11
Barjoam Miskadhensa Yesusin Dhettsoono
Maat 6:9-15; 7:7-11
Yesusaar raq kalaate Barjoam miskite ki dahade. Misken ki macchaysaka kisa paanan yivaynasa kalaa, “Imbo, Wannis yisa paanan yivaynaam Barjoam miskadhen keam kinin dhettsondettsi, yaar hamin wonin miskenam woam dhettsaa” kina ki hamade. Yesusaar “Barjoam yenin miskenka yin giyayse miskee:
‘[Cecinte dahaa] Imbaa wontea,
nammo hasa ko gazisadhe;
bitamono hanno ko nive.
Wona zasken galanam rooroa rooroaka wona imaa.
Woam seesaynana wonin garendettsi,
wonnon seesonamaar wona ya garaa.
Siyondar arsota taysayno wodar konin nivoamadettsi woam gishaa’
hamayse miskee” kena ki hamade.
5-6 Ogora Yesus kena yin ki giyade: “Yesa iira eedi nashoysa dahaa sootin kiaddha laman kisa oonindar yivayse, ‘Isa nashoa, bannzo! Isa eedi nasho kalaa goytibar ikal ki nivade; kina inin imea gala ikal qolehe. Gala hasa daana ina imaa’ kina kinin hamenka, ta keeda ea agaa ooninte dooqayse, ‘Iam galshaabhode! Inta kerin diithidine; isa naanaar imbesana raatidine; dhaabhayse hana imana damattine’ kina hamok? Kisa nashoa yinin dohonna dhaabhayse kina imana yi zagaammaar, miskite kinin galshenna dhaabhayse kinin zagon wulam kina ima ki ime ida hame.
“Ogonante yena ida giye: Miskee, yena imbha ko imbhe; zagee, haapeeda haape; kerinam kokkee, yena buldha ko buldhe. 10 Harrna hambhidianna, miskea wul tiya ki tiye; zagear haapa ki haape; kerinam kokkeanaar kerro buldha ko buldhe.
11 “Yedi ta imba dahayse yesa iira eedi kalaa naasa kintea kiam [balasha kinin miskenka, seeni kina ima ki imo?] Kaara kinin miskenka, kaaran oolonte guni kina ima ki imo? 12 Bhula kinin miskenka, qolpo kina ima ki imo? 13 Ta keeda yedi siyana dahayse yesa naanana yerin payyan iman ye dhesidianna, cecinte dahaa Imbaa yentea kiam miskaynana Manpas Gazanam yedara sagi hamin ki imimine?” kena ki hamade.
Yesusam Beeronasa Hayoaka Kamsadhoono
Maat 12:22-30; Marq 3:20-27
14 Yesus beeronin apo kaysa eedi kalaadara beeroam bulite ki dahade. Beeroar eadara utonsa budonte, ea apon dhalqima dhalqan ki yedade; ogona eenoar targadhidine. 15 Ko dahaannaar kesa iira waani waani eena “Beeronaam kinin bulayno beeronasa hayoa Bevelzebulsa kantankane” ke hamade. 16 Waani eenoar kiam taysate shedota zagayse Barjokalanka tarshea milkit kena kinin dhoadettsi zagite ke dahade.
17 Kidiar kesa qaabonam dhesayse kena yin ki giyade: “Bita kalaasa eena kinka kikalanka edimidi ke hanna, bitamono kisa kaya ko kaye; oonin kallon eena kinka kikalanka edimidi ke hanna, onno ogono kottsima ko kottsime. 18 Inta beeronasa hayoa Bevelzebul kantanka inin beeronaam buleadettsi yeda giye. Seethaan taar kinka kikalanka edimidi ki hanna, bitamono kisa hamin ko woye? 19 Beeronaam inin bulayno Bevelzebul kantanka ko hanna, ta eena yenna beeronaam hay kantanka ke bule? Ogonante kedi yedar pirda ke pirde. 20 Inta beeronaam inin bulayno Barjosa kantanka ko hanna, ta keeda Barjosa bitamono yekal nividine hamintane.
