14
Yesus Tapir Ukunsen Rooroaka Burqen Eam Kinin Pacchoono
Yesus ukunsen rooroaka Parisa eenasa entsanasa kalaa ooninte gala itsota ki ardade; Parisa eena kinin hayenam toolayse shedite ke dahade. Ogo wodanka burqoka bishiysa ettsaa eedi kalaa Yesussa birante ki dahade. Yesusaar “Ukunsen rooroaka eenaam pacchano Musesa yigginte giidhidimoo? Giidhadayu?” hamayse Musesa yigginam dhettsaynabee Parisa eenabeam ki oysade. Kediar lay ke hamade. Yesus eam yedate pacchayse oonindar maasate kiam ki yittsade.
Ogora Yesus “Yesa iira yisa naasa* way yisa waxa tuular wavidi ki hanna, ukunsen rooroaka saanawa gochate bulima hayne?” kena ki hamade. Dhalqin ogosa malsin maasana kedi damadehe.
Chocchi Tiidhensa Kamsino
Yesus kummanna yiam eldhaana eena gobshadhon raqinte dooqana kenin zagenka keam shedayse, kamsika kena yin ki giyade: “Eedi hay ki hannaar naan anzanin imbhen gaydon raqinte kummanna haam eelidi ki hanna, gobshadhon raqinte dooqaabhode; way hadara sagi gobshadhaa eldhidi daasane. Ko dahaannaar ye lamaanaam eelaa ea nivayse, ‘Kaa raqaam ea kaana garaa’ haam kida hame. Ogo wodanka yaar gebhi ooshimbheka wuldara token raqinte hada dooqe. 10 Ogona haam eldhon wodanka, yivayse wuldara token raqinte dooqaa. Ogora haam eelaa nivayse, ‘Isa nashoa, kote nivaa’ haam kida hame. Ogo wodanka hambesana kinka dooqaana eena wulsa birante gobshi hana koda maate. 11 Yisa metenam dheg hayea wul toka ki toke; yisa metenam toskear dheg dheg kida hame” ki hamade.
12 Yesus kummanna eelaa eana yin ki giyade: “Rooron kummanna way sootin kummanna eenaam hanin eelen wodanka ha aanantabee, hambanaanabee, hasa muldhanabee, wodimma gurdan eenabeam eelaabhode. Ha eelidianna, kedi maasate haam eelayse hana bazanam maasa ke maase. 13 Ogona eenaam kummanna hanin eelen wodanka qambhinabee, aaninsa wobonabee, roonsa wobonabee, aapin kayaanabeam eelaa. 14 Hana yer kenin maasea kesa qolmonna, ya gobshadhaa hada maate; eena tipana dembhira kenin dhaabhen wodanka, Barjo hana bazanam maasa ki maase” kina ki hamade.
Gebhon Kummansa Kamsino
Maat 22:1-10
15 Yesusbesana kummandar dooqaanasa eedi kalaa dhalqin ogoam qansayse, “Barjosa bitamonte kummandar dooqea hamin gobshadhaane!” kina ki hamade. 16 Yesusaar kina yin ki giyade: “Eedi kalaa gala gebhi baxayse thoothin eenaam ki eelade. 17 Kumman wodan yeskaysaka, yinin eelaanadar ‘Yerro wul ashkadhidine; keeda nivee’ hamayse kena apon giyea yisa waadiman eam kedar ki yittsade.
18 “Eldhaana eena wul shidhana kenin zagonna, ‘Wokal yeskimehe’ haman ke yedade. Biraar kesa ‘Haami inin shanonna, shedaba yiva iam koda zaske. Bannzo! Hakal nivana damattine’ kina ki hamade. 19 Waa ear ‘Haami waak haaqa dong inin shanonna, keam koysate shedota ida yive. Bannzo! Hakal nivana damattine’ kina ki hamade. 20 Waar ‘Maa inin keemonna, ikal yeskimehe’ kina ki hamade.
21 “Kisa waadiman ear maatate nivayse ogo wulam yisa imbaana ki giyade. Ogo wodanka ooninsa imbaa wacimayse yisa waadiman eana, ‘Kataman goynabee roon goynabedar saanawa yivayse qambhinabee, aaninsa wobonabee, aapin kayaanabee, roonsa wobonabeam kote keam arsaa’ kina ki hamade.
22 “Waadiman ear yinin yivorra nivayse, ‘Imbo, hanin giyondettsi i hayaysaka akar ranqo daane’ kina ki hamade. 23 Imbaar waadiman eana ‘Isa oonin thoothoadettsi katamandar yivayna goynabee gurdan goynabedar yivayse eenin ardoadettsi hayaa. 24 Inta hana gon ida giye: Igina birayse eldhaana eenasa kala hattear ogo inin ashkon galanam itsehe’ kina ki hamade” hamayse Yesus ki giyade.
Yesussa Paanan Yivana Yer Wulam Garinta Zaskayno
Maat 5:13; 10:37-38; Marq 9:50
25 Thoothino eeno Yesusbesana kinka konin yivenka, budoka wal hamayse kena yin ki giyade: 26 “Imbesana nivana zagea imbaabee, indanbee, geshon yinnonbee, naana yinnabee, indanaanabee, sadan yinnonbeam idara saskayse nashea ki hanna, isa paanan nivea maatana damehe. 27 Yinindar ziitate deesadhen masqalinam kedayse isa budobar nivima ea isa paanan nivea maatana damehe.
28 “Yesa iira seeninka oonin woysota zagea ‘Koymo hamaddha ko zasko?’ pir, ‘Isa yeekea koymo daaw?’ hamayse dooqayse qaabimaa hayne? 29-30 Ogotay ko hamma, oonin yindar woyen raqin meeshayse ooninam daran woysate macchana damaday ki hamma, haapaana eena wul ‘Kaa ea woysan yedayse macchano kiam ko bashade’ hamaate keda hance.
31 “Pir bit kalaa bita waabesana banqi kansana zagidi ki hanna, ‘Isa shii tabhi banqin eenaam entsayse eedi kalaa kaysa shii banqin eenaam entsea bita waabesana banqi kansana inta damaw?’ hamayse dooqayse qaabima bit hayne? 32 Kansana yi damimina, kansota nivea bitaadar pege ki daaka donza daran yittsayse qaashimana kida zage.
33 “Ta ogodettsi yesa iira eedi hay ki hannaar, yisa dohon wulam garaama isa paanan nivea maatana damehe.
34 “Sooqo payyane; daathan garidi ko hanna, harka ko daathisadhe? 35 Ogodettsino sooqono haamibee dubabena konin maatiminna, os mayante koda dhabadhe. Qansen qaamiysa dahaa ki qanse” kena ki hamade.
* 14:5 “Yisa naasa” hambhenam waani mathaapinte “yisa ukuli” koda hame. 14:26 “Idara saskayse nashea ki hanna” hambhoono Girik aponka “ki jibbaamma” koda hame.