12
Yesus Maltamonsa Kinin Giyoono
Maat 10:26-27; 16:6
Ogo wodanka thoothino eeno Yesuskal ko bukade; eensa thoothamora dhaabhoono kinka kiam kiam tigada koda kupime. Yesus birayse yisa paanan yivaynana yin ki giyade: “Parisa eenasa irshora mete yesaam gishee; ogonoar kesa maltamora pegadhee isa hamintane. Aachimayse may maatima, aachadhaysakaar dhesima shidhea yer qolehe. Ogonante aachika yenin giyoono wul may koda qansime; ooninsa gulinte hashkimeka qaaminte yenin giyaynoar eensa shaarinte may koda ooshadhe” ki hamade.
Hayna Kurtumbhinta Konin Zaskayno
Maat 10:28-31
Yesusaar “Ye isa nashonana yin ida giye: Yesa waanam deesayse yer ab hayana damiminana kurtumbheebhode. Ko dahaannaar inta hayna kurtumbha yeam konin zaskenam yena ida giye; ogonoar yinin deesonsa budonte, lay dikimon nuunte dhabana hayamoysa dahaa Barjoam kurtumbhee. Bannzo! Kiam kurtumbhee ida yena hame.
“Aptina suutana dongnam santup kalaadar shanshadhitetayu? Aptina iginasa iira kalaam hattear Barjo walehe. Meten yennonsa sitin wulam shiishima Barjo paydidine. Ogonante yedi kurtumbheebhode; aptina suutana thoothinadara yedi sageeda sage” kena ki hamade.
Kiristoossa Tarja Konin Zaskayno
Maat 10:19-20bee 32-33be; 12:32
Yesus pir “Yena yin ida giye: Een birante isa tarjea wulna inta Eedi Naasiar Barjo gaananasa birante kina tarjayda tarje. Een birante ‘Inta Yesus eeditehe’ hamayse giyeana intaar Barjo gaananasa birante ‘Kidi inti eeditehe’ ida hame.
10 “I Eedi Naasdar siya giyea wul kisa seesonam kina gardha ko gardhe; Manpas Gazanam iirea ki hanna kisa seesonam kina gardhehe.
11 “Eena Ayiwd eensa bukin raqintebee, peen wottsaynakalbee, hayonasa birantebe pirdinna yeam yedayse kenin yivenka, ‘Hamino palimo? Yer haroo giyo?’ hamayse qaabeebhode. 12 Harrna hambhidianna, giyana yeam zaskenam ogo wodanka Manpas Gazano yena giya ko giye” kena ki hamade.
Ea Wodimoasa Malgimmakkono
13 Eensa shaarira eedi kalaa Yesusna “Woam Dhettsea, imbasa koymora ina kinin kashoadettsi iishimna giyaa” kina ki hamade. 14 Yesusaar “Ya ea kaa, yesa shaarinte pirdin pirdeabee koymon kasheabe hayayse iam wodaa hayne?” kina ki hamade. 15 Maasayse eenana yin ki giyade: “Eensa sadano koymo thoothamokatehe. Ogonante yeam toolee; anngarma wulra mete yesaam gishee” kena ki hamade.
16 Ogora kamsika kena yin ki giyade: “Eedi wodimo kalaasa haaminte isin thoothi ko ushade. 17 Kidiar ‘Isinin koam inin kehea kono isa qolmonna hamin i hayo?’ hamayse yisa woylaminka ki qaabade. 18 ‘Yin ida haye: Isa konnaam kottsayse ab kono worki ida woyse; ogote isa isininbee waani koymonbeam kesa iir ida kee. 19 Innon sadanna “Isa sadano, thoothi levena maatea koymo thoothi i pucchade. Ta keeda ukunsaa, itsaa, wucaa, wozadhaa” kona ida hame’ ki hamade. 20 Barjoar ‘Ya kaa malgimea, kina sootin hasa sadanam hakalanka tiidha ko tiidhe; ta ogo hanin pucchoono wul hayna koda shidhe?’ kina ki hamade. 21 Yinaqa peendar koymonam pucchada Barjosa birante qambhi dahaa eedi ea wodimoa agaadettsi kida maate” ki hamade.
