21
Mayn Qambhinin Barjona Imoono Imintono
Marq 12:41-44
Yesus dheg hamayse kinin shedenka, wodimma koymon Barjona dhabadhen saathininte yisa koymonam kenin dhabenka ki shedade. Tapir maa qambhi kallo bakkanda lamaa ogote konin dhabenka ki shedade. “Yena gon ida giye: Ta kono mayno qambhino een wuldara sagi ko dhabade. Harrna hambhidianna, kedi wul yisa dohon koymon thoothinsa iira yina shiishayse ke dhabade; kodi qambhi dahayse yina kala hattear shiishima, yisa dohon koymon wulam ko dhabade” ki hamade.
Barjosa Gazan Oonin Kottsimensa Yesusin Giyoono
Maat 24:1-2; Marq 13:1-2
Yesussa paanan yivayna eenasa waani waani “Kono Barjosa gazano onno seenin payyanbee Barjona imbhon imintonbeka gobshayse ko ashkadhade” hamayse kenin giyenka, Yesus “Igina yenin shedayna senna kina kidar dordhaanasa kala hattear kidara povayse kottsimima kenin shidhima woda niva ko nive; hamin hambhaakaar kesa kala hattear raqaate shidhehe” kena ki hamade.
Yesusin Nivenam Eshkayno Milkitino
Maat 24:3-14; Marq 13:3-13
Kediar “Woam Dhettsea, ta ogono yerro haa ko yin maate? Ogono yerro konin yeskonam dhettsayno milkitino kosa hare?” hamayse ke oysade.
Yesus kena yin ki giyade: “Yenin dhaddhisadhoamadettsi mete yesaam gishee. Harrna hambhidianna, thoothino eeno ‘Inta Kiristoosne’ pir, ‘Marrato! Kiristoosin nivayno wodano yeskidine’ hamaate isa naabenka niva ko nive. Kesa paananka yiveebhode. Banqinbee zarsinin kidar dhaabhenbe yenin qansen wodanka, kurtumbheebhode. Harrna hambhidianna, ogono yer wul birayse konin maatayno shidha shidhiminone. Yin ko dahaakaar macchin wodano saanawa nivehe” ki hamade.
10 Ogora Yesus kena yin ki giyade: “Zarsino zarsindar, binnaar binnadar dhaabhayse banqi keda kiam uxe. 11 Peendar gebhi zigabee, raq waani waaniar daaqibee, burqobe koda maate. Kurtunsen yerinbee gebhi milkitbe cecindar koda haapadhe.
12 “Ogo wulsa birayse, isa naabenna hamayse eeno yeam yeda ko yede; yeam oyta ko oyte; Ayiwd eensa bukin raqintebee dhaxin oonintebe saskate yeam ima ko ime; binnabee peen wottsaynabedar yeam entsate koda yive. 13 Ogonoar isa naabenna hamayse yena tarjana agea goyti koda maate. 14 Ogonante yeam oysadhen oysimensa malsinna birayse yesa woylaminka qaabeebhode. 15 Harrna hambhidianna, yeam jibbayna palimayse yeam kenin bashoamadettsi yena dhalqinbee pakalmakkonbeam ida ime. 16 Imbana yennabee, indanaana yennabee, yesa muldhanabee, yesa nashonabe yeam saskate ima ke ime; yesa iira waani waani eenaamaar deesa ke deese. 17 Yedi isa naabenna hamayse een wulkal jibbadhaana yeda maate. 18 Ko dahaannaar yesa meten sitinsa kala hattear kayehe. 19 Wocchimbhaate darshayse yesa sadanam yeda dhacche.
Yesus Yerusaalemin Kayensa Kinin Giyoono
Maat 24:15-21; Marq 13:14-19
20 “Banqin eena Yerusaalemam karaysaka yenin haapen wodanka, kosa kayenin yeskonam dhesee. 21 Wodan ogoka Yiwda peente dohoono eeno dhukanadar ko gobe; katamansa iinte dohoono eeno iira ko ute; katamansa mayante dohoonoar katamante ko ardabhoode. 22 Harrna hambhidianna, thaapadhoono wul konin thoothoadettsi Barjosa halo woda ko maatade.+ 23 Ogo wodanka maana sirmanabee amin qooshaynabena hay! Harrna hambhidianna, Ayiwd peendar gebhi gaale koda maate; ogo zarsindarar Barjosa wacime koda nive. 24 Kesa iira thoothino zarsinoar halpaka koda deesadhe. Waani eenamaar banqi uxate peen wuldar koda yiidhe. Ayiwdtay hamma eenasa wodanin maqenka yekka, Yerusaalem Ayiwdtay hamma eenasa kantanka tigadhoono koda maate.
Eedi Naasisa Lansi Maatate Nivano
Maat 24:29-31; Marq 13:24-27
25 “Haynbee, arpinbee, wanconbedar milkit koda haapadhe. Peen wuldar dohoono eeno bazinin shohayse oolenna kurtumbhayse gaala ko gaale. 26 Peendar niven yerinam toolaate eeno kurtumbheka koda gibaze. Harrna hambhidianna, cecinte dahaana kantana wul shoa ke shoe. 27 Ogo wodanka inta Eedi Naas kantanbee gebhon gobshinbeka polondar dahayse inin nivenam keda haape.+ 28 Ogono wul yin konin maatan yeden wodanka, yedar dohon bazanam kashayse yeam dhacchea nivanna kinin saanonna, dheg hamayse tura shedee” kena ki hamade.
Hatton Shaapinsa Kamsino
Maat 24:32-35; Marq 13:28-31
29 Ogoraar Yesus kamsika kena yin ki giyade: “Shaapin hattonbee waani haaqanabeam payya hayayse shedee; 30 haccha haali kenin bulenka keam haapayse bargin* wodanin yeskonam yedi yenti dheseeda dhese. 31 Ogodettsi yedi igina yerram yenin shedenka, Barjosa bitamonin theedonam dhesee. 32 Inta yena gon ida giye: Ogo wul yin maatenka yekka wodan koka dohoono adhadhino eeno diyate maqehe. 33 Cecinbee peenbe saga ko sage; inin giyoono upsino sagehe.
Wocchimbhayse Toldhen Goyno
34 “Wucadhen thoothamonbee, barinbee, peen kosa dayntan goynbena hamayse yesa woylaminka qaabite yenin gaaloamadettsibee ye dhesima ogono roorono nivayse zaanidettsi yeam konin yedoamadettsibe yeam gishee. 35 Harrna hambhidianna, ogono roorono peendar dohon een wulam yeda ko yede. 36 Ogonante nivanna hayen yerin wulra yeninka dhaqea kanta haapanabee i Eedi Naasisa birante woyanabe yenin damoadettsi, rooro wul Barjoam miskaate wocchimbhayse toolee” kena ki hamade.
37 Yesus rooron rooronka Barjosa gazan ooninte dhettsite ki dahade; peen sootina Dabirezayt hambhen dhukandar yivayse kida wodhe. 38 Sedhiman eeno wul kinin giyenam qansota Barjosa gazan ooninte kikal koda nive.
+ 21:22 Hosev 9:7. + 21:27 Daan 7:13. * 21:30 “Bargi” hambhea upsiam gaalin aponka “bega” ko hambhade. Israveel peente bonan wodanin yeskenka, haaqano pudhan koda yede; Banen peente pir bargin wodan yeskenka konin pudhan yedenna, kamsinam yena may hayota “bargi” ko hambhade.