15
Kayayse Haapadhaa Yaatasa Kamsino
Maat 18:12-14
Gibirin kacchaynabee Musesa yigginam tooliminabe igina wul Yesusin giyenam qansana kikal keda buke. Parisa eenabee Musesa yigginam dhettsaynabe “Kaa ea seeson eenaam yidar tiyayse kembesanaar kinka kida itse” hamayse keda gundume.
Ogonante Yesus kamsika kena yin ki giyade: “Eedi dong kaysa yaanaysa dahaa ea igina yaanasa iira yaati kala kaydianna, eedi oydi kaysa apo tabhi salla yaanaam qawnte garayse kayaam yinin haapenka yekka zagate yivima yesa iira hayne? Yinin haapen wodanka, kattsi wozadhayse yisa gelendar kida kede. Ogora yisa ooninte yeskayse yisa muldhanabee gurdan eenabeam eelayse, ‘Kayon isa yaanam inta haapidine; ogonante imbesana kinka wozadhee’ kena kida hame. Inta yena yin ida giye: Ogodettsi ‘Seeson waadimanam garayse Barjodar maatee’ hambha zaskimina eedi oydi kaysa apo tabhi sal tipana eenadara seeson ea kalaa yisa seeson waadimanam garayse Barjodar kinin maatenka cecinte gebhi woza koda dee” kena ki hamade.
Kayayse Haapadhaa Santupaasa Kamsino
Yesus yin ki giyade: “Santup* tabhi yisa dohoono maa kallo igina santupinasa kalaa kaydianna, nuu shashkayse ooninam yisa sahayse yinin haapenka yekka payya zagimino maa hayne? Yinin haapen wodanka, yisa muldhanabee yisa gurdan eenabeam eelayse, ‘Isa kayaa santupaam inta haapidine; ogonante imbesana kinka wozadhee’ kena koda hame. 10 Inta yena yin ida giye: Ogodettsi seeso eedi kalaa seeson waadimanam garayse Barjodar kinin maatenka Barjo gaananasa birante woza koda dee” kena ki hamade.
Kayayse Haapadhaa Naasasa Kamsino
11 Pir Yesus yin ki giyade: “Eedi kalaasa naasi lamaa ke dahade. 12 Iginaranka naasa kana imbaaka, ‘Imbo, koymon hannonsa iira ina yeskaynam imaa’ kina ki hamade. Ogonante imbaar yisa koymonam naanana ki kashade.
13 “Rooro likkasa budonte kana yisa koymon wulam yinka tiyayse pee pege ki yivade. Ogote koymonam yer pootimondar sun ki macchade. 14 Koymon wulam kinin macchonsa budonte, peen ogote kattsi daaqin utonna, kidiar gaalan ki yedade. 15 Ogora peen ogo eensa eedi kalaakal yivayse daan ki yedade. Ear yisa haaminte wurkupanaam kinin gishoadettsi kiam ki yittsade. 16 Wurkupanayn itsen qurthonam itsayse mishana anngardhan ki yedade; ko dahaannaar ogoam hattear kina imea eedi qolehe.
17 “Ogora yisa woylaminka eedi bardhaadettsi yinin qaaborra maatayse yin ki giyade: ‘Imbasa ooninte balashanam itsate macchima mishayna waadiman eena meemayne dahaana? Inta ta keeda kote daaqinka isa diyanone. 18 Dhaabhayse imbaakal yivayse, “Imbo, Barjobee hambeam inta genidine. 19 Os birantear hasa naasi inin hambhoadettsi iam zaskehe. Hanante waadadhaynasa kalaadettsi iam hayaa” ida hame’ ki hamade.
20 “Ogora dhaabhayse imbaakal ki yivade. Kidiar akar pege ki daaka imbaa kiam yinin haapenka, kina burqadhayse gobate nivayse yidar kiam incayse ki sunqade. 21 Naasaar ‘Imbo, Barjobee hambeam inta genidine; keeda os birante hasa naasi inin hambhoadettsi iam zaskehe’ kina ki hamade. 22 Imbaa yisa waadiman eenana yi giyna: ‘Saana apalla wulra kattsi payyan bavayse kiam qattsee; kisa aanintear worqi arsee; roontear kina dunnguri hayee; 23 durpisadhaa ootaam bavayse kina taxee. Wo itse, wo wozadhe. 24 Harrna hambhidianna, isa naasa kaa diydine inin hamaa ta sadaka ki dahade; kaydine inin hamaa ta kidi haapadhidine’ kinin hamenka, kediar wozadhan ke yedade.
25 “Ogo wodanka iishima haaminte ki dahade. Maatate ooninkal kinin theedenka, goolabee warsabesa upsi ki qansade. 26 Waadadhaynasaar kalaam eelayse, ‘Ogono yer hare?’ hamayse ki oysade. 27 Kidiar ‘Hakana nividine; ta sadaka dahayse kinin nivonna, hamba durpisadhaa ootaam ki taxade’ kina ki hamade.
28 “Ogora iishima wacimayse ‘Ooninte ardattine’ ki hamade. Imbaa mayanka utayse kinin ardoadettsi kiam ki miskade. 29 Kidiar imbaana yi giyna: ‘Shedaa! Koka yekka upsin hasaam garma hana inin waadadhenka inna aanammabesana kinka inin wozadhoadettsi qole anqas hattear ina imaatane. 30 Ko dahaannaar kaa naasa hasa koymonam maana sharmucanabesana kinka itsate macchayse kinin nivenka, durpisadhaa ootaam kina ha taxade’ kina ki hamade. 31 Imbaa kina yinin maasenka, ‘Isa naasa, ya rooro wul imbesana kinka ha dahade; isa dohoono wul hantine. 32 Kaa hakana diydine hambhaa ta sadaka ki dahade; kaydine hambhaa ta kidi haapadhidine. Ogonante kattsi wozadha woam koda zaske’ ki hamade” hamayse Yesus ki giyade.
* 15:8 “Santup” hambhoono Girik aponka “draxma” koda hambhe. Ogo wodanka draxma rooro kalaa waadimana kashadhea bazadettsine.