21 “Kantanka dahaa eedi kalaa banqibee lonngabe yedayse oonin yinnon toolea ki hanna, onno kisa burdhehe. 22 Ko dahaannaar kidara sagea nivayse kiam bashidianna, kinin woylamin qajaana banqin koymonaam kikalanka tiyayse kisa koymonam buurayse een waanina kasha ki kashe.
23 “Imbetetay hama hayyear iam jibba ki jibbe; imbete kinka kamima hayyear thar thar kida haye” kena ki hamade.
Beeroyn Eeddara Utonsa Budonte Pir Maatate Kinin Ardayno
Maat 12:43-45
24 Yesus pir “Beero eeddara yinin uton wodanka, ukunse raq zagayse noqoyn qolmon raqinte kida yaaye; ko dahaannaar ukunse raq haapehe. Ogona ‘Inin uton oonindar isa maatate ida yive’ kida hame. 25 Maatate kinin nivenka, ooninam sahate ashkadhon kida haape. 26 Ogora yivayse yidara kalon sagaana waani tobbhaana beeronaam yinka entsate nivayse easa iinte ardayse keda dee. Ogonante ea agaasa dayntano ena hamora kattsi siyane” ki hamade.
27 Yesus ogoam kinin giyenka, maa kallo eenasa iira upsi gebhika “Haam adhayse amin qooshoono handa hamin gobshadhoonone!” kina ko hamade. 28 Yesusaar kona “Gobshadhaana Barjosa upsinam qansayse toolaynane” kona ki hamade.
Yoonaassa Milkitino
Maat 12:38-42; Marq 8:11-12
29 Eeno Yesuskal nivada thoothaate konin yivenka, kona yin ki giyade: “Wodan koka dohoono eeno siyonone; kodi tarshea milkit shedana koda zage. Ena Barjokala qansayse eenna giyea Yoonaassa milkitira milkit ab kona haydhehe. 30 Ena Yoonaas Nenewe katamante dohon eenna milkit kinin dohondettsi,+ yin inta Eedi Naasiar wodan koka dohon eenna milkit ida maate.
31 “Hayn utensa mizaqimbar dohon peensa binno* ko wodanka dohon eenbesana kinka dembhira dhaabhayse pirdin rooroaka kedar koda pirde; harrna hambhidianna, kodi Bitaa Solomoon yisa pakalmakkonka kinin giyenam qansana peensa gasara ko nivade. Marrato! Solomoondara sagea ea kote daane.
32 “Ena Nenewe katamante dahaana eenaar pirdin rooroaka, wodan koka dohon adhadhinbete dhaabhayse kodar keda pirde. Harrna hambhidianna, Nenewe katamante dohon eenna Yoonaas Barjosa upsinam kinin giyenka qansayse seeson waadimanam garayse Barjodar ko maatade. Marrato! Yoonaasdara sagea ea kote daane” kena ki hamade.
Yesus Shaakansa Kinin Dhettsoono
Maat 5:15; 6:22-23
33 Ogora Yesus “Shaakanam shashkayse aachea way daran yer guupea eedi qolehe. Ooninte ardaynana konin shaakoadettsi dheg hamon raqindar kida wode. 34 Hasa bishinsa shaakano aapine. Aapino hanno payya konin dohonna, hasa bishino wul shaakante koda dee. Aapino hanno hajidi ko hanna, hasa bishino wul thipante koda dee. 35 Ta hadar dohoono shaakano thipa konin maatoamadettsi mete hasaam gishaa. 36 Ta keeda hasa bishino wul thipa yindar qolmino shaakaka dohoono ko hanna, bishino hasa wul shaaka yindar kattsi shaakayno koda maate” ki hamade.