Barjodar Woylam Qajinta
Maat 6:25-34
22 Yesus yisa paanan yivaynana yin ki giyade: “Ogonante yena ida giye: Yesa dayntanna ‘Haroo itso? Haroo qaadho?’ hamayse qaabeebhode. 23 Harrna hambhidianna, galara dayntano, apalara bishino saga ko sage. 24 Ayronaam shedee; kedi bheeta yiithehe, shikaar shikehe, konoar kesa qolehe. Ko dahaannaar Barjo keam kida kunse. Ta yedi aptinadara hamaddha yenin sagenam bhocchee! 25 Yesa iira qaabayse leven yinnondar rooro kalaa arsea eedi hayne?* 26 Yerin likkonam yemal hayana ye damaamma, ta keeda yerin waaniam harrnee qaabe?
27 “Aamana hamin kenin gebhenam shedee; kedi waadimaka qajadhehe, puttoar qanehe. Ko dahaannaar yena ida giye: Ena Bitaa Solomoonaar yisa gobshin wulka igina aamanasa kalaadettsi hattear goobadehe. 28 Barjoar kina haapadhayse saka nuunte yiam koqadhayna peendar dahaana shundhaam yin gobshayse qattsea ki hanna, ta yedi Barjodar woylamin qajadhen joogaanato, yeam hamin saskayse ki qattsimine?
29 “Ta ‘Wodi haroo itso? Haroo wuco?’ hamayse qaabeebhode. 30 Ogo wulam haapota Barjoam dhesimino eeno koda zage. Ogono wul yeam konin zaskenam Imbaa yentea dhesa ki dhese. 31 Yediar kisa bitamonam zagee; ogono wul yena imbha ko imbhe” kena ki hamade.
Peendar Koymo Puccha Woam Zaskimino
Maat 6:19-21
32 Yesus yi giyna: “Yedi tokaa maataana eenato, Imbaa yentea yisa bitamonam yena imana kinin nashonna kurtumbheebhode. 33 Yesa dohon koymonam shanshayse birrenam qambhinana imee; diibiyn yeskimon, ulavulonin itsimon cecinte maqa maqimin gecchar gecchiminte koymo yenante wodee. 34 Harrna hambhidianna, koymonin yesa dohonte woylammoar ogote koda dee” kena ki hamade.
Waadiman Eenaam Wocchimbha Zaskoono
Maat 24:42-44
35 Yesusaar kena “Apala karnante orgo dhaximbhaana maatee; yesa shaakanoar shaakoono ko dee. 36 Yedi yisa imbaa gaydon oonira maatate nivayse kerinam kinin kokkenka, saana kina bulota toolayna waadiman eena maatee. 37 Igina yisa imbaanin niven wodanka, wocchimbhayse toolite ke daaka kinin haapayna waadiman eena gobshadhaanane. Inta yena gon ida giye: Kidi apalan orgo dhaximbhayse kummandar keam dottsayse keam kida kunse. 38 Sootin kiaddha laman nivayse keam kinin shedenka, wocchimbhayse dahaana waadiman eena gobshadhaanane. 39 Ko dahaannaar, yedi ta koam dhesee: Ea ooninsa imbaa diibiyn yisa oonindar wodaa hamaaka kinin nivenam dhesidi yi hanna, ooninsa kerin qunthadhoadettsi hayehe. 40 Inta Eedi Naas yenin bhocchaamon wodanka inin nivenna, yedi taar ashkimbhayse toolee” kena ki hamade.
