18
Mayn Qambhinbee Pirdin Pirdea Eabesa Kamsino
Ogora Yesus yisa paanan yivaynana toozadhima rooro wul Barjoam kenin miskoadettsi kena kamsika ki giyade: “Katama kalaate Barjoamaar kurtumbhima, eedinaar ooshimbhima pirdi pirdea eedi kalaa ki dahade. Taar kataman ogote maa qambhi kallo ko dahade. Kodiar pirdin pirdeakal nivaate, ‘Imbee isa wuuqan eabesa shaarinte dohon dhalqinna ina tipa pirdi pirdaa’ hamite ko dahade. Kidiar konin giyon yerinna thoothi wodana pirdin imana nashadehe. Ogosa budonte yisa woylaminka yin giyayse ki bhocchade: ‘Barjona i kurtumbhiminaar, eedinaar i ooshimbhiminaar, kono mayno qambhino iam konin galshenna, kona pirdayda pirde. Ogotay ko hamma rooro wul nivayse iam koda galshe’ ki hamade” hamayse Yesus ki giyade.
Ogora Imba Yesus yin ki giyade: “Siya ea pirdin pirdeanin giyonam bhocchee. Ta keeda Barjo kinin kamaana sootinbee rooronbe kattsi kiam miskayna eenana pirdayu? Kenin oysonam imima kappa ki kappo? Inta yena ida giye: Saana kena kida pirde; ko dahaannaar i Eedi Naasin niven wodanka, peen kodar dohon eensa idar woylam qajea eedi inta haapaw?” kena ki hamade.
Parisa Eabee Gibirin Kacchea Eabesa Kamsino
Ogora Yesus “Wodi eedi tipane” hamayse meten yinnondar woylamin qajayna, een waaniam bagayna eenana kamsika kena yin ki giyade: 10 “Eedi lamaa Barjoam miskota Barjosa gazan oonindar ke yivade; kalaa Parisa eedine; lansoa gibirin kaccheane. 11 Parisa ea woyayse yisa woylaminka yin giyayse ki miskade: ‘Barjo, eena waani taysaate itsaynabee, hana ee hamiminabee, sharmucimaynabee, way agaa cubboa gibirin kaccheadettsibe inin dahaamonna haam ida gobshe. 12 Gaba kalaasa iir rooro lamaa itsima ida qoome; inin haapayna yerra tambha wulsa iira kalaam hana ida ime’ ki hamade.
13 “Gibirin kacchea yinin miskenka, pegeka woyayse tura cecin shedana zagadehe. Ko dahaannaar, ‘Barjo, i kaa seesonka dahaa ea ina garaa’ hamaate yisa aaninka sadanam ki gutade. 14 Inta yena ida giye: Agaa Parisa ea daymaka, kaa gibirin kacchea Barjo birante tipamonam haapayse yisa oonindar ki maatade. Yisa metenam dheg dheg hayayna wul toka ke toke; yisa metenam toskayna wul dheg dheg keda hame” kena ki hamade.
Yesus Naanaam Kinin Eeloono
Maat 19:13-15; Marq 10:13-16
15 Yesus yisa aaninam kedar kinin wodoadettsi eena yisa naana likkanaam kikal keda beve; kisa paanan yivayna eenaar ogoam shedayse eenaam ke wacimade. 16 Yesusaar naanaam yikal eelayse yisa paanan yivaynana “Naana idar ke nive; keam mareebhode. Harrna hambhidianna, Barjosa bitamono igina naanadettsi maataana eenasane. 17 Inta yena gon ida giye: Barjosa bitamonam naasidettsi maatayse tiymina wul yer hamin hambhaakaar iir ardehe” kena ki hamade.
Ea Wodintasa Oysimeno
Maat 19:16-30; Marq 10:17-31
18 Ayiwd eenasa entsanasa shaarira eedi kalaa Yesusna “Ya Payyaa Dhettsea, rooro wul lay dehen sadan haapota yer har haynta iam ko zaske?” hamayse kiam ki oysade. 19 Yesusaar “Payya ea inka harrnaa hamaa? Barjo bishkalanka ab eedisa payya hama eedi qolehe. 20 Barjo yinin giyonam dhesaada dhese: Sharmucimaabhode, deesaabhode, dimmaabhode, buudamoka tarjaabhode, hambabee handabeam gobshaa”+ kina ki hamade.