Parisa Eenabee Musesa Yigginam Dhettsaynabeam Dhiidhimbhadhoono
Maat 23:1-36; Marq 12:38-40; Luq 20:45-47
37 Yesus ogoam kinin giyonsa budonte Parisa eenasa shaarira eedi kalaa gala yikal kinin itsoadettsi kiam ki eelade. Kidiar kisa ooninte kummanna ardayse ki dooqade. 38 Yesus galan yinin itsensa birayse yisa aaninam kesa dambindettsi kinin shiidhaamonam Parisa ea haapayse ki targadhade. 39 Ogonante Imbaa wontea Yesus kina yin ki giyade: “Ta yedi Parisa eena galan yenin itsen sharqanbee karambhanbesa zulonam payya hayayse yeda shive; ko dahaannaar iinka yesa saribee siyamobe thoothidine. 40 Yedi kina malgimmato, zulonam pijaa Barjo iinaam pijadaa? 41 Ko dahaannaar sharqanbee karambhanbesa iinte dohonam qambhinana imee. Ogosa budonte yer wul yena payya koda maate.
42 “Yedi Parisa eenato, hay! Harrna hambhidianna, mayante yenin yiithaana basibilabee thaltinabe, yerra likkana woothin dheeshana wulsa iira shiishima tambhasa iira kalaam Barjona yeda ime; tipan pirdinbee Barjoam nashintanbeam yeda gare. Ko dahaannaar waaniam yenin hayenka kinaam garinta yeam zaskehe.
43 “Yedi Parisa eenato, hay! Harrna hambhidianna, Ayiwd eensa bukin raqinte gobshadhon borkotondar dooqotabee gabante gobshadhon gisimenam gisimbhotabe yeda nashe. 44 Milkitinsa qolmina duukinaam yenin maatonna hay! Eeno dhesima igina duukinadar koda yaaye” ki hamade.
45 Musesa yigginam dhettsayna eenasa eedi kalaa kina yi giyna: “Woam Dhettsea, yin hanin giyenka woamaar kembesana ha iirade” kina ki hamade. 46 Yesus kina yin ki giyade: “Yedi taar Musesa yigginam dhettsayna eenato, hay! Dethan basken eenaam baskisayse yedi yena baskenam aansa surkenka hattear kaamattene. 47 Ena eykena yennayn deesaana Barjokala qansayse eenna giyaynasa duukindar seenin bunkaate yenin ashkenna yena hay! 48 Ta keeda yedi eykena yenna waadiman yeda tarje; kesa waadimanamaar keedhayse yeda waadadhe. Kedi keam ke deesade; yedi kesa duukinam yeda ashke. 49 Ogonante Barjo yisa pakalmakkonka yin ki giyade: ‘Ikala qansayse eenna giyaynabee isa tarjamonnante inin yittsaynabeam kedar yittsayda yittse; kesa waaniam deesa ke deese, waaniamaar oyta ke oyte’ ki hamade. 50 Ogonoar peen pijadhorra yedayse Barjokala qansayse eenna giyayna eenasa zombhino wodan ko eeno pirdin wodanka oysa ko oysadhe. 51 Inta yena ida giye: Aabeelsa zombhira yedayse Barjona marshan daran machadhen raqinbee Barjosa gazan ooninbesa shaarinte deesadhaa Zakkariassa zombhinka yekka, wodan ko eeno gon pirdin wodanka oysa ko oysadhe.
52 “Yedi Musesa yigginam dhettsayna eenato, hay! Timmirinsa kerin bulen qulpinam ye tiyade; yedi yenaar gidir ardeetene, ardanna zagaynaamaar ye marade” kena ki hamade.
53-54 Yesus raqin ogora yivota kinin dhaabhenka, Musesa yigginam dhettsaynabee Parisa eenabe kattsi kiam yinin jibbenna, kisa dhalqinka kiam yedota thoothi kiam dhattsan ke yedade.
+ 11:30 Yoon 1:17. * 11:31 Kono binno “Saaba binno” hamayse 1 Binna 10:1dar ko thaapadhade. 11:42 Agaa gaalin aponka thaapadhaa “azmud” hambheam Banen eenin dhesiminna, kiam “basibila” hambheasa kamsika ki tiidhade.