10
Yesus Eedi Makkam Kaysa Apo Tabhi Lamaa Eenaam Kinin Kamoono
Ogosa budonte Imbaa wontea Yesus tabhi lamaana kisa paanan yivayna eenadar eedi makkam kaysa apo tabhi lamaa* waani eenaam ki kamade. Kidiar yina yivota yinin qaabaana katamanabee ranqa wulbedar lamaa lamaa hayayse yisa birante keam ki yittsade. Yin kena ki giyade: “Buuradhayno isinno thoothine; buurayna eena tokaane. Ta keeda isininsa Imbaa buurayna eenaam haamindar kinin nittsoadettsi kiam miskee. Marrato! Inta yeam yaanadettsi yaayonasa shaarinte ida yittse; ta keeda yivee. Birre yedea korbhobee, surbabee, dunnguribe yenka beveebhode; goynka yenin yivenka haykalar nagaysite kappeebhode.
“Onna yenin ardayna wulir, birayse ‘Payyamo oonin kona ko dee’ hamayse kena giyee. Oonin ogote payyamon nashea eedi daa ki hanna, yesa payyamono kina payya koda maate; yintay ko hamma yesa payyamono yedar koda maate. Waadadheana damooz kasha ko kashadhe. Ogona oonin ogote yena kenin imenam itsadabee wucadabe kembesana kinka dooqee; oonin waara oonin waadar yaayeebhode.
“Yenin arden kataman wulir eenin yeam tiyayse yena kenin imenam itsee. Raqin ogote hajadhaana wulam pacchee; eenna ‘Barjosa bitamono yekal theedidine’ hamayse kena giyee. 10 Ko dahaannaar yenin arden katamante eeno yeam ko tiyaamma, kataman ogosa goynadar utayse, 11 ‘Kataman yennora wosa roondar yedoono silallo tarja yena konin maatoadettsi yena woda dinse; Barjosa bitamono yekal konin theedonam dhesee’ kena hamee. 12 Yena yin ida giye: Pirdin rooroaka kataman ogora Sodoomdar yeskayno pirdino tokaane” kena ki hamade.
Barjodar Maataamma Katamanayn Dhiidhimbhadhoono
Maat 11:20-24
13 Ogora Yesus yin ki giyade: “Korazin katamante dahaana eenato, yedi hay! Beetesayda katamante dahaana eenato, yedi hay! Yekal haydhoono tarshayno waadimano Thiroosbee Sidoonaber haydhada hatte ko hanna, siyinna goobintonam yidara yiikayse dibiniar dumate yisa metendar kahayse ena wodda seeson waadimanam yisa garayse Barjodar maatidi keda dee. 14 Pirdin pirdadhenka yedar yesken pirdindara Thiroosbee Sidoonabedar yeskayno pirdino tokaane.
15 “Ta yedi Qipirnaahoom katamante dahaana eenato, tura cecindar dheg dheg hamo ye qaabaa? Yin dayma mia diyaana eenayn dohon raqindar yedi hancheeda hanche” ki hamade.
16 Pir yinin yittsaynakal “Yena qansea ina kida qanse; yeam bagea iam kida bage; iam bagear iam nittsaam kida bage” kena ki hamade.
Yesusin Yittsaana Eena Maatate Kenin Nivoono
17 Eedi makkam kaysa apo tabhi lamaana eena Yesusin keam yittsorra wozaka maatate ke nivade. Yesusnaar “Imbo, beeronaar hasa naabenka wona ee hamidine” kina ke hamade. 18 Yesusaar kena yin ki giyade: “Seethaan cecira bhalqantidettsi kinin dhambenka kiam i haapade. 19 Marrato! Gunibee qolpobeam yenin tigoadettsi, yesa banqin eenaam yenin bashen hayamo yena inta imidine. Yeam kaamea yer qolehe. 20 Ko dahaannaar beerona yena ee kenin hamenna wozadheebhode; yesa naabenin cecinte dohon warqatinte thaapadhonna wozadhee” kena ki hamade.
Yesusin Wozadhoono
Maat 11:25-27; 13:16-17
21 Ogo wodanka Yesus Manpas Gazanka wozadhayse, “Cecinbee peenbesa Imba maataa Imbo, ko yerinam eena pakallabee yerin dhesaanabekalanka aachayse naana likkanana hanin dhohonna haam ida gobshe. Gonne, Imbo, yin hayana hasa payya qaabe ko maatade.
22 “Yer wulam Imbakalanka ina imbhidine. Barjo Imbaakalanka ab Barjo Naasa hay kinin dohonam dhesea hayyear qolehe. Ogodettsi Barjo Naasabee Naasa yinti dhaana kinin zagaana eenabekalanka ab Barjo Imba hay kinin dohonam dhesea hayyear qolehe” kena ki hamade.
