20
Yesussa Hayamon Goynin Oysadhoono
Maat 21:23-27; Marq 11:27-33
Rooro kalaa Yesus Barjosa gazan ooninsa mayante eenaam dhettsaatebee Barjosa dhacchintan upsinam giyaatebe ki dahade. Gudullasa hayonabee, Musesa yigginam dhettsaynabee, peensa donzanabe daran ke nivade. “Ta wona giyaa: Yerra iginaam hanin hayayno hasa yer har hayamokane? Hayamon koam hana imaa hayne?” hamayse kiam ke oysade. Kidiar kena yinin maasenka, “Intaar yer kalaa yeam ida oyse; yediar kosa malsinam ina giyee. Wannis eenaam kinin shivoadettsi nittsadhoono Barjokalankamoo? Eedikalankaw?” ki hamade.
Kediar yin giyayse kinka ke dhalqade: “ ‘Barjokalankane’ wo hamanna, ‘Ta harrnee kisa dhalqinam gonne hamayse tiyan garaa?’ wona kida hame. ‘Eedikalankane’ wo hamanna, eeno wul woam seenika paxate koda deese; harrna hambhidianna, ‘Wannis gon Barjokala qansayse eenna giyeane’ hamayse kenin giyennane” ke hamade. Ogonante “Hamora ko dahaannaar wodi dhesattone” hamayse kina ke maasade. Yesusaar “Ta intaar har hayamoka yerra iginaam inin hayenam yena giyattine” kena ki hamade.
Woynin Haaminte Waadadhayna Eenasa Kamsino
Maat 21:33-46; Marq 12:1-12
Ogora Yesus eenana kamsika yin ki giyade: “Eedi kalaa woynin haaqanaam yisa haaminte thoothi ki korade. Haaminte waadadhayna eenana elqimayse, ‘Yediar yena maatenam kosa iira itsaate, waani aapinam ina imee’ hamayse, thoothi wodana pee abdar ki yivade. 10 Woynin haaqanasa aapin kambhen wodan yeskaysaka, kinaqa yeskayna aapinam kenin imoadettsi yisa erge eedi kalaam haaminte waadadhayna eenadar ki yittsade. Haaminte waadadhayna kisa ergen eam yedate qanayse aan guuri ke yittsade. 11 Tapir ab yisa erge eedi ki yittsade; kediar kiam pir qanate ooshinsayse aan guuri ke yittsade. 12 Tapir yisa makkansoa ergen eam ki yittsaysaka, kiamaar gebhi qanayse haamira bulate ke dhabade.
13 “Woynin haaminsa imbaa ‘Hamini hayo? Ta inin nashea isa naasaam ida yittse; way kina bookindhasane’ ki hamade. 14 Haaminte waadadhayna eena kisa naasaam yinin haapenka, kinka dhalqayse yin ke giyade: ‘Kaa kisa haamindar sagea naasa toydiane. Hammo kisa wona konin shidhoadettsi nivee; wo kiam deese’ ke hamade. 15 Woynin haaqanasa haamira bulayse kiam ke deesade.
“Ta haaminsa imbaa keam hamin ki haye? 16 Kidi yinti nivayse igina haaminte waadadhayna eenaam deesa ki deese. Yisa haaminamaar eedi abna kida ime” ki hamade.
Eeno ogoam yinin qansenka, “Yin ko dahabhoode!” ko hamade.
17 Yesusaar keam shedayse yin ki giyade:
“ ‘Seeninka oonin woysayna eena kenin bagaa seenia
senna wulra ooninna kattsi zaskea ki maatade’+
hamayse thaapadhoono bulino hare? 18 Seenia agaadar dhambea wul aya ki aye; seenia agaa yindar dhambaa ea giicima ki giicime” kena ki hamade.
Gibirin Kashadhensa Oysadhoono Oysimeno
Maat 22:15-22; Marq 12:13-17
19 Gudullasa hayonabee Musesa yigginam dhettsaynabe Yesus kamsinka kinin giyaa dhalqa keam kaamea kinin dohonam kenin dhesonna, agaa savaataka kiam yedana ke zagade; ko dahaannaar eenaam ke kurtumbhade. 20 Ogonante Yesusam yedana zagayse kiam toolite ke dahade. Peen wottsea yisa hayamonka kinin pirdoadettsi saskate imana kena maatea upsi apora kisa ke zagade. Ogonante tipana eena maatayse kisa dhalqinam tiyayna doyanaam ke yittsade. 21 Igina doyana Yesusam yin giyayse ke oysade: “Woam Dhettsea, hanin giyenbee hanin dhettsenbe gon konin dohonam wodi dhesooda dhese. Pir Barjosa goynam gon hada dhettse; eedi haysaar woti shedima hanin hayenam wodi dhesidine. 22 Ta Musesa yigginka Roome peen bitaana gibiri kashadhoadettsi giidhidimoo? Giidhadayne?” hamayse kiam ke oysade.
