19
Yesusbee Zekkoosbe
Yesus Iyarko katamante ardayse kosa shaarinka yivite ki dahade. Kataman ogotear Zekkoos hambhea eedi kala dahade; kidiar gibirin kacchayna eenasa hayobee eedi wodimobene. Yesus hambhea hamaa kinin dohonam shedana ki zagade; kidi yisa woyntanka eedi orgo yinin dohonnabee eenin kattsi thoothonbena kiam haapana damadehe. Yesus goyn ogoka kinin yivenna kiam shedota hamayse os birante gobate yivayse haaqa shaap kallondar ki utade.
Yesusaar raqin ogote yinin yeskon wodanka, tura kiam shedayse, “Zekkooso, kina hasa ooninte haaqa iam konin zaskenna, saanawa hattorra hanchaa” kina ki hamade. Zekkoosaar saanawa hanchayse wozaka kiam ki tiyade.
Ogoam haapaana eena wul “Kidi seeson easa ooninte kummana ki ardade” hamayse Yesusdar ke gundumade. Zekkoosaar woyayse Imbaa Yesusna yin ki giyade: “Imbo, isa dohon koymon wulsa iira kiaddhanam kashayse qambhinana ida ime; eedi haysaar buudamoka inin tiyaa koymo dahaa ko hanna, maasate kina adhimaka oydi goyt ida kashe” ki hamade. Yesus kina yin ki giyade: “Kina oonin kodar dhaqinta ko nivade; kidi tapir Abraam naasine. 10 Harrna hambhidianna, inta Eedi Naas kayaanaam zaganabee dhacchanabe i nivade” ki hamade.
Tambha Waadiman Eenasa Kamsino
11 Eenoar dhalqin ogoam qansite ko daaka, Yesus Yerusaalemkal kinin theedonna, eenna Barjosa bitamono saanawa konin haapadhea kena ko maatade. Ogona Yesus kamsi kalaa kena ki giyade:
12 “Bitamon hayamonam tiyayse maatate nivana pee pege yivaa eedi gebhi kalaa dahade. 13 Kidiar yinin yivensa birayse, eedi tabhi yisa waadima eedi waaniam yikal eelayse, eena iginana birre mato kalaa kalaa ki imade. ‘Maatate inin nivenka yekka, ko koymonka naggadee’ kena ki hamade.
14 “Peen eena kiam kenin jibbonna, ‘Kaa ea wodar kinin bitimoadettsi zagattone’ hamayse kisa paananka apo ke yittsade.
15 “Bitamon hayamonam tiyayse yinin maaton wodanka, koymon kininna imaana igina kisa waadiman eena hamaddha kenin naggadayse thoosonam dhesana yikal keam ki elsade.
16 “Biraa ea kikal nivayse, ‘Imbo, hanin ina imon koymonka naggadayse tabhi goyt i thoosade’ kina ki hamade. 17 Imbaar ‘Ya payyaa waadiman ea, payyaa hayade; yer likkaka woylamin yinindar qajadhea eedi maatayse hanin haapadhonna, tabhi katamanadar haam ida haynse’ kina ki hamade.
18 “Lansoar kikal nivayse, ‘Imbo, hanin ina imon koymonka naggadayse dong goyt i thoosade’ kina ki hamade. 19 Imbaar kina yi giyna: ‘Haamaar pir dong katamanadar ida haynse’ kina ki hamade.
20 “Waar waadiman ea nivayse, ‘Imbo, hanin ina imon koymonam ochate i wodade; kosha. 21 Ya eedina burqadhima eedine; hanin wodaamonam tiyeabee yiithima buureabene. Ogonante haam kurtumbhayse i wodade’ kina ki hamade. 22 Imbaar kina yin ki giyade: ‘Ya siyaa waadiman ea, hasa dhalqinka hadar ida pirde. Inta wodima inin tiyenbee, yiithima inin buurenbee, eedina inin burqadhimonbeam ha dhesidianna, 23 harrnaa isa koymonam adhimanka maasaynana iman garaa? Inta nivayse isa koymonam adhimaka ida tiye’ kina ki hamade.
24 “Ogote woyaana eenana, ‘Koymonam kikalanka tiyayse tabhi goyt thoosaa eana imee’ kena ki hamade. 25 Kediar ‘Imbo, birre shii kisa daane!’ kina ke hamade. 26 Imbaar, ‘Inta yena ida giye: Yisa dahaana daran arsayse kina imbha ko imbhe; yisa qolmakalanka kisa dohonam kikala tiidha ko tiidhe. 27 Ko dahaannaar kedar inin bitimoadettsi zagimina igina iam jibbayna eenaam kote bavayse isa birante keam deesee’ ki hamade” hamayse Yesus kena ki giyade.