23 Yesus yisa paanan yivayna yimal ke daaka kekal maatayse, “Yenin shedenam shedayna eena gobshadhaanane. 24 Inta yena gon ida giye: Thoothina Barjokala qansayse eenna giyayna eenabee binnabe yenin shedenam shedana keda zage, ko dahaannaar shedadehe; yenin qansenam qansana keda zage, ko dahaannaar qansadehe” kena ki hamade.
Eedina Burqadhea Sammaria Peen Easa Kamsino
25 Marrato! Eedi kalaa Musesa yigginam dhettsea Yesusam taysate shedana dhaabhayse, “Woam Dhettsea, rooro wul lay dehen sadanam haapana yer har i hayo?” kina ki hamade. 26 Yesusaar “Musesa yigginte thaapadhoono hare? Ogoam hanin nabbabenka haraa bhocchaa?” kina ki hamade. 27 Ear kina yi maasina, “ ‘Ya Imbaa hantea Barjoam gonin hamon woylaminka, gonin hamon sadanka, gonin hamon kantanka, gonin hamon qaabenka kiam nashaa; ha aanantaam hadettsi hayayse nashaa’+ koda hame” kina ki hamade. 28 Yesusaar, “Gonaa giyade; yinaa hayna rooro wul lay dehen sadanam hada haape” kina ki hamade.+
29 Ea yiam tipa hayana zagayse Yesusna “Isa aananta kidi hayne?” hamayse kiam ki oysade.
30 Yesus maasayse kina yin ki giyade: “Eedi kalaa Yerusaalemra Iyarko kinin yivenka, eena eensa koymon buurate itsayna kiam haapayse, kisa apalanam kidara bulayse kiam yinin qanonsa budonte, ea diyanna kinin hayenka garayse kiam ke yivade. 31 Dhesima gudul kalaa goyn ogoka ki nivade; eamaar shedayse ki sagade. 32 Ogoraar tapir Lewi eedi kalaa goyn ogoka kinin nivenka kiam shedayse ki sagade. 33 Sammaria eedi kalaa goyn ogoka nivite eam shedayse kina ki burqadhade. 34 Eakal theedayse waqatibee woynea hattasa aapin cuubadhonbeam kisa hajimindar qadhayse apalaka ki dhaxade. Yisa ukuliadar kiam bulayse shonnayn wodhen raqindar tiyate yivayse kiam payya hayayse shedaate ki wodhade. 35 Peen sedhaysakaar birre lamaa bulayse shonnayn wodhen ooninsa imbaana imayse, ‘Ea kaam payya hayayse shedaa; ogora inta nivayse hanin kina bulon koymon wulam hana kashayda kashe’ kina ki hamade.
36 “Ta keeda igina makkamma eenasa koymon buurite itsaynayn qanate dhabaasa kina aanamo maataa hakal hamaa ki maate?” kina ki hamade. 37 Kidiar “Kina burqadhayse kiam kelshaane” ki hamade. Yesusaar “Yaar yivayse yin hayaa” kina ki hamade.
Yesus Marta Ooninte Kinin Ardoono
38 Yesus yisa paanan yivaynabesana kinka goyti yivite gurda kallonte ke yeskade. Raqin ogote Marta hambhayno maa kallo yisa oonindar keam ko tiyade. 39 Mayriyam hambhayno kosa indanaas kallo ko dahade; kodiar Imbaa wontea Yesussa roon demente dooqayse kinin giyen dhalqinam qansite ko dahade. 40 Martaar waadimanin kodar thoothenka os ora hamada ko qajadhade. Yesuskal theedayse, “Imbo, indanaano waadiman wulam idar ko garaysaka inin waadadhenka koam haapayse ya lay ha hamo? Ogonante iam konin kelshoadettsi kona giyaa” kina ko hamade. 41 Yesusaar kona yinin maasenka, “Marta, Marta, yer thoothi qaabite hada gaale. 42 Ko dahaannaar yer zaskea kalaa bishne. Mayriyam yer payyanam ko kamade; ogoamaar kokala tiidhehe” kona ki hamade.
* 10:1 “Eedi makkam kaysa apo tabhi lamaa” hambhonam ena mathaapin waani waanisa iir “eedi makkam kaysa apo tabhi” koda hame. + 10:27 Lewi 19:18; Yiggi 6:5. + 10:28 Lewi 18:5. 10:35 Wodan ogoka eedi kalaana rooro kalaa waadimana kashadhayno birre kalaane.