Payya Waadiman Eabee Siya Waadiman Eabesa Kamsino
Maat 24:45-51
41 Bhethiroosaar “Imbo, kamsin koam wo binnanaa giymoo? Een wulnaa giye?” hamayse kiam ki oysade. 42 Imbaa wontea Yesusaar yin giyayse kina ki maasade: “Ta keeda oonin eenaam payya hayayse ki wottsebee waadiman eenanaar galanam kena ima zaskea wodaaka kinin imoadettsibe kisa imbaa kiam kamayse kinin wodea gon hama pakala kunsea kidi hayne? 43 Yisa imbaanin niven wodanka, kina giidhon waadimandar haapadhea ea kidi gobshadhaane. 44 Inta yena gon ida giye: Agaa waadiman easa imbaa yisa dohon yerin wuldar wottsea hayayse kiam kida wode.
45 “Ko dahaannaar agaa waadiman ea ‘Imba saana nivehe’ hamayse yisa woylaminka qaabayse, waadiman eena annginabee maanabeam qanaate, pir itsadabee wucadabe bardhan ki yedanna, 46 agaa waadiman easa imbaa kinin bhocchaamon rooronbee kinin dhesaamon wodanbeka niva ki nive. Kiam kattsi kida qane; ogora ithanam kisa Barjodar woylamin qajiminabesana kida haye.
47 “Yisa imbaanin giyonam dhesayse ashkimbhaama, kinin giyonamaar hayaama agaa waadiman ea kattsi kida qandhe. 48 Yisa imbaa yinin giyonam dhesima, qandhan yiam zasken waadiman waadadhaa ea likka kida qandhe. Harrna hambhidianna, thoothi yina imbhaakalanka thoothi koda zagadhe; thoothi yina elqimbhadhakalankaar thoothi koda toldhe” kena ki hamade.
Yesus Peendar Edimenam Kinin Bovoono
Maat 10:34-36
49 Yesus yin ki giyade: “Peendar nuu dhabota bavate i nivade; ta keeda saana ko yedidianna hare dohoono? 50 Ko dahaannaar inin shiidhayno gaale shiidhime daane; ogoyn thoothenka yekka isa ukunse qolehe. 51 Inta peendar payyamo hayana inin nivoono yena maata ko maato? Eenaam kikalanka edota i nivade, payyamo hayana nivaatine. 52 Ta keeda kaara yedayse oonin kallonte dahaana dongna eenasa shaarira makkamma lamaanadar, lamaanaar makkammadar dhaabhayse kinka kikala edima ke edime. 53 Imbaa naasadar, naasaar imbaadar; indano naandar, naanoar indandar; indano naasa geshondar, naasa geshonoar aakandar dhaabhayse kinka kikala edima ke edime”+ ki hamade.
Wodanam Edayse Dhesintabee Wacimaa Eabesana Qaashimabe
Maat 5:25-26; 16:2-3
54 Tapir Yesus eenna yin ki giyade: “Liilono haynsa wavambar konin dohonam yenin haapenka, ‘Kina doobi qana ko qane’ yeda hame; gon qana ko qane. 55 Tapir jibarro hayn utensa mizaqimbar konin jibarshenka, ‘Kina peeno oydha ko oydhe’ yeda hame; gon oydha ko oydhe. 56 Yedi maltinato, cecinbee peenbesa milkitinam shedayse edana dameeda dame; ko dahaannaar ko wodanka maaten yerinam edana yenin damimino harrnane?
57 “Yedi tipan yerinam dhesayse yemal yenin pirdimino harrnane? 58 Hambesana wacimaa haam bersayse peen wottseakal tiyate haam kinin yivenka, akar goynte dahayse kimbesana kinka qaashimana zagaa. Yin ha hayaamma, kidi pirdin pirdea eakal kantaka gochate haam kida yive; pirdin pirdea ear haam poolisana saskate kida ime. Poolisaar dhaxin ooninte haam kida arse. 59 Inta hana ida giye: Hanka kashaa hambhon bazan wulam kashate hanin macchenka yekka, dhaxin oonira hamin ko dahaakaar utattane” ki hamade.
* 12:25 “Leven yinnondar rooro kalaa arsea eedi hayne?” hamayno Girik aponka kosa buli lamaa daane; lansono bulino yinne: “Yisa gudumbhakkondar dhundhuma kalaa arsea eedi hayne?” hamaynone. + 12:53 Miki 7:6.