13
Barjodar Maataamma Wulin Kayayno
Ogo wodanka Yesuskal dahaana eena waani “Galila eenasa shaarira waani waani eena Barjona marsha machayse kenin imen wodanka, Bhilathoos keam deesayse kesa zombhinam kesa marshanbesana ki worsade” hamayse kina ke giyade. Yesus kena yinin maasenka yin ki giyade: “Igina Galila eena yin kenin gaaloono Galila peen een wuldara sagi seeson waadadhaana eena kenin maatonnane hamaysee qaabo? Yintehe! Ko dahaannaar seeson waadimanam yesa garayse Barjodar ye maataamma, yedi wulatte yin kayeeda kaye.
“Pir Seeloom gurdante seeninka woysadhon oonin yidar yiipaysaka diyaana eena tabhi lankayna Yerusaalemir dohon een wuldara sagi seeson waadadhaana eenane hamaysee qaabo? Yintehe! Ko dahaannaar seeson waadimanam yesa garayse Barjodar ye maataamma, yedi wulatte yin kayeeda kaye” kena ki hamade.
Aapin Ushimin Hatton Shaapinsa Kamsino
Ogora Yesus kena kamsika yin ki giyade: “Eedi kalaasa haaminte kordhoono haaqa shaap kallo ko dahade. ‘Kodi aapi kaydu?’ hamayse koraa imbaa shedota kinin nivenka, kodi kala hattear aapi kaadehe. Haamin imbaar haamin tooleana ‘Shedaa! Hatton kosa aapi shedota ida nivika kinaka leve makkam konin maatonna, aapi kala hattear kodar inin haapaamonna, ta koam taxaa. Harrna ko haaminam gene?’ ki hamade. Toolea ear kina yinin maasenka, ‘Imbo, demenam kosa koyayse duba inin kehenna, taar kina leven koam garaa. Niven levenka aapi ushea ko hanna, payyane; ushima ko hanna, hada koam taxe’ kina ki hamade” hamayse Yesus ki giyade.
Yesus Maa Kallonam Ukunsen Rooroaka Kinin Pacchoono
10 Yesus ukunsen rooroaka Ayiwd eensa bukin raqinte dhettsite ki dahade. 11 Marrato! Tabhi lankay levenka yekka beero zulo wobsaysaka dheg hamayse woyana damaammo maa kallo ko dahade. 12-13 Yesusaar koam haapayse yikal koam ki eelade. Yisa aaninam kodar wodayse, “Ya edono kono, hanin woborra ya pikidine” kona ki hamade. Saanawa kodiar dheg hamayse Barjoam ko gobshade.
14 Ayiwd eensa bukin raqin ogoam wottsea ea Yesus ukunsen rooroaka eenaam kinin pacchonna wacimayse, “Waadadha yeam zaskayno rooro laxne. Ta roorona iginaka nivayse paashee; ukunsen rooroaka ko dahabhoode” ki hamade. 15 Imbaa wontea Yesusaar kina yinin maasenka, “Yedi maltinato, yedi wul ukunsen rooroaka yesa wanngabee ukullabeam kenin dohon raqira bulayse noqo wusho yivattenu? 16 Kono edono Abraamsa muldhara dahayse, tabhi lankay levena Seethaanin koam wobsorra ukunsen rooroaka pika koam zaskayu?” ki hamade. 17 Ogoam kinin giyenka kiam jibbayna wul ke ooshimbhade; kinin hayon yerin tarshen wulka eeno ko wozadhade.
Saliithan Aapinsa Kamsino
Maat 13:31-32; Marq 4:30-32
18 Yesusaar “Barjosa bitamono har ko maate? Harka koam i kamso? 19 Saliithasa* aapi eedi kalaa yisa haaminte kinin yiithon bheetandettsi koda maate. Kodiar haaqa gaari koda maate; aptinaar kosa antindar ooni keda woyse” kena ki hamade.