23 Yesusaar kenin taysenam dhesayse kena yin ki giyade: 24 “Ta santup ina dhehee. Santupa kaadar dahaa pootoabee daran thaapadhaa naabeabe haysane?” hamayse keam ki oysade. Kediar “Roome peen bitaasane” kina ke hamade. 25 Yesusaar “Ta Roome peen bita gaynam kina imee; Barjo gaynam Barjona imee” kena ki hamade. 26 Kediar eensa birante dhalqinka kiam yedana damadehe; ogona kisa malsinka targadhayse lay ke hamade.
Dembhira Dhaabhadhen Goynsa Yesusin Oysadhoono
Maat 22:23-33; Marq 12:18-27
27 “Dembhira dhaabhadhea yer qolehe” hamayna Saduqa eenara eedi waani Yesuskal nivayse yin giyayse kiam ke oysade: 28 “Woam Dhettsea, Muse yin giyayse wona ki thaapade: ‘Eedi kalaa maa keemayse naasi adhima diydi ki hanna, kisa kana koam keemayse diyaa iishimasa oolonte kina ki adhe’+ ki hamade. 29 Ta keeda eedi kalaasa naas tobbhaa waani ke dahade. Ke wulsa iishima gebha maa keemayse naasi adhima ki diyade. 30 Kana lansoa agaadettsi yisa iishima geshonam keemayse ki diyade. 31 Makkansoar koam keemayse ki diyade; ogodettsi tobbhaana indanaana wul koam keemayse, naasi adhima ke diyade. 32 Ke wulsa macchinte edono ko diyade. 33 Ogonante igina tobbhaana indanaana wul koam kenin keemonna, diyaana eena dembhira kenin dhaabhen wodanka kodi hamaa easa maa koda maate?” hamayse kiam ke oysade.
34 Yesusaar kena yi giyna: “Ta peen kodar dohoono eeno maa keema ko keeme, pir kembha ko kembhe. 35 Diira dhaabhayse os niven wodanka daana damayna eena yina kembhehe, tapir keemehe; 36 os birante dembhi diyana damehe. Harrna hambhidianna, Barjosa gaananadettsi kenin maatennane. Kedi diira kenin dhaabhonna Barjo naanane. 37 Diyaana ke hanna kenin dhaabhenam Musear ki dhettsade. Hatta kodoadar nuunin yedensa kinin thaaponte Imbaa Barjo ‘Abraamsa Barjoa, Yisaaqsa Barjoa, Yayqoobsaar Barjoane’+ hamayse ki thaapade. 38 Ta Barjo sadanka dahaana eenasa Barjone; diyaana eenasa Barjotehe. Harrna hambhidianna, wul Barjona sadanka koda dee” kena ki hamade.
39 Musesa yigginam dhettsayna waani waani eena kina yinin maasenka, “Woam Dhettsea, payyaa giyade” kina ke hamade. 40 Ogora yedayse Yesusam yer kala hattear oysime oysana kedi kurtumbhidine.
Yesusin Oysoono Oysimeno
Maat 22:41-46; Marq 12:35-37
41 Ogo wodanka Yesus kena yin ki giyade: “Barjoyn qadhaa Kiristoosam ‘Dawt naasine’ hamayse hamin ke giyaa? 42-43 Dawt yinti Mazmur mathaapinte
‘Barjo isa Imbana,
“Haam jibbayna eenaam hasa hayamonsa demente inin hayenka yekka
isa mizaqimbar dooqaa” kina ki hamade’+
kida hame. 44 Ta keeda Dawt yinti kiam ‘isa Imba’ hamayse ki eelina, Kiristoos hamin ki Dawtsa naasi dee?” kena ki hamade.
Yesus “Musesa Yigginam Dhettsaynakalanka Yeam Gishee” Kinin Hamoono
Maat 23:1-36; Marq 12:38-40
45 Eeno wul kikal qansite ko daaka, Yesus yisa paanan yivaynana yin ki giyade: 46 “Gudubhon apalan qaadhayse os ora hamota zagayna, gabantear gobshadhon gisimenam gisimbhotabee, Ayiwd eensa bukin raqintear gobshadhon borkotondar dooqotabee, kummadhen raqintear gobshadhon raqin tiyotabe nashayna Musesa yigginam dhettsaynakalanka mete yesaam gishee. 47 Eedinin qansoadettsi hamayse miskenam keda gudubhse; maana qambhinasa ooninam keda buure. Kedi sagi pirdi keda haape” kena ki hamade.
+ 20:17 Maz 118:22. + 20:28 Yiggi 25:5. + 20:37 Uti 3:6. + 20:42-43 Maz 110:1.