16
Ea Pakalaa Oonin Wottseasa Kamsino
Pir Yesus yisa paanan yivaynana yin ki giyade: “Eedi wodimo kalaasa ooninam wottsea eedi kalaa dahade. Eeno ‘Kaa ea oonin wottsea hasa koymonam kida kayse’ hamayse ea wodimoana ke giyade. Ea wodimoa oonin wottseam eelayse, ‘Kono inin hasa qansayno hare? Keeda kaara os isa ooninam wottsea daana damattane. Ta hanin wottsenka koymonin utonbee ardonbeam hanin thaapaa warqatam ina imaa’ kina ki hamade. Wottsear yisa woylamka bhocchaate, ‘Imba inin wottsen waadimanam ikala kinin tiyenna ta hamini hayo? Haami koyayse itsana kanta isa qolay; miskayse itsano iam koda ooshinse. Ta waadiman kora inin buldhenka, eenin onna yinnadar iam kenin tiyoadettsi inta inin hayenam dhesayda dhese’ ki hamade.
“Yisa imbaasa bazan yindar dahaana eena wulam kalaa kalaa yikal eelayse, ea biraam ‘Imbasa hanin kashayno bazano hadar dohoono meemayne?’ hamayse kiam ki oysade. Kidiar ‘Zayt eedi dong kaysa daa idar daane’ kina ki hamade. Wottsear ‘Saana dooqayse “Eedi lamaa kaysa apo tabhine” hamayse warqatindar thaapaa’ kina ki hamade. Ea lansoam eelayse, ‘Hadar meemayne bazana daana?’ hamayse kiam ki oysade. Kidiar ‘Surba eedi dong kaysa gazgo idar daane’ kina ki hamade. Wottsear ‘ “Eedi oydi kaysaane” hamayse warqatindar thaapaa’ kina ki hamade.
“Ea wodintaar siyan wottsea easa pakalmakkonam kattsi ki shawkade. Ogonoar Barjodar woylamin qajimina eena yinna aanammabesana kesa dohon dayntanka Barjo eenakala kedi sagi pakallane. Inta yena ida giye: Yesa peen ko koymonin maqen wodanka rooro wul lay yenin dehen ooninte yeam tiidhoadettsi, peen ko koymonka yena payya maatayna muldhanaam zagayse haapee.
10 “Yer likkaka woylam yindar qajadhea eedi yer gebhikaar woylam yindar qajadhea eedi kida maate; yer likkaka siya waadadhea eedi tapir yer gebhikaar siya waadadhea eedi kida maate. 11 Ta peen ko koymonka woylam yindar qajadhayna ye daymina, gonin hamon koymonam yena imea hayne? 12 Eedi koymoka woylam yindar qajadhayna ye maataamma, yena maaten koymonam yena imea hayne?
13 “Eedi kalaa bit lamaasa demente daana damehe. Harrna hambhidianna, kalaam jibbayse lansoam kida nashe; ogotay ko hamma, kalaakal theedayse lansoam kida bage. Ogodettsi Barjobee koymonbesa demente daana damattene” kena ki hamade.
14 Parisa eena koymo nashayna kenin dohonna, Yesusin giyen wulam qansayse kiam ke bagade. 15 Yesus kena yin ki giyade: “Eensa birante tipana eena yeam yeda haye; ko dahaannaar Barjo yesa woylaminam dhesa ki dhese. Ogonante eedi birante gobshadhoono yerro Barjo birante bagadhoono koda maate” kena ki hamade.
Musesa Yigginbee Keemon Goynbe
Maat 5:31-32; 11:12-13; Marq 10:11-12
16 Yesus yi giyna: “Musesa yigginbee Barjokala qansayse eenna giyaynabe Shivea Wannis wodanka yekka giyte ke dahade. Keeda kaara os wozisen Barjo bitamonsa upsinam koda giidhe; eeno wul ogote ardota gebhi koda mashime. 17 Ko dahaannaar Muse yigginsa zaaka kala hattear konin shidhenna cecinbee peenbesa kayano deegane.
18 “Geshon yinnonam bulate yittsayse maa ab keemea wul kidi sharmucimidine; geshoayn bulon maynam keemea ea kidi sharmucimidine” kena ki hamade.
Ea Wodintaabee Qambhia Alaazarbe
19 Tapir Yesus yin ki giyade: “Koymo gebhika shandhen apalanam qaadhea eedi wodimo kalaa dahade. Rooro wulka yina ko agaysaka wozaka kida dee. 20 Alaazar hambhea qambhi kalaa bishin yisa hajimi bish hama ea wodintasa kerinte ki raatade. 21 Ea wodimoayn itsenka kisa aanira diinonam itsana anngardhite ki dahade. Qaskinaar kikal nivayse kisa hajiminam keda leve.
22 “Ogosa budonte qambhia Alaazar ki diyade. Barjosa gaanana nivayse Abraamkal kiam ke tiyade. Pir ea wodinta diyaysaka kiam ko duukadhade. 23 Diyaana eenayn dohon raqinte gaalite dahayse, tura dheg hamayse Abraambee kikal dahaa Alaazarbeam pegeka ki haapade. 24 Kidiar ilataate ‘Imbo Abraamo, ina burqadhaa! Inta ko nuunsa iinte kattsi gaalite i dahade; ogonante yisa aaninsa surkenam noqonsa iinte arsayse isa atabhinam kinin capshoadettsi Alaazaram ina nittsaa’ kina ki hamade. 25 Abraamaar ‘Isa naasa, ya sadanka dahayse payyan yerinam hanin tiyonam bhocchaa. Ogoka Alaazar siyonam ki tiyade. Ta kidi kote kinin wozadhenka, yaar ogote gaalite hada dee. 26 Ogo bish dayma, wokala yedar sagana zagayna kenin sagoamadettsi, yekalaar wodar eedinin sagoamadettsi yembee wombesa shaarinte geeti gebhi ko ashkadhade’ kina ki hamade. 27 Kidiar ‘Keeda imbo, imbasa oonindar Alaazaram hanin yittsoadettsi haam ida miske. 28 Harrna hambhidianna, imbasa naasi dong sadaka ke dahade; kedi ko gaalen raqinte kenin nivoamadettsi kena ki giye kiam yittsaa’ kina ki hamade. 29 Abraamaar ‘Musebee Barjokala qansayse eenna giyaynabeyn thaapoono mathaapino kekal ko dahade; kedi nabbabadhaka ke qanse’ kina ki hamade. 30 Kidiar ‘Imbo Abraamo, yintehe! Ko dahaannaar eedi kalaa diira dhaabhayse kekal yivayse, “Seeson waadimanam garayse Barjodar maatee!” hamayse giydi ki hanna, kedi maata ke maate’ kina ki hamade. 31 Abraamaar ‘Musebee Barjokala qansayse eenna giyaynabeyn thaapon mathaapinaam ke qansimina, diira eedi kalaa dhaabhayse ki giyaakaar kedi qansehe’ kina ki hamade” hamayse Yesus ki giyade.