21 Ear “Igina wulam naasamora yedayse inta toolidine” kina ki hamade. 22 Yesus ogoam qansayse, “Ta yer kalaa hakalanka ki shidhade. Ogonoar hasa dohon koymon wulam shanshayse qambhinana imaa; hasa bazanam cecinte hada haape. Ogora maatayse isa paanan nivaa” kina ki hamade.
23 Kidiar dhalqin ogoam yinin qansenka, eedi kattsi wodimo yinin dohonna gebhi yisa woylaminka ki atade. 24 Yesus ea qaabonka kattsi kinin atonam shedayse, “Wodimma eenasa Barjo bitamonte ardano hamin dohoono dethane! 25 Ogona eedi wodimoyn Barjosa bitamonte ardenna gamaleyn marpisa pulaka utayno deegane” kena ki hamade.
26 Dhalqin ogoam qansaanaar “Yin ko hanna, ta hayne dhaqana damea?” ke hamade. 27 Yesusaar “Eedina dandimimino Barjona dandima ko dandime” kena ki hamade.
28 Bhethiroosaar “Shedaa, wodi wosa dohon wulam garayse hasa paanan wo nivade” kina ki hamade. 29 Kidiar “Inta yena gon ida giye: Barjosa bitamonna hamayse geshon yinnonbee, indanaanabee, imbaabee, indanbee, naana yinnabee, oonin yinnonbeam garaa ea 30 ta peen kodar thoothi sagi tiyma garea eedi qolehe; os niven wodanka, rooro wul lay dehen sadan haapa ki haape” hamayse kena ki giyade.
Yesus Yisa Dembhinsa Makkanso Goyt Kinin Giyoono
Maat 20:17-19; Marq 10:32-34
31 Yesus tabhi lamaana yisa paanan yivaynaam eensa iira waana edayse kena yin ki giyade: “Marrato! Wodi ta keeda Yerusaalemdar woda yive; Barjokala qansayse eenna giyayna i Eedi Naasisa kenin thaapoono wul koda thoothe. 32 Ayiwdtay hamma eenana saskate ida imbhe; iam baga ke bage; iam galshaate idar pathima ke pathime. 33 Iam qanayse deesa ke deese. Makkansoa rooroakaar inta dembhira dhaabhayda dhaabhe” kena ki hamade. 34 Kinin giyon wulsa kala hattear kena ardadehe. Ogono dhalqinoar kena konin aachimonna, kinin giyenam kedi bhocchadehe.
Yesus Aapin Kayaa Eam Kinin Pacchoono
Maat 20:29-34; Marq 10:46-52
35 Yesus Iyarko katamante kinin yesken wodanka, eedi aapi kaya kalaa yer miskaate goyn aponte ki dooqade. 36 Zarsinin ogoka sagenka qansayse, “Ogono hare?” hamayse keam ki oysade. 37 Kediar “Naazret peen Yesus koka kida sage” hamayse kina ke giyade.
38 Kidiar “Dawt Naasa Yesuso, bannzo! Ina burqadhayse iam pacchaane!” hamayse upsi gebhika kiam ki miskade. 39 Eensa birante yivaynaar “Ya lay hamaa!” hamayse kiam ke wacimade. Kidiar “Dawt Naasa, bannzo! Ina burqadhayse iam pacchaa!” hante ini yinin ilaterra kalon sagi ilatan ki yedade.
40 Yesusaar woyayse yikal kiam kenin entsoadettsi kena ki giyade. Kikal ki nivaysaka, 41 “Hana yer har i hayea zage?” hamayse kiam ki oysade. Kidiar “Imbo, shedana ida zage” kina ki hamade. 42 Yesusaar “Aapino hasa ko shede; idar woylamin hanin qajoono haam ko pacchade” kina ki hamade. 43 Saanawa kisa aapino ko shedade. Barjoam gobshaate Yesussa paanan yivan ki yedade. Eeno wulaar ogoam shedayse Barjoam ko gobshade.
+ 18:20 Uti 20:12-16; Yiggi 5:16-20.