28 Yesus kamsin ogoam yinin giyonsa budonte, Yerusaalem yivite yisa paanan yivaynasa birante ki dahade.
Yesus Gebhon Gobshinka Yerusaalem Kinin Ardoono
Maat 21:1-11; Marq 11:1-11; Wannis 12:12-19
29 Dabirezayt hambhen dhukansa gasante dohon Betepaagebee Bitaaniabe gurdankal yinin theeden wodanka, yisa paanan yivayna eenasa lamaanaam yin giyayse keam ki yittsade: 30 “Ogo yesa birante dohon gurdandar yivimate. Ogote yenin ardenka, eedin yindar dooqate shedaama ukulisa ooto dhaxadhaa yeda haape; agaam bulayse ina kote bevee. 31 Eedi hay ki hannaar ‘Harrnee bule?’ hamayse yeam ki oysina, ‘Imbaa wonteana kinin zaskonnane’ hamayse giyee” kena ki hamade.
32 Yittsadhaanaar yivayse kinin kena giyondettsi ko maataysaka ke haapade. 33 Kediar ukulinsa ootonam kenin bulenka, ukulinsa imbana “Ukuliam harrnee bule?” hamayse keam ke oysade. 34 Kediar “Imbaa wonteana kinin zaskonnane” kena ke hamade.
35 Ogora Yesuskal ke bavade; ukulia ootadar yisa apalanam wodayse Yesusam daran ke dottsade. 36 Yesus yivite ki daaka, eeno apalanam yisa goyndar ko apade. 37 Dabirezayt dhukara mia hanchen goynkal kinin theeden wodanka, kisa paanan yivayna eena wul yinin haapon tarshen yerin wulka wozadhayse upsi gebhika Barjoam gobshan ke yedade. 38 Ogonoar
“Barjo Imbasa naabenka nivea bitaa gobshadhaane!+
Cecinte payyamo ko dee!
Cecin wulsa bhaabar dahaa Barjona gobshi ko dee!”
ke hamade.
39 Eensa shaarinte dahaana Parisa eenasa waani waani eena “Dhettsea, hasa paanan yivaynaam lay kenin hamoadettsi keam wacimaa!” kina ke hamade. 40 Yesusaar “Inta yena ida giye: Kedi lay ke hamaakaar, senna kina ilata ke ilate” kena ki hamade.
Yesus Yerusaalem Katamanna Kinin Eepoono
41 Yesus Yerusaalem katamankal theedayse, katamanam yinin haapenka kona eepaate 42 yin ki giyade: “Hana payya maaten yerinam kina ha dhesidianna, hana payyane. Ta hasa aapira kodi aadhimidine. 43 Haam jibbayna hasa gasanka kermi woysayse haam kobarbee obarbe ishkayse kenin galshayna roorona niva ke nive. 44 Hambee hasa iinte dahaana naanabeam peendar dhaba ke dhabe; kottsimima seeni kala hattear raqinte hana garehe. Harrna hambhidianna, Barjo haam dhacchana kinin nivon wodanam hanin dhesaamonnane” ki hamade.
Barjosa Gazan Ooninsa Mayante Gabimaynaam Yesusin Oytoono
Maat 21:12-17; Marq 11:15-19; Wannis 2:13-22
45 Yesus Barjosa gazan ooninsa mayante ardayse, gaban gabimaynaam oytan ki yedade. 46 Keam oytaate yin ki giyade: “ ‘Onno isa miske ooni koda dee’+ hamayse thaapadhidine; yediar eensa koymon buurate itsaynasa aadhime raq koam ye hayade!”+ kena ki hamade.
47 Yesus rooro wulka Barjosa gazan ooninsa mayante dhettsite ki dahade; ko dahaannaar gudullasa hayonabee, Musesa yigginam dhettsaynabee, zarsinsa eena gembhabe Yesusam deesana zagite ke dahade. 48 Ko dahaannaar kenin hayonsa goyti kekalanka ko kayade; harrna hambhidianna, eeno wul Yesusin giyenam qansana zagayse yisa woylamin wulam daran konin hayonnane.
+ 19:38 Maz 118:26. + 19:46 Isi 56:7. + 19:46 Erme 7:11.