17
Eedina Goa Maatintara Mete Gishinta
Maat 18:6-7bee 21-22be; Marq 9:42
Yesus yisa paanan yivaynana yin ki giyade: “Eenna goa maatayno hamin ko dahaakaar nivima shidhehe; ko dahaannaar eenna goa maatea eana hay! Igina likkanasa iira kalaana goa kinin maatenna, deesime seeni yisa qorcindar dhaxayse bazinte dhabadhidi ki hanna, kina payyane. Ogonante mete yesaam gishee.
“Ha aanantayn haam genenka kiam wacimaa; yinnon seesora pegadhidi ki hanna kina garaa. Rooron kallon tobbhaa goyt haam genayse, pir hakal tobbhaa goyt nivayse, ‘Haam inta genidine’ ki hamina, kina garaa” kena ki hamade.
Imbaa Yesus yisa tarjamonnante kinin yittsayna eena “Barjodar woylam qajintanam wona thoosaa” kina ke hamade. Imbaa Yesusaar kena yi giyna: “Saliithasa* aapiaddha hama idar woylam yenin qajea yesa daa ko hanna, ‘Ya hattono kono wombhono, kaara buucimayse bazinte yivayse korimaa’ ye hamanna, yena ee hama ko hame” kena ki hamade.
Shawkadhimina Waadiman Eena
Ogora pir Yesus yin ki giyade: “Yesa waadima eedi kalaa haami koyea way yaati gishea dahaa ki hanna, waadimara kinin maatenka, ‘Saanawa galan kummo dooqaa’ kina hamea hayne? ‘Inin itsen galanam ina ashkaa; inin itsenkabee wucenkabe ya dhaximbhayse waadadhaa; ogosa budobar hada kumme’ hamayse giyaynatayu? Agaa waadiman eana giidhonam kinin waadadhonna, kiam wottsea shawka ki shawko? 10 Ogodettsi yediar yena giidhon wulam yenin waadadhon wodanka, ‘Wodi shawkadhimina waadiman waadadhaynane; wona giidhon waadiman bish wo waadadhade’ hamee” kena ki hamade.
Eena Tambha Lamthin Burqonka Dahaanaam Yesusin Pacchoono
11 Yesus Yerusaalem yinin yivenka, Sammaria peenbee Galila peenbesa shaarinka ki yivade. 12 Gurda kalaate kinin ardenka, tambha lamthin burqonka dahaana eena kikal hatte pegeka woyayse, 13 yisa upsinam dheg hayayse “Imbo Yesuso, bannzo! Wona burqadhayse woam pacchaane” kina ke hamade. 14 Kidiar keam shedayse, “Yivayse yesa bishinam gudullana dhehee” kena ki hamade.
Kediar goynte gudulladar yivite dahayse ke paashade. 15 Kesaar iira kalaa yisa burqora yinin paashonam yinin haapenka, upsi gebhika Barjoam gobshaate maatate Yesuskal ki nivade. 16 Kiam gobshaate yisa wotinka kisa roondar ki dhambade. Ea kidi Sammaria peen eedine. 17 Yesusaar kina yinin maasenka, “Burqora paashaana eena tabhitayu? Ta salla eena hamote ke dahaa? 18 Barjoam gobshota maatate nivaa een peen ea kaara eedi ab qolayu?” ki hamade. 19 Eana “Dhaabhayse yivaa; idar woylamin hanin qajoono haam ko dhacchade” kina ki hamade.
Eedi Naasisa Lansi Nivintano
Maat 24:23-28bee 37-41be
20 Parisa eena Yesusam “Barjosa bitamono haa ko nive?” hamayse kiam ke oysade. Kidiar kena yinin maasenka, “Barjosa bitamono eenna haapadhen milkitinka nivehe. 21 Ogodettsi ‘Marrato! Barjosa bitamono kote ko dahade’ way ‘Ogote ko dahade’ yiam hambhaynotehe. Harrna hambhidianna, Barjosa bitamono ta yesa shaarinte ko dahade” kena ki hamade.
22 Ogora Yesus yisa paanan yivaynana yin ki giyade: “I Eedi Naas rooronasa kalaam shedana yenin anngardhea woda niva ko nive; ko dahaannaar haapattene. 23 Eeno ‘Marrato! Kiristoos kote ki dahade’ way ‘Ogote ki dahade’ yena koda hame; hamin ko dahaakaar kenin giyendar utayse kesa paananka yiveebhode. 24 Harrna hambhidianna, cecindar dohon bhalqantinin bhalqantenka peen wuldar konin shashkendettsi, i Eedi Naasin niven wodanka yin koda maate. 25 Yin ko dahaakaar birayse i Eedi Naas thoothi gaale tiyabee wodan ko eenkal bagadhabe iam koda zaske.
26 “Ena Nohe wodanka maatondettsi, i Eedi Naasin niven wodanka yin koda maate. 27 Nohe gonngalante kinin ardea rooroaka yekka, eeno itsadabee wucadabe, keemadabee kembhadabe ko dahade. Kayen noqono nivayse ke wulam ko kaysade.+
28 “Tapir ena Loothe wodanka yin ko dahade. Eeno itsaatebee wucaatebe, shanaatebee shanshaatebe, thoothi yer koraatebee ooni woysaatebe ko dahade. 29 Loothe Sodoomra kinin utea rooroaka, cecira nuubee nuusa qolshinadettsinbe hanchayse een wulam ko kaysade.+ 30 I Eedi Naasin may haapadhea rooroaka ogodettsi koda maate.
31 “Agaa rooroaka ooninsa zulon utaa ea hanchayse oonira yisa yer tiyota ki ardabhoode; ogodettsi yisa haaminte dahaar budoka ki maatabhoode. 32 Loothesa geshonam bhocchee.+ 33 Sadan yinnonam dhacchota zagea wul kaysa ki kayse; sadan yinnonam kaysea wul dhaccha ki dhacche.
34 “Inta yena ida giye: Sootin ogoka eena kinka raataana lamaanasa kalaam tiyayse, lansoam gardha ko gardhe. 35 Maana lamaana kinka deesimaynasa kallonam tiyayse, lansonam gardha ko gardhe. 36 [Eena haamin kallonte lamaana kinka waadadhaynasa kalaam kikala tiyayse, lansoam gardha ko gardhe]” kena ki hamade.
37 Kisa paanan yivayna eenaar “Imbo, ogono hamote ko yin dee?” kina ke hamade. Kidiar kena yinin maasenka, “Yerin diyonin dohon raqinte kuthoda buke” kena ki hamade.
* 17:6 “Saliitha” hambhayno gaalin aponka “senafic” hamayse thaapadhoonone. Aapino kosa kattsi likkinca dahayse, duuqadhanna kattsi haaqa gaaridettsi konin gebhenna, ogono hattono Banen peente konin qolmonna, kamsina saliitha aapiam ko tiidhade. 17:12 “Lamth burqo” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. + 17:27 Pija 7:6-7. + 17:29 Pija 19:24-25. + 17:32 Pija 19:17bee 26be.