoamadettsi Barjoam miskee” ki hamade. 41 Ogora seeni paxadhaysaka yivayse weveaddha kekalanka pegadhayse kumpurdhayse, yin giyayse Barjoam ki miskade: 42 “Imbo, ha nashidianna ko gaalen wucimanam inin wucoamadettsi ikalanka saskaa. Ko dahaannaar hanin nashaadettsi ko dee, inin nashaadettsi ko dahabhoode” ki hamade. 43 [Barjosa gaana kina haapadhayse kiam wocchinsite ki dahade. 44 Yisa woylaminkaar kattsi qaabayse ini hamora sagi Barjoam miskite ki dahade. Kisa ermanoar zombhidettsi maatayse peendar hanchite ko dahade.]
45 Miskera dhaabhayse yisa paanan yivaynakal kinin nivenka, kattsi galshea qaaboka qajadhayse raatidi ke hattaka keam ki haapade. 46 “Harrnee raataa? Taysate yeam siyonsa iinte arsente yenin ardoamadettsi dhaabhayse Barjoam miskee!” kena ki hamade.
Yesussa Banqin Eenayn Kiam Yedoono
Maat 26:47-56; Marq 14:43-50; Wannis 18:1-11
47 Yesus ogoam akar giyte ki daaka, marrato! Thoothina eena kikal ke nivade. Keam entsea kisa paanan yivayna eena tabhi lamaanasa kalaa Yiwda hambhea ki dahade. Kidi Yesusam sunqota kikal ki theedade. 48 Yesusaar “Yiwda, i Eedi Naasaam sunqayse saskatea imo?” kina ki hamade.
49 Yesusbesana dahaana eena ogo maatenam shedayse, “Imbo, halpaka keam wo taxo?” ke hamade. 50 Kesa iira kalaa gudullasa gebhaasa waadiman easa qaamia mizaqaam taxate ki dhabade. 51 Yesusaar “Garee! Yin haya zaskehe!” hamayse easa qaamiam kaamayse ki pacchade.
52 Ogora Yesus kiam yedota nivaana gudullasa hayonabee, Barjosa gazan ooninam toolaynasa hayonabee, donzanabena “Eedisa koymo buurate itsea eedidettsi hayayse iam yedana halpabee haljobe bavatee nivaaw? 53 Rooro wul Barjosa gazan ooninsa mayante yembesana kinka inin dehenka iam yedeetene; ta yembee thipansa hayoabesa wodane” kena ki hamade.
Bhethiroos Yesusam Kinin Marimoono
Maat 26:69-75; Marq 14:66-72; Wannis 18:15-18bee 25-27be
54 Ogora eena Yesusam yedayse gudullasa gebhaasa oonindar kiam entsate ke yivade. Bhethiroosaar pegeka kesa paanan yivite ki dahade. 55 Eena kerminsa iir nuu guttsayse kinka dooqayse ke daaka, Bhethiroosaar nivayse kembesana kinka ki dooqade.
56 Bhethiroos nuunsa gasante dooqayse ki daaka, waadima eedi kallo kiam haapayse payya shirshate shedayse, “Ea kaar kimbete ki dahade” ko hamade. 57 Bhethiroosaar “Eediwa kono, inta kiam dhesattine!” hamayse ki marimade. 58 Likka kap yinin hamonsa budonte, eedi ab kiam shedayse, “Yaar kimbesana kinka ha dahade” kina ki hamade. Bhethiroosaar “Yeria, intatehe!” ki hamade.
59 Savaat kalaaddha yinin kapponsa budonte, eedi ab kalaa Bhethirooska “Ea kaa Galila eedi yinin dohonna, gon kimbesana kinka ki dahade” hamayse upsi wocchika ki giyade. 60 Bhethiroosaar “Yeria, hanin giyenam dhesattine!” ki hamade. Ogoam giyte ki daaka, baacha biraa ki qiiqade.
61 Ogo wodanka Imbaa Yesus budoka wal hamayse Bhethiroosam ki shedade. Bhethiroosaar “Kina baacha biraa qiiqima makkam goyt ‘Inta kiam dhesattine’ hamayse iam hada marime” hamayse Imbaa Yesus kina giyoono kalan bhoq konin hamenka, 62 mayanka utayse qaaboka kattsi ataate ki eepade.
63-64 Yesusam toolayna eena kiam bagaate kisa aapinam ochayse qanada, “Haam qanaa hayne? Wona giyaa!” hamaate kiam keda oyse. 65 Waaniar yer thoothi kidar giyada kiam keda iire.
Yesusam Pirdin Pirdaynakal Baadhoono
Maat 26:57-68; Marq 14:53-65; Wannis 18:19-24
66 Peen sedhaysaka peensa donzanabee, gudullasa hayonabee, Musesa yigginam dhettsaynabe kinka bukayse Yesusam yisa pirdin raqindar entsate ke yivade. 67 “Ta wona giyaa: Ya Barjoyn qadhaa Kiristoosu?” ke hamade. Kidiar “I yena giyaakaar gonne hamayse tiyattene; 68 oysimear yeam oysidi i hanna, ina maasattene. 69 Ko dahaannaar keeda kaara os inta Eedi Naas kantanka dahaa Barjosa mizaqimbar ida dooqe”+ kena ki hamade. 70 Kedi wulaar “Ta keeda ya Barjo Naasiw?” hamayse kiam ke oysade. Kidiar “Yenin giyaadettsi intane” kena ki hamade. 71 Kediar “Ta kisa apora uton upsinam wodi qansidine; keeda kaara os tarja ab wona harrna ko zaske?” ke hamade.
* 22:1 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. 22:7 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. + 22:37 Isi 53:12. + 22:69 Maz 110:1.