Dhiilin Taapansa Kamsino
Maat 13:33
20 Tapir “Barjosa bitamonam harka i kamso? 21 Maa kallo dhiili sharqa makkam tiyate kanka konin taapaa irshodettsine; irshono konin dhiilin taapon taapanam konin oydhoadettsi ko hayade” kena ki hamade.
Qiiqan Kerinka Ardadhen Goyno
Maat 7:13-14bee 21-23be
22 Yesus Yerusaalem yinin yivenka katamante dahaanabee gurdante dahaana eenabeam dhettsaate yivite ki dahade. 23 Ogo wodanka eensa iira eedi kalaa “Imbo, dhaqayna eena tokaaw?” kina ki hamade. Kidiar kena yin ki giyade: 24 “Qiiqan kerinka ardana mashimee. Inta yena ida giye: Thoothina eena ardana keda zage; ko dahaannaar kedi damehe. 25 Ooninsa imbaa dhaabhayse kerinam kinin diithonsa budonte, yedi mayante woyayse, ‘Imbo, Imbo, wona bulaa!’ hante kerinam kokkeeda kokke. Kidiar yena ‘Hamora yenin nivonam inta yeam dhesattine’ hamayse yena kida maase. 26 Ogo wodanka yedi ‘Hambesana kinka wo itsade, wo wucade; wonin bukon raqintear woam ha dhettsade’ yeda hame. 27 Kidiar ‘Hamora yenin nivonam inta yeam dhesattine. Yedi kina siyon hayayna eenato, yedi wul ikalanka os pegadhee!’+ yena kida hame.
28 “Abraambee, Yisaaqbee, Yayqoobbee, Barjokala qansayse eenna giyayna wulbeam Barjosa bitamonte yenin haapen wodanka, yedi mayante dhabadhayse yenin shidhenka, ogote eepibee atsi qiicabe koda maate. 29 Peen wulra eeno nivayse Barjosa bitamonte kummandar koda dooqe. 30 Marrato! Budona eenasa waani birana keda maate; birana eenasa waaniar budona keda maate” kena ki hamade.
Yerusaalemna Yesusin Eepoono
Maat 23:37-39
31 Ogo wodanka Parisa eenasa shaarira waani eena Yesuskal nivayse, “Herodis haam deesana kinin zagenna, kora dhaabhayse yivaa” kina ke hamade. 32 Kidiar kena yin ki giyade: “Yivayse dhalqinka uxea ea agaana ‘ “Shedaa! Kinabee sakabe beeronam eendara ida bule; hajadhaanaamaar ida pacche; makkansoa rooroaka inin waadadhenam ida macche” Yesus ki hamade’ kina hamee. 33 Ko dahaannaar Barjokala qansayse eenna giyea Yerusaalemra raq abir kinin diyoadettsi konin zaskimonna kinabee, sakabee, oshaalabe Yerusaalemdar yiva iam koda zaske.
34 “Yerusaalemo, Yerusaalemo! Ya Barjokala qansayse eenna giyayna eenaam deesayno, hadar yittsadhaana eenaam seeninka paxayno! Baacha yisa naasiam kaapin demente konin yedeadettsi, intaar hasa naanaam yedana thoothi woda i zagade; ya nashaatane. 35 Ta keeda yesa gazan oonira Barjo utaysaka onno guuri koda shidhe. Inta yena ida giye: ‘Barjo Imbasa naabenka nivea gobshadhaane’+ yenin hamenka yekka, keeda kaara os iam haapattene” kena ki hamade.
* 13:19 “Saliitha” hambhayno gaalin aponka “senafic” hamayse thaapadhoonone. Aapino kosa kattsi likkinca dahayse, duuqadhanna kattsi haaqa gaaridettsi konin gebhenna, ogono hattono Banen peente konin qolmonna, kamsina saliitha aapiam ko tiidhade. + 13:27 Maz 6:8. + 13:35 Maz